Bur I Bl I Kll> 'o ■f'" 1 Alléén in de Wereld. 25-Jarigc Eclitvereeni^in^ VAN G. J. BLOEMEN en R. M. MOLENAAR. Sneek den 10 Augustus 1881. Algemeens kennisgeving. Sn n de )in rouv Zooi tiger onze ken Si die, hart zen vonc S< 2 Ent t Ct Ct, al Jai rrou' Ueei j: R Met het plaatsen van onderstaande zal U, Mijnheer de Redacteur, verplichten vele bewo ners der Galigastraat. Heeft de heer J. c. s. de laffe aardigheid gehad, de Galigastraat te doopen voor tappers en vuur- en watei"-neringen,ZijnEd. en aankleve zijn zeker slecht op de hoogte der aldaar ne ringdoenden. Die Heeren moeten weten, dat daar slechts één vuur- en water- en één tappers-af- faire is, de overige affaires achten de bewoners der Galigastraat even fatsoenlijk als die van: leer- verkoopers, taartjesbakkers, vijgen- en krenten- handelaars, verkoopers van Engelsche Holland- sche- on andere aardappelen; wel vindt men er geen horologezaken zonder voorraadDoch ge noeg! De raad beschouwt de straat fatsoenlijk genoeg om het reizend publiek er langs, van en tot het spoor te brengen. Ook den heer Grefe onzen dank, dat deze zich niet te groot heeft ge- I acht het vuur- en water- en tappers-straatjo ’s avonds met het feest van 3 Augs. jl. bij voor keur met zijn flink corps door te gaan; eere daar voor onzen waardigen Kapelmeester! Sneck, 5 Augs. ’81. Namens vele bewoners der Galigastraat. 'W fel fel fe?t fel if Een verhaal van 11. Köhler. IV. Vervolg.') „Alsof die inwendigen strijd mij bespaard ge bleven is,” zeide zij op zachten, vibreerenden toon, alsof ook ik niet het Golgatha des harten meê- gemaakt en geworsteld heb tegen dien vreese- pjken doodstrijd, die zoo vaak hopeloos gestre- OVERZICHT. Het officieele blad der Fransche republiek bevat thans de wet, waarbij aan de slachtoffers van den coup d'état van 2 December 1851 of hun weduwen en weezen lijfrenten worden toe gekend tot een bedrag van hoogstens 1200 en minstens 100 francs, doch onder de bepaling, dat het geheel de som van 6 millioen francs niet te boven gaat. De autoriteiten zijn thans druk bezig, om de lijsten der daarop rechtheb benden te verzamelen en te onderzoeken, en de oppositie meent, dat men hier alleen met een vermomd stelsel van verkiezings-manoeuvres te doen heeft van de ergerlijkste soort. De verkiezingen van 21 dezer zijn en blij ven trouwens schering en inslag van al wat de Fransche pers thans te lezen geeft. Over het algemeen kan men zeggen, dat bij de. oppositie weinig opgewektheid heerscht De Figaro zegt openlijk, dat men zich maar geen illusies moet maken, want dat de conservatieve partij nog nieuwe bezwaren te kampen te moeten hebben. Nauwelijks is de zaak met Transvaal in orde of er doen zich weder moeilijkheden met Zulu- land voor. Umlandela, een der zeven hoofden waaronder Engeland, na de gevangenneming van Cetewayo, het land heeft verdeeld, is aangeval len door Simitela, het hoofd van een naburigen stam, die aanspraak op zijn gebied maakt. Aan het hoofd van 3000 man heeft deze zelfs reeds eenige voordcelen op hem behaald. Daar En geland aan de door de regeering aangestelde hoofden het bezit van hnn gebied heeft gewaar borgd, is het dus direct bij de zaak betrokken en de minister-resident John Dunn, die Engeland in Zululand vertegenwoordigt, heeft reeds 4000 man bijeengebracht en wacht slechts op bevel van den minister om Simitela aan te vallen. Het gouvernement heeft kolonel Buller gezon den om het