ll Aanbesteding GÏHfflBM E\ II. B. SCHOOL. ZENDING»? ORANJEROOD. DE BIBLIOTHECARIS Plalte Beschuit. S. COHEN Aanbesteding. WWTOJl'B 1 L H Twee Tooneelvoorstellingen te geven door het gezelschap van de heeren LR GRAS, van ZOUDEN HASPELS, DONDERDAG 28 JULI, AOSHIg, Schets uit het Zeeuwsche Volksleven door Rosier Faassen. PUIKE NIEUWE \'.-||0LIAMIE GIIASKAASJES voor fl,50 per stuk. Te bekomen bij Dentiste te Groningen zal aanstaanden Maandag en Dinsdag den 25 en 26 Juli te Sneek in het Hotel de Wijnberg van den Heer Stellingwerff, en Woensdag den 27 Juli te Leeuwarden, in het Hotel de Nieuwe Doelen, te consulteeren zijn over het vervaardigen van KUNSTTANDEN, a f5 per Tand en f80 een geheel Kunstgebit, fraai en solied bewerkt en is ook te spreken over alle MOND- en TANDZIEKTEN. men, bij góeden wil van de zjjde der ïersch t F. SWART. j ll 1 f. ®hnnen, bij goeden wil van de zijde der lersclie wien, in een paar zittingen afloopen, waarna lAjbt Lagerhuis tot de derde en laatste lezing zal Jgtunnen overgaan, j F" j l®en voordat eerst nog een gedeelte der begroo- cl de Doopsge- Voor de levering van BOEKEN en verdere LEERMIDDELEN aan bovengenoemde inrich tingen van onderwijs, beveelt zich aan Sneek. W. COOL van BOKMA. Dit zal echter niet geschie- ’m'I V’ i-» iv Rng in behandeling is geweest. Ook als het Jloogerhuis, wat waarschijnlijk wel het geval fcal zijn, het reeds zoo grondig onderzochte wets ontwerp zoo kort mogelijk behandelt, zal het toch wel half Augustus worden, voordat de zit ting kan gesloten worden. Gladstone heeft, met het oog daarop, reels een aantal nog hangende wetsontwerpen ingetrokken. A D V E R T E W T I E W. Ondertrouwd L. J. BAKKER en J. G. PRAKKE. Sneek, i Schrans, (Leeuwarden)/^ u 1 1881. Bevallen van een Meisje A. PASMAJansen. Snoek, 17 Juli 1881. en algemeen# kennisgeving aan familie, de annonce gelezen en wilde de kamer van ons huren. De dame zag er erg lijdend uitzij ver keerde in het laatste stadium van de tering, dat kon ik haar wel aanzien en ik aarzelde dus, of ik haar wel zou opnemen. Gij moet mij niet verkeerd begrijpen; het was geen liefdeloosheid van mij, integendeel, ik gevoelde innig medelij den met die vrouw, maar de verantwoordelijk heid, ziet u zij behoorde eigenlijk in een zie kenhuis thuis." „En die dame was Erna’s moeder?’’ vroeg de gast. De vrouw knikte. „Toen ik aarzelde, smeek te zij mij, haar niet weg te zendenzij was vree- selijk vermoeid van de reis en had vóór alles be hoefte aan rust. Zij was, zeide zij, niet zonder geld en liet mij haar beurs zien. Zij verlangde slechts voor een korten tijd, misschien slechts voor een week, de kamer te betrekken zij moest nog slechts eene zaak in orde brengen, een laat ste zending, en het kwam mij voor, als keek Bij den Boekhande laar J. J. WIARDa, zijn verkrijgbaar, voor oen EXTRA STOOM BOOT op a. s. Woensdag van SNEEK naar het ZENDINGSFEEST, Retour-kaarten f 1,00. Tevens alléén bij hem verkrijgbaar de Pro gramma's. Vertrek ’s morgens 6 uur. Ondergeteekende beveelt beleefd aan tot het beredde- ren der NATTE WASCH; te vens bestaat bij haar gelegenheid voor KOST GANGERS. Wedu. J. KELLER, Nieuwe Kade. VRIJDAG 29 JULI Beroemd blijspel door G. van Moser. Aanvang 8 uur. Twee Voorstellingen bij inteekening fl.50. Entrée buiten inteekening f 1.50. Plaatsing aan tafeltjes. De Inteekenings-lijst blijft tot Donderdag morgen 12 uur open. Door dé verzendingen naar Holland dagelijks versche PLATTE- en KEUKENBESCTIUIT bij 8. GROENVELD, Grootzand. Verzoeke beleefdelijk gunst en recommandatie. TAMME de JONG Lemsterdijk Sneek. ne ondergeteekenden hebben den heerS. 