MBTnoifmoiNssnmsfflK. t WIÏS- B' MïimïlEM NOU DE f. No. 62 Z E S-E N-D ERTIGSTE J A A R G 1S31. L v y16 •Jaarmarkt of Kermis, op welke geono bedelaars, rijfelaars, hazardspe- lers of loterijen met kaartjes om koek, glas- en aardewerk of andere voorwerpen, zullen worden toegelaten, alhier zal ingaan op Dinsdag den 9 Augustus 1881, des morgens acht uur, en ein digen op Vrijdag den 19 Augustus daaraanvol gende, des morgens acht uur, en dat vóór den 22 dier maand, alle kramen, disschen, tenten enz, zullen moeten zijn afgebroken en we(,ge- ruimd. 3 AUGUSTUS, )o?. pin- or- ans RUTK WLAB 1>. OVERZICHT. on- Tongkin en dat tot wijziging der kiesdistricten, -an h: i 50, r È- •en on, 3N te's og- 31 leu I.'- wr di del iter s a :jes IS- li. smaak strijdige vertooningen en eigenaardighe den, welke tot het wezen der kermis behooren of in haar gevolg komen. Wij gelooven dan ook dat, indien er van de zaak niet zulk een misbaar gemaakt was, zij evenmin hier als te V lissingen het geval is geweest, tot groóter er gernis aanleiding gegeven zou hebben dan die, welke ieder persoon van eenigen smaak en ont wikkeling gedurende de kermisweek gedwongen is zich dikwijls te getroosten. Bovendien kon ieder, die deze vertooning ontloopen wilde, 'zulks gemakkelijk doen, wat niet met alle ergernis^ sen op de kermis het geval is. Daarmede zou althans aan den eigenaar van het spel niet de schade .berokkend zijn, welke nu, buiten zijn schuld, zijn deel geworden is.” SNEES, 2 Augustus. Bij de heden gehouden herstemming ter ver kiezing van vier leden van don Gemeenteraad, hebben van de 530 kiesgerechtigden 463. hunne stembiljetten ingeleverd; bij de eerste stemming op 19 Juli jl. waren 437 biljetten ingekomen. Noor de herstemming in Wijmbritseradeel wa ren ingeleverd 606 witte- en 609 geele stembrief jes. Het getal kiezers bedraagt 793. Bij de eerste stemming waren 617 stemmen uitgebracht, Dat het uitstekend Rotterdamsch tooneelge- zelschap onder directie van de heercn Le Gras, .van Znylen en Haspels ook 1 i r vele vrienden en vereerders telt, bleek in de vorige Week op nieuw, toen dit gezelschap in de Concertzaal al hier zijne beide vroeger geannonceerde voorstel lingen gaf. Beide avonden toch was do zaal overbezet, zoodat sommige bezoekers zich zelfs met een bescheiden staanplaatsje moesten tevre den stellen. Dat die beide voorstellingen den liefhebbers van het tooneel óen paar hoogst genotvolle' avonden zou verschaffen, daarvoor was de naam van het Rotterdamsch gezelschap ons borg. De opvoering van: Anne-mie, schets uit het Zeeuwsche volksleven, in 4 bedrijven, van-Rosier Faassen „en: De Bibliothecaris, blijspel in 4 be drijven van G. 'van Moser, was dan ook-weer uitstekend. Het spel van ieder der acteurs' en actrices was keurig en het ensemble liet weer niets te wenschen over; bij geen enkel tooneel- gezelschap in ons land vindt men dat onberispe lijk samenspel, dat zoo zéér de bewondering opwekt van ieder, die vroeger of later in de ge legenheid was van zijne voorstellingen te profi- teeren. Wij betreuren het daarom temeer, dat het- Rotterdamsch tooneelgezelschap eerstdaags gesplitst wordt en ons dus voor ,de laatste maal de gelegenheid werd aangeboden, het, in zijn tegenwoordige samenstelling, te zien en te be wonderen. Dikwijls gebeurt het, zoo leest men in de Haarl. Ct., dat men zich op een brietkaart verschrijft of de gereedliggende kaart om de een of