NAAIMACHINES I ft dl Gehuwde lieden, zonder kinderen, of een "W JEDUWE met een of meer Dochters, op naar omstandig heden te regelen conditiën. liTBNDGEDIEffi HEER BnalBBiiroBiinamallB Woeöime, waar zij zich bevinden, zonder reuk of iets te beschadigen. Betaling na overtuiging en stipte geheimhouding. 0^3 Óii LAROCHE ODweKkBHfl, versterkBiifl, tarts w< het middel bij uitnemendheid om na ziekten of ander lijden de gezonken krachten op te heffen. SlooiBliiiislmrij, Drukkerij I Msé Uerij i i s 1 G B B R. G O R D E S. GEB6.PALTHE,TE ALMELO B- 30 ®wmö. OR1G1NEELE B3TO isassssajsssiKKsaaMzs I De Generaal-A gent <fer SINGER MAATSCHAPPIJ heeft de zelf binnenkort r Aanbevelend. I r b,j »o% 93% 82% 65’%, 66% 15% 18% Heeren Th. Toffer Ez, en J. Teffer Tz. opgehouden heeft zelf binnenkort een eigen eer hiermede te berichten, dat elke relatie tusschen hem en den Heeren Th. Toffer Ez. en J. Teller Tz. opsehouden heeft en hij HASBELS- E\ JI A R K T I! E KIC1! T IA PER TEL EG RA A F. I. D.de JOÜG IJzeihoudende Quina Laroche Zalf en Pillen Holloway le Sneek openen zal. BERGMANN'S Zomersproeten-Zcep tot volkomene verwijdering der Zomersproeten W I N K E L A Co. g Sneek. Bolsward. Bijzondere inrichting voor VERGROOTl VG a CHARBON bekroond met de Zilveren Medaille op den wedstrijd te Leeu warden. Album-, Kabinet- en Salon-Porlre'Iên. i lage lij kscli gelegenheid te posccren. sas Speciaal ingcrielit voor het verven van igen depót voor den verkoop der W. BAKKER, DORTHMUfiDIR 9 iiiw EN VAN jS 105 J® ijzerhoudende IwW-*» (>VINA LABOCHP. van -j ”ÏTT? A V’DTPTTT’TJ Jf» TTAY nr A w 6e Serie 82%, Oost. Papier Mei/Nov. 66%; mnnvn de aangevoerd KRISTAL HELDER en LEKKER heinekhwr bier per flesch 17 Cents •4 MOE 1*1* KHAEPELIEN HOLM i ■t bij haar in te 9 1/ M aan de 9 Nieuwe Kade, om idem idem idem idem idem idem idem idem tei W( 8P go eoi 7) U 115 V w T gel toe Bp: ha aa So Wi sta in t0( op da; jaa vo< b( fee re i gr 1 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 SINGER id. id. id. id. G ot h< or lit bt of V hi rc vs pe in lit kt br vo ah ini pii rm tpn V!,) ik ffeu hat tan hesi het I lit 1 duj rc m n h g' ec in d Zeer fijne Fijne Middel Ordinaire 67% 26’/, 25%. 53’/. 43%, 130% id. 70,72 id. id. id. LEEUWARDEN, 22 Juli. Boterprijs f54 50, a f 49,50, 2e soort 44,— A f 3e f 40. LONDEN, 22 Juli. Engeland, Oostenrijk en Nederland zullen een gemeenschappelijke nota naar Rusland zendet om te protesteeren tegen de strenge anti-j oden wetten. oo NIVER Vj, Mejuffrouw GERSEN, Hoofd der Meisjes- 31 school te Sneek, zoekt, om 1 wonen en haar te bedienen, Adres Wed. P. GROENEVELD, Oude Koemarkt, Sneek. I I M M - Hoer i.% alwaar verzocht wordt de goederen U'jé yv.^v, w, yi wr .v.vv tyvot-ty<zrr»v< j te laten bezorgen. Stalboeken liggen bij r,v'1 Lj ,i JU? uiLsioomen van jjames- tumes zonder lostornen. JSilro WrwiQrhifi vom •A» deren naar de Fabriek jV> Aflevering spoedig. R -M Apothekers te Zeist, door tal van Geneeskundigen aanbevolen. is in het bijzonder aan te bevelen bij Bleek zucht, Bloedarmoede etc. I I? T W I? I iedere flesch uit onze IjILI t V ILL fabriek is op de omslag mot de handteekening „Kraepelien Holm’’ voorzien. Verkrijgbaar in flessclien van f 1.