bevel over die troepen op zich te nemen. De Nordd. Allg. Ztg. verneemt, dat de onlangs door den Duitschen rijkskanselier ontvangen dreigbrief met nog een anderen van later datum in handen van den minister van justitie gesteld is om een onderzoek naar den ongenoemden schrijver in te stellen en tot een gerechtelijke vervolging over te gaan. In laatstgenoemden brief, die uit Frankfort a(M. kwam, wordt Bis marck medegedeeld, dat dertien mannen zich hebben verbonden om hern van het leven te be- rooven en de een na den ander die taak op zich zou nemen als de eerste pogingen mochten mislukken. Berichten der Polit. Corr. uit Athene mel den, dat de internationale commissie een voor Griekenland zeer voordeelige schikking getroffen heeft en dat de overgave van Thessalie 15 de zer een aan vang zal nemen; in vier termijnen, elk van 10 dagen, zullen ^le Turksche troepen de provincie ontruimen, zoodat de bezetting voor de Grieksche troepen zoo gemakkelijk mogelijk is gemaakt. De grensregelingscommissie is reeds ijverig aan het werk om de door de internatio nale commissie begonnen taak te voltooien en op de plaats zelf de nieuwe grenslijn aan te wijzen. INGEZONDEN STUKKEN. den wordtHij noemde mij philosoof en ik ben op ’t oogenblik zoo weinig wijsgeerig en zoo bijzonder zwak, dat ik mij geheel door mijn gevoel laat meeslepen!” Zij lachte even, maar het was een mat, gebroken, vermoeid lachje, wat die kleine gestalte thans te hooien en te zien gaf. „O, gij, menschenaan wie de goede natuur in alle volheid de kracht der jeugd verleende, die u met trotsche moed doet grijpen naar de hoogste goederen des levens, gij weet niet wat „onthouding” beteekent Gij hebt geen begrip van den strijd van het jonge warme bloed, van het o vervolle, smach tende hart, dat met eiken polsslag schreit om zijne rechten en zich toch met eiken polsslag spottend hoort toeroepen gij hebt geen rechten, zooals die anderen; gij rijt uitgesloten van de nooit in zoo ongunstige positie verkeerde als nu. Zij zal in de nieuwe kamer nog slechter verte genwoordigd zijn dan in de tegenwoordige. An dere reactionaire bladen zeggen, dat vele can- didaten der monarchalen, die gehoopt hadden tot September of October voor hun verkiezing te kunnen werken, geheel van hun candidatuur afzien, nu zij slechts tot 21 dezer tijd hebben. Rouher bijvoorbeeld, de vice-keizer onder Na poleon Ill, heeft, van elke poging afgezien, om zitting in de nieuwe kamer te verkrijgen en verkondigt in de bladen, dat hij zich in het particuliere leven wenscht terug te trekken. Prins Jerome Napoleon daarentegen treedt wel als candidaat op en heeft een schrijven aan het bonapartistisch verkiezings-comité gericht, waarin hij'op wijziging der grondwet aandringt. De strijd schijnt echter hoofdzakelijk in den boezem der republikeinsche partij zelf gevoerd te zullen worden en ook Ranc, de intieme vriend van Gambetta, treedt in zijn Voltaire zeer be slist als een voorstander der grondwetsherzie ning op, vooral met het oog op den Senaat sedert Jules Simon zich met de rechterzijde heeft verbonden, wordt de ontbinding van dit lichaam door het geheele kiezerscorps geëischt, zegt hij. Dit is in volkomen tegenspraak met het voor eenige weken te Epinal door Jules Ferry verkondigde verkiezingsprogramma: Ni révision, ni division. Het zal dus bij do stem bus beslist moeten worden ot de kiezers de ge matigde partij, als wier vertegenwoordigers