andere reden niet verzendt. Gewoonlijk wor den die briefkaarten verscheurd; wat zal men er anders mee doen? Men kan ze ook naar het postkantoor brengen en er nieuwe voor vragen. Mocht hier of daar een postadministratie negen zijn de ongebruikte, doch onbruikbaar Arnh. Cour., op waarschu- hoofd der van aange- Men schrijft uit Dedemsvaart van 30 Juli aan de N. Rott. Crt.: In ’t gesticht te Ommerschans kwam gister een der verpleegden heel leuk den adjunct-diroctour een ledig lucifersdoosje presenteeren met de woor den: „de lucifers zijn verbruikt; de schuur, die ’k er mee aangestoken heb, brandt al’t verveelt mij hier, ’k wil liever eehs naar ’t spinhuis?’ ’t Wasinderdaad zoo: de persoon had eene schuur in brand gestoken, hetwelk, naar men zegt, een paar duizend gulden schade heeft ver oorzaakt. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave ot redactie betreffende, franco in te zenden. ADT ERTENTIEN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 7*^ Cents. Bij abonnement is de prjjs be langrijk lager. N oor waarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van do gemeente Sneek maken bekend, dat de Tevens wordt hierbij herinnerd aan art 46 van de algemeene Politie-Verordening, waarbij is bepaald „rfaZ niemand eene tent, kraam óf iets dergelijks, op den voor den openbaren dienst bestemden grond mag opslaan, dan op aanwijzing van den Marktmeester en na voldoening van het markt geld. Sneek, den 19 Juli 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. van DRIESSEN. De Secretaris, J. W. BENNEW1TZ. bijvnkmla ivf». Naar men uit goede bron verneemt is, met voorkennis der Regeering, de richting der gepro jecteerde spoorwoglijn Harlingen—Gronau gewij- en wordt die thans door den ingenieur der ondernemers opgenomen langs Sneek, Heeren- veen, Hoogeveen, Almelo en Oldenzaal recht streeks naar het réseau der Duit’sche lijnen te Gronau, met facultieve aansluiting te Enschedé, terwijl tevens daardoor via Oldenzaal nog eene internationale verbinding met Salzbergen voor net A oorden zal worden verkregen. De hoofdcommissaris van politie te Den Haag Heeft dezer dagen gewaarschuwd tegen een ze ker Ilaagsch koopman, die „feiten pleegt, niet volkomen onder het bereik- der strafwet vallende.” „Ik zou wel ééns willen weten, schrijft de rtaagsche correspondent der A. ,A. welke wetsbepaling deze vaderlijke wing steunt. Waaraan ontleent het politie de bevoegdheid om, zonder schijn oewijs, tegen een met naam en toenaam duid persoon een advertentie in de courantenne plaatsen, die u en mij (zoo we datzelfde deden) aan een aanklacht wegens laster zoude bloot stellen „Feiten, die niet volkomen onder het oereak der strafwet vallen,” zijn feiten, die niet rtrat baar zijnbij een strafwet kan en mag seen sprake zijn van do meerdere of mindere volkomenheid; .een feit is'strafbaar of niet. Zijn 'ie tenen, die onze Haagsche hoofdcommissaris n politie aan den door hem gesignaleerden ersoon ten laste legt, strafbaar, dan verzuimt ‘ie ambtenaar zijn plicht, zoo hij den man niet «at oppakken. En zoo de feiten niet strafbaar MJii, zooals uit de gebezigde termen blijkt, dan hoofdcommissaris zijn bevoegdheid te f.On en'niet,.z6n vaderlijke waarschuwing tegen man, die, al mogen zijn daden uit een mo- ee oogpunt nog zooveel afkeuring vinden, „niet komeu binnen,” dat wil zeggenbuiten het eik der strafwet vallen. Eilieve, waar zou -t heengaan, kidien de