00- U HENChirurgijn en Dentiste, dikwijls in hunne practijk als Tandmeester zien werkzaam zijn en hebben hem bij die gelegenheid leeren kennen als iemand, die zijn vak bij uitnemend heid kent en bij de noodige kennis een groote mate van handigheid en oordeel paart, Behalve dat hij door zijne gemakkelijke wijze van Tan- dentrekkiug aanbeveling verdient, munten zijne kunstgebitten, zoowel geheele als gedeeltelijke, bijzonder uit en toont hij daardoor op de hoogte der wetenschap in dezen te zijn. Meermalen hebben zij ondervonden, dat zijne toestellen zoo net en doelmatig zijn ingericht, dat zij gerust met de meest geprezene van elders kunnen wed ijveren, ja door sommigen, die ook van elders Kunstgebitten bezitten boven deze geroemd worden, zoodat zij hem met vertrouwen in dit vak kunnen aanbevelen. Groningen. Prof. KOOIJKER. Prof. MIDDENDORP. Prof. JANSEN. Prof. RANKE. zij daarbij veelbeteekenend naar hare dochter. Men wilde mij alles geven, wat ik vroeg. Daar haar verblijf alhier niet lang zou duren, liet ik mijn zwarigheden varen, denkende, dat de vrouw toch zoo spoedig niet zou sterven. Wij brachten haar naar bed, waaraan haar dochter ging zitten, die er geen begrip van scheen te hebben hoe zwaar ziek hare moeder was, en ik zorgde voorts voor eenige ververschingen. Iets later in den avond pakte Erna gedeeltelijk den inhoud van haar reiskoffer uit in een kast, en, nadat zij smakelijk haar avondeten gebruikt had. ging zij op het voor haar op de sofa ge reed gemaakt bed liggen.” De spreekster hield hier een kleine pauze, als of zij het wilde laten voorkomen, dat het haar moeilijk viel, het volgende te vertellen. Zij slaagde er voortreffebjk in, zich de uitdrukking te geven van inwendige aandoening, en vervolg de toen „Den volgenden morgen het was verschrik- keljjk en ik zal dien dag ook nooit vergeten trad ik de kamer binnen om eens naar mijne huurster te zien. Alles was stil daar binnen. Erna sliep den vasten slaap der jeugdhaar eene hagelblanke naakte arm lag op den deken, dien zij tot beneden den borst had weggeschoven en waaronder een allerliefst klein voetje te voor schijn kwam, haar andere arm had zij onder haar hoofd gelegd, en hare prachtige lichtblonde lok ken golfden neer tot op haar borst. Gij hadt het eens moeten zien, hoe zoet, hoe lieftallig het beeld was, dat zij vertoonde. De indruk, dien ik daarvan kreeg, heeft mij ook later bewogen, mij harer aan te trokken. Toen ik mij naar het bed der vrouw wendde, toen toen dreig de ik van schrik te zullen neêrzinken: ik zag namelijk laken en deken rood van bloed en in de kussens een bleek gelaat, welks wijdgeopende oogen naar de sopha waren gericht. De vrouw was dood, koud en stijf.” (Wordt vervolgd.) van eenige VERFWERKEN aan zinde Kerk te Sneek. Het bestek ligt ter inzage bij den Koster van bovengenoemde Kerk. Inlichtingen verstrekt de Architect Eenige vrienden en begunstigers. Heden werd ons ouderhart opnieuw gewond, daar het den Almachtigen God behaag de van onze zijde weg te nemen onzen Zoon GELF, inden jeugdigen leeftijd van 10 jaar en 5 maanden. Sneek den 21 Juli 1881. A. GROENLAND. K. de JONG. Per van Saalfeld, bij wien het sarcasme weer 'oven!.- wam. «Door mijne barmhartigheid, want eerst on- ,Jr mijn zorg heeft zij zich in het laatste half l:ir wonderlijk ontwikkeld.” «Maar hoe hangt dat alles nu samen Zou 1 °ok mogen weten Dé vrouw zag hem onderzoekend van terzijde »Ik zal u alles vertellen,” zeide zij. baalfeld luisterde met gespannen aandacht. ./De huishuren en het leven in onze stad zijn !)zonder duur; als men fatsoenlijk door de we- jo komen wil, moet men zich flink wreten redden. Teneinde ons zelf eenige verlichting bezorgen, hebben wij de kamer hiernaast ver- l"wd. Voor een half jaar had de