fflBBIJIIWmiimiSSBHISIIB. ÏIÏ1WS-fflMIWffllHUD WORDE Z E 8-E N-l> ERTIGSTE JAARGANG. 1881. L il /4 No. 66 I? 17 AUGUSTUS, «INNEXLAXD. een ver- fert f. Het is in de vorige B VI T K W L A MB, 3. I al 4 m SCI 9 01 5. IP. a n ?L ADVERTENTIËN voor eiken regel meer 7’/2 1 a n g r ij k 1 a g c r. Voerwaarden daaromtrent Uitgever. bleek, de eene 3,76 6,58 3,52 nu „jer en -- een heelt hem hier, de gluipende grijze oogen, nu en dan eén klein rossig kneveltje. Haai’ hij gouden voorwerpen medeneemt, schijnt hij een heeler te hebben. en zekeren Ebbinge. De officier had Ebbinge in hechtenis doen nemen ter zake van een bur- gerlijk geschil met een koopman in hooi, zeke ren Oostindier. Ebbinge is weer spoedig losge laten en de officier verklaarde, dat het in drift was geschied. Daarmee is Ebbinge echter niet tevreden en hij heeft nu een adres aan dep Koning gericht, waarin hij de zaak breedvoerig uiteenzet en ten slotte verzoekt, dat Z. M. hem als staatsburger recht moge verleenen en mits dien „a. wat de ongewettigde inmenging in een burgerlijk geschil, als boven omschreven, betreft, zoodanige maatregelen tegenover den officier van justitie te Assen te nemen, als Uwe Majesteit zal vermeenen te behooren, opdat een herhaling van dergelijke handelingen worden voorkomen; b. wat de onwettige arrestatie van reguestrant betreft op Maandag 9 Mei 1881, do gestelde autoriteiten te gelasten te dier zake tegen den officier van justitie te Assen een straf vervolging in te stellen conform de wet.” B. en W. van Amsterdam hebben den raad voorgesteld om aan het Nederlandsch Tooneel van 31 Aug? T 882 tot 1 September 1888 den stads-schouwburg in exploitatie gf te staan, tegen 8000 gulden per jaar, mót wijziging der function van de stedelijke com missiën, die o. a. geen stem meer zullen hebben in de vaststelling van het repertoire. In een buitengewone algemcene vergadering van aandeelhouders in het Paleis voer volks vlijt, Zaterdag gehouden, is besloten om een gedeelte van den tuin, groot ongeveer 7700 vierk. meter voor f557,000 (f72 5, f73 per vierk. meter) te verkoopen. Van het plan daar toe werd reeds vroeger melding gemaakt. De grond zal voor bouwplannen dienen. De netto opbrengst van genoemden grond zal besteed worden tot het in orde brengen en verfraaien van den tuin en het gebouw en het maken van een fonds tot onderhoud tot een bedrag van minstens f 100,000, en tot aankoop der 5 pets, obligation, de 3 pet. werkelijke schuld, de uit- gest. schuld, de nog niet geconverteerde actions de jouissance, en de 4 pct. obligation van de vereeniging tot bevordering van orgelmuziek, zooveel mogelijk door openbare inschrijving en tegen prijzen ia overeenstemming met de finan- cieele belangen van het Paleis voor Volksvlijt. Intertijd werd melding gemaakt van een ge schil tusschen den officier van justitie te Assen Volgens het Vaderland is een ontwerp in aantocht tot herstel der' in 1877 opgeheven rechtbank te Hoorn. De minister van justitie heeft door tusschen- 4<omst van zijn ambtgenoot van binnenl. zaken vhï> God. Staten in de verschillende provinciën opgè\raagd eene lijst, inhoudende de namen van de gemeenten, die na de invoering der wet op het lager onderwijs verordeningen hebben vast gesteld, bedoeld bij art. 82 dier wet (verbodsbe palingen op den arbeid van kinderen beneden de 12 jaren.) Naar men verneemt, moet dit in verband staan met eene voorgenomen wijziging der wet van van Houten. van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, Cents. Bij abonnement is do prijs be- -te vernemen bij den Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. OVERZICHT. Het officicele orgaan der Franse he repu bliek bevat een overzicht van de uitgaven voor groote werken van openbaar nut over de laatste jaren. Daaruit blijkt, dat aan de uitbreiding van het spoorwegnet door particuliere maat schappijen is besteed in 1878 voor 85 millioen francs, in 1879 voor 90 millioen en in 1880 voor 76 millioen; door den staat in 1878 voor 60 millioen, in 1879 voor 135 millioen en in 1880 voor 206 millioen francs. Voor den aanleg van kanalen besteedde de staat in 1878 voor 19 millioen frs., in 1879 voor 24 millioen en in 1880 voor 40 millioen. Voor rivierwerken in genoemde jaren eerst 9, toen 16 en eindelijk 27 millioen; voor havenwerken 20'/2, 27 en 33’ff i millioen. Voor 1881 zullen deze verschillende geloovigon het vermogen bezit, zich nu eens in