stöflitatïümiü Drukkerij CtaisÈ tactaii a a oorloopig bericht. lil Nalioffl? roof PaartaM J.A m to BascU Zon, Altaar. Bij IJ. ten Gate van af heden en gedurende de kermis te beko men GEKOOKTE HAM als mede bij voortdu ring puik best ROOKVLEESCH, TONGEN, STOLSCHE-, EDAMMER-, LEIDSCHE en FRIESCHE KAAS. UÜOGEKE BiiRGEitSCliÜOL mei vijfjarigen Cursus te Sneek Gillis Staal water VERKOOP VERGULDEN, BRONZEN on LAKKEN en Grand Gale Neuf. Bij W. S. Sevensma, gaugastraat, raïïl pcm (HIM LUiOCIIE EN IJZERHOUDENDE Off skM verstarkai1 kourtsw rail het middel bjj uitnemendheid om na ziekten of ander lijden de gezonken krachten op te heffen. ASEUB1.E GASIVOORSTELLIXG door het gezelschap van het -A-mericaii tlieatev te Berlijn. J 1 iX! H I W JfXBBSlOWlifeSAl alwaar verzocht wordt de goederen om k®;-5 morden geverfd, gedrukt of uitgestoomd, K WINKELS Co. SCHUILVOERDER Boterfabriek nfêinheim,” leveren prima kwaliteit MARGARINE-BOTER, tegen concurreerende prijzen. Gegarandeerd zui ver. van eiken Planken, Posten Kromhout, zoomede van ijpen Posten. HOTEL DORTMlkVDER BIER, 8^>^wijnelixer^*<£J Ijzerhoudende Quina Laroche is in het bijzonder aan te bevelen bij Bleek zucht, Bloedarmoede etc. Jinsdag 9 Augustus 1881, en verdere dagen der Kennis, BoitogffoiiG Soiree's Musicals, -arl Pflagings Concert- en Operctten-Gezelschap BERGMANN'S Zoniersprocten-Zeep Nationale Belooning van 18,600 m de ECHTER f Uit- van 1 Prijzen billijk. kW a 1 WIJNEUXER r a t te® J i i 5 i i 4 e r 1 APELDOORN. De geëerde clientèle te Sneek berich tten ongehuwd persoon, 22 jaren oud, sedert U eemge jaren in het kruideniersvak werk zaam, zag zich gaarne tegen September hier mnno de ,n eeu WINKEL of op een KAN- 1OOK geplaatst of iets dergelijks. Brieven franco, onder No. 100, bij den gever dezes. en hunne Dames Vreemdelingen, met introductie 50 tranen. De jonge baron bekeek het portrethij kende hem, dien het voorstelde, maar al te goed, en hij wist derhalve ook wel, dat hier geen sprake kon zijn van - een schandelijk verraad ook al hadden de aanteekeningen, welke hij ge lezen had, die gedachte dan niet reeds dadelijk bui ten gesloten, liet was eene vriendschap geweest die aan den anderen kant gevoelens had opge wekt, welke de vriend niet alleen niet bedoeld maar waarvan hij zelfs niets vermoed had, Het was sterie, die eenige jaren ouder was, Gleischen, een man met zeldzame g ven van hart en geest, die hij juist daarom aanraking had gebracht met de dichteres, j de sympathie, welke die beide hooghartige onder Directie van den Heer Gedecoreerd van ’tRoode Kruis, de SNEEKER KERMIS bezoeken. Standplaats nieuwe Koemarkt. Hoofd-Agent voor Friesland en Groningen de Heer P. A. ALBADA JELGERSMA te Bols- ward. ||evrouw PIJTTERSENStienstra vraagt met beneden 13 jaar, dat goed met kinderen kan omgaan. 'f' Het TWEEDE TOELATINGS-EXAMEN, tot den Cursus 1881/82 zal plaats hebben op Dinsdag 6 Sept. e. k., aanvang 's morgens 9 uur. Men wordt verzocht zich aan te melden vóór 3 Sept, bij den Concierge der Schoei. De Directeur. Dr. J. L. ANDREAE. uit de Hof-Mineraal-Waterinrichting GILLIS Cie, te Carlsruhe. Eenig ligt verteerbaar, in ieder geval zeker werkend ijzerpreparaat, aanbevolen door: Geheimraad Professor Dr. Kussmaul, te Straatsburg; Geheimraad Profess. Dr. Hegar, te Freiburg; Geheimraad Profess. Dr. Czerni, te Heidelberg; Profess. Dr. Demme, to Bern; tt’ J* Bischoff, teBasel; General arts Dr, Hofmann, te Karlsruheen vele andere geleerden en geneeskundigen, is h 30 Cents per F lacon verkrijgbaar te Sneek, bij Wed. S. H