STÖüï STOUT NAAIMACHINES m bows® mm, Citroen ei Frambozen Limonade. Bierbrouwerij en Aziinrterii Versch \Vater-lJs. Nieuwe Framboze^ afkomstig uit de Deinumerpolder, wordt door ons ten allen tijde vrij aan huis be zorgd WaarsdniwiHfltaiwiii VEILING, - IJPEN BOOmHEN, op drie maanden crediet Finale Verkoop van SCHEPEN DUITSCH KLEEDING-MAGAZIJN. STOOMBOOT-MAATStflAPPU ORIG1NEELE GEBR.PALTHE,TE ALMELO I miwiaa- ©©wiiaraw. Aanbevelend. Vraagt overal naar Robert llollz VVASCH CRISTAL. - s DE GEKROONDE VALK Verkrijgbaar bij P. SC H E N KIUS, Klcinzand. ZUIDERZEE Sneek. Bolsward. Bijzondere inrichting voor VERGROO1TNG A CHARBON, bekroond met de Zilver en Medaille op den wedstrijd Ze Leeu warden. Album-, Kabinet- en Salon-Portrelten. Bagelijksch gelegenheid te poseeren te Sneek openen zal. Be Generaal-Agent der SINGER MAATSCHAPPIJ heelt de eer hiermede te berichten, dat elke relatie tusschen hem en de Heeren Th. Teffer Ez. en J. Teffer Tz. opgehouden heeft en hij zelf binnenkort een eigen depót voor den verkoop der IIHIIELS- EN MABKTtEliICIITMI Lemmer, 11 Juli. Boterprijs per vatfI ii f Aanvoer 416/, 13/a; j P E R T E L E G tt A A F. Speciaal ingericht voor het verven van 'W i; b Engelsche I 1 1 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 uur. II N ke ee de: va ku h d Wed. JOUSTRA ZOON. <li le. Vl Ik ee W da hc de N V lu 110 ui> zo ah d z b k -ol V t< d; n zi Ir b d< oc ki ki 1* w ie Vf 01 u: li( 01 zi zc ni tn c b v 9 10 V, ll>/2 1% 4% Van SNEEK UIT DE onderscheidt zich door aangenamen sinaak, wordt door tal van geneeskundigen aanbevolen, wegens groot gehalte aan voedende bestanddeelen, te genover gering gehalte aan alcohol is, met gewoon Hollandsch bier vermengd, ook voor kinderen een uitnemend versterkende drank. Een exemplaar der scheikundige analyse van den Hoogleeraar Dr. J. W. GUNNING, te Amsterdam, is op aanvrage verkrijgbaar. 90% 93% 82 %6 67% 26'% 24’% 53% 98% Buitenl. Spanje 26% 6 Z‘ 24% 53% per 10 Kilo franco Leeuwarden f0,35. n 50 n n l>20. L. J. de VRIES Co. Bestellingen voor Sneek en omstreken worden aangenomen bij H. v.D. MOLEN, TrekvaartsbrugSneek. Zekere Apothekers in de Nederlanden 1» driegen grof het Publiek, door den verkoop van zoogenoemde Ieder Pot of Doosje van het echte Medicijn heeft op de‘Etiquette het opschrift: 533, Ox ford Street, London; en draagt de stempel der Regeering van Groot Brittanje, met de daarin gegraveerde woordenHolloway’s Pills and Ointment. Deurwaarder J. W. DRIJFHOUT voornoemd, zal op Zaterdag 16 Juli e. k., ’s morgens 11 uur, buiten de Oosterpoortsbrug, in de nabijheid van het Logement van J. Rooda te Sneek, pu bliek, op drie maanden crediet, verkoopen: Een buitengewoon groote partij extra mooie ZUID-BEVELANDSCHE IJPEN BOOM STAMMEN, van verschillende lengte en dik te, ter bezichtiging aanwezig op het Terrein van verkoop. Voorts zal alsdan worden verkocht: Een zeer mooie partij gezaagd eiken HOUT, van Verschillende