IMIS-H'1MRHHIHU> NR N MMlffEEiMllRROlNSSfflfflSfflK. I rm t Dl be- I van I O No. 57 Z E S-E N-I) E R T I G 8 T E J ARGAN 1881. 0 'I 16 J TJ L. I. n’s B I W W E X I. A wn. 4,00 re- .20, I k u I - Ll Alle brieven in te zenden. icijn Ox- Ipd gaf we- lid enlt be- ‘A f 15 7 a 110; I I. 7. 2e| 3,00 tf. uli. ‘A A o A« ‘7h let?; .- de I 2e I 2,501 G.OllI mlI .am-1 .arO.I kilo» 7,0'1 >0 a| 3o| -.001 23 „I V 001’1 van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, Cents. Bij abonnement is de prijs be- ADVERTENTIËN voor eiken regel meer 7'/2 langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernememebij den Uitgever. In de Staats-Cour, is thans opgenomen de wet van 28 Juni 1880, houdende wettelijke bepalin gen tot regeling van den kleinhandel in sterken drank en tot beteugeling van openbare dronken schap. Deze COGRANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden fl.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco gedachte van den vredebond, eene L. den Engel van het goede, triumfeeren zal over den vloek onzer eeuw: de staande legers. Het streven was dan ook hierheen gericht, dat al de vereenigingen in de verschillende Staten zouden samensmelten tot één grooten bond, Een bijzondere wijze van critiek over de gods dienstige beschouwing van andersdenkenden vindt men in een bericht uit II. aan de N. R. Cl. Zondag 3 Juli predikte daar een do miné van elders voor de bestaande vacature. De onder wijzer, die de godsdienstoefening bij woonde, was het niet met den dominé ééns en daar spreken onder de oefening verboden is, bepaalde hij zich er toe om zijn diepe verontwaardiging over het geboorde te uiten door op zijn bijbel te slaan, blijkbaar als aanwijzing, dat wat dominé zeide naar ’s broeders inzicht niet strookte met wat de bijbel hem, broeder, leerde. De gemeente was over die onbeschofte en aanmatigende hou ding geërgerd. Toen de eigenlijke godsdienst oefening was afgeloopen, kon de onderwijzer- dilettant-theologant zich niet meer inhouden en uitte hij zijn leed in een roerende uitboezeming tot de gemeente. Een uiting van zijn veront waardiging volgde, toen hij in de consistorie kamer den predikant een slag in het aangezicht ga.f, in tegenwoordigheid van den kerkeraad. Dit „handig” argument is echter den braven schoolmeester terecht zeer kwalijk genomen men heeft den man in zijn betrekking (als kos ter en voorzanger geschorst. SNEE K, 15 Juli. Gisteren morgen had in het Kerkgebouw der Doopsgezinde gemeente, daartoe welwillend af gestaan, de jaarlijksche openbare Promotie plaats der leerlingen van het Gymnasium alhier. De heer ter Haar opende de plechtigheid met eene redetot onderwerp hebbende de pogingen van Tiberius Sempronius Gracchus om de soci ale gebreken in de Romeinsche maatschappij van zijn tijd t,e verbeteren. Even als thans in Ierland het geval is, was te Rome het grondbezit in handen gekomen, veelal langs onrechtmatigen weg, van de rijken; iets wat den ondergang van den vrijen boerenstand ten gevolge moest heb ben. Dit euvel nu trachtte Gracchus te her stellen, doch zijn edel beginsel leed schipbreuk, terwijl de edele volksman zelf in zijn mensch- lievend streven te gronde ging. Na deze rede werd door den Rector verslag gedaan van de lotgevallen van het Gymnasium en het besluit voorgelezen van het College van Curatoren, betreffende- den uitslag der gehouden overgangs- en eind-examens. Dientengevolge wer den bevorderd: Van de 1ste tot de 2de klasse (onvoorwaarde- lijk): N. Borneman, H. van Dijk, J. Haga, K. ter