PBRWfflT-PaPlR voor GEEN WANDGEDIERTE MEES Finale nitroeiinDvaa alle WanflBB iltt, waar zij zich bevinden, zonder reuk of iets te beschadigen. Betaling na overtuiging en stipte geheimhouding. Kost en inwoning met VRIJE KAMER aangeboden voor twee of meer JONGELIEDEN, die de scholen hier wenschen.te bezoeken. Information bureau dezer. O Bü SIJBEREN POTMA, GROOTE OPRUIMING, voortdurende met 10 procent korting. Mantels Costumes. KE ESGEI E\G THESINGERMANUFACTUKINGCo. New-York VERMIS r Sioarenfflblikk8nKisties.-Merk„SD3rr‘ aangevoerd via Londen. J. TEFFEIl. Bij SURER ÉN POT MA, InmaakflesschenNieuwste sluiting. Zweimanns Zomersproeten-Zeep30 Cents. fe Vfk i voor The Sin- den handel zal voort- lagen prijs. GEBR. BOOTS. ^'4 Zalf en Pillen Holloway nauwe cvrrv Ondergetekende berigt, dal hij heeft opgehouden voor I he Sin ger Manufacturing Co. werkzaam le zijn, en den handel zal voort zetten in van geheel nieuwe constructie. Deze machines overtreffen verre alle tol heden in den handel voorkomende soorten. IIUDEM- EN JllHkTIiElilCIITH LEEUWARDEN 5 Aug. Boterprijs f 59 01, a f56,00, 2e soort f50,— a f—3e I 45. 1» E R T E L E G R 4 A F. Grootste Naaimachinen-Fabriek der Wereld behaalde in 1880 weder, evenals in alle vroegere jaren, den Uoogsten Omzet 538,609 Naaimachines of 107,442 meer dan in het vorige jaar. Md aanbeveling, VEd. Dw. Dienaar, Ruime keuze in de nieuwste modellen fijn Fransch «eiioen- vvei-k voor Heeren, Dames en Kinderen. Tevens zeer solide eigengemaakte Artikelen, waaronder: Heeren Bottinen van afl f5,00, Elastiek-Schoenen f3,50. Dames Bokkenlede ren Laarzen met Elastiek van af 14,00, Pantoffels in alle soorten. In 't bijzonder recommandeer en wij onze zeer sterke eigen gemaakte Kinder-Laarsen, zoowel voor dagelijksch gebruik als fijnere soorten» Buime keuze en Hoofd-Depót voor de provincie Friesland, Leeuwarden, St. Jacobslraat 29. DEENSCHK BOTERMARKT. 4 BOTE R MARK T. Deensche, van zoete room, per ,/4 vat le kw. f 68.16; 2e kw. f 63,36; 3e f 57,60. 125 115 105 102 96 88 /«o’ I Uj □E ii is te bl 8t< 111. g A li tA het overtrekken van potten en flesschen, bij W. COOL VAN BOKMA. d di z I h id. id. id. id. BEST Adres Wed. P. GROENE VELD, Oude Koemarkt, Sneek. BURGERLIJKE STAND. HEMELUMEROLDEPHjERT en noordw. Van 17 tot den 31 Juli. Geboren: Akke, dv. Bouwe J. Bouwstra en Aukje F. Stegenga,! te Hemulura. Engeltje, dv. Willem L. Kool en Sjoerdtje J. Klijnatra, te Oudega. Zeeger, dv. Jelle S. de Jong en Aaltje R. Roosje, te j^oudum. Hendrik, zv. Sjoord v. d. Wal en or w. lai be te ba he oo «ii de da sti ge gr< we Br nu iu ge' l|)l eei gei «i le soort 2e 3e 4e 5e 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 68 27 Ye 25 "in 535/lt 98’s|lt 937/f, 91’/n 82’/» 663/8 «76/u 166/» 17’/» 5<A 554 47?: VROUWELIJKE KWALEN Elk klimaat heeft zijn gebreken, elk jaarge tijde