i i SIKHS- H1MMHW11D TOOR DE I Z E S-E N-D ERTIG8TE JAARGANG. 1881. IS No. 59 V ZAT I A S3 JULI. BlMWBX LA A R. 1 1 liu- alts bij een 2e ,00 nd, Vat ke, ou den kilo 9,00 )0 ii 3a ,.o(> 24, i voer n. u- 53 u- rk ai- eu te na. ie* I 1,00 e 1 to dg-, Mo- of K 0 i 100 I 1,25 Gratis ie g‘ B Bo< doc Vo< »iige V. ,7- G. I .1.1 Juli' ri. •n |9: 2< ,3,50 17,50 jerd lain aard Te Rotterdam worden pogingen, aangewend om het bier meer tot volksdrank te maken. Er is o.a. een net bierhuis geopend, waar een bekende Haarlemsche brouwerij gelegenheid geeft een goed glas bier voor 4 cents te bekomen. Die gelegenheid trekt reeds velen en ouder dezen ook gelukkig vele flinke handwerkslie den. i/r Vrijdag jl.den 274sten geboortedag van Rembrandt van Rijn, is te Amsterdam het door de zorg van de St. Lucas-vereeniging overge brachte borstbeeld van dien schilder, van het Oude Mannenhuis naar den tuin van de rijks- akademie van beeldende kunsten aldaar op eenigs- zins plechtige wijze onthuld. De hoogleeraar Alberdingk Thijm hield daarbij een rede, waar in hij Rembrandt en zijn richting karakteri seerde. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.— franco por post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave ot redactie betreffende, franco in te zenden. gemakken heeft Aldus doende, werkt hij met de Regaering mede, en leert het volk ook door spaarzaamheid en verstandige zorg voor do toekomst zijn eigen welzijn bevorderen. In Leggelo, gemeente Diover, is de vijftien jarige zoon van Hendrik Ahse, landbouwer, Zater dagmorgen circa 9 uur doodehjk door den blik sem getroffen, terwijl hij op h-t hooiland bezig was. De Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's Hage heeft aan Z. 'Exc. den Minister van Justitie een adres gericht, waarbij zij eerbiedig de vrijheid neemt als hare meeningkenbaar te maken, dat het in het belang van den koophandel hier te lande wenschelijk zoude zijn terug te keeren tot het stelsel, vóór 1 October 1838 aldaar van kracht, voor zooverre betreft de wederinstelling van Rechtbanken van Koophandel. Zooals men weet heeft de Hollandsche maat schappij van landbouw dit jaar te Gent geëx poseerd, terwijl de Friesche maatschappij zich met de tentoonstelling te Hannover bezig hield. Te Gent is 't resultaat goed geweest. Van Hannover schrijft men aan de N. H. C.: Zaterdag nacht kwam na een voorspoedige reis de bezending Friesch vee voor de interna tionale tentoonstelling aan. Voorspoedig, want een der vaarzen van Albert 8. Hertz te Ooste- rend heeft onderweg de familie vermeerderd, en de koe van IJke de Jonge, no. 492 van het Friesche Rundveostarnboek, heeft op reis twee mannelijke spruiten ter wereld gebracht, een wel. yrat te grooten zegen op eens; intusschen is op dit oogenblik de toestand van moeder en kinderen voldoende. De tentoonstelling getuigt van een. breede op vatting. Om iets te melden: er zijn 800 paar den ingevoerd, herkomstig, behalve uitDuitsch- land, uit verschillende andere landen, bepaalde lijk uit Engeland, Belgie. en.Frankrijk., In de afd.