politie zich het recht mnatigde als censor morum op te treieir en waarschuwen tegen of berispingen te richten hen, die, zonder in de termen der strafwet u,>Jei7a len’ dinge“ deden> die aan het uit den ioiu er zaa^ weinig toegeeflijk gemoed der witieniannen laakwaardig toeschenen dan is een eenvoudige opzending naar Den Haag voldoende om die postadministratie tot haren plicht te brengen. Een onzer lezers, die in zijn woonplaats bij het postkantoor geen gehoor vond, heeft voor een aantal dergelijke voor hem on bruikbare briefkaarten bij het ministerie van waterstaat even zoovele nieuwe ontvangen. De voorschriften zijn in dezen stellig en ondubbel zinnig doch bij het publiek veelal niet bekend. De overwinning van den heer Klerck in zake do Amsterdamsche Rijnvaart is, volgens de Haag- 6che kroniek der Nieuwe Gron. Crt., van groot gewacht en de papieren van den heer Tak zijn er 50 pet. door gedaald. Komt nu het Ministe rie met September krachtig gereconstrueerd voor de Kamer terug, dan is er voor een ernstige crisis in de eerste paar jaren geen vrees, doch wanneer de portefeuille van finantiën voorloopig alleen wordt bezet, dan dreigt, ook na de zege praal van dén heer Klerck, in het najaar nog altijd een zware onweerswolk boven het Mini sterie te zullen losbarsten. Op de kermis te Middelburg was toegelaten een „antomaten-kabinet” van M. Welsch uit Spiers, bevattende een verzameling levensgroote, bewegende wassenbeelden, met welke in vijf groepen werd voorgesteld: a. Christus geboorte in den stal te Bethlehem; A de bruiloft te Oma; c. het laatste avondmaald. Christus in den olijvenhof; e. Christus aan het kruis. Zoodra deze vertooning, bekend was geworden, rezen daartegen bezwaren bij eonige leden, van verschillende kerkgenootschappen, en op een adres, aan burg, en weth. van orthodoxe zijde daartegen gericht, worden spoedig eenige hon derden handteekeningen verzameld. Tengevolge van dit adres is, nadat aanvanke lijk reeds het uithangen van aanplakborden en het geven van eenige uitlegging bij de bedoelde t ifereelen verboden, was, de gegeven vergunning door den burgemeester Zaterdag morgen inge trokkenen den eigenaar, Welsch, gelast de kermis té Verlaten.'1' Als reden voor dit verbod kan de Midd. Ct. mededeel en, 'dat de burgemeester, na een per-? soonlijk bezoek in het „kabinet,” de overtuiging heeft verkregen, dat de daarin vertoonde voor stellingen noch uit een aesthotiseh, noch uit een wetenschappelijk, noch zelfs uit een oogpunt van gewoon kermisvermaak eenige verdienste bezit ten. Dit zoo zijnde en uit- het ontvangen adres het bewijs verkregen hebbende, dat de vertoo- nirig aan een groot aantak ingezetenen ergernis geeft, heeft de burgemeester het als hoofd der politie niet wenschehjk geacht die reden tot er gernis, te midden van het gewoel en de opge wondenheid der kermisweek, te laten bestaan. „Wij wenschen hierbij te voegen zegt de redactie der Midd. Ct. dat het „kabinet” i door ons bezocht en het gevoelen van den bur- i gemeester omtrent de waarde der voorstellingen waren goedgekeurd, namelijk een crediet van onge- I ook het onze is. t.:n:c——--a—a- geworden briefkaarten tegen nieuwe in te ruilen, i jere, met kunstgevoel, zedelijkheid en De predikant-verkiezingsagent, die bij de laatste Kamerverkiezing in Gorinchem door zijn buitengewonen ijver bij een godsdienstoefening i het; met den onderwijzer, tevens koster en voor- j