fl fl No. 64 Z E S-E N-D ERTIGSTE J A R G A N G. 18S1. 9 I o, >u- c- IO AUGUSTUS, ga, v ig- *- Die tijd zal hij 30. ligt’ ina tje ar en >tt- >tje Alle brieven in to zenden. van na, 1U8 he lot ird Iv. Iv. ien res 3», al- JP- lit. ain ik- eg. 0Jt in h en- f L.'.' S N E E K, 9 Augustus. Een heerlijke zachte avond, zooals ons hier slechts enkele té beurt vallen, een aangename omgeving, gelijk de tuin der Buiten-Societeit ons in zomerdos aanbiedt en daarbij een keurig Concert, gegeven door een onzer uitstekends te muziekcorpsen dat alles maakte jl. Vrijdag voor het talrijk publiek de avond tot éen hoogst genotvolle. Het was voor de eerste maal, dat ons hier de gelegenheid word aangeboden van het „Har- monie-orchest” uit Groningen te profiteeren en het heerlijk Concert van jl. Vrijdag avond heeft wezen, dat de groote verwachting, die men hier van Bekker's muziekcorps^ had, inderdaad niet te hoog gespannen was. De geheele uitvoering toch van het keurig programma was onberispelijk schoon; de bekwame directeur weet op uitste kende wijze partij te trekken van de degelijke krachten van zijn corps, dat hij tot eene hoogte heeft opgevoerd, zooals slechts ze'den door een Harmonie-corps bereikt wordt en dat uit Gro ningen tot een der beste van ons land heeft ge maakt. Hoezeer de uitstekende leiding van den heer Bekker en de prachtige, bezielende voor dracht zijner artisten ook hier gewaardeerd wor den, bleek gedurende het Concert van jl. Vrijdag. In ademlooze stilte luisterde het talrijk audito rium naar en genoot het van al het schoone, ’t welk ten gehoore werd gebracht en de warme bijvalsbetuigingen, die elk nummer van het pro gramma ten deel vielen, was het welmeenend be wijs van dank voor ’t heerlijk kunstgenot, dat gesmaakt werd. AVij meenen dan ook namens velen te spreken, als we den wensch uitspreken, hier nog meermalen door onzen ondernemenden Societeithouder, den heer A. Agema, in de ge legenheid gesteld te worden, om van Bekker's schoon muziekcorps te profiteeren. Moge eene voortdurende krachtige medewerking van ons kunstlievend publiek den heer A. verder in de gelegenheid stellen om ous ook gedurende een volgenden zomer zulke heerlijke muziek te doen hoorenals de drie abonnements-concerten ons dit jaar zoo volop te genieten gaven. Alhoewel ons op de gebruikelijke wijze werd aangekondigd, dat de Kermis hier heden is aangevangen, geeft zij op ’t oogenblik nog bijzonder weinig te zien of te hooren. Daar naar te oordeelen belooft zij niet druk te zullen wor den, althans wat het bezoek betreft van tenten, ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 7'/j'Cents. Bij abonnement is de prijs be langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betredende, franco Te Nijmegen hebben ernstige ongeregeldheden plaats gehad. Men schrijft daaromtrent aan dé N. R. C. ’t volgendeWoensdagnacht ontstond er tusschen een korperaal en een burger in een befaamd huis twist, waaruit al spoedig een al- gemeene aanval van de zijde der aanwezige militairen voortvloeide; hun aantal groeide wel dra tot ongeveer 200 man aan, die al het meu bilair, bestaande in kostbare spiegels, schilderijen, stoelen, buffetten, glazen, karaffen enz. stuk sloegen De straat werd door hen opgebroken --weiMagBI1 yai en met de keien werden alle ramen en luiken werk, dat niet alleen een nieuwe lauwer is verbrijzeld. In één woord: alles werd verwoest J- - wat maar onder hun bereik kwam. De bewoonsters .ontvluchtten inmiddels- het. Zaterdag avond is tusschen Moerdijk en Zwa- luwe een wagen met paard door een trein over reden. De voerman en paard werden onmiddel lijk gedood. De zaak betreffende den moord, op 2D Maan op de wed. Breuls, op het Belgisch gedeelte vn_ het dorp Smeermaas gepleegd, is gisteren (Maa dag) door het hof te Tongeren in behandelin5 gekomen. De vermoedelijke moordenaar, Aloffs, blijft al les ontkennen. De sedert zijn gevangenneming opnieuw ingestelde instructien betreffende andere moorden, waarvan hij verdacht werd, hebben geen bewijzen tegen hem geleverd. Voor den tooneelwedstrijd, die in den loop van den volgenden winter te Bolsward zal ge houden worden, en waarbij een gouden, een zilveren en een bronzen medaille zijn uitgeloofd, benevens aanzienlijke geldelijke premiën, heb ben zich zestien rederijkerskamers aangemeld waaruit nu door de commissie van beoordeelin g het zestal zal gekozen worden, dat aan den wedstrijd zal deelnemen. Deze