Horst, S. van der Leij, S. B. Prakken, J. H. Selhorst, G. Wagenaar en H. J. van der Weij. Voorwaardefijk: G. BrinkL. Dokkum II. Dijkstra, R. Enderle, Tj. Gonggrijp, C. R. Knap en B. H, Nauta. Van- de 2de tot de 3de klasse (onvoorwaarde- lijk): S. Boersma, H. van Dijk. B. Gonggrijp, F. Jansma, P. Jongbloed. J. Kooiman, T. S. van der Leij, W. H. Moquette, S, J. Piso, P. Post, R. van Veen, T. Verweij en J. Wolfman. Voorwaardelijk: D. A. Eyertsz, J. IJ. Feike- ma en P. J. Raap. Van de 3de tot de 4de klasse (onvoorwaarde lijk): K. Bouma, J. van Gorkum, J. Hania, K. Pot en P. de Vries. Voorwaardelijk: P. A. Vis. Van de 4de tot de 5de klasse (onvoorwaarde- - lijk): K. J. Hingst, M. F. de Jong, R. E. van Minnen, C. J. NiemeijerJ. S. PekemaIJ. Terpstra, P. J. Wij menga en P. Zonder van. Voorwaardelijk: F. Everts, M. Winia en H. N. Wouda. Van de 5de tot de 6de klasse: J. van der Feen. Van het bepaalde in het Kon. Besluit van 4 Aug. 1853, maakten gebruik de volgende leer lingen, die derhalve op de gewone, thans voor het laatst gevolgde, wijze door het College van Curatoren tot de Academische lessen werden ge promoveerd: J. J. Boonstra, H. Gerbrandij, S. Heeg, A. Jellema, P. PeereboomenP.de Vries. Met een kort woord van afscheid en gelukwen- sehing tot de gepromoveerden, sloot de Rector de plechtigheid. Aan het heden gehouden admissie-examen werd deelgenomen door 14 kandidaten. Toegelaten tot de le kl.: Mina Knap, Ijlst; B. D Tilstra, Wons; Nanko Warmolts, Sexbierum Wijtse Warmolts, SexbierumJan Hania, Sijbran’ Zaterdag hebben de te Ootmarsum gestatio neerde ambtenaren een zonderlinge aanhaling ge daan, waarvan tot nu de ware sleutel niet gevonden is. Er waren namelijk uit Deventer afgezonden vier fusten, ieder van 100 liter jenever; doch bij aankomst te Ootmarsum werd door de amb tenaren bevonden dat de fusten met water waren gevuld. Hoe dit komt is nog onzeker. Er is proces-verbaal opgemaakt. Het hoofdbestuur van het Conscience-feest doet een beroep op de lezers en vereerders van dien gevierden schrijver in ons land om hun deelne ming in de inschrijvingen voor de feesten. On der de voorwaarden der deelneming behoort, dat ieder inschrijver van 5 gulden, later een bron zen gedenkpenning en een gesteendrukt portret zal ontvangen; de inschrijvers van 3 gulden ontvangen het portret. Het bedrag der in schrijvingen kan aan den heer A. W. Sijthotf te Leiden worden toegezonden. Belangstellenden vinden de lijst voorinschrij ving bij den uitgever dezes. Do persoon van Timmermans, verver van beroep en dronkaard bij uitnemendheid, gearres teerd als de vermoedelijke moordenaar zijner 95-jarige moeder te Wouw, ontkent deze afschu welijke misdaad te hebben gepleegd en beweert dat de vrouw tengevolge van een val de kwet suren heeft gekregen en waarschijnlijk door een duizeling overvallen in den mestput is terecht gekomen. De Algemeene. Nederlandscbe Vredebond hepl't te- A 'Hags .zijp. jaarvergadering gehouden. Is 'hqt eigenaardig,. dat in onze dagen met hun- n'e. talrjjke verenigingen ..niét allen het beeld van bloei en. eensgezindheid vertoonen, de Vre debond schjji\t al „ze^r, weinig in de sympathie van .ons volk te. deeleuer waren toch slechts twee'afdeelingen, waaronder de Haagsche, ver tegenwoordigd. Aap. klachten over de millioe- nen, die verslonden worden door den vraatzuch- tigen krijgsgod Mars, ontbreekt het niethet volk gevoelt zich meer en meer afkeerig om zich ter wille van vorstelijke luimen ofheersch- zucht op commando en in militairen pas ter