zwaarte, als: 3% dm. of 8 cM. 2% dm. of 6 cM., 1% dm. of 3% cM., dm. of 3 cM., 1 dm. of 2 cM.zeer geschikt voor Scheepsbouwmeesters en Timmerlieden. Deurwaarder J. W. DRIJFHOUT te Sneek zal op Zaterdag den 16 Juli 1881, avonds 8 uur, ten huize van den kastelein S. Hoger huis, buiten de Noorderpoort te Sneek, finaal verkoopen Een in besten staat verkeerend en welonder- houden ROEFSCHEEPJE, groot 15 tonnen, met completen Inventaris en Koksgereedschap- pen, in eigen gebruik bij P. Hiemstra, waarop slechts geboden is ƒ241. nezelfde Deurwaarder zal alsdan tevens finaal II verkoopen, ter zelfder plaatse.- Een overdekt gewegerd ROEFSCHEEPJE, genaamd HOOP OP ZEGEN, groot 14 tonnen met completen Inventaris-, geboden de geringe som van 102. De verkooper van laatstgemeld vaartuig is, na overeenkomst met den kooper, genegen de koopsom tegen een rente a 5°/0 en jaarlijksche aflossing van f 25 onder den kooper te laten. Grroote Uitverkoop van al de voorradige HEEREN- en KINDER- KLEEDING van af heden tot en met Vrijdag den 15 Juli a. s., wegens de nog vele voorraad der goederen. Groote collectie BUKSKINGS-PAKKEN, HUIS-, TUIN- en KAN FOOR-JASSEN, DRILJASJES per stuk 11,70, idem BROEKEN fl,00. De goederen worden op keur in huis gezonden. Bestellingen worden aangenomen in het Logement van den Heer STOELENGA. SLECHTS 3 DAGEN. Zie verder Strooibilletten. MULLER VAN DAM. Van het, om zijne uitmuntende eigenschappen, in korten tijd algemeen in gebruik gekomen BIER uit bovengenoemde brouwerij, worden verschillende namaaksels verkocht. Daarom achten ondergeteekenden zich verplicht, namens de directie van bovengenoemde brouwerij te verklaren, dat hun DORTMUNDER BIER in Sneek alleen te verkrijgen is bij den Heer F. SCHENKIUS, op het Kleinzand. Namens de Directie der D. A. B., de Agenten voor Nederland, B. J. KLIPERS Co. t *n verband met debin- nen STOOMBOOTEN, en de OMNIBUS der Maatschappij ’s morgens 7 •-5 O O MVER Intusschen gelieve men zich aan het Hoofdkantoor te Leeuwarden (St. Jacobstraat 29) te wenden, wiens directeur de behartiging der zaken voor Sneek en omstreken voorloopig op zich genomen heeft en die tevens belast is, een flink Winkelhuis op goeden stand te Sneek in huur te nemen en een vertegenwoordiger aan te stellen. Eigenaars van geschikte perceelen of Sollici tanten voor de betrekking van AGENT voor Sneek, worden dus verzocht zich spoedig naar Leeuwarden te adresseeren. Amsterdam, 25 Kalverstraat, den 10 Juli 1881. BOLS WARD WORKUM HINDELOOPEN ENKHUIZEN namïd. Aank. AMSTERDAM Van AMSTERDAM ’s morg. 10% ENKHUIZEN ’s nam. HINDELOOPEN WORKUM BOLSWARD Aank. SNEEK Dagelijksche dienst ren en _KUM, BOLSWARD en SNEEK geen dienst. GEDRUKT EN UITGEGEVEN BIJ W COOL VAN BOKMA, TE SNEEK. 1% 3% 6 7% 9 voor reizigers, goede- vee; alleen Zondags tusschen WOR- Vereeniging: le keur 1’53,00 k f54,50, 2e| keur f 53,00 h f 53,50. 3e f52,50 a f53,001 4e 52,50 af00,00. i Kaasnagel f 32,—. Woudsend, 11 Juli. Boterprijs f53 50. Aanv.