commissie be staat uit de hoeren 8. Kutsch Lojenga, N. L. J. Bruinsma, P. Lanter, H. Groenier en C. F. Córdes. sollén en als figurant te dienen; ook heeft hij geen lust eenige malen op de candidateulijstjes te paradeeren, met de toenemende kans om niet gekozen te worden. Want zoolang de liberalen, de eenigen die hem zouden kunnen kiezen, zóo glibberig blijven, is daar alle kans op. Zoolang dan ook de kansen om gekozen te worden niet grooter zijn als zij op dit oogenblik blijken te zijn, is Heldt met zijn toestemming geen candi- daat, zoolaug moet tenzij men een ander kunne vinden, wat trouwens zeer wel mogelijk is de massa zonder stem zich in vredesnaam ook maar behelpen zonder woordvoerder in raad of vertegenwoordiging.” HINNEN L, a in». Naar het Vad. verneemt, kan de benoeming van een Minister van Financiën binnen enkele dagen verwacht worden. De geruchten van verdere veranderingen in het Ministerie bevesti gen zich tot heden niet. Van verschillende kanten ontvangt het Han- delsbl. klachten over het ongerief, dat ontstaat door het in omloop blijven van oude centstukken naast de nieuwe; de oude worden bovendien licht met 2'/, centstukken verward. Het blad hoopt, dat het Ministerie spoedig moge worden aangevuldde nieuwe Minister kan zich dan, in af wachting van zijn plannen tot belasting vorming, reeds terstond verdienstelijk maken door het land ten spoedigste van de oude centenplaag te redden. In de provincie Friesland zullen 3 plaatsen in het genot worden gesteld van telèphoon-ver- bindingen met de naastbijgelegen telegraafkan toren, nl. Kouduin, IJlst en Rauwerd. De uitvoering op ’t zangersfeestZaterdag avond te Amsterdam gegeven, heeft zeer voldaan. Met vee! lot wordt melding gemaakt van het concert-drama van den heer Brandts Buys. Ook het kunstenaarsconcert, Zondag middag en de verschillende uitvoeringen, Zondag avond gege ven, voldeden buitengewoon. Men schrijft uit Amsterdam aan ’t Dagbl. van 's Hage, dd. 4 Augustus „Een koffiehuishouder in de Warmoesstraat kreeg ’t gister in het hoofd om aan Israëlieten niet meer te tappen en hun den toegang tot zijn inrichting te beletten. „Hij begon met voor hen den prijs der con- suratie te verhoogen doch dit had niet ’tgewenscht gevolg; er werd zelfs f 10 voor een glas bier betaald. „Hij verzocht en verkreeg toen politiemacht voor de deur, bestaande uit een inspecteur, een brigadier en een zestal politie-agenten, die hem behulpzaam waren tot /het weren van personen, die de man niet in zijn koffiehuis wilde zien.” KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente Sneek, maken, naar aanleiding der wet van den 28 Juni 1881 (Staatsblad no. 102) ter herziening van de artikelen 264, 265 en 266 der wet van 29 Juni 1851 (Staatsblad no. 85), regelende de samenstelling, inrichting en be voegdheid der gemeentebesturen, bekend: dat- het suppletoir afschrift-kohier van den Hoofde- lijken Omslag, dienstjaar 1881, door heeren Ge- deputeerde Staten goedgekeurd den 4 Augustus 1881 no. 4, te rekenen van den 10 Augs. e. k., gedurende vijf maanden op de Secretarie der gemeente ter lezing is nedergelegd en aan den heer gemeente-ontvanger alhier ter invordering is overgegeven en dat een ieder verplicht is zijn aonslag op den bij deze wet bepaalden voet te voldoen. Sneek, den 8 Augustus 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. van DRIESSEN, De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek, Gelet op een schrijven van Burgemeester en W ethouders van Amsterdam, maken belang- hebbenden bekend dat in die gemeente de verordeningen omtrent de bediening van beurt- en marktveren ingevolge de wet van 23 April 1880 (Staatsblad no. 67). zijn ingetrokken dat de schippers of ondernemers, die hunne ligplaatsen en andere aan het varen op gezette tyden verbonden voordeelen te Amsterdam wen- sehen te behouden, zich vóór 1 September e. k. by gezegeld request tot Burgemeester en Wet houders dier gemeente moeten wenden. Sneek, 6 Augustus 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. van DRIESSEN. De Secretaris J. W. BENNEWITZ. UIT DE PERS. De redacteur der Werkmansbode, B. II. Beidt, die, zooals men weet, in herstemming is geweest voor ’t lidmaatschap van den gemeen- I teraad te Amsterdam, is in de minderheid ge- I neven, hoewel hij een zeer aauzienlijk getal stemmen verwierf. De Werkmansbode schrijft baar aanleiding daarvan: „Heldt is niet gekozen. Hij is daar zeer kalm I onder. Gaarne