e GiiiiLFAiTiAiirrntiiovDissnims^iiih. 1 BB ffl IDWffllHLl» 1111 HE B p A Ik 1881. No. 58 Z E S-E N-D ERTIGSTE J ru>j zall des °U Jaarmarkt of Kermis, op welke geene bedelaars, rijfelaars, hazardspe len of loterijen met kaartjes om koek, glas- en aardewerk of andere voorwerpen, zullen worden töegelaten, alhier zal ingaan op Dinsdag den 9 Augustus 1881, des morgens acht uur, en ein digen op Vrijdag den 19 Augustus daaraanvol gende, des morgens acht uur, en dat vóór den 22 dier maand, alle kramen, disschen, tenten enz zullen moeten zijn afgebroken en wegge- niimd. J. teek. Vrage: hoe is dit stuk op zulk een dwaal- I* 1 wa- 'U uit rotig tem de riste gis- was jl ER- ddel ater es a kje<i Ed- 1 I Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave ot redactie betreffende, franco in te zenden. i-ITflP I’ de ij ADVERTENTIE van 1 tot 4 regels,gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 7’/2 Cents. Bij abonnement js de prijs be langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. De justitie te Amsterdam heeft in zake het instorten van een aldaar in aanbouw zijnd huis, waardoor zeven werklieden min of meer zwaar gekwetst zijn, een gerechtelijk onderzoek bevolen. Volgens deskundigen zou de kalk, waarmede de muren gemetseld waren, hoofdzakelijk uit zand bestaan hebben. Het Hand, meldt, dat het bestuur der Neder- landsche Zuid-Afrikaansche vereeniging, alvo rens een beslissing te nemen omtrent de hou ding dier vereeniging tegenover vele der in den laatsten tijd geopperde denkbeelden tot oprichting van handels- en crodiet-instellingen enz., gemeend heeft zich in betrekking te moeten stellen tot verschillende personen, die geacht kunnen wor den van de Zuid-Afrikaansche toestanden vol komen op de hoogte te zijn, en hun heeft verzocht mededeeling van de wenschen der Transvalers zelven uit te lokken. Naar het Vad. verneemt, is de quaestie be treffende het wegnemen van een kruisbeeld uit de openbare school te Slenaken, op last van den arrondissements-schoolopziener, aan de beslissing van den minister van binnenlandsche zaken on derworpen. Men kan dus weldra in deze zaak een ministerieele beslissing tegemoet zien. (X K X X X x X X X X X X X X X id A X v* 3/u ‘A V niet betichten van roekelooze onhandigheid en ongewettigde aanmatiging. Wat de Tijd betreft, zij schrapt sans phrase het vraagteeken, aan het hoofd van haai- artikel achter het woord „valsch spel” geplaatst. 50 4- t UIT DE PERS. O >k een Haagsch briefschrijver in de Bien Public (het ultramont tansche hoofdorgaan in Belgie) houdt zich bezig met het gebeurde te Zevenbergen. Hij wil, dat de ultramontaausche partij in het geheele land zal gedisciplineerd wor den, en dat daarna ten aauzien van de anti-re- volutionairen dezelfde politiek zal worden gevolgd, als door hen wordt toegepast, dat zoöals hij zich uitdrukt de heer Kuyper in zijn eigen munt zal betaald worden. „Dando dando (aldus besluit de schrijver): Be Katholieken geven aan de anti-revolutionai- ren Leiden en Zwolle. Dat dezen ons dan Delft en Zevenbergen geven, waar de Katholieken, twee-vijfden vanhet kiezerscorps uitmakende, er toe gebracht zijn om de anti-revolutionairen, de helft minder talrijk, over al de zetels en al den invloed te laten beschikken. Of een loyaal bond genoot, óf geen Calvinisten meer in het parle ment!” Dat is althans duidelijk gesproken. Men weet nu, waar hot met dit clericaal bondgenootschap naar toe gaat. