REGIME^TGHENzWIEKSekJAGEBS MiiziitawflBFfl.tSclinttiiM Sneek onder leiding van den Lvit-Kapelm. BDITBN-SOCIBTEIT „DB HARMONIE” TE SNEEK.. GROOT HARMONIE Militair Concert on Kost en inwoning met VRIJE KAMER aangeboden voor twee of meer JONGELIEDEN, die de scholen hier wenschen te bezoeken. Information bureau dezer. b’j S X E E R. M. EDZARD GREFE Jobs. Schijfsma, Mr. L. Reitsma. Johs. Halbertsma, G. Cool Thz. P. Fennema J. J. Beekhuis, J. Visser Az, te Heeg. Aurelius Jorrilsma, te Nijland. Thijs Taconis, te Oppenhuizen. G. VV. Alberda, te Goënga. A. A. Guldenarm, te Heeg. J W Visser, te Gaastmeer. Th. Heeg, te Woudsend. Donderdag 2| Juli a. s. PUIKE NIEUWE N-BOLLAMHE GRASKAA&JES voor fl,50 per stuk. Te bekomen bij W. BAKKER Eenig Agent voor Sneek. D O R T H M F N DER per flesch 18 Cents. Johs. Schijfti“" Mr. L. Reitsma, Johs. Ilalbertsma, G. Cool Thz. P. Fennema J. J. Beekhuis. vee- an open- le Luit. L. van KAMPEN. a V in s W. v. d. MEUTJEN. per i. iet de Id fe rn li jn e, er •P >er na n i- g )- n d !- st W. v. d. MEULEN. Als de Zon uit ’s Hemelszalen, Licht en schoonheid, gulden stralen, Zilve-glanzen, gloed en pracht, Uitstrooit in de hoogste kracht; Als de bonte vlinders zweven, Dart’len over ’t akkerveld; Nieuw verjongd en krachtig leven d’Aankomst van den Zomer meldt; Als ’t geluid der vogelen koren, Van de takken in het hout, Overal muziek doet hooren En wcêrklinken door het woud Als de bolle winden waaien, Zefirs blad en bloemen aaien Op de heide bloem en vlas, ’t Bijtje honig gaart en was; Als de groene blad’ren wieg’len, En in ’t helder zonlicht spieg’len, Licht en leven vreugde spelt, ’t Leven wat de ziel ons meldt; Aanvang 7 ’/2 uur. NB. Voor H.TI. Inteekenaren zijn van af W oensdag 20 Juli a. s. Dameskaarten te be komen, a. de persoon, bij A. AGEMA. sma, (53 m a n). Kapelmeester de Heer JU. V’öllmar. Bij ondergeteekende, Agent der ONDERLINGE BRANDWAAR BORG MAATSCHAPPIJ „NEÊRLANDIA" bestaat dagelijks gelegenheid tot assurantie van HOOI, VEE, MEUBILAIR en GEBOUWEN; is Dinsdags te spreken bij Mej. de Wed. Meijer, Nieuwe Doelen te Sneek. Goënga. A. H. HE TT E MA. OP VRIJDAG 15 JULI 1881 in de Buiten-Societeit „de Harmonie” alhier. Aanvang half acht. -Uameskaarten worden rondgezonden naar ge- lang van inteekening. Vreemdelingen hebben toegang tegen betaling van 1 de persoonleden der Buiten-Societeit „de Harmonie” met eene Dame 50 Cts., meerdere Dames 25 Cts. Toetreding tot het lidmaatschap blijft gesteld bij J De Commissie: B. DE STOPPELAAR BLIJDESTEIJN, T T. Ie Luit. J. JAARSMA, 2e Luit. H. VEEN Hz., Sergeant. Deze dient tevens tot Kennisgeving aan H.H. Leden van het Kader. Uniformkleeding wordt verzocht. 011 ander zijne ontmoetingen meêjte deelen, >Mlii reeds uit het gesprek van zooeven bleek, P lag toch het geheim van deze innige ver- t»uding daarin, dat geen van beide met geweld l.het vertrouwen van den ander trachtte te pgtn. Deze schijnbare discretie nam juist alle ’mini'.innigheid tusschen hen weg; dat George 'etige.is met zijn zuster niet over dingen sprak, 6 de teergevoeligheid der vrouw zouden kun- 0 kwetsen, lag voor de hand; daarbij echter Js alle preutschheid buitengesloten, zooals die 1 reine zielen ook buitengesloten moet zijn. Het vertrouwelijk gesprek tusschen broeder 1 zuster werd hier afgebroken door de komst n het kamermeisje van de baronnes. ^Mijnheer de baron verzoekt u, zoo vriende- k te willen jn in het salon te komen, waar ^ek is,” berichtte zij. Be jonge man gaf zijn zuster den arm. „De njentioneele kwelling van den winter,” zei hij cnend „de een of andere visite, die weer een ^u-visite noodzakelijk maakt.” leen zij in de salon kwamen, die door eenige Even als de winterdagen, Hagel, sneeuw en onweêrsvlagen, Wijken voor het zacht seizoen, Voor den Zomer onderdoen, Zoo, ook wijkt het grijs verleden Voor een schooner morgenstond, Siert de vlijt een schooner heden Op den wel bemesten grond. Waar weleer dolfijn mocht azen, Thans de rijke kudden grazen, Daar zal ’t, langs de smalle lijn Voor U