Mlli:i\Tf MT IllltllWISSI.IIIU SIB. i J ■WS- ffl limTfflIHM INK III! No. 63 Z E S-E N-r> ERTIG9TE J A A R G A N G. 1881. Jaarmarkt of Kermis, op welke geene bedelaars, rijfelaars, hazardspe len of loterijen met kaartjes om koek, glas- en aardewerk of andere voorwerpen, zullen worden toegelaten, alhier zal ingaan op Dinsdag den 9 Augustus 1881, des morgens acht uur, en ein digen op Vrijdag den 19 Augustus daaraanvol gende, des morgens acht uur, en dat vóór den 22 dier maand, alle kramen, disschen, tenten enz. zullen moeten zijn afgebroken en wegge ruimd. Z AT KR D A G r G AUGUSTUS, van in >er 50 50 to - I me rte- iets )u ko- 35, 2e 00 ,00 2a M 50 .is ilo 00 i a a oo jer 15 ADVERTENTIËN van voor eiken regel meer 7'/2 langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent Uitgever. jal- 3 en en zen ren Reporters vallen wel eens in handen van grappenmakers, die hun, als zij niet goed op de hoogte zijn van het land waar zij komen, er danig doen inloopen. Dit is ook gebeurd 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, Cents. Bij abonnement is de prijs be- -te vernemen bij den Tot vermakelijke incidenten geeft de Moer- dijksche kerk-quaestie aanleiding. Jl. Zaterdag werd door een der kerkvoogden last gegeven om eenige verfwerk te verrichten aan de kerk en aan hoerigheden. Nauwelijks was de verver daarmede bezig, of de dienstbode van ds. Koe ken stond reeds gereed, gewapend met sodawater, en even spoedig verdween onder hare vlugge vingers tjonge verf bekleedsel. Voorde tweede maal werd het werk hervat, doch ook nu ver dween do verf op gelijke wijze onder het oog eener steeds aangroeiende nieuwsgierige menigte. De dominé vond een bondgenoot in den presi- dént-kerk voogd. Door de politie gesteund, werd eindelijk het werk ongestoord Verricht. De lastgever (administreerend kerkvoogd) heeft, volgens zijn verklaring, proces-verbaal doen op maken; wie er gelijk heeft, zal de tijd noeten leeren, doch dit is zeker: het „vrede op aarde” zal vooreerst aan den Moerdijk wel niet vervuld worden. Het Centraal-Bestuur van het Algemeen Ne- derlandsch W erklieden-Verbond heeft een gemo tiveerd adres gericht aan den minister van jus titie met het verzoek de aandacht der staats commissie tot herziening van het Wetboek van Koophandel te vestigen op de wenschelijkheid, de verplichtingen der Naamlooze Vennootschap pen met minstens éen aan te vullen, en wel deze: dat in de statuten worde bepaald, dat minstens 10 pct. van de jaarlijksche winst zal worden afgezonderd en gestort in een pensioen kas voor de werklieden, met de voorwaarde, dat bij een eventueel vertrek uit den dienst der on derneming, de werklieden aanspraak blijven be houden op het pensioen, gedurende hunnen diensttijd verworven, op de wijze als dit aan de Delftsche spiritus- en gistfabriek, onder di rectie van den heer J. C. van Marken Jr., is geregeld. Maandag morgen had te Zandvoort een nood lottig ongeval plaats; een 4tal personen, die in zee baadden, geraakten door de sterke branding in gevaar men snelde hun te hulp, maar een van hen, die hulp bood, een gehuwd jongman, ver dronk. BURGEMEESTER en WETHOUDERS de gemeente Sneek maken bekend, dat de Tevens wordt hierbij herinnerd aan art. 46 van de algemeene Politie-Verordening, waarbij is bepaald „dat niemand eene tent, kraam of iets dergelijks, op den voor den openbaren dienst bestemden grond mag opslaan, dan op aanwijzing van den Marktmeester en na voldoening van het markt geld. Sneek, den 19 Juli 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. van DRIESSEN. De Secretaris, J. W. BENNEW1TZ. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.— franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. A ertel uwe kinderen, dat er in ’t moederland tal van harten warm kloppen voor hun welzijn, terwijl wij den onzen steeds zullen iuprenten en uwe geschiedenis ’t hun zal leeren, dat er in ’t verre Afrika talrijke stamgenooten wonen, die hunne innigste belangstelling, hunne warmste vercering verdienen.” Het centraal bestuur noodigt alle Nederlanders uit hunne handteekening te plaatsen onder dit adres. Al deze handteekeningen zullen met een prachtbewerking van de plaat en ’t adres worden ingebonden bij ruime deelneming voor iedere provincie in afzonderlijken band, om, in de archieven van de Transvaalsche Republiek bewaard, te strekken tot een blijvend aanden ken van de sympathie van ’t Nederlandsche volk voor zijn stamverwanten in de Transvaal. Bovendien stelt het bestuur zich voor, al