- rundvee kötóbNederlahd goéd-vóór den dag, hetgeen misschien tedanken is aan de ondernemingszucht van eenige der Óp Düitsch- gen tót land handèlende kooplieden, wellicht ook meer een gevolg van het zelfstandig optreden der ie afd. van de Friesche maatschappij van landbouw, die hier, onder eigen vlag, een vrij belangrijke inzending doet. Onder de beaaming van Hollandsch ras zijn of worden ingezonden, behalve de zes stieren no. 7, 17, 52, 47, 48 en 45 van het Friesche R. V. 8., eenige Groningsche en Noordholland- sche stieren. Onder de melkkoeien komen, be halve de 8 stuks der afdeeling, nog. 104 stuks, uit verschillende deelen van ons land voor, waar onder er volgens den catalogus zijn van „Am- sterdamsch” ras, misschien wel in de Kalver- straat geboren! Behalve de '4 vaarzen, door de afdeeling in- Men schrijft uit Maastricht aan ’t Vaderland: Met spanning wordt hier de Ministeriëele be slissing in zake het wegnemen van het. kruis- beeld uit de school te Slenaken tegemoet gezien. Er loopt hier een gerucht, dat de inspecteur van het lager onderwijs den Minister geeft geadvi seerd, dat zonder schending der neutraliteit kruis beelden op een openbare school niet kunnen wor den toegelaten. Intusschen is het beeld in de school te Slenaken weer geplaatst en er zijn hier in Limburg tal van openbare scholen, waar der- gelijke beelden zijn opgehangen De te wach ten beslissing is derhalve van groot gewicht. Te Deventer is tusschen twee kapiteins der dienstdoende schutterij een conflict ontstaan over de vraag, wien bij afwezigheid van den majoor het cpper-commando toekomt. De majoor had een jongeren kapitein verzocht dit waar te nemen, terwijl de andere, de oudere, krachtens art. 32 van de inwendige dienst, beweert, dat het com mando aan hem toekpmt. Nu deed zich juist Maandag het geval vöor, dat de hitte ondrage lijk was. De oudste kapitein won daarop het advies van den officier van gezondheid in, of hij de gewone exercitiën zou laten houden, waarop deze antwoordde, dat z. i. „de temperatuur te hoog en het te schadelijk voor de gezondheid was om te exerceeren.” De andere kapitein wilde hiervan niets weten en belette zelfs, dat de gewone signalen op den toren gebracht werden, om aan te kondigen, dat geene oefeningen wer- den gehoudenen hij verscheed met 3 tamboers, een paar officieten en eenige schutters op dege- wone plaats van bijeenkomst. Vervolgens hiel den zij de gewone oefeningen. Van het ge beurde isproces-verbaal opgemaakt en de schut tersraad zal uitspraak moeten doen. Mètgroote belangstelling ziet men den afloop van deze zaak te gemoet. Het gerechtshof te Den Haag hield zich be zig met het onderzoek der zaak van A. R. op te i oud 71 jaren, ontslagen ontvanger der registra- '"7 - --v4V vri*. uvuiVAUVU VU. MC UC1' van de hypothe- nank, die harp eigenaardige veordeelen en j ken en het kadaster te Goes, wien verschillende UIT DE P E R 8. Omtrent het onderzoek in do afdeclingen van do Eerste Kamer der wets voordracht nopens het Amsterdamsche Merwede-kanaal wordt aan de Midd. Ct. het volgende geschreven: De mededeeling van ’t Vad. als zou het wets ontwerp met een kleine meerderheid worden aangenomen, berust geheel op een gewaagde gissing der stem die enkele afwezige leden, in dien zij de beraadslagingen, bij wonen, zullen uit brengen. Naar de uitkomsten van hot seotio- onderzoek te oordeele*-, 's ’t onmogelijk een ge volgtrekking to make,., want de voor-en togen- standers stem e juist in gelijke sterkte tegenover donder on de enkele leden, die nog weifelen, zullen vermoedelijk ook wel deels voor, deels togen stemmen. Zeker is het, dat de meerderheid do niet-aanneming dor motie Renting ia