altijd Zomer zijn! 4 Juli 1881. vertrekken van Martha’s woonkamer gescheiden was, gingen twee dames opstaan, die daar in gezelschap waren van den ouden baron en waar van de jongste dadelijk de dame des huizes te- gemoettrad. De jonge baron wierp een vluch- tigen blik op haar en een vluchtig blosje vloog over zijn gelaat, dat een flauwe weerschijn te voorschijn riep op het gelaat van de dame. Men kon heel gemakkelijk bemerken, dat twee men - schen, die vroeger reeds op de een of andere wijze met elkaar in aanraking geweest waren, elkaar onverwachts weêr ontmoetten. Het was een trotsche imponeerende schoon heid, die in elk salon opzien verwekken moest; eene schoonheid met de koninklijke vormen ee- nêr Juno en de gedecideerde houding van eene volmaakte dame naar de wereld. Die fiere, be vallige, slanke gestalte moest het oog trekken van eiken man en een vrouwenkenner zou ook allicht raden, dat zij zich daarvan bewust was en het ook niet ongaarne zag. Zij, die haar vergezelde, was eene oudere dame, eenigszins corpulent, die blijkbaar als beschermelinge van voltooiing van de opvoeding in de hooge wereld.” „En bij die gelegenheid,” zei de oudere dame, „hadden wij het genoegen mijnheer uw zoon te leeren kennen.” „Ha zoo,” zei de oude heer, „dat was mij niet be kend.” „Willicht heeft mijnheer uw zoon u dit uit beschei denheid verzwegenonze eerste ontmoeting had plaats onder zeer interressante en gevaarlijke om standigheden.” „Ja, inderdaad, mijnheer de baron bewees ons een groote dienst,” zei de jonge gravin, terwijl zij haar vollen blik wierp op de flinke, trotsche gestalte van den jongen man, die dien blik met een vluchtig blosje beantwoordde. „De dames hechten eene al te groote betee- kenis aan het onbeduidende voorval,” zei de jon ge man ontwijkend; „toch zou ik het u zeker verteld hebben, papa, als ik geweten had, dat u van vroeger met deze dames bekend waart, Bij onze vluchtige ontmoetingen herinnerden wij ona dit echter toenmaals niét.” „Helaas neen!” zei de oudere dame, „eerst bij uu uames ziju twee jaren op reis geweest,” ons wederzien van heden heldert een en ander de oude baron, „de degehjkste school voor de 1 zich op.” (Wordt vervolgd^ Bevallen van een Zoon, J. HOUWINK—La Mei. Gorredijk, 8 Juli 1881. Heden overleed, na een smartelijk maar geduldig lijden, mijne geliefde Echtgenoot en der Kinderen zorgvolle Moeder ANNA de BLAAUW, in den ouderdom van bijna 63 ja ren. Sneek6 Juli 1881. Eenige kennisgeving. Op verzoek der overledene zullen geene ui terlijke teekenen van rouw worden gedragen. VOOGDEN der ALGEMEE- NE ARMEN te Sneek, wenschen bjj gesloten briefjes aan te beste den: de levering van minstens 800 Meter RUW KATOEN van 102 centi- Meter breedte; 200 Meter ROKKESTREEPT; 75 Meter BOEZEL. De briefjes met de Monsters behooren te wor den ingeleverd, vóór of op den 20 Juli e. k. het Armenhuis, ’s avonds vóór Zeven'uur. Voogden voornoemd, A. BREUNISSEN TROOST, Pres. II. E. NAPJUS, Sect.-Boekh. De Wed. TONNEMA op de Stcenklip, beveelt zich beleefd aan voor het beredderen van de WASCII, die ge heel in orde weder aan huis zal worden be zorgd. De Kiesvereeniging BURGERPLICHT te CANDIDATEN voor het LID MAATSCHAP van den GEMEENTERAAD alhier gekozen de Heeren (Wit Stembriefje) (Geel Stembriefje) en die zij den Kiezers bij de stemming op Dinsdag 19 Juli e. k. zeer aanbeveelt. Het Bestuur dier Vereeniging M. KINGMA Hz. Voorzitter. A. van VIERHOUTEN, Secr. De Kiesvereeniging „WIJM- BRITSERADEEL” heeft in hare vergadering van 7 Juli tot CANDID ATEN voor het Lidmaatschap van den GEMEENTERAAD van WIJMBRITSERADEEL gesteld de vol gende Heeren: (Wit Stembriefje.) (Geel Stembriefje.) Met de grootste vrijmoedigheid durft de Kies vereeniging deze mannen aanbevelen. Drie er van zijn toch reeds vroeger met eere Raadsle den geweest en allen paren aan kennis en be kwaamheid, vastheid van karakter. Beleefdelijk worden daarom alle kiezers drin gend uitgenoodigd, den 19 Juli a s. op boven genoemde Heeren hunne stem uit te brengen. Lamens de