deze handteekeningen in druk te brengen, met de plaat en ’t adres, en na verkregen toestemming, ook met bijvoeging van de adressen aan ’t Engelsche volk, aan Engelands Koningin en andere, tot een boekje te vereeuigen, en aan elke familie in de Transvaal, die aan den strijd heeft deel genomen, een exemplaar te doen uitreiken. Eenigermate is ’t vooruitzicht geopend, dat het bestuur een teekening in groep van al de leden van ’t Transvaal-comitó bij de handteeke ningen zal kunnen voegen. SNEEK, 5 Augustus. Het was een goed denkbeeld van het bestuur van de afdeeling „Sneek” van het Metalen Kruis om, ter gelegenheid van het 5O-jarig jubilé van den Tiendaagschen Veldtocht, den 3 Augustus hier tot een feestdag te maken, in de eerste plaats voor de oudstrijders zelf en vervolgens ook voor die vele belangstellenden, die ’t zij zij uit eigen herinnering konden putten, ’t zij zij uit den mond hunner ouders de bijzonderheden desbetreffende hadden vernomen zich nog de roemrijke Augustusdagen van 1831 herinnerden en deze na epn halve eeuw gaarne öp feestelij ke wijze wilden herdacht zien. Eenmaal tot rijpheid gekomen, werd dit denkbeeld dadelijk Hink uitgewerkt en kon al spoedig dank zij ook de welwillende medewerking van vele on zer ingezetenen het programma der feestvie ring worden vastgesteld. Beloofde dit program ma reeds een schoone dag, bij de uitvoering is gebleken, dat die goede verwachting meer dan verwezenlijkt werd3 Augustus jl. is voor velen een ware feestdag geweest en op nieuw is toen gebleken hoe prettig en ordelijk men, bij eendrachtige samenwerking, hier weet feest te vieren. Reeds de eerste afdeeling van het programma „de ontvangst der leden van het Metalen Kruis”, gaf een zekere joviale wijding aan ’t geheel en waarborgde dien vroolijken, gullen toon, die tot het einde der feestviering geen oogenblik zou worden gestoord. De directie der Sociëteit Anti* cïtia toch had de beleefdheid gehad de societeits- localen ’s morgens open te stellen voor de ont vangst der leden bovengenoemd en een 42tal, van eiken rang en stand, zag zich daar aller vriendelijkst ontvangen en den eerewijn aanbie den. Daarna had de optocht plaats naar de Buiten- societeit „de Harmonie.” Voorafgegaan door het Muziekcorps, door hh. Officieren en het Kader der schutterij en gevolgd door een schare kinderen in feestgewaad, trokken de oud-strijders op naar het feestlokaal, begeleid dooi* eene on afzienbare volksmenigte, die zich als ’t ware verdrong om een kijkje te kunnen nemen van deze indrukwekkende en flink georganiseerde optocht. Aan den ingang van den tuin der buitensocieteit, keurig met groen en vlaggen met de berichtgevers van het Engelsche tijd schrift the Graphic, dat onlangs een afbeelding van den te Utrecht gehouden historischen op’ tocht gaf. In het daarbijgaand verslag van het feest wordt beweerd, dat de intocht van Matthias van Oostenrijk te Brussel elke vijf jaren op de- ze wijze door Nederland wordt herdacht. Bij don schrijver is, dit verhalende, van zelf de vraag gerezen, waarom de Nederlanders nu al drie honderd jaar lang die gebeurtenis op zoo luister rijke wijze .in herinnering hielden en hij zegt: „dat Matthias naar Nederland was gekomen om het verbond te teekenen, dat bekend is onder don naam van Unio van Utrecht en tengevolge had de verdrijving der Spanjaarden en de on- afhankelijkheid der noordelijke provinciën.” Zoo schrijft men de geschiedenis in de Graphic. Te Meppen, gem. Zweeloo, haalde de jongen van den landbouwer W. N.Maandag morgen het paard uit de weide. Vlak bij het dorp schrikte het dier en deed een sprong, waardoor de jongen er afviel en eon slag tegen het hoofd kieeg. De knaap overleed nog den daarop vol genden nacht. Te Oostwolderpolder bij Winschoten had Dins dag. een droevig ongeluk plaats Terwijl men bezig was met koolzaad dorschen, had de 20- jarige zoon van Martens te Ekamp het onge luk onder het dorschblok te geraken, zoodat dit werktuig hem over het lijf ging. Hij werd op vreesolijke wijze verwond en is naar het hospi taal te Groningen overgebracht. Te Lemmer had Vrijdag eene executoriale ver koop plaats, wegens wanbetaling van hoofdelij- ken omslag, bij den arts Visser, op verzoek van den gemeente-ontvanger. Na het openbreken der woning en protest en aanspraak van den belastingschuldige aan den loco-burgèmeester en het publiek, ■werd een ten verkoop aangeboden vloermat gekocht voor f 80 en daardoor aan deze niet iederen dag voorkomende verkooping een einde gemaakt. - De