huurster ons eer verlaten en liet ik de kamer in de cou- 1!lt adverteeren. ’s Namiddags van den volgen- dag komt een dame met een jong meis- m een droschke naar hier gereden; zij had tenRijkskanselier begint te oordeelen, blijkt o a. uit een artikel in de zeer gematigde Augsb. Allg. '/tg., getiteld: „De crisis in het Duitsche rijk.” Daarin wordt de vraag gesteld wie in ’71 had kunnen denken, dat het in het Duitsche Rijk zou gaan gelijk het gaat. Maar het blad vraagt niet alleen, het beschuldigt openlijk den Rijks- kanselier en zegt van von Bismarck: „hij zoekt geen medewerkers, maar adsistenten, organen van zijn wil, werktuigen van zijn plannen; die het waagt een woord te hebben tegen het ge geven bevel, wordt op zij gezet; alles, alles wordt onderworpen aan de oppermacht van óenen; dit roept de crisis te voorschijn in het Duitsche Rijk.” Is dit laatste een bedreiging? Wij óen er liever een waarschuwing in. Maar in it der geval is ’t een zeer ernstig verschijnsel, dat 1on blad als ’t genoemde zich zoo ongunstig over ten grooten man uitlaat. Niemand voor zijn ood gelukkig dat woord van den ouden dag geldt ook weer hier. Als Otto von Bismarck eens ware heengegaan midden in zijn grootheid, Eurjpa had den grooten staatsman diep betreurd en nu dtalt hij af tot den rang van de gewone 'tirvelingen. De uitslag der verkiezingen in Beieren s niet gunstig voor de liberale partij. Wel leeft de verkiezing der afgevaardigden nog niet ilaats gevonden en zijn alleen de kiescollege’s 'amengesteldmaar die samenstelling Iaat geen wij tel over of de cloricalen en conservatieven lullen te zamen de meerderheid vormen. Van letee'onis voor de liberalen is vooral ook het rerliei van München, waar de u’tramontanen 'Ogeviordeu met 609J stemmen, tegenover 3000 'bera'en en 2000 zoogenaamd gematigden. De iberalen troosten zich voorshands hiermede, dat ie Beiersehe Kamer niet meer, gelijk vroeger, üt twee scherp tegenover elkander staande par ijen zal bestaan. De ultra-clericalen zullen zich, Jaar men meent, van de ultramontaansche meer- lerheid afzonderen, terwijl de protestantsche 'oaservatieven de kern kunnen vormen vooreen iiiddenpartij. j Uit Madrid wordt gemeld, dat er een com- ïiiesie benoemd is om de sommen vast te stel- e"> waardoor de Spaansche bewoners van Al- fsrie schadeloos zullen gesteld worden voor de 'klaar door ben geleden verliezen. Dat de Fransche regeering don Carlos het 'erder verblijf in haar land verboden heeft, wordt 'Igemeen beschouwd als een blijk van haar be geerte o:n met Spanje op een goeden voet te 'lijven. De beruchte kroonpretendent is deze 'eek te Londen aangekomen, na geprotesteerd e hebben tegen het brutale geweld dat hem wjoeg uit de bakermat van zijn voorgeslacht, mi zulk een bandiet als Don Carlos nog durft preken van „brutaal geweld”, zonder te blozen 'ver zijn eigen struikroovers-verleden, is al- eca verklaarbaar, als men bedenkt, dat hij een pruit is uit het geslacht der Bourwns, hét tot merg’ en been bedorven koninklijk geslacht, at overal door het volk voor schelm werd weg- ej ingd. De houding der Bulgaarse he regeering in de laatste weken herhaaldelijk in het En- olsche parlement tor sprake gekomen eu tel lus verklaarde Gladstone of een andere minis- BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Sneek zijn voornemens op Woensdag 27 Juli e. k.das namiddags ton één ure, ten Raadhuize aan te besteden: HET HERSTELLEN EN GEDEELTE LIJK VERNIEUWEN VAN EENE BRUG EN BESCHOEIINGSWERKEN. Het bestek ligt ter inzage bij den Gemeente- Architect, door wien nadere inlichtingen wor den gegeven. Sneek, 18 Juli 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. van