—en f 1.90 bij de ll.H. Apothekers Te Sneek, H. CANNEGIETER HGz.; Har lingen, J. H. Snijder; Leeuwarden, Plantenga Alberda; Bergum, Otten; Bolsward, de Boer; Dokkum, Wolthers; Franeker, v. d. Meulen Zn.; Heerenveen, Ponne; Joure, Oosterbaan; Kollum, Swart; Makkum, de Boer; Wolvega, Dijkstra; verder in de bekende Depóts. Voor allezweren, wonden, kwade beenen, ver stuikingen van eiken aard, is deze zalf het krach- tigste heelmiddel. Het verzacht onmiddellijk door de ontsteking te verdrijven en te verhinderen, dat het bloed te veel naar dat lichaamsdeel heen- I trekt. Indien de ziekte reeds van langen duur is geweest, moet de Zalf geholpen worden door Holloway’s zuiverende Pillen, welke op de maag on de lever werken, verhinderen, dat de spijs vertering in dien toestand vervaltwelke de pijn, onrustigheid en koorts, waarvan deze kwa len dikwijls vergezeld gaan, zoo spoedig veroor zaakt en welke de herstelling zeer verachtert, ja zelfs het geringste geval somtijds ernstig maakt. Geene moeder of min moet zonder deze edele imiddelen zijn, zij zijn toepasselijk op eiken ou derdom en op elk gestel. Zij zuiveren het bloed, r 7 regelen den omloop daarvan, hernieuwen de on gestelde weefsels, en geven kracht aan het ge- II heel gestel weder. j Doosjes Pillen en potjes Zalf f0,80, f 1,80 1 f3,00, f6,75, f 13,50, f 20,50. J Zijn op franco aanvrage il contant te beko-j men bij alle apothekers in Holland, alsmede bü 1 HOLLO WA Y’s Etablissement te Londen, 335, I Oxford Street vroeger 244 Strand. --H Vooreen Jongmensch wordt plaat-ij sing gevraagd, ’t zij in een KRUI- DENIERSZAAK of andere BETREKKING, op aannemelijke voorwaarden. Te bevragen bij den Heer W. COOL van BOKMA, Boekh. ISJLiJJST? voor het overtrekken, van potten en flesschon, bij W. COOL VAN BOKMA. B U R G E R L IJ K E S T A N D. SNEEK. Van den 8 tot den 15 Juli. Geboren: Arjen Wijbes Laffra, z. Klaas AValstra, z. Tjitte de Haan, z. Overleden: Abe Visser, 19 dagen. Wieger Piersma, rm. 12 mnd. Aafko Wijbes Joustra, 82 jr. Jetske Radsma, 14 jr. Richtja Willems de Jong, 50 jr. Van den 15 tot don 22 Juli. GeborenGerrit Hemstra, d. Jenzen z. Thomas Pasma, d. Gabe z- Pieter de Wit, z. Gelke Bosoh- hakker, d. Jan Cuperus, z. Jacob van der z. Catharine Tekola de Haan, 14 56 jr. Iloite Waringa, 15 dagen. IJttje Sijbersma, 14 mnd. Anna Rienstra, 4 mnd. Gerlof Groenland, 10 jr. w w 5 Aand. Chic. Erie Intusschen gelieve men zich aan het Hoofdkantoor te Leeuwarden (St. Jacobstraat 29) te wenden, wiens directeur de behartiging der zaken voor Sneek en omstreken voorloopig op zich genomen heeft en die tevens belast is, een flink Winkelhuis op goeden stand te Sneek in huur te nemen en een vertegenwoordiger aan te stellen. Eigenaars van geschikte perceelen of Sollici tanten voor de betrekking van AGENT voor Sneek, worden dus verzocht zich spoedig naar Leeuwarden te adresseeren. Amsterdam, 25 Kalverstraat, den 10 Juli 1881. verkrijgbaar per stuk il 45 cent bij H. VAN DER KALLEN. APELDOORN. De geëerde cliëntèle te Sneek berich- ten wij, dat als Agent is aangesteld de TT Elke Woensdag verzending van goe- j&s Prijzen billijk. PHOTOGRAnE-ARTISTIQDE STOOM VERVERIJ van Wollen en Halfwollen, Zijden en Halfzüdeii Japonnen, Gordijnen, Trijp, Tafelkleeden, Rijtuigbekleodsels, enz. _j gezondheid nadeelige bestanddeelen wórden geverfd en UCUW gvsippi