Gré- vy en Jules Ferry gelden, steunen willen, dan wel of zij met Gambetta en Ranc tot afschaffing van den Senaat en andere ingrijpende wijzigin gen der grondwet willen overgaan. Volgens de Parijsche Voltaire echter, zal Gam- beta aandringen op wijziging der samenstelling van den Senaat. Dat de senatoren gekozen worden door gedelegeerden der gemeenteraden, acht hij uitstekend, daar zoodoende de verkiezingen voor de gemeenteraden een politiek karakter krijgen, doch hij acht het ongerijmd dat elke gemeente raad, groot of klein, een enkelen gevolmachtigde kiesthet aantal dezer gevolmachtigden be hoorde geregeld te worden naar de bevolking. Daarentegen keurt hij de instelling, dat het derde deel der leden door den Senaat zelf gekozen wordt, ten sterkste af. (zie telegram.) In het Engelsche Hoogerhuis was Maan dag jl. de tweede lezing der lersche landwet aan de orde. De ex-minister, lord Salisbury, voerde namens de conservatieve partij het woord en gaf toe dat zijn partij, met het oog op den toestand in Ierland, de wet niet verwerpen mocht, doch hij verlangde, dat een billijker pacht be paald werd, naar het Engelsche systeem, dat de door anderen bestuurde goederen en de pachtsommen boven de 100 pd. st. van de wet uitgesloten zouden worden, en dat de bestaande pachtcontraeteu niet te niet zullen gedaan mo gen worden. Intusschen is de wet den volgenden dag bij tweede lezing aangenomen. Over de eindbeslis sing valt echter nog weinig met zekerheid te zeggen. In het Lagerhuis worden jl. Maandag weder eenige buitenlandsche quaostien besproken zon der dat die bijzonder belang inboezemden. Meer opzien baarde een incident met den afgevaar digde Parnell, den bekenden lerschen Home-ruler. Over hem heeft het Lagerhuis do schorsing uit gesproken, omdat hij driemaal ongehoorzaam was aan den voorzitter, toen deze hem tot de orde riep, en omdat hij had gezegd dat het gezag van het Huis steeds op de zijde was van aller lei geweld. Toen Gladstone het voorstel deed Parnell te schorsen, viel deze hem in de rede met de woorden, dat hij de klucht der stemming niet zou afwachten, maar reeds bij voorbaat de zaal verlaten zou en de wereld tot getuige riep, dat den leren de vrijheid van spreken ontzegd was. Hierop ging hij heen. De schorsing werd toen uitgesproken met 131 tegen 14 stemmen, zoodat Parnell voor den nog overigen duur der zitting uit het Lagerhuis verbannen is. In Zuid-Afrika schijnt Engeland telkens met chie ichti er z I en )ok ikke end, 'eld Is ec de 1 als bend beidi I ver hndi bhrei •life aangename herinnering blijven. De heer Pomper gaf Maandag jl. de aan- gekondigde Soirée Musicale, en inderdaad mogen zij, die niet tegenwoordig waren, zich hierover beklagen. Het spel van den heer Pomper was zeer mooi, en wij hopen, dat, wanneer ZEd. andermaal hier mocht komen, zijne talenten in ruimer kring mogen verspreid worden. De intelligente kun stenaar verdiende de medewerking, die hem ge schonken werd. De medewerkers mogen het aangenaam bewustzijn hebbeneen waardig mu sicus een nobel mensch in zijne pogingen ge steund te hebben. Door het kiescollege bij de Herv. Gem. alhier werd gisteren avond het volgende zestal geformeerd, bestaande uit de heet en Van Spal te Leimuiden, van Bergen te Ke- thel, Aalders te Maartensdijk, Hasselman te Veenendaal, Romein te Ridderkerk en Reese te Leersum. De uitslag van de Dinsdag jl. in onze ge- te komen. Kort daarop werd