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente Sneek maken bekend, dat de /Tevens wordt hierbij herinnerd aan art. 46 van de algemeene Politie-Verordening, waarbij is bepaald: „dat niemand eene tent, kraam of iets dergelijks, op den voor den openbaren dienst bestemden grond mag opslaan, dan op aanwijzing tan den Marktmeester en na voldoening tan het niarktgeld. Sneek, den 19 Juli 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. van DRIESSEN, De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. spoor geraakt? SNERK, 19 Juli. Bij de heden plaats gehad hebbende verkiezing voor 6 leden yan dep Gemeenteraad alhier, hob- ben van de 530 kiesgerechtigden 437 hunne stom? biljetten ingeleverd, In Wijmbritseradeel hebben yan de 793 kiesge rechtigden, 617 hunne stemmen uitgebracht. Met genoegen vernemen yrij, dat het Rot- terdamsch tooneelgeschap onder directie yan do heeren Le Gras, van Zuylen en Haspels, den 28 en 29 dezer maand in de Concertzaal alhier nog een tweetal voorstellingen zal geven en als dan een paar uitgezóchte stukken Jiit zijn rijk repertoire zal opvoeren, Aangezien hot voor de laatste maal is, dat ons hier de gelegenheid zal worden aangeboden, dit uitstekend gezelschap in zijne tegenwoordige samenstelling te jtien optre den, twijfelen wij niet, of deze voorstellingen zullen zeker druk bezocht worden. ’t Is te hopen, dat het heerlijk zomert weder der laatste dagen, ook Donderdag e. k. het Concert zal begunstigen, dat alsdan door het Koninklijk Muziekcorps der Grenadiers en Ja gers, onder de uitstekende leiding van zijn Ka pelmeester, den heer Völlmar, in den tuin van de Buiten-Societeit „de Harmonie” alhier zal worden gegeyen. Het keurige programma toch, uitgevoerd door dit heerlijk muziekcorps, belooft ons weer een avond yan rijk kunstgenot, zop- als ons slechts zoo zelden te genieten wordt aan geboden en daarom wel dubbel mag worden ge waardeerd door allen, die geyocl en smaak heb ben voor het waarachtig schoone. Moge een zeer talrijk auditorium onzen ondernemenden Sociëteit- houder, den heer A. Agema, alsdan het bewijs leveren, dat men zijne loffelijke pogingen, om ons gedurende de zomermaanden tegen eene be trekkelijk geringe geldelijke opoffering yan het schoonste te doen genieten, wat in ons land op muzikaal gebied te genieten valt, weet te appre- cieeren en te steunen, Het jl. Vrijdag avond door het muziek- corps onzer d.d. Schutterij in de Biriten-Socie- teit „de Harmonie” gegeven Concert, getuigde op nieuw voor de flinke leiding en dé' on vermoeide pogingen yan den luitenant-kapel- meester, den heer M. Effzard Qrefe, om zijn corps meer en meer te ontwikkelen. Het programma, berekend naar de krachten van het corps, werd recht verdienstelijk afgespeeld en de geheele uitvoering der verschillende nummers vond eene welverdiende waardeering bij de toe hoorders, -Wij betreurden het daarom temeer, dat het auditorium niet grooter was. Reeds vroeger hebben wij er op gewezen en wij mee nen het bij deze gelegenheid op nieuw te moe ten doen, dat de lust en ambitie, zoowpl bij de leden van ons muziekcorps, als bij zijn ijverigen directeur, zeker voortdurend het best geprikkeld kan worden en de lust tot verdere ontwikkeling het sterkst zal zijn, als men voldoende blijken yan appriciatie geeft voor hun ernstig streven óm, naar van de gegeven krachten, iets goeds te leyereu,. Onderstaand adres is ingezonden: Aan den Raad van de Gemeente Speek. De ondergeteekenden, allen