de Twee de Kamer heeft betreurd. Men wil thans nog nader licht trachten te verkrijgen door aan de regeering het verzoek te doen enkele rapporten der hoofdingenieurs, o.a. ook dat van den heer Lose, over te leggen. Of door die mededeeling do kansen voor het ontwerp zullen rijzen, valt to betwijfelen. Veel zal afhangen van de vraag cf de minister van waterstaat ook in do Eerste Kamer de por- toföuille-quaestie stelt. Men is hot daarover geens- »ns eeus en wanneer de heer Klerck, na de «UUstigo beslissing der Tweede Kamer, 'laat jug het duidelijker zeggen: na de overwinning m den strijd met den hoer Tak van Poortvliet, verklaren mocht zich bij de verwerping der Voordracht, ter fine van nader onderzoek, te zul- on neerleggen, dan is hot zeer waarschijnlijk, (at de Kamer zich niet met het ontwerp ver buigt. Het verslag der commissie van rappor teurs (uit twee vóór en twee tegenstanders van. J et Merwede-kanaal bestaande), dat heden wordt "fêemaakt door den-griffier mr. Star Numan, H vermoed ik, dit duidcljjk genoeg doen zien. Ook de Rijkslandbouwsohool, zegt de K. Ct., b'bünt hot bjj de ultramontanen verbruid te ueboenDo Tijd bevatte dezer dagen een ar- "kpltje (eene correspondentie uit Wageningen) bestemd om den indruk te geven, dat al het Sold, aan de Rijkslandbouwsohool besteed, weg geworpen was. Die geldvêrkwistende liberalen! Zij richten Mlèrlei scholen op, plaatsen daar een heirleger leerftren’ bestoden daaraan schatten, en alles Bric bonder vrucht. Alleen de ultramontanen ver- 8taan hot, scholen te stichten, die rijke vruchten epleyeren voor de volksontwikkeling at js de grief tegen de Landbouwschool ADVERTENTIÊN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, a oor eiken regel meer 7^ Cents. Bij abonnement is de prijs be langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. Al de leerlingen, die dit jaar aan het eindexa men deelnamen, en daaronder zelfs een zoon van den directeur, moesten afgewezen worden. Als het waar was, dan zou er in elk geval uit blijken, vooreerst, dat aan deze school geen stelsel van begunstiging bestaat, en ten tweede dat de school geen wetenschappelijke landbou wers aflevert, die de leeraren niet volkomen be kwaam oordeelon. Doch wij meenen, dat de Tijd zich schrome lijk vergist. Afdeeling B. der Landbouwschool (deze schijnt het blad op het oog te hebben) verkeert in een toestand van overgang, doordien bij den aanvang van hot nu afgeloopen studie jaar de tweejarige cursus veranderd is in een driejarigen. Dientengevolge heeft er zeer natuurlijk dit jaar geen eindexamen plaats gehad, en gevolg kon er ook geen der leerlingen bij eindexamen slagen. Voor het overige zullen deskundigen aan de Tijd kunnen getuigen, dat de beide afdeelingen der Rijkslandbouwschool en de daaraan verbon- ben Hoogero Burgerschool wel degelijk goede vruchten opleveren. Het zilveren milieu de table, dat als eerste prijs gediend heeft in de verloting van de „Kunst kroniek,” heeft bij openbare verkooping in het Vcnduhuis te Den Haag f2180 opgebracht. Zekere W., tapper te Grave, kreeg Dinsdag avond twist mét den zoon zijner tweede vrouw, welke zoo hoog liep, dat hij dezen met een mes een steek toebracht in den onderbuik, zoodatden ongelukkige de ingewanden uit het lichaam hin gen. De wonde is doodelijk. De dader, die reeds dikwijls met de justitie kennis heeft ge maakt, is