tJI/UtSl da S Mantels en Heerenkleedingstukken worden, geheel in elkaar, geverfd nriT?irTer’rTTi> ti-^cr<z-«r»T.i>. T TT --j van Japonnen, Heorenkleedingstukkeh, enz. Japonnen en Mantels, met welk Garneersel het ook zij, zoomede Hee- renkleedingstukken, worden gewasschen zonder lostornen en zonder dat ze krimpen. Monsterboeken, voorzien van de nieuwste kleuren, liggen ter inzage en Prijs-Couranten en inlichtingen zijn te verkrijgen aan onze Depóts, diein alle groote plaatsen van Nederland gevestigd zijn. Gerepresenteerd te Sneek door den Heer J'S. G-roenhuizen, J aan om afzendt 56,58 A 57,66 n 53,32 A 54,40 T 50,04 A B 51,68 43^2 A 8 47,88 PARIJS, 22 Juli. Het verlies der Franschen bij de inneming van Sfax bedroeg 100, dat der Arabieren 600 man. KAAPSTAD, 22 Juli. Het ontwerp-tractaat dor koninklijke commis sie staat de geheele Transvaal aan de Boeren af. De Boeren betalen 6 millioen gulden schade vergoeding aan Engeland. De Volksraad in da Transvaal zal onmiddellijk worden gekozen. Ef FKCTENBEUR8 VAN AMSTERDAM, van 21 Juli. 22 Juli. 2% pCt. Nat Werk el. Schuld 67 Buitenl. Spanje 26 Binnenl. B 25 Portugal 53% Rusland A°. 1798/1816 981 99 1877 93 B 1873 90*%e Zilv. Jan./Juli 66'%6 Turkije 15% Peru 1872 18% North. W. 43%. Engelsche V issols f 12.08 Aand. Gr. Rubs. Sporen 1307 pjÉENSCHK BOTERMARKT. KOPENHAGEN den 16 Juli 1881. Heerenhof-Boter, van ligt gezuurde room, per 50 Kilogram. Fijnste Soort 110 Km. tl Krn. 74.80 a f is per vat 59.84 a -72,08 -- --- - 66,64 a 68,- 62,56 a n 64,60 54,40 59,84 d 62,56 57,12 IEDER DAG 9 Cents, Eenig Agent voor Sneek. per flesch 18 Cents. 10 v N. B. Door Contract met de Brouwerij voö een enorm groot debiet, tot zoo’n keen nr;; -a- "^“sewuun warme weuer was handel nauw en vonden slechts affaires voor on- in staat gesteld. P J miduelijke behoeften plaats. Prijzen liepen niettegenstaande bemerkten omzêt .nog f lt92 per GEDRUKT EN UITGEGEVEN BIJ f’ die zonder voor de g als nieuw geappreteerï CHEMISCHE WASSCHERÏJ Gordijnen, Tafélkleeden vu xixQUTOio, mot wchb. vxaiuoersei ner ook zy, zoomede H renkleedingstukken, worden gewasschen zonder lostornen en zonder dat Monsterboeken, voorzien van de nieuwste kleuren, liggen ter inzage, en C inlichtingen zijn te verkrijgen aan onze Depóts, diein van Nederland gevestigd zijn. die de goederen lederen V r y d a g voormiddag w \'Lv4V vJJLA till* jag te worden geverfd, gedrukt of uitgestoomd, ZEd. ter inzage en worden alle informa-'- tien verstrekt. Speciaal ingeriebt voor het uitstoomen van Dames- en Heeren Cos- O Baanstra, Elzer, J Kamp, z. Jan de Groot OverledenC mnd. Bonne Joustra, 6 mnd. Hittje Blok, Sijbersma, 14 mnd. Anna Rienstra, 4 mnd. le soort 2e 3e 4e LONDEN, "18 Juli 1S8L BQTER. Friesche per ’Deensche, van zoete room, per -/4 vat ie kw. ioi.zu; Ee Rw. tö2,4U 3e Door t buitengewoon warme weder was handel flauw en vonden slechts affaires vat hooger. W COOL VAN BOKMA, TE SNEEK. Heerenhof-Botkr, van ligt gezuurde room, per 50 Kilogram. 104 id. a 1Ö6 98 id. a 100 92 id., a 95 80 id. a 88 Boter van zoete room, per 50 Kilogram. 125 Krn. 85,00 is per vat f 68, ,78,20 7140, r> vat le qualiteit f 59,52, 2e f 57,60, 3e f 55,68. room, per vat le kw. f67.20; 2e kw. f62,40; 3e f56,64.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 4