zijne ongesteldheden, maar vrouwen zijn in elk klimaat, van eiken ouderdom, en in elk jaargetijde, onderhevig aan bijzondere kwalen, die in de meeste gevallen voortkomen uit on achtzaamheid, slechte behandeling of zwakheid van gestel. Voor elke kwaal aan dat geslacht eigen, verzekeren Holloway’s middelen dadelij ke verlichting, en toekomstige be vrij ding, terwijl zij de natuurlijke werking van elk orgaan her stellen. In hunnen verbeterende loop bespeurt men spoedig de grootste beterschaphet gestel ontwikkeld zich, en de geest verheft zich weder. In deze preparaten komt nooit, zelfs niet het minste kwikzilver of andere schadelijke bestan deden voor; van daar dat ouder, voogd en pa tient vooruit niet behoeven te raadplegen alvorens tot deze middelen over te gaan. Doosjes Pillen en potjes Zalf f 0,80, f 1,80,. f3,00, f6,75, f 13,50, f20,50. TOURS, 5 Augustus. Gambetta hield hier Cene .groote rede. Hij verklaarde zich voor eene veranderde wijze yn« samenstelling van den Senaat en voor volledig) vrijheid vau het recht van Vereeniging. Idskje Schrale te Warns. Overleden: Dammegien Molenaar, 10 mnd., te Koudum. Maaike Visser, 8 wek., te Kou- dum. WIJMBRITSERADEEL. - Van den 22 tot en met 28 Juli. Geboren: Sijmen, zv. Sjoerd Zandstra en Durkje de Boer. Jacobje, dv. Sjoerd IJpenga en Akke Smits. Marijke, dv. Johannes Temming en Trijntje Schotanus, allen te Woudsend. Klaaske, dv. Pieter Ritskes en Jeltje van Netten, te Gaastmeer. Aagje, dv. Jan Feenstra en Trijntje Ringnakla, Tjal- huizuin. Jan, zv. Tjeerd Hamorsma en Wijp- kje Groenveld, te Uitwellingerga. OverledenElizabeth Westertepp, 51 jr. echt van Gatze van Kalsbeek, te Woudsend. Rein Cnossen, 7 jr. te Gaastmeer. Wijpkjen Struik- mans, 40 jr. echtg. van Klaas de Jong te Hoog. Anke Boomstra,- 3 wk. te Goënga. SNEEK. Van den 22 tot den 29 Juli. Geboren: Jan Blauw, d. Martinus lion- dema, d. Pieter Wagenmakers, z. Gehuwd: Johannes Cambach en Catharina Dijkstra. Gerrit van dor Kamp en Trijntje Greidanus. Overleden: Matthijs Ringnalda, 28 jr. Hans Kalksma, ruim 6 jr. Jochem Haga, 14 mnd. Taede van Manen, circa 7 mnd. Van den 29 Juli tot den 5 Augustus GeborenJodium Slager, z. Teede Potma, d, Sijbren Leensma, z. Julius Bernardus Vogelsang, d. weduwe Gottlieb Tjeerd The- odoor Siegert, z. Barend de Wilde, d. Overleden: Martje Groenland, 3 mnd.Hal men Akkerman, 10 mnd. Pietje Reinen Krins, 86 jr. Tjipke de Vries, 1 jr. Gott lieb Tjeerd Theodoor Siegert, 3 dg. Rodolje Sjoukes Riemersma, 78 jr. Met 1 September kunnen op het Atelier bij Ondergeteekenden eenige MEISJES uit den fat soenlijken stand als LEERLINGEN geplaatst worden. II. BRENNINKMEIJER ZONEN. 