onmiddellijk in hechtenis genomen. Te Amsterdam heeft Dinsdag namiddag tus schen twee vrouwen een gevecht plaats gehad met messen, waarvan het gevolg was dat een harer de pols zoo goed als afgesneden werd. Een dronkaard, die terzelfder stede uit een heiberg in de Rozenstraat werd gezet, sloeg uit wraak een glas in, waarbij hij zijn pols zoodanig kwetste, 'dat hij in bedenkelijken toestand naar het gasthuis moest wórden vervoerd. Naar uit Amsterdam wordt' geméld, komt de heer B. TL Heldt in herstemming voor het lid maatschap van den Gemeenteraad. Eén aantal predikanten van de meest uiteen- loopefldetrichtifig(Kcbbeh de. handen ineengesla- ^5 eeUjAvaarlijk goed werk op maatschaplijk, gebied; ZijTicJibeh. nl. hunne Ambtgenoóten eën- circulaire gezonden,(waarin zij worden opgewékt? ons volk éfl vooral, .dé kindeien van ons volk I bekend te maken niet de heilzame inrichting1.! der Postspaarbank, die cene der volksdeugden, de spaarzaamheid, zoo krachtig bevorderen en het zedelijk leyen van onze natie bepaald ver- hoogen kan. Een goed werk doet de predikant, die bij geschikte gelegenheid het geschriftje, dat die Spaarbank in harewerkzaamheid leert kennen, en het formulier onder zijne leerlingen en ge meenteleden weet te verspreiden en hen wekken om gebruik te maken van deze Spaar- j tie en domeinen en bewaarder V E R G A D E RIN G I van den Gemeenteraad van Sneer, op Zaterdag 2.3 Juli 1881, ’s namiddags 6 uur. Punten van behandeling 1. Resumtie der Notulen. 2. Mededeelingen van goedgekeurde raads besluiten, ingekomen stukken enz. 3. Vaststelling plan geldleening f 45000. 4. Voorstel tot wijziging van de verordening omtre/.t het benoemen van Gemeentc-ambtena- ren. 5. Af- en overschrijving begrooting 1881. 6. Voorloopige vaststelling der gemeentere- kening, dienst 1880. 7. Goedkeuring rekening Arm voogdij, dienst 1880. 8. Idem rekening d.d. Schutterij, dienst 1880. 9. Idem rekening Muziek- en Zangschool 1880-1881. 10. Vaststelling suppletoir Kohier Hoofdelij- ko Omslag 1881. zónden Friesch vee o. a. bekroond: van F van <7. van II. 1’. Pasrna te Haskordijken. A an onderscheiden plaatsen wordt melding ge maakt van ongelukken bij hot zwemmen of baden. Zaterdag is, naar uit Arnhem wordt gemeld, de sergeant D. van ’t 8e regimept in fanterie in den IJssel verdronken. Te Anloo (Drenthe) is een jongeling uit ’t Hoofkanaal levenloos opgehaald. Te Rotterdam is een En- gelsch matroos bij ’t zwemmen verdronken. Op andere plaatsen weder zijn kinderen, die zich bij ’t baden te ver gewaagd hebben, bezweken. Voorzichtigheid blijft aanbevolen. Te Vlissingen is de stoomhoutzagerij door brand vernield. De belendende perceelcn zijn behou den. gezonden, zijn er door de kooplieden nog 44 stuks toegezegd, zoodat de strijd voor de be kroning inderdaad belooft ernstig te zullen wor den. liet bestaan van het Friesche Stamboek treedt hier meer op den voorgrond, daar ook jiurticu- lieren- -kooplieden zich hebben beijverd om het nommer van het Stamboek op de dek- kleeden der.beesten aan te brengen. Volgens latere berichten zijn van het inge- een stier S. Jepkema te Roordahuizumeen koe J. A. Breenwsma teNijland; twee vaarsen )3‘m 12', 16’a f 15“l 18% 13% 1.07 -- --- ---------1---L et ■mmiiMwissLmraM. ■1 t1 >400 i <-r id n >n 1¥. >3’it <415 !«-* MEEMBR COUROT.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1