slaehtbank te laten leiden en uit dat oogpunt is het wel eenigszins bevreemdend, dat eene vereeniging, die wuift met den palmtak des vredes, zoo weinig belangstelling ondervindt, ’t Is waar, dat de bond nog als een hulpbehoe vend kindeke tegenover den grooten reus, die militairisme heet, staat, en dat die reus nog om zijn tegenstander lacht en hem bespotmaar ook hier moet eendracht macht maken, als de UIT DE PERS. De Wageningsche Post zegt: „De orthodoxie is sterk in de oppositie, als draagster van de waarheid in Christus. Dan is zij onoverwinnelijk, wijl ze uitspreekt wat in aller menschen consciëntie leeft. „Maar als ze haar beginsel in een met dat beginsel overeenkomenden vorm moet belicha men, dan lijdt ze deerlijk fiasco. heeft dat gemeen met het Protestantisme, t welk altijd tegenover do georganiseerde macht in Rome een pover figuur zal maken. „Een Roomsch-antirevohitionnair Ministerie, een Ministerie KuyperSchaepman of Lohman— bchaepman, is een contradictio in termenis, de «waasheid zelve. „M ij schrijven het geen kwartaal levens toe. Wanneer de kerkenraad naar de Regeerings- bank verhuisde, liep de wereld op een eind.” Do conservatieve Amst. Ct. geeft over do candidatuur van den redacteur der iVerhmans- bode, B. II. Heldt, voorden gemeenteraad van Amsterdam, ’tvolgende ten beste: „In Heldt wil men een vertegenwoordiger van de volksklasse in den raad brengen, maar men ziet niet in, dat de heer Heldt, in den raad ge bracht, van lieverlede zal ophouden de volks klasse te vertegenwoordigen. Of hij zal haar -of zij zal hem loslaten. Er is niet veel kennis van menschen en maatschappelijke toestanden too noodig, om dat te voorspellen. Men zal dan den „heer Heldt” tot raadslid hebben ge- maakt, dat is een man, wiens handen scheef zullen staan in alle quaestien, die niet den werk- man betreffen, door wien hij echter, of die door hem verloochend zal worden. In den raad zou de invloed van den heer Heldt gelijk nul zijn, ook omdat onderwerpen, waarbij zijn advies zou kunnen gelden, in dat lichaam maar zelden voor- I komen. Buiten den raad echter kan Heldt een i persoon blijven, een vertegenwoordiger van den I werkenden stand, een nuttig man. Naast zijn (ollega s in den raad, van wie misschien niet ieder lid hem in verstand overtreft, maar bij elk van wie hij zeer zeker achterstaat in opvoeding, ontwikkeling en algemeene kennis, zou hij zich met op zjjn plaats voelen en zijn collega’s zou- en zich naast hem misplaatst achten, niet, omdat zij in hem hun mindere zouden *ien, maar omdat het hen voortdurend hinderen zou, een man tot ambtgenoot tehebben, die het met helpen kan, dat hemin ieder opzichtte veel ontbreekt, om een stad als Amsterdam te raden. „Men. overschatte toch de talenten, de kun digheden van den heer Heldt niet. Zij bepa- I (u zich naar ons inzien tot een groote mate Win handigheid in het organisoeren van werk- I mden-vereenigingen, en wij, die hem meer dan I 'lobben gehoord, kunnen verzekeren, dat hem nog r.ooit iets hebben hooren' zeggen, I !'an MeeD dezelfde redevoering, die flink in zijn I «oofd eu ook flink in elkaar zit en den bond, I «o associatie der werklieden, tot onderwerp hoéft. I \v - ac'lt8u W,J n'et geringintegendeel. I wij waardceren het streven van Heldt, als hij I mt zedelijk en stoffelijk peil van zijn standge- I nooten tracht te verheffen, maar wij begrijpen I met, wat de heer Heldt in den gemeenteraad I *00 kunnen doen in ’t belang van hen, die hem I "is hun woord- en penvoerder hebben aangesteld. I H i 11 