zou hij den proef hebben ge waagd in den gemeenteraad op zijn plaats te zyn, door zonder voorbijzien der algemeene be ogen inzonderheid nuttig te zijn voor hen wier I belangen hij meent, althans altijd getracht heeft te behartigen, maar overigens is hij om zoo’n baantje volstrekt niet verlegen. Om de eer was het hem in ’t minste niet te doen. Trouwens I zÜn candidatuur nimmer geacht te "i’fi ee« compliment aan zijn persoon, maar aan ,54] «o beweging, de partij die hij representeert. In 'lat opzicht was zijn candidaatstelling een gun stige verschijning, kan zij niet genoeg worden gewaardeerd. Zijn benoeming zou hem slechts bfoote verantwoordelijkheid, veel moeite en yerkzaaniheid op de schouders hebben gelegd. Baarbij niet weinig tijdverlies. Die tijd zal hij hu aan andere bezigheid kunnen besteden, altijd 'u t belang van de zaak waaraan al zijn tijd is gewijd. Wat dus beter ware geweest is moei lijk te zeggen, maar dit is zeker, dat hij nog eerst eens zal overwegen, of hij zich een vol gende reis weder candidaat zal laten stellen. By is ’t allerminst genegen met zich te laten Donderdag jl. is in de faAriek der heeren L. J. Enthoven Co. te Den Haag het standbeeld gegoten van I leter Adriaanszoon van der Werff. Het beeld, in echt brons gegoten, heeft een ler^te van 3 3o M. en een gewicht van 2000 KG. Het stelt Van der Werff voor in staande houding, met de eene hand gebald, terwijl de andere hand den degen omklemt. Ongeveer 10 minuten na half twee uur werd de smeltoven geopend en stroomde het gloeiend metaal in de kolossale kroes. Te twee uur was de kroes op een rolwagen uit de smelterij naar de gieterij overgebracht en voor de reusachtige neseh. geplaatst. Na een verloop van ongeveer 10 minuten had de schuimer zijn werk volbracht en werden de proppen van houtkrullen op de uchtkanalen in vlam gestoken. Een minuut later was de metaalmassa iu den vorm overge stort. De heeren Enthoven ontvingen de gelukwen- scfien, allereerst van den minister van. waterstaat, die bij t werk aanwezig was, en vervolgens meth.et welslagen van een de oude vermaarde firma, maar ook voor de Nederlandscbe nijverheid. huis en bereikten met een rijtuig het politiebu reau, waar zij hulp inriepen en zich onder be scherming stelden. Een tiental agenten, die daarna naar de plaats van wanorde oprukten, vermochten, ofschoon met uitgotrokken sabel er op inhouwende, niets tegeff den hoop woeste opgewonden soldaten, die met getrokken sabels en bajonetten a tegen de politiemacht inliepen. Toen er hulp aan de hoofdwacht gevraagd werd, kon dié niét verkregen worden, omdat de wachthebbenden beschonken waren, zoodat wacht dan ook afgelost is moeten worden. Zoowel de politie als de militaire autoriteit stellen een streng onderzoek in. In de vorige week waren eenige knapen van 10 12 jaren op straat te Nijmegen aan het spelen, bij welke gelegenheid een voorbijganger hun een paar centen toewierp. Om deze mach tig te worden ontstond er tusschen de jongens een heete strijd, waarbij een hunner door een ander werd op den grondjgoworpen en zoodanig op de bórst getrapt, dat het jongske aan de ge volgen.daarvan is overleden. Er heeft een ge rechtelijke lijkschouwing plaats gehad. Vrijdag jl. werd de zeeslag op Doggersbank, voor honderd jaar geleverd, herdacht. Terwijl op last van Z. M. op de landswerf een zijner schepen, waarvoor, nog slechts de ijzeren kiel is gelegd,plechtig in tegenwoordigheid van vele militaire en civiele autoriteiten met hunne dames, werd herdoopt, voor welke plechtigheid een tribune achter den steven van het iu aan- bouvv zijnde schip was (opgericht en waarbij proi. Jorissen een rede hield, boden de oud- kweekelingen van de kweekschool voor de zee vaart aan commissarissen dezer nuttige inrichting, ter gelegenheid van dezen dag, waarop voor 100 jaar de grondslag voor de school werd ge legd, een beurs aan van f 4000, om daaruit een onbemiddeld Hink jongeling in de school op te nemen. Deze beurs ging vergezeld van een calligrafische. oorkonde, met lijst der schenkin gen, vervat in een prachtig uit hout gesneden casette. De directeur van het Zeemanshuis hield by de overdracht een toespraak, waarna de casette met de beurs dankbaar door commissarissen bij monde van den president, mr. H. 8. van Lcnnep, werd aanvaard. V «■mMiiiiiiomissmwsfflL Mi- I 6 |3 *8 •Bit SIEEKER (M'BANT. ■ws fflmmmuiBiiDi Ó,C'

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1