een vlieg, dan in een mol of kraai te verande ren, een vermogen, dat hem met alle pogingen der politie, om hem te vatten, den spot doet drijven. I Gunstiger oord dan het aan do heide of Peel grenzende gedeelte van het land van Cuyk is voor die soort van gauwdieven moeilijk te vin den, want behalve een zeer sterk bijgeloof, koestert en niet alleen de eenvoudigen van geest - de bevolking een niet minder groote natuurlijke vrees voor dezen persoon, wiens bru taliteit trouwens zeer groot is. Hier geeft hij zich uit voor een Pruisisch deserteur en vraagt naar den weg; daar vraagt hij, of men nog ulste van „dieën kei (kerel) uut Bèèrs geheurd hèt,” en elders in een herberg, waar hij stevig ontbeten had, vroeg hij wat olie om zijn revol ver te smeren, daar hij op de vossenjacht was. Door het missen van worst, ham en andere ar tikelen, gewoonlijk in een Brabantschen boeren schoorsteen aanwezig, een opengebroken kast, gepaard met het verdwijnen van geld, bemerkt men een poos later, dat „de kèl uut Bèèrs” er geweest is. Wel heeft men hier nog geen ket- tings op de deur en electrische schellen aan de vensters, maar toch sluit een ieder tot de gering ste toe, deuren en vensters potdicht, en onge twijfeld zal in het geheele land van Cuyk geen welkome)’ tijding vernomen worden dan die, dat het de politie gelukt is, Gerrit Jansen, „den kèl uut Bèèrs,” behoorlijk achter slot en grendel te brengen. Wanneer men de daden verneemt, zoo wordt nit Grave geschreven, door Gerard Jansen, den beruchten inbreker en brandbrief-schrijver, be dreven, dan komt men tot de overtuiging, dat de beruchte naam van wijlen „den achtkanten Boer” gevaar begint te loopen van overschaduwd te worden. Zondag en Maandagnacht heeft hij te Beers op twee plaatsen weten in te brekén met een behendigheid en overleg, een betere zaak waardig. Den nacht daarop is er inbraak gepleegd te Haps in „Hot Hort,” een herberg gelegen aan den Graafschen Dijk, in de nabij heid van groote bosschen. Door het uitsnijden van een glasruit uit het keukenvenster, is de dief weten binnen te komen en heeft ontvreemd oen horloge, een Fransch merinos kleed, vier hemden en aan specie f6,50. In de herberg „het Nieuwland,” ongeveer een half jrur van daar verwijderd, vond men ook sporen van in- klimming en des morgens de ’s avonds goed ge- sloten staldeuren openstaan. Maandagnacht heeft men beproefd te stelen bij den landbouwer Th. van Rijk. Dinsdagnacht werd ingebroken bij don land bouwer M. van Hees te Oploo, bij wien men uit een kist f 40, een paar gouden oorbellen en een gouden ketting met een kruis wegnam. Deze diefstallen, de wijze van „werken” in aanmerking genomen, kunnen alle wel op reke ning van Jansen worden gezet. Donderdag jl. bevond hij zich in de nabijheid van Zeeland en trad in liet Lage Heeke een woning binnen, waar bij te drinken vroeg. loen de vrouw, die alleen thuis was, hem nog al ernstig aanzag, zeide hij: „Het is waar, ik ben Jansen, wees maai' niet bang, ik zal je geen kwaad doen!” Geen wonder, dat het volks geloof hem bijzondere gaven begint toe te schrij ven, o. a. dat hij zich in een kat kan veranderen. De man is klein van gestalte, 1,6 meter, ongeveer 30 jaren oud, ongunstig uitzicht, bleek, de eene schouder hooger dan de andere, roodachtig haar, soms zwart gekleurd, kleine (rllll non do irriivo norron - - - rossig kneveltje. Daar hij gouden Liep Zaterdag te Grave het gerucht, dat hij op klaar helderen dag aldaar geweest is, vol gens het beweren van een soldaat, die hem bij het uitgaan van het huis erkende, moet hij Vrij dagmiddag in een kroeg nabij de kazerne koffie nebben gebruikt. Zooals altijd verzuimde men de politie kennis te geven. Donderdag heeft men ook te Oeffelt geefschc klopjacht op hem gehouden. De besteller C. J. R. van de Anna v. Gend Loos, die Dinsdag jl. met eene som geld, welke hij op een wissel ontvangen had, verdween, is door de politie te Arnhem aangehouden, doch het geld was grotendeels reeds verkwist. Hij is ter beschikking der justitie gesteld. De Zoeloe-kaffer, die onlangs uit een kermis tent te Leiden ontsnapte, is te Gouda weer aan den haal gegaan, maar ditmaal werd hij door de politie achtervolgd, die in hem den schuldige zocht van een paar diefstallen, die op de Goud- sche kermis waren gepleegd, meestal uit onge sloten winkelladen. Aan het politiebureau ont popte hij zich als een 22jarig Haagsch jongeling, ondanks