veehandelaren vernomen hebbende, dat in uwe vergadering in beginsel is besloten, de Veemarkt, even als te Leeuwarden is geschied, naar buiten to yer? plaatsen, veroorloven zich de vrijheid eenige bedenkingen tegen die verplaatsing aau fe yoe- ren, en wel: 1°, dat de markt, naar buiten verplaatst, komt op een voor de gure winden geheel om beschut terrein, .en met het oog op de soort yan handel te Sneek wordende gedreven (dat is hap- ger zich aanmerkingen had gepermitteerd op ’t geen de dominé zei en daarna inde consisto riekamer den predikant een klap had gegeven. Het gebeurde eischt eenige verduidelijking. De N. R. C. deelt ’t volgende mede„Het bericht is overdreven voorgesteld. Vooreerst is de pre dikant, die op 3 Juli jl. in de Vacature te H., waar hij consulent is, optrad, een man, die reeds eenmaal in zijn betrekking is geschorst wegens wangedrag enz. Bij de jongste verkiezingen voor leden van de Tweede Kamer, heeft hij op zeer onbehoorlijke wijze geijverd voor den heer Seret, zich niet ontziende den heer Van der Heim met den naam van „duivel” te bestem pelen. Ten huize van den onderwijzer te H. verklaarde hij de boeren zoo te moeten aanpak ken en eindelijk werd hij zelfs zoo beleedigend, dat de onderwijzer zich genoodzaakt zag hem de deur te wijzen. Hierover ten zeerste verbolgen, alsmede over de mededeelingen zijner helden daden bij bedoelde verkiezingen in vele couran ten, nam hij Zondag 3 Juli de vrijheid den on derwijzer, den verspreider dier berichten, van den kansel zeer te beleedigeu. Deze beleediging nu gaf den onderwijzer aan leiding, na afloop der godsdienstoefening, op te staan en de gemeente te overtuigen, dat niets in de couranten was vermeld, wat niet te dier plaatse door denzelfdon predikant van den pre dikstoel was gesproken. Ten slotte meende de predikant in de consistoriekamer, in tegenwoor digheid van den kerkbrand, nogmaals op een en ander te moeten terugkomen. Hij scheen hier toe geen inleiding te kunnen vinden, dan door don onderwijzer op de borst te tikken, wat deze echter verbood, en, toen dit niet baatte, met de hand afweerde. Deze afwerende beweging werd evenwel door den predikant als een gevoeligen slag aangemerkt. Eindelijk heeft de zoo chris telijke predikant den kerkeraad weten over te halen den onderwijzer voorloopig als voorzanger te schorsen,” ’,60. ;,72. ,84. k vat >,28. !,40. ’.40. door >oer. ’t Vaderland zegt: „Naar wij vernemen, hebben zich ook in de Eerste Kamer bij het afdeelingsonderzoek vele leden togen de verbetering van de Keulsche Vaart verklaard. Toch wordt in politieke krin gen de aanneming, zij het dan ook met kleine meerderheid, verwacht. Van de vier rappor teurs van het ontwerp staan twee als voorstan ders en twee als tegenstanders bekend.” Heden (Maandag) komt het veelbesproken wetsontwerp vrij zeker in behandeling. Don 16 Aug. a s. zal in het Paleis voor Volks- vlijt te Amsterdam een tentoonstelling geopend worden van hulpmiddelen voor den boekhandel, de eerste van dien aard hier te lande. Eene kleine honderd Nederlandsche boek-, steen- en plaatdrukkers, binders, papierfabrikanten, kunst graveurs in hout, koper en staal enz. zullen daar een wedstrijd houden, niet om medaljes, maar louter om te weten hoe kenners van hun vak over hun arbeid oordeelen. De catalogus zal door eenige papierfabrikanten, boekdrukkers en binders gratis worden aangebo den, en op zich zelf een beknopt beeld geven vau de hoogte, waarop dezo