de deur opnieuw geopend en haar broeder trad nog eons in de kamer. Hij had nog iets aan zijn zuster willen zeggeu en keek naar haar om. Denkende dat zij wel spoedig zou terugkomen, bleef hij op haar wach ten en liep hij naar de schrijftafel, om wat te bladeren in de boeken, die er op lagen. Daar kreeg hij het kleine dagboek in handen en vond daarónder het portret. Hij keek vreemd op. Het was dan zeker ook vreemd, dat dit portret hier zoo’n eenzaam bestaan voortsleepte en niet opgenomen was in haar groot album. Als toevallig sloeg hij het boek op en keek er in, eerst vluchtig en ver volgens met zichtbare spanning. Wat hij daar las was de oude, eeuwig nieuwe tafel des levens! O, welk een treurige nood hulp is dan de philosofie, die slechts het mas ker is, waarachter zich een bloedend hart ver bergt.” Zij liep naar haar schrijftafel en opende een klein laadje, waaruit zij een boek nam, welks bladen bedekt waren met haar fijn, sierlijk hand schrift. Een mannen-portret viel haar daaruit tegemoetzij leunde met het hoofd op de hand en hare betraande blikken rustten op de inte ressante gelaatstrekken van den knappen man nenkop. Het binnenmeisje trad de kamer in en richtte een vraag tot haar, tengevolge waarvan zij opstond om het meisje te volgen. Zij schoof het portret onder het boek en liet het op de tafel liggen, daar zij toch dadelijk dacht terug versierd wachtten eenige vriéndelijke bloemen- den oud-strijders van 1831, zeker nog lang in e» 2 oud-Mrijders het feestertin bitnen.’ ïoenallen op de voor hen bestemde plaatsen onder de wa rande tegenover de in vollen feestdos prijkende muziektent gezeten waren, werd hun m harte lijke bewoordingen door den secretaris der a- dueling, den heer B. de Jongh, het welkom toe geroepen. In zijn flinke toespraak herinnerde hy aan de moeilijke, maar toch zoo roemvolle Au gustusdagen, toen het bedreigde Noord-Nederlaiid zich zijn roemrijk verleden waardig had getoond en ieder zijn offers had gebracht op het altaar des vaderlands; toen op de roepstem des konings duizende vrijwilligers waren saamgestroomd waarvan ook onze gemeente een sterk contigent had geleverd o. a. vier zonen uit óen gezin en hoe toen ook de hier tegenwoordige strijd makkers, door hun moed en trouw krachtig hadden meêgewerkt om de eer van het bedreig- de^^?rland te handha^n. die, met jeug-' meente gehoudene herstemming van 4 leden voor Nadezeentho^ den Gen°ieenteraad reeds per bulletin aan £fchtUUvolgd?de uitvoering van de Nationale onze abonné’s meêgedeeld - was als^yolgt: Triumf-marsch, gecomp. bij de onthulling van de gedenkzuil ter eere van het Metalen Kruis, door onzen verdienstelijken kapelmeester, den heer M. Edzard Grefe. Op waardige wijze sloot zich daarbij aan de uitvoering van een gedeelte uit de keurige cantate „Holland, die, even a Is onze volksliederen, door leerlingen der bted. Mu ziek- en Zangschool allerliefst gezongen, veel in druk maakten en warm werden toegejuicht. ’s Namiddags vier uur schaarden de oud-stry- ders zich aan den feestdisch in de achterzaal, die dank zij de moeite en zorg van den heer Koorevaar, wien ook de eer toekomt van e overige smaakvolle decoraties keurig ne vei sierd was en waarin, te midden van een forse o trofee, de buste prijkte van den ridderlijken koning wijlen Willem II, die nog als tware vriéndelijk neerzag op zijne oude strijdmakkers, die hij eenmaal ter overwinning voerde. l>at het aan