Kiesvereeniging Wijmbritseradeel" Het hoofdbestuur, S. SMEDING. J. A. BREEUWSMA. S. HEEG. die jongere fungeerde. „Mijn zoon, Georg baron Reinbach, mijne dochter, baronnesse Reinbach, gravin van den Oosten en hare tante, mevrouw vamEllern” aldus stelde de oude baron, met de plechti ge grandezza van een Spaansche Grande, de aanwezigen aan elkander voor. Hij was een man van eeji lange, magere gestalte, met een rech te, eenigszins stijve houding. Zijn haar was vergrijsd, de slapen van zijn voorhoofd waren kaal en zijne grijze oogen had een scherpe, kou de uitdrukking. Zijn toilet was onberispelijk elegant. „Gij zult u de gravin nog wel herin neren,” aldus vervolgde hij tegen zijne kinderen; „mijnheer haar vader, die voor acht jaar stierf, was een collega van mij in het ministerie. Na den dood van haar vader kwam de jonge dame bij haar tante, mevrouw van Ellern, in huis.” „Inderdaad,” zeide zijne dochter, „ik herinner mij, dat wij hetzelfde instituut bezochtendat wil zeggenik verliet het nog voor uw vertrek uit H.” „De dames zijn twee jaren op reis geweest.” zei d n Niet rugwaarts, maai’ in de toekomst is het Hoelang van ons allen, en van Sneek gelegen, f Over twee zaken, die thans aan de orde zijn, w stel ik mij voor eenige opmerkingen ten beste te geven en wel: over de aanbrenging van een 14e gashouder en de verplaatsing van de markt, waarvan de kosten op p. m. een ton gouds zijn begroot. Wat de verplaatsing der veemarkt betreft, ik meen die op voldoende gron den te moeten ontraden. Even als vroeger de oude koemarkt daarvoor werd gebezigd, ligt als aanvulling van de markt het Zuidend daarvoor braak en bloot. Iemand, die de weekmarkt te Leeuwarden en te Sneek trouw bezoekt, merkte mij onlangs op dat de drukte van de weekmarkt te Leeuwar den (vooral sedert Pinkster) in de verte niet kan opwegen tegen de drukte en beweging op don marktdag hier, onverschillig waar men zich bevindt. De opmerker schreef dit toe aan de verplaatsing van de veemarkt naar de Voorstad, waar het druk is, doch waaronder de plaats zelf lijdt. Die zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht. Ik beschouw deze opmerking als een vingerwijzing die Sneek geldt, nl. om dc han del niet buiten maar, zooveel dit mogelijk is binnen de stad te beperken. De gemeente zal zich daarbij beter bevinden, dan bij een ver plaatsing van de markt naar het dal. Wat de aanbrenging van een 4e gashouder aangaat, merk ,ik op, dat de Raad, zonder de fa briek en het winstgevende van de zaak, (in of over de productie of voortbrenging van zuiver licht spreek ik niet) te schaden, die aanbren ging niet verder mag uitstellen. Wanneer een bakker, die met een oven (bij een wekelijksche omzet van 260 brooden) werkt, die in 2 vuren kan bewerken, dan doet hij voor- deeliger, dan hij, die daarvoor 3 of meerder bak ken brood, of vuren moet bezigenof om mij van een plat dagelijksche voorstelling te bedie nen wanneer in een gezin, dat uit 7 personen bestaat, slechts een pot voor 5 personen is, dan is men genoodzaakt voor de 2 resterende perso- sonen andermaal vuur aan leggen, om de spijs te bereiden; dat werkt niet dan ongunsttg op liet geheele gezin terug. Met leenen en hulp middelen zal men zich eenigen tijd kunnen be helpen, doch dit zal op den duur blijken een onmogelijkheid te zijn en hoogst nadeelig en scha lk lijk op de fabriek terugwerken. 10 Juli 1881. TAMME de JONG Lemsterdijk Sneek. ëdeFdês de Brouwerij aangevoerd KRISTAL HELDER en LEKKER HEINEKEN’S BIER ‘/i fleschl? Cents ‘/2 9 Cents, n 10 De Kiesvereeniging BURGER- '1R0UW" heeft tot hare CANDI- DATEN voor het LIDMAATSCHAP van den GEMEENTERAAD gekozen en beveelt als zoodanig bij de stemming op Dinsdag 19 Juli e.k. den kiezers dringend aan, de heeren: Stembriefje) Geel Stembrief je) en Namens de Kiesvereeniging „Burgertrouw" J. HOUWINK. D. LA MEI, A. L. de WOLFF. 9 i- 5 8 3 II e 0 TE GEVEN DOOR HET KONINKLIJK MUZIEKCORPS VAN HET 8- _r ije i. L 19 le AUVEKTEWTIKM. ENTRÉE 1.49.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 3