vakken hier te lande staan. Zondag zagen een tweetal personen te Schiedam een ooievaar in de Schie liggen en tegen den dood spartelen; zij gingen op redding uit en brachten den drenkeling nog levend in een bran derij toen de lepelaar daar wat was opgedroogd, kwam de aap uit de mouw, of liever kwamen 9 mollen en 1 rat uit de maag yan den ooie vaar te voorschijn, welke voorraad hem wat zwaar te verteren schijnt te zijn goweest. Van dien overlast ontdaan, was de yogel nu weldra weer reisvaardig. De heer A. Winkler Prins, tegen wien de gemeenteraad van Veendam een vervolging wil instellen; de heer P. heeft, (dit zij al vast ter zijner eere gezegd) wel voor fleeter vuren gestaan dan voor ’t kleine roostertje van den Veendamschen Gemeenteraad, die even weinig eer als succes zal inoogsten met zijn te kwader upr genomen, o. i. onzinnig vervolgings-besluit de heer P., verklaart in het jongste nummer der N. V. Ct. dat hij de gevolgen dier aanklacht rustig zal afwachten, omdat het recht van iede- ren burger tot beoordeeling van de regeerings- daden van gemeentebesturen boven bedenking verheven is, ook door do publiciteit der raads zittingen, De handelingen van den raad ten opzichte van de wet op het lager onderwijs had den hem aanleiding gegeven tot zijne bestrijding. De heer W. P. zét zijn strijd tegen de herzie ning van de door hem bedoelde raadsleden voort. Te Appelscha meende zekere vrouw, dat zij „behekst” was. Zij liet daarom een wonder dokter bij zich komen, die werkelijk verklaarde dat zij „behekst” was, en haar medicijnen daar voor ter hand stelde. De vrouw moet daarvan ingenomen hebben, met het gevolg, dat zij zoo althans verzekert de N- R. Ct. eenige uren daarna een lijk was. Ten bewijze hoever ook officieele stukken kunnen verdwalen, moge dienen, dat, big k eus eene kennisgeving ju het Nieuws van dew Dag van 13 dezer, aau het commissariaat yan politie te Amsterdam o. ,a. is terug te bekomen een proees-verbaal van kas-verificatie van den ge- meente-optvanger te IJlst. Onlangs werd meegedeeld dat een onderwijzer te II. ontslagen zou zijn omdat hij als yoorzan- In oen artikel met het opschrift „Valsch spel?” verklaart de Tijd niet tevreden te zijn met de ophelderingen, door de Stand, gegeven omtrent hare houding bij de herstemming te Zevenbergen. Do Tijd meent, dat de Stand., in tegenspraak met haar vroegere verklaringen en in tegenspraak pok met haar program, aau de zaak een wen ding gegeven heeft, die met onfeilbare zekerheid op den nu gegeven toestand moest uitloopen. Over intentien heeft do Tijd niet te oofdee- h'n, wel over daden. Wanneer men dan de Stand, dag in, dag uit, aan het werk ziet om het anti-papisme op het gebied der verkiezingen 'oor de Tweede Kamer levendig te houden; wanneer men overweegt, dat het hare redactie niet aan scherpzinnigheid ontbreekt en dat eene door esgen vrienden gewraakte onhandigheid, als te Zevenbergen werd gepleegd, moeilijk kan worden verklaardwanneer men bedenkt, dat al de mededeelingen over deze zaak nog geen te genspraak vonden/ dan is het onmogelijk, meent de Tijd, de verklaring terug te houden, dat tegen de verdenking van „valsch spel” nog geen enkel verweermiddel gegeven werd. Het »s mogelijk, zegt het blad, dat de vrienden van de Stand, de redactie yan niet valsch spel ver denken. Maar het js ónmogelijk, dat zij haar V 1 V' OEEKER COURANT I K t N 12 X JL A W Illi. 116

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1