NIEUWS- ffl «IMÏIHLID IWR os S L IJ I E R IJ. Nieuws Frambozen en Bosww. SweiiiiliMeiiKisfe-Meri,,Sjort” 1 aangevoerd via Londen. \j 1881. R G- A N Gr. No. 65 Z E S-E N-D ERTIGSTE J I). I De Kermis. en en, lu- 11 13 AUGUSTUS, ZATERDAG a 'in. den rooster van aftreding BINNOIM O. I By het iuheien 1,50 Am v E K T E N T IB A. I I id Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden fl.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. 76 2e 7,50 ran aris eej leid r f5 1 5 25, H. ten GATE, Kruizébroederstraat. 1,50 wil d< kilo 3,00 3,00 Z. M. heeft M. J. Carbasius, ontv. der dir. hol ast., invoerr. en ace. te ’s Heerenberg, be noemd tot ontv. derzelfde middelen te Ommen c. s. genieten valt gedurende de nog volgende dagen. Dat ieder het doe op zijne wijze en volgens zijn smaak, maar altijd zóó, dat hij zich over ’tge- notene niet behoeft te schamen. Bij het inheien van den proefpaal voor het nieuwe stoomgemaal bij Gouda schoof de paal onderuit, waardoor het blok neerviel en de heiers die het touw vasthielden, bijna allen omhoog getrokken werden, zoodat zij spartelende in de lucht zweefden. Achtereenvolgens Heten ver scheidene het touw glippen waardoor de anderen dan weer een weinig omhoog gingen, tot ook zij zich lieten vallen en het blok geheel op den grónd terecht kwam. Dit alles had in minder tijd plaats dan noodig is om het te lezen en .daar er geen ongelukken bij gebeurden, gaf het aanleiding tot heel wat gelach en vroolijkheid. het vaste fonds der maatschappij. De besluiten der vorige vergadering zijn, naar het beste inzicht van het hoofdbestuur, uitge voerd. Na uitbrenging van het verslag der commis sie, bedoeld in art. 41 en 86 der algemeeno wet en samenstelling van het kiescollege, bedoeld in art. 41 der wet, kwam in behandeling punt pr n -x-, van het hoofdbestuur om de som van f 4000, waarmede de Maatschappij in het afgeloopen jaar werd begiftigd, te doen strekken tot uit breiding van het vaste fonds der Maatschappij door aankoop van inschrijving in het Grootboek der Nationale schuld. Aangenomen. Vervolgens werden de volgende voorstellen van het hoofdbestuur behandeld: a. De algemeene vergadering besluite het hoofdbestuur uit te noodigen, op de volgende algemeene vergadering aan te bieden een voor stel tot het ondersteunen van de pogingen, door de departementen aangewend tot bevordering van de opvoeding der kinderen, die beneden den leeftijd zijn der leerlingen van de lagere school, en een reglement te ontwerpen tot bepaling der voorwaarden, waaronder een subsidie daarvoor zal worden toegekend. Dit werd bij acclamatie goedgekeurd. b. Aan drie departementen, die plaatselijke verzamelingen tot bevordering van kunst-industri- eel-onderwijs wenschen te stichten, op hun aan vrage elk een subsidie van f 3000 uit te keeren, op de daarvoor gestelde voor waarden. Hierop stelde Leiden een amendement voor, strekkende om het voorstel uit te breiden en niet tot de departementen te beperken. Dit werd door het hoofdbestuur overgenomen, doch door Amsterdam bestreden, dat het oorspronkelijke voorstel verdedigde en dat ten slotte ook werd aangenomen met 471 tegen 389 stemmen. 2a -,00 3,00 ird: ƒ30 per mille. '/l0 Monsterkistjes worden te- gen toezending van ƒ3, of tegen rembours op verlangen toegezonden. FREDERIK GEISDERVER, Amsterdam. N. B. Deze Kistjes zijn ondoordringbaar voor vocht. S. vinden we dit jaar op nieuw het kunstkabi net van C. von Laaten, met zijne keurige glas- phografiën, dat, met een aantal nieuwe stukken vermeerderd, weer een stil, maar daarom niet minder waardeerbaar, kunstgenot aanbiedt. Ook het Historisch Museum van Th. Scherf, de Kunstglasblazer ij en Glasspinnery van H. Meijer en een paar andere kleinere tenten zullen zeker wel hun contingent bezoekers krijgen, even als de dubbele Velocipèden- Circus, een kermis-ver- maak voor jongeren en ouderen. De gelegenheden tot het gebruiken van ver- verschingen, van zoete en zure waren, ontbre ken ook thans niet op het kermisterrein en zul len wel weer druk bezocht worden, terwyl voorts een vrij groot aantal kramen met onderscheidene artikelen wel hunne kijkers enkoopers zullen lokken. Onder de kramen met fijnere artikelen merkten we o. a. weer op die van den heer Lauwer», met zijne keurige verzameling optischa instrumenten enz. Hij is hier reeds een goeda oude bekende geworden, wiens soliditeit hem steeds een flinke