van DORSSEN. J c „Vaarwel, mijn zoete droom, vaarwel Geen hoop hebt gij gekweekt: slechts bit- tre tranen Of stomme smart in slapelooze nachten. Vaarwel, mijn zoete droom, vaarwel! En gij, wees gij gelukkig, edel hart Vind al ’t geluk, wat ’t leven u kan bieden. Die stille beê moog naar ’t gestarnte rijzen, Waarop mijn smart ook eenmaal zwijgen zal.” Er was eigenlijk niets anders noodigdan die photografie en die verlovingsbrief met het daar onder staand gedicht, om aan iemand, die verstand en hart had, te doen raden, welk een langelange ruimte daar tusschen lag, die aangevuld was geworden door stille hoop en zoet verlangen, door stomme smart en heete menscheu voor elkaar gevoelden, had hen tot vrienden gemaakthet had tot een innige verhouding tusschen, dat drietal geleid. George was later als attaché van het gezantschap naar Parijs gezonden en gedurende dien tijd werd het drama in het hart zijner zuster afgespeeld. Zijn vriend, van wien men verwachtte, dat hij de hoogste trap bereiken zou, was kort daarna ook verplaatst geworden en had eenigen tijd later zijn verlovingsbrief gezonden. De eenzame lezer sloeg het dagboek dicht en ging heen met een diepen zucht en met een bekommerd gelaat. Hij wou zijn zuster niet laten merken, dat hij achter het éénigste ge- t ver-» (Wordt vervolgd.) L. J. BAKKER en J. G. P R A K K E die, mede namens wederzijdsche familie, hun I hartelijken dank betuigen voor de vele bewij- I zen van belangstelling, bij hun huwelijk onder- I vonden. Sneek. Schrans, (Leeuwarden) 3 Aug. 1881. Werden wij voor 10 dagen in diepen rouw gedompeld door het overlijden van onzen Zoon GELF, heden behaagde het den Almach- tigen God weder van onze zijde weg te nemen onze jongste lieveling MARTJE, slechts 15 we ken oud. Sneek den 31 Juli 1881. A. GROENLAND. K. de JONG. Deurwaarder J. W. DRIJFHOUT te Sneek, zal op Zaturdag 13 Augustus 1881 ’s morgens 11 nur, buiten de Oosterpoortsbrug, nabij het logement van J. Rooda, op drie maanden crediet, publiek verkoopen: Eene partij beste EIKEN PLANKEN, POS TEN en KROMHOUT, benevens een partij gewaterde IJPEN POSTEN; een en ander zeer geschikt voor Scheepstimmerlieden en Wagen makers. UEd. Dw. Dienaar, T. P. E A B E R. Sneek, 3 Augs. 1881. ET Bovengenoemd Hotel en Café heden overge daan hebbende aan mijnen Oberkellnerden lieer HENRI E. BOEREBOOM, bedankt de Ondcrgeteekende voor het genoten vertrouwen, en beveelt zijnen opvolger minzaamst aan. H. J. EDELMANN. Mij refereerende aan bovenstaande Annonce, beveel ik mij voortdurend aan in de gunst van hot geachte Publiek, welke mijn voorganger heeft mogen genieten. HENRI E. BOEREBOOM. Amsterdam, 1 Aug. 1881. Puike nieuwe EDAMMER GRASKAAS voor (T1?AT)irr^ESTPAAL8CnE en FRIESCHE HAMMEN en FRIESCH SPEK, alles tot con curreer ende prijzen. T do ieverin" van BOEKEN en verdere LEERMIDDELEN aan bovengenoemde inrich tingen van onderwijs, beveelt zich aan Sneek.W. COOL van BOKMA. bij W. BAKKER. N. B. Bovengenoemd BIER overtreft al het Versterkend, spijsverterend, koortsverdrijvend. Dit wijnhóudena elikster bevat alle hoedangheden der 3 verschillende kinasoovten vereenigd, het is zeer aangenaam en wordt zeer doof de ge- neesheeren aanbevolen tegen Bloedsgebrek, gebrek aan brachten, ziekelijke bleekheid aandoe ningen van de maag, bloedarmoede gevolgen van het kraambed, aanhoudende koortsen, langzame herstelling, enz. fabrieksmerk J Te PARIJS, 22, rue Drouet en ia alle goede apotheken. Hoofddepothouder TITUS POSTMA, voor heen S. P. Postma, Bazar Leeuwarden. QUINA LAROCHE van KBAEPELIEN HOLM Apothekers te Zeist, door tal van Geneeskundigen aanbevolen. RT I icdcro flGach onze V* lLILe fabriek is op de omslag met de handteekeniiig „KraepELien Holm” voorzien. Verkrijgbaar in flesschen van fl.