verecnigihg ;het Groene Kruis” geeft thans uitvoering aan haar vroeger reeds besproken denkbeeld om handteekeningen te verzamelen op een adres van hulde aan de Transvaalsche bevolking. Zij stelt zich voor een prachtig be werkte plaat te zenden, waarop de portretten van. Pretorius, Kruger en Joubert, benevens die van prof. Harting, jhr. Beelaerts van Blokland en Lion Cachet. Bovenaan leest men: „Hulde van het Nederlandsche volk aan de stamgenoo- teh in de Transvaal,” in ’t midden lauwert de Nederlandsche maagd haar jongere Transvaal sche zuster, terwijl men terzijde in jaartallen en namen de voornaamste bijzonderheden uit de ge schiedenis van den worstelstrijd vermeld vindt. Het adres luidt: „Aan het Transvaalsche volk! „Waardige telgen van hen, die in den taeh- tigjarigen kamp voor recht en vrijheid hun goed en bloed hebben veil gehad, van over land en zee reiken wij u de hand! „De strijd voor uwe onafhankelijkheid heeft het nationaliteitsgevoel van ’t Nederlandsche volk in de hoogste mate opgewekt; wij zijn trots op u! „Als. verschillende loten van een zelfden stam, is ’tof iets van den door u verworven roem en waardeering ook ons ten deel ware gevallen. „Hooger waarde echter heeft ’t, dat lang ver geten, in den loop der tijden verbroken banden Yan innige verwantschap weer zijn aangeknoopt. „Laten wij trachten die steeds hechter te maken. De commissie uit den Amsterdanyschen han del, die eenige weken geleden het initiatief nam tot het adres aan de Eerste Kamer in zake het Merwede-kanaal en tot het aanbod van de drie millioen, heeft andermaal een vergadering ten Stadshuize gehouden. In verband met den uitslag van het debat in de Eerste Kamer, heeft de commissie besloten, zich vooralsnog niet te ontbinden, maar gecon stitueerd te blijven, teneinde nader te overwegen welke gedragslijn thans in het belang van den koophandel dient te>worden gevolgd. In deze eerste bijeenkomst werden daaromtrent nog geene bepaalde besluiten genomen. Bij de herbesteding van het maken en vol tooien van de aardebaan, den bovenbouw, de overgangs- en eenige verdere werken voor den spoorweg Zaandam—Hoorn was de minste in schrijver C. Vering te Hanover voor f 1,668000. I Eenigen tijd geleden werd op de Oudeschans Krombooinsloot te Amsterdam het lijk opge- laald van een politie-agent, genaamd Valentijn. Men veronderstelde reeds toen, dat hij in het water was geworpen. Dit vermoeden schijnt hans bevestigd te worden. In een aldaar ge- pgen tapperij werd dezer dagen door eenige per- «neu over het ongeval gesproken, waarbij te kennen gegeven werd, dat men zich in den per- iioon vergist had. De tapster hoorde dit ge- iprek aan en gaf hiervan kennis aan de moeder fan den verslagene. Deze heeft van een en an jer der politie kennis gegeven, die het vroeger festaakte onderzoek weder heeft hervat. Zondag avond omstreeks half tien uur ont- tond te Utrecht in de Donkerstraat tusschen ne COMMISSARIS van POLITIE te Sneek IJ maakt aan belanghebbenden bekend, dat de Sluiting der koffiehuizen en tapperijen gedu- Rnde de aanstaande kermis zal moeten plaats izie'jben als volgt: den 9, 12, 13 en 18 Augustus des nachts ten 3 ure, do overige dagen tot de jiolitie de slui- ting wenschelijk acht, terwijl de sluiting door de iwhtie onmiddellijk kan worden gelast bij onge regeldheden of vechterij. eenige personen een woordenwisseling, die zoo hoog liep, dat het tot handtastelijkheden over sloeg. De persoon van D., voor wiens huis het rumoer plaats had en die mede in de zaak be trokken was, word, naar men zegt, door een oom van zijn vrouw, zekeren M., zoodanig onder zijn hart verwond, dat hij na een paarwoorden gesproken te hebben, den geest gaf. De dader koos, met iemand, naar men beweert zijn zoon, onmiddellijk het hazenpad; beiden zijn een paar uur later gearresteerd. De NR. C. geeft de volgende lezing van de zaak: Zondag avond ontstond er te Utrecht tusschen een soldaat en een burger twist, die spoedig ten einde liep. Eenigen tijd later’ ver scheen de soldaat, ontdaan van zijn militaire kleeding en begeleid door zijn vader, voor de woning van deiï bedoelden burger in de Don- kerstiaat, en bracht dezen, die bedaard met zijn gezin op de stoep zat, een steek met een mes toe, die na eenige oogenblikken den dood van den gekwetste tengevolge had. De dader is in handen der justitie. 1 EBT. if B I JV W K AA V j I A 0- Itl 8. 18* il 11- ■d, OEEKER COURANT. ,b'li IJT éS dke ■Illi V leis da

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1