-29/„ O/» NN. K. f33 a 38,00 Aauv. 5002 kilo Vereeniging le f 53,50, if,00, laatste f 47,0üJ Joüre, 11 Juli. Boterprijs le keur f 52,50 ul f51,50 a f—2e keur f52,00 a f51,00 3u keur f51.af50,50, laagste f 45,50 a ,00 Aanvoer 206/, 40/s, van Vereeniging 114/, 23 J N.N. Kaas. Prijs f 36,00 a f31.Aanvoet 4025 kilo. Boter te SNEEK den 12 Juli, f49.00 i f 54,00 2e soort f 34,a f 44,3o soort f I Aanvoer 1034/, 47/s. Vereeniging: le keur f53,50 k f55 00, 2o keur f52,50 a f 54,00, 3e keur f51,50 A 152,50 Nagelkaas f 30 a f37,50 Kanterkaas f33. a f 36,00 Aanvoer 35328 kilo. Aan de Veemarkt waren heden aangevoerd: 145 koeien, 230 kalveren, 290 schapen, 163 lam meren, 18 stieren, 30 vark., 83 biggen 9 paard, I 0 Veulen. Prijs der Koeien: f 70 h f 210; Kalveren f D a f35; Schapen f 15 a f 35; Lammeren f 11 15; Stieren f60 i f 180; Varkens fOOk 1110; Biggen f 10 a f 40Paarden f 50 tï f 200. Kalfsv. per stuk f 1,25 i f 1,75. Koehuiden 32 a 34 Ct. per kilo. Paardenhuiden per stuk, f 7 a 1 8 Pink. 36 a 40 Ct. per kilo. Schapenvellen (blooten) per stuk f0,80 a fl,20< LEEUWARDEN, 12 Juli. Mr. Schot gaf kennis aan de Staten van Friesland, dat hij we gens boegen leeftijd zijn ontslag neemt als lid van de Eerste Kamer. BRUSSEL, 12 Juli. Frere Orban weigerde aan de geavanceerden alle concessie. Er be staat dreigend gevaar voor eene crisis. 2% pCt. Nat. Werkel. Schuld 67% Binnenl. Portugal RuslandA0. 1798/1816 99 1873 1877 6e Serie Oost. Papier Mei/Nov. 66 Zilv. Jan./Juli Turkije Peru 1872 Aand. Chic. North. W. Erie 93% 82% 66*% 67 12%% 19 142 45 44% Wissels f12.10 Aand. Gr. Russ. Sporen 133 STOOM VERVERIJ van Wollen en Halfwollen, Zijden en Halfzijden Japonnen, Gordijnen, Trijp, Tafelkleeden, Rijtuigbekleedsels, enz. 3 die zonder voor de gezondheid nadeelige bestanddeelen worden geverfd en 1 als nieuw geappreteerd. Ij Mantels en Heerenkleedingstukken worden, geheel in elkaar, geverfd, i CHEMISCHE WASSCIIERIJ van Japonnen, Heerenkleedingstukken,® Gordijnen, Tafelkleeden enz. a Japonnen en Mantels, met welk Garneersel het ook zij, zoomede Hee-S H renkleedingstukken, worden gewasschen zonder lostornen en zonder dat ze B krimpen. 9 Monsterboeken, voorzien van de nieuwste kleuren, liggen ter inzage, en iPnjs-Couranten en inlichtingen zijn te verkrijgen aan onze Depóts, die in g alle groote plaatsen van Nederland gevestigd zijn. I Gerepresenteerd te Sneek door den Heer S». CS-roeillmizeil, die de goedefen iederen V r ij d a g voormiddag aan ons afzendt. VAN n ti n 7) n n w n 71 71 t 71 7) n Ti 71 17 7) 71 71 71 71 SINGER 71 r, n n 71 n 17 n ■x d'TrTX'i v 71 7) 71 71 14 67% 13%, 19% „HOLLOWAY’S ZALF EN PILLEN,” welke zij zelven fabriceren, en welke niet alleen van onwaarde zijn maar ook schadelijk voor de gezondheid. Tl. PHOTO&AAFIE-ARTKSTIQUE 6 E B R. CORDES. EIFECTEXBECKS VAN AMSTERDAM, van 11 Juli. 12 Juli. Ui

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 4