— en f 1.90 bij de H.H. Apothekers Te Sneek, H. CANNEGIETER HGz.; Har lingen, J. H. Snijder; Leeuwarden, Plantenga Alberda; Bergum, Otten; Bolsward, de Boer; Dokkum, Wolthers; Franeker, v. d. Meulen Zn.; Heerenveeu, Ponne; Joure, Oosterbaan; Kollum, Swart; Makkum, de Boer; Wolvega Dijkstra; verder in de bekende Dépots. Ondortrouwd: H. B. VAN DELDEN, van Breda, en S. PUTTO, van Sneek. Sneek, den 4 Augustus 1881. Eenige kennisgeving aan vrienden en bekenden. v Getrouwd: Ondcrgeteekende bericht aan zij ne geëerde Stad- en Landgenooten dat hij zich heeft gevestigd als Mr Schoen- en Laarzenmaker, op den Oosterdijk te Sneek, belovende door eene nette en civiele bediening zich het vertrou wen zijner geëerde begunstigers waardig te ma ken. van alle HUISHOUDELIJKE ZAKEN, wor den net en tegen billijke prijzen uitgevoerd aan de nieuwe inrichting van JOHs. VOLKERS, Grootzand te Sneek. NE Heeren Fabrikanten in BLIKGOEDE- REN worden in het bijzonder hierop attent gemaakt. andere DORTMUNDER. PLÏKE NIEUWE .WIOLMMSffl GIL1SKAASJES voor f 1,50 per stuk. Te bekomen bij TAMME de JONG, Lemsterdijk Sneek. A m. |chiedenis van het hopeloos verlangen en khten van een menschenhart, de uitingen ziel in Red en lust, in zuchten en zan- Het waren korte aanteekeningen, meer den slechts in weinige regelen, menigmaal ?°k geheele bladzijden, de ontmoetingen en ge kken met den betreffenden persoon terug- eüd, af en toe door vlochten met verzen, op- J81d uit het hart van de schrijfster. Uit dat ■9 echter klonken de zwaarmoedige toonen B de hoopelooze; slechts een enkele maal was B ah drong er een jubelkreet door die aan- ■«nde regelen. En dan het slot: tusschen ■heide laatste bladen der aanteekeningen lag Bverlovingsbrief, en daaronder stonden de i Bende dichtregelen, door zijn zusters hand i e Bhreven - Heden overleed, zeer onverwachts, on- se geliefde Moeder en Behuwdmoeder Mejuf frouw PIETJE KRINS, laatst Wed. van den lieer P. Gaastra, in den ouderdom van bijna 17 jaren. W. REINOUTS van IIAGA. Uit aller naanu Sneek don 1 Augustus 1881. BÖÏTËN-SOGIETEIT „DE HARMONIE” iet medewerking van verschillende Specialiteiten en ónder Leiding van den, Directeur A. REIFF, I Kapelmeester DUPRÉ, Regisseur KüIILE. i E Alle avonden groot varieerend Programma. I Aanvang 8‘/2 uur. I Entrée voor HII. Leden I’ Gt., en |G alles per persoon. Namens de Directie, K. LAMPE Jr., Pres. S. de JONG, Secr. Ki È?11 WÜ’ da^ a^s Agent is aangesteld de gj te laten bezorgen. Staalboeken liggen bij W jgj ZEd. ter inzage en worden alleinforma- tien verstrekt. Speciaal ingericht voor het O uitstoomen van Dames- en Heeren Cos- O tumes zonder lostornen. O Elke Woensdag verzending van goe- S doren naar de Fabriek Aflevering spoedig. Prijzen billijk. -'ZC Voor KANT00RWERKZAAM- HEDEN wordt gevraagd een JON- GEN, een nette hand schrijvende bij H. KAMSTRA, Deurw. tot volkomene verwijdering der Zomersproeten verkrijgbaar per stuk a 45 cent bij H. van der KALLEN. wekt, welke de vriend niet alleen niet bedoeld een collega van hem geweest aan hetmini- was, een zekere mijn- in heim gekomen was, ’t welk zij voor hem Ln borgen gehouden had. heer van 1 f’ ■A. 1 i i i 5 i 1 r GEDEPONEERD - ’O! TE SNEEK. TE GEVEN DOOR i 1Y1OOI* irrnnAtTrn V» 1-» 44 rvzslC-. A 11 -t ja-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 3