clientèle waarborgt. De liefhebbers van muziek, zang en dans, vinden ook thans weer voldoende gelegenheid, zich daarmee te amuseeren. In verschillende uitspannings-localen, in sociëteiten, koffiehuizen enz. zijn café- chantant- en muziekgezelschappen zie achterstaande annonces werkzaam, die zeker in de volgende week allen hunne bezoe kers zullen hebben. Met veel succes was reeds sedert den eersten dag der kermis in de buitensocieteit „de Har monie”. het gunstig bekende Concert- en ope- retten-gezelschap van den heer Carl Pflaging i werkzaam. De soirée’s worden druk bezocht en ’t geen men te zien en te hooren krijgt valt i bijzonder in den smaak van het auditorium. Nog slechts een paar avonden is dit gezelschap hier met variëerend programma werkzaam. Men ziet uit een en ander, dat, al is ’t dan over ’t geheel genomen misschien minder druk dan vorige jaren, het hier nog niet aan kermis vermakelijkheden ontbreekt en er nog genoeg te Do eerste kermisdagen bleven, zooals gewoon lijk, zeer stilletjeszelfs de traditioneele „hard- draversdag”, de tweede in de kermis, ging on gemerkt voorbij dat gewone volksfeest ontbrak dit jaar op het programma. Voor het houden van volksfeesten was het weder hier trouwens in de laatste dagen alles behalve gunstig, waaronder zeker ook de gewo ne kermispret geleden heeft. Hóe ’t zijin de meeste tentenvan eenigen om vang zijn de voor stellingen zelfs nog niet aangevangen, zoodat voor alsnog weinig te zeggen valt van ’t meer of minder bezienswaardige, ’t welk ons daar zal worden aangeboden. Voorshands zullen wij ons dus nog moeten bepalen tot eene vluchtige re- veu van ’t geen het kermisterrein oplevert. Al hoewel niet druk bezet, is er toch nog een en ander in aanbouw wat den kermisbezoekers de gelegenheid aanbiedt om zich, elk naar zijn smaak en op zijne wijze, te amuseeren. In de eerste plaats noemen wij de Schouw burg onder directie van Mevr. Bakker, en lei ding en medewerking van den heer 1, J. Stoete, die Zondag avond e. k. de voorstellingen zal openen. Alhoewel we niet weten over welke krachten dit tooneelgezelschap te beschikken heeft, twijfelen wij toch niet, of de liefhebbers van het tooneel zullen gaarne profiteeren van de te geven voorstellingen, die door den oudsten, met roem bekenden tooneelspeler, den heer I. J. Stoete, geleid worden en waaraan deze veteraan in de Nederlandsche tooneelwereld zijne mede werking verleent. Wij hopen, ook voor hem, op een flink bezoek. Ook het Nationaal Paar denspel, onder directie van S. Schuitenvoerder, ’t welk morgen (Zaterd,) zijne voorstellingen denkt te beginnen, zal zeker veel bezoekers hebben, te meer omdat ons hier in den ketsten tijd zoo 'weinig de gelegenheid werd aangeboden op dat -gebied iets goeds te zien, terwijl bovengenoemd gezelschap een goeden naam heeft en elders veel yuccès behaalde. Naast het circus van denbeer ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 7’/2 Cents. Bij abonnement is de prijs be langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. VERGADERING van den Gemeenteraad van Sneer, ep Maandag 15 Augustus 1881, ’s namidd. 6 uur. Punten van behandeling: 1. Resumtie der Notulen. 2. Mededeelingen van goedgekeurde raads besluiten, ingekomen stukken enz. 3. Eervol ontslag onderwijzeres A. C. Bran denburg. 4. Eervol ontslag onderwijzeres A. M. A. Gerson. 5. Eervol ontslag leeraar Gymnasium. G. Eervol ontslag lid der Commissie van toe zicht op het middelbaar onderwijs. 7. Behandeling van een adres van den heer II. Joustra en anderen. 8. Behandeling van een adres om gasver lichting. 9. Behandeling van een voorstel dor Gas commissie, tot wijziging der verordening op het beheer der Gasfabriek. 10. Behandeling van een voorstel tot aflossing eener schuld van f 40.000, rustende op de Gas fabriek. 11. Onderzoek der geloofsbrieven van de nieuw benoemde raadsleden. 