dien wel voorzienen disch, gekruid door scherts en luim, niet aan hartelijke, warme feest dronken ontbrak, behoeven wij niet te zeggen. Op een dronk, ingesteld op Z. M. den Konmg, werd het volgende telegram terug ontvangen. FZijne Majesteit betuigt U en de ovenge ridders zijn oprechten dank." (Was get.) Kolonel Ba ron Taets van Anierongen. ’s Avonds 7’/2 uur werd, na een kleine pauze, de feestviering voortgezet door een Militair Concirt van het Muziekcorps onzer d<L behut- terij, onder directie van den luit.-kapelm. M. Edzard Gréfe, aan wiens onvermoeiden ijver en degelijke leiding weer het leeuwendeel toekomt van het zoo uitstekend slagen van het geheele feest. Het Concert werd op gepaste en waar- dige wijze geopend door de uitvoering zijner schoone compositie de Cantate „Holland die, "thans ook geaccompagneerd door strijk-orchest, weêr uitstekend tot haar recht kwam en op het talrijk auditorium zichtbaar een grooten indruk maakte. Velen, die niet in de gelegenheid wa ren eene vroegere uitvoering bij te wonen, zul len den heer Gréfe zeker recht dankbaar ge weest zijn, dat hij hun alsnog in de gelegen heid stelde van deze schoone cantate te genieten. Ook de overige nummers van het programma waarvan een gedeelte (keurig uitgevoerd aan de lith. inrichting van den heer Pouwels alhier), op carton gedrukt en het symbool van het Metalen Kruis vertoonende, als blijvende herinnering aan den schoonen feestdag door velen zeker nog lang zal bewaard worden werden flink uitgevoerd on verhoogden niet weinig de feestelijke stem ming en den gullen, vriendschappelijken toon, die °sprak uit menig hartehjk woord en menig wannen feestdronk. De ontwerpers en leiders van het feest hebben dan ook alle reden met voldoening terug te zien op hun werk, dat met zulk een uitstekend suc ces werd bekroond. Het feest van 3 Augustus jl. zal velen, en daaronder in de eerste plaats Wit Stembriefje") Uitgebracht 463. Onwaarde 4. Herkozen de heerenJohs. Schijfsma met 252 en Johs. Halbertsma met 262 stemmen. Ge kozen de heer G. Cool Th. met 254 stemmen. Verder waren op de heeren Brenninkmeijer, Stockmann en Wielenga, 196, 199 en 187 stem men uitgebracht. (Geel Stembriefje.) Uitgebracht 463. Onwaarde 5. Gekozende heer P. Fennema met 251. Op den heer F. de Boer waren 207 stemmen uitge bracht. De herstemming van 4 leden voor den Ge meenteraad van Wijmbritseradeel was als volgt (Wit Stembriefje.) Uitgebracht606. Onwaar de 32. Geldige stemmen alzoo 573. Gekozen: de heeren J. Visser Az. (I.) te Hecg met 289 en Jelle Reijenga te Heeg met 286 stemmen. Verder waren uitgebracht op de heerenA. A. Guldenarm 284 en Mink Zijlstra te Oosthem 278 stemmen. (Geel Stembriefje.) Uitgebracht 609. Onwaar de 9. Geldige stemmen alzoo 600. Gekozen de heerenD. Noordmans, te Scharnegoutum met 317 en J. W. Visser (l.) te Gaastmeer met 279 stemmen. Verder waren uitgebracht op de heeren: bj. R. Minnema, te Westhem, 269 en J. van Netten te Heeg 242 stemmen. f Lemsterland, 3 Augustus. Gisteren be kwam de stoker IJ. in eene der stoomvijzelge- malen in deze gemeente een treurig ongeluk. Terwijl hij de machine, in vollen gang zijnde, smeerde, geraakte zijne rechterhand zoodanig tusschen de raderen bekneld, dat ze voor een groot deel verbrijzelde. De ongelukkige heeft vrouw en kinderen. A 1» E K '8' E 1% S E M. D I Si iet i ?.e g< K VITKN 1.4 ii$ All, I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 2