Ve^en ^aut wij dus de candidatuur I Mdt bezien, komt zij ons niet gewenscht voor. I ba de gemeente Amsterdam, noch de .wer- I 'ende stand, noch de heer Heldt zelf zou er I ]Gai=en baat bij vinden, en slechts onnadenken- I 0a> zij, die dezen man wenschen te zien Iaffeh van het standpunt, waarop hij thans staat, I '■uunen hem een plaats in den raad willen zien I i 'nenien.” In ’t hoogere bestuur schijnt men, volgens de Haagsche kout der Prov. Gron. Ct., nog altijd bezig met de reconstructie van het Ministerie. De heer van Lynden zal de portefeuille van finantiën toch wel blijven behouden, naar men .beweert, en zeer waarschijnlijk is het, dat de heer Roëll een zetel ia het Ministerie zal innemen. Deze is de aangewezen man voor Binnenlandsche Zaken, want juist-op dat terrein heeft hij zich in de Kamer onderscheiden. Eerst als onze Pairs de kanaalwet aangenomen hebben, waar aan niemand twijfeltzullen die veranderingen te berde komen. I ingeving van het behoud van zijn leven wanhoopt. Aan den Overtoom is Vrijdag jl. een löjarig jongeling van een hooiwagen gevallen en omge komen. De punt van den hooivork had hem in zijn val den hals doerboord. Zaterdag avond had te Siddeburen, gemeente Sloehteren, een treurig ongeluk plaats. Bij het uit den grond halen van een paal door middel van een wip op een weegboom, brak de ket ting, met het treurig gevolg, dat de werkman Haverkamp van Schikïwolde, zoodanig aan het hoofd werd gekwetst, dat hij. op de plaats dood bleef. Waar de Standaard al toe dient. De re dactie van de Standaard, aldus wordt door den zendeling Bink in het blad der Utr. Zendings- vereeniging gemeld, heeft zeker geen vermoe den waartoe haar blad op N.-Guinea dienst doet, nl. om aan de Amberbakiërs hun rijst afhandig te maken. Onlangs vroeg iemand hem om soe- rats beba, groote papieren met die groote zwarte letters. Onze Broeder liet hem een paar Hom mers van de Standaard zien. „Ja juist, die moest hij hebben.” Op de vraag wat hij er mede doen moest, vertelde de man, dat een paar zijner vrienden er veel rijst mede hadden gekregen van de Amberbakiërs. Zij hadden bun wijs gemaakt, dat elke groote letter van het woord Standaard een huis beteekende en dat Zijne Hoogheid, de Radja van Ternate, de groote Heer, die met het stoomschip vaart (de Resident) hun had opgedragen van elk huis een tribuut van een zak rijst te vorderen, die de onnoozele Amberbakiërs hadden betaald en die zijn vrien den aan Br. Bink zelven hadden verkocht. Het spreekt van-zelf, dat de vrager in plaats van Standaards een goede vermaning kreeg, met bedreiging, dat Br. Bink, als zij weder zoo iets deden, den Resident niet onkundig zou laten van de bedriegerij, op zijn naam gepleegd. Wij lezen in het Maandblad van de Vereeni ging tegen de Kwakzalverij, dat op verzoek van den Adjunct-Inspecteur van het Geneesk. Staatstoezicht te Leeuwarden, door den Com missaris van Politie aldaar procesverbaal is opgemaakt tegen den winkelier J. S. Rollf Jz. wegens den verkoop van de zoogenaamde Zwit- sersche pillen van Rich. Brandt. Genoemd blad herinnert, dat die pillen aloë bevatten, waarvan de verkoop in het klein door anderen dan apothekers niet geoorloofd is. In de fabriek van de heeren L. J. Entho- ven Co te Den Haag had Maandag een treu rig ongeval plaats. Een werkman geraakte tus- schen de raderen eener in werking zijnde ma chine en werd zoodanig verminkt, dat men aan ■«r OEEKER C< U R A A 1*1 1 '1 ■w I) ir f|6 1/ i '/lö i' ll

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1