zanger, aan den stok kreeg, is de heer Groene- veld van Hoogblokland.Hij heeft den onder wijzer, den heer In ’t Veld, bij het classicaal bestuur te Dordt aangeklaagd, dat deze den godsdienst heeft gestoord, en hem later in de consistoriekamer geslagen heeft. Onze schutterij, die anders al niet zoo heel veel eerbied afdwingt, loopt gevaar het weinigje respect dat zij nog.bezit, geheel te verspelén. Na het Deventer geschil, waarin de beleedigde oudste kapitein zich thans bij den koning in be roep heeft voorzien, is nu te ’s Bosch een schut- tersgeschil ontstaan. Eiken Maandag kondigen de vlaggetjes van den torentrans aan, dat er niet geschutterd zal worden, ongetwijfeld zeer ten genoegen der schutters. De zaak is, dat de majoor-coinmandant een schietbaan eischt en het gemeentebestuur zich te dien aauzien volstrekt niet toeschietelijk betoont. Het gerechtshof te ’s Hago veroordeelde in de vorige week A. R., laatst ontvanger der regi stratie en bewaarder der hypotheken te Goes, wegens verduistering van gelden en valschheid in geschriften, tot 5 jaren tuchthuisstraf. Donderdag nacht, ten omstreeks 12 ure, is in de kajuit van een Duitsche sleepstoomboot, van Duisburgh naar Rotterdam bestemd, ongeveer een kwatier van Dordrecht, brand ontstaan door het uit elkander slaan eener petroleumlamp, waar bij de kapitein en de stuurman, beide wonende te Ruhrort, ernstige brandwonden aan handen en aangezicht hebben bekomen. De kapitein is den volgenden ochtend aan de bekomen won den overleden, terwijl de stuurman in het stads ziekenhuis te Dordrecht is opgenomen. Zijn toestand is niet levensgevaarlijk. Door den sneltrein van Venlo naar Keulen zijn Donderdag middag bij Kaldenkircben een zesjarig knaapje de beide beenen afgereden. Het arme kind bevond zich op de Ii:n om zijn vader, die wisselwachter is, liet middagmaal te brengen. Burgemeester en wethouders van Rotterdam hebben geadviseerd op het adres van de hh. J. v. d. Hoop Jacz. c. s., orn uitgifte in erfpacht van grond voor een schouwburg en wel een terrein groot 26 aren 47 centiaren, tegen een geringen; canon en voor den tijd van 99 jaren. Burgemeester en wethouders zijn van oordeel, dat het bezit van epn goeden schouwburg als een algemeen belang voor de gemeente kan. worden aangemerkt, en het dus geacht kan worden op den weg--van--het- gemeentebestuur te liggen, om de pogingen van adressanten te ondersteunen. Zij stellen voor in beginsel tot de inwilliging van het verzoek te besluiten en den- bedoelden grond, die thans een waarde van ongeveer f 100,000 vertegenwoordigt, op erfpacht af te staan tegen den geringen canon van f 100 ’s jaars. De parlementaire werkzaamheden, die gewoon lijk in het zomer-seizoen bitter weinig beteeke- nen, omdat dan „loiser” gewenscht en genomen wordt door vele afgevaardigden, die beter thuis zijn in de een of andere badplaats dan in’s lands vergaderzaal zijn in Frankrijk nog altijd niet afgeloopen. Zoowel de Kamer als de Senaat hielden in de afgeloopen week nog geregeld hun ne zittingen. De Senaat nam Donderdag twee wetsontwerpen aan, die reeds door de Kamer Stuitend achten wij ze échter millioen francs voor versterking der marine s an- 1 goeden waardoor het aantal leden der Kamer met 22 IL ini in iu- 8 2 16 4 I 6 '16 (6 li 'o 4 4 16 8 SNEEKER COURANT. w c. - -v.. v.wu.. j met meer en niet minder dan een menigte

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1