12. Vaststelling van Voor raadsleden. CORRESPONDENTIE. Plaatsgebrek noodzaakt ons, behalve hot bui- tenlandsch overzicht, veel achterwege te laten, wat voor dit nummer bestemd was. Red. Do 96ste algemeene vergadering van afge vaardigden der Maatschappij tot Nut van ’t Al gemeen werd Dinsdag te 1Ó uren onder leiding van mr. II. J. Kist te Amsterdam in het Park geopend met een korte toespraak, waarna de nieuw benoemde algemeene secretaris mr. A. Kerdijk verslag uitbracht over den toestand van do maatschappij en de verrichtingen van het hoofdbestuur in het afgeloopen jaar. Het verslag vangt aan met de mededeeling, dat het ledental in het afgeloopen jaar niet is Vermeerderd, maar in tegendeel eene verminde ring heeft ondergaan van 17653 op 17230, van wie 478 eoreleden zijn. Onderscheidene oorzaken werkten daartoe mede, o. a. kwynende belang stelling, waardoor onder anderen de departementen Minnertsga en Wirdüm werden ontbonden, waar tegenover echter eene aanwinst staat van drie nieuwe departementen, nl. Noord-Scharwoude- Jubbega Schurega met 18 loden, Wijhe met 31 leden en Assendelft met 8 leden, zoodat de naamlijst bij don aanvang van dit jaar 336 departementen telde; De financieele gesteldheid der maatschappij is niet ongunstig. Het kapitaal onderging niet alleen geen vermindering, maar de rekening sluit met oen belangrijk kas-saldo van ruim f 5000. Hierbij mag niet over het hoofd worden gezien, dat iemand, die onbekend wenscht te blijven een gift schonk van f 1000, dat een ander on bekende, door tusschenkomst van den heer Leu- veliak Willink f4000 schonk. De eerste gift werd belegd in prolongatie, terwijl deze verga dering beslissen zal over het voorstel, om de f4000 te doen strekken tot vermeerdering van veren voorwerpen enz. een aanzienlijke waar de vertegenwoordigende gestolen werd. Gewaarschuwd door een onzer goud- en zil versmeden, bij wien de bedoelde persoon getracht had een gouden dames-horloge te verkoopen en die, in het bezit zijnde van een lijst der te Cubaard gestolen voorwerpen, reeds dadelijk ee- nig vermoeden kreeg, dat dit horloge uit dien IV van den beschrijvingsbrief, nl. het voorstel diefstal afkomstig kon zijn was de politie ruw, oogenblikkelijk van alle kanten ijverig in de weer om den man in handen te krijgen, die ’t horloge ter verkoop aangeboden en bij den goudsmid had moeten achterlaten. Bij den kas telein B. werd de patiënt, die op sprong stond onze gemeente te verlaten, door den polïtie-agent J. B. die zich bij deze gelegenheid zeer lofwaar dig heeft onderscheidenherkend. Het was nl. dezelfde persoou, die voor een paar jaren geleden door dënzelfden agent hier ter stede aangehouden werd voor een gepleegden diefstal in een schip). Met behulp van een zijner collega’s werd de oude kennis, die pas onlangs uit de gevangenis ontsla gen was, thans op nieuw gearresteerd, waarbij in beslag genomen werd een doek, bevattende ver schillende gouden en zilveren voorwerpen, zeer waarschijnlijk afkomstig van bovengenoemden diefstal. Naar het politie-bureau gebracht, werden nog een drietal ringen bij hem gevonden. Alhoewel de gearresteerde, een zekere G. de J., voorloopig alles bleef ontkennen, is er bijna geen twijfel aan, of de dader van den diefstal te C. is hiermee gesnapt. Hij is heden morgen, onder behoorlijk geleide, naar Leeuwarden getransporteerd. Nu door de aanneming en bekrachtiging door den Koning van het wetsontwerp tot verbete ring der bestaande Keulsche Vaart vervallen is het doel der aanbieding aan de gemeente Am sterdam voor een kanaal naar den Rijn in oos telijke richting, stelt het dagelijksch bestuur den raad voor, de commissie, die zich met het bijeen brengen dier som belast heeft, te ontslaan van de verplichting, uit de aanvaarding van haar aanbod ontstaan, onder dankbetuiging voor de krachtige wijze, waarop zij voor de belangen der gemeente is opgetreden. SN EEK, 12 Augustus. Onze stadgenoot de heer J. van der Zee is op de tentoonstelling te Arnhem met eene zil veren medaille bekroond voor het schilderen in noteboomhout. Onze politie heeft hier gisteren een schoo- ne vangst gedaanhet is haar namelijk mogen gelukken den vermoedelijken dader, of een der daders, in handen te krijgen van den brutalen diefstal, van Maandag op Dinsdagnacht onder Cubaard ten huize van den landbouwer S. Heeg gepleegd, toen een groot aantal gouden- en zil- Een Nederlandsche Bradlaugh. De heer Hartog Heijs van Zouteveen heeft de benoeming tot lid van don raad van Assen aangenomen, doch tevens te kennen gegeven, dat zijn overtuiging hem niet toeliet een eed, maar wel om een belofte af te leggen. Hij be hóórt tot geone, althans erkende, godsdienstige gezindheid. G. BLOEMEN en ECHTGENOOTE betuigen hun hartelijken dank, voor de belang stelling bij hun 25-JARIG HUWELIJK on dervonden. V ■mbrmhh. 1A I ie i 3 1« s |6 16 :rci- K'! 11111- ml; SNEEKER COURANT.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1