62,56 57,12 NOORDERHORNE lYllTIlt Fijnste Soort 112 Km. a Krn. 76.16 a f is per Y Zeer fijne Fijne Middel Ordinaire 5 Aand. Chic. North. W. vat f 60.93 t ~~C, 56,58 h 53,32 a 50,04 43,52 LONDEN, 5 Augustus. Het Hoogerhuis nam zulke ingrijpende amen dementen aan op de Landbill, dat men vreest voor een conflict tusschen het Hooger- en La gerhuis. De gezochtheid der Origineele Singer Machines wordt het best bewezen door dezen weergaloozen omzet. Er werd verkocht door The Binger Manfg. Co. 1875, 249,852 Machines. The Singer Manfg. Co. 1876, 262,316 The Singer Manfg. Co. 1877, 282,812 The Singer Manfg. Co. 1878, 356,432 The Singer Manfg. Co. 1879, 431,167 The Singer Manfg. Co. 1880, 538,609 teze'getallen bewijzen, dat de omzet der Singer Manufacturing Co. zich binnen 5 iaren half Millioen Machines per jaar of 10 duizend per week overschreden heett. een SCHOUW of SLOEP, van eiken hout, grijs geverfd, met losse boegdelling envischbun in het midden. Zonder roer. Inlichtingen aan Schipper HESLINGA van IJ 1st; des verkiezende tegen belooning. ƒ30 per mille. */io Monsterkistjes worden te gen toezending van ƒ3, of tegen rembours op verlangen toogezonden. FREDER.IK GEISDERVER, Amsterdam. N. B. Deze Kistjes zijn ondoordringbaar vot r vocht. ENGELSCHE LONDEN, 2 Augs 1881. BOTER. Friesche per vat le qualiteii f62,40, 20^60,48, JJe 58,56. Aanvoer voldoende, handel zeer levendig, prijzen iets hooger. GEDRUKT EN UITGEGEVEN BIJ W. UUOL VAN BOKMA, TE SNEEK. het recht van Vereeniging. EFFECTENBEURS VAN AMSTERDAM. van 4 Aug. 5 Aug 21/, pCt. Nat. Werkcl. Schuld 67'r-jte 1 Buitonl. Spanje 27 Binnenl. 2513/te Portugal 533/a Rusland A°. 1798/1816 987/8 1877 935/8 1873 913/8 6e Serie 83 Oost. Papier Mei/Nov. 668/, 8 Zilv. Jan./Juli 67’/l6 ije 1613/1C - 17,s/t« 44-/, Deze Ikiw dgrTot?aaXudendUtoeMmende navraag is zeker de beste waarborg voor de voortreffe lijkheid van een fabrikaat. Om liet ook den minder gegoeden mogehjk te maken zich eene der doelmatigste voor zyn onderhoud dienstige Machines aan te schaffen, worden de Ongmeele Singer Machines zonder prijsverh.oogi.ng bij kleine aanbetaling tegen wekehjkscne afbetaling van 1 Gulden verkrygbaai gesteld. IllArni nnht wanneer de Machine op den arm bovenstaand Fabrieksmerk alsook de volle MM 8CDl, Firma? THE SINGER MANUFACTURING Co.” raagt. 70,72 a 66,64 a 62,56 54,40 a Krn. 85,00 is per ili vat 68,— „78,20 71,40 öe ia. iaem Handel vlug, prijzen fijnste Hof iets hooger, kwaliteit voldoende. Èrie 44 7a 43 Engelsbhe Wissels f 12.09 Aand. Gr. Buss. Sporen 133 KOPENHAGEN den 30 Juli 1881. Heerenhof-Boter, van ligt gezuurde room, per 50 Kilogram. 104 id. a 1Ö6 id. 70,72 a 72,08 98 id. a 102 id. 66,64 a 69,36 92 id. a 96 id. 62,56 65,28 80 id. a 88 id. 54,40 a 59,84 Boter van zoete room, per 50 Kilogram. idem idem idem idem r> A 0* y> T) JJ y> y> n v y> y> n r> n w n n n /4 idem idem idem idem B b 5 t I i 1 I d 1 S e li ii z t I ■h; 1 o e n Turkije Peru 1872 y) y) v n y) w y) y) n yi

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 4