DRIESSEN. De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. ter dat men pp de toestanden aldaar lette, doch geen aanleiding vond om meer te doen. De minister van buitenlandsche zaken voegde bij soortgelijke verklaring, dat hij gaarne de re geering van vorst Alexander tot gematigdheid en liberaliteit zal aansporen. De ontvangst van den vorst in zijn hoofdstad was Zaterdag zeer schitterend en er werd aller- wege geïllumineerd. Hij wandelde te voet de geheele stad door en werd levendig toegejuicht. Zondag woonde hij het tedeum in de hoofdkerk bij en werd zijn manifest door den metropoli- taan Melitin in het voorhof der kerk aan de Hoe men in Duitse h land over den groo- gemeente voorgelezen. In eenige bladen, Daily Chronicle, Weener Presse, enz. wordt gemeld dat Loris Melikoff spoedig weder zitting zal nemen in deu Rus si s c h e n regeeringsraad. In een bericht uit St. Petersburg wordt gemeld dat de Czaar per soonlijk den graaf gemeld heeft, dat zijn terug keer naar Rusland zeer gewenscht wordt. Men verdiept zich in gissingen welke post voor hem bestemd kan zijn en noemt het ministerie van binnenlandsche zaken of het voorzitterschap van den ministerraad. In elk geval zou men zijn wederoptreden in het bestuur te beschouwen hebben als een volledige omwenteling in de binnenlandsche politiek en een vrijwillige terug keer tot de hervormingspolitiek van het vorige gouvernement. Sedert 2 Juli, de ongeluksdag waarop de Vereenigde Staten gevaar liepen hun pre sident te verliezen, hebben de gezamenlijke leden van het ministerie Washington zelfs geen uur verlaten. Het bericht dat sommigen hunner Zondag weder eens een uitstapje gemaakt heb ben, moet als een groot bewijs voor het minder ernstige van den toestand worden gehouden. Dinsdag kwamen de Amerikaansche bladen aan, die onder den eersten indruk van de ge pleegde misdaad werden gedrukt. De New- York Tribune van 4 Juli is, met uitzondering van twee kolom advertentien, geheel gevuld met be richten en artikelen die op do zaak betrekking hebben. Het blijkt daaruit hoe groot de belang stelling was die dit daar wekte. De moordenaar Guiteau, zoo blijkt nu, kwam 6 Maart te W ashington eu leefde van dien datum tot 2 J uli in kommervolle omstandigheden. Hij vatte het plan om Garfield te dooden 18 Mei op en leende van een bekende 15 dollars, voor gevende daarmede zijn kamerhuur te moeten betalen.Li plaats daarvan kocht hij het pistool en munitie; hij begon tevens zich in het schijf schieten te oefenen, totdat hij geheel met het pistool vertrouwd was. Daarna zocht hij dage lijks een gelegenheid op om op den president te schieten. Hij zag hem in de kerk zitten en koos een plaats aan het raam uit, van waar hij hem den volgenden Zondag stellig meende te zullen raken. Doch Garfield vertrok Zaterdag reeds van Washington naar Longbranch. Ook bij deze gelegenheid was Guiteau op het perron om de daad te volvoeren, doch de president verscheen nu aan den arm van zijn gemalin en Guiteau besloot het nogmaals uit te stellen, om dat de schrik mevrouw Garfield zou kunnen dooden. Bij andere gelegenheden loerde Guiteau op een gunstige gelegenheid om zijn plan te volvoeren als de president uitreed of wandelde. Hij zorgde dat zijn pistool in goeden staat was en bij twee gelegenheden, dat hij zeker van zijn zaak meende te zijn, had hij reeds een rijtuig gehuurd, niet om te vluchten, zegt hij, doch om zich naar de gevangenis te laten bren gen. Al dien tijd verwekte hij nooit eenige arg waan, totdat het hem ten slotte gelukte zijn voornemen uit te voeren. Men zegt dat Guiteau er met tien jaar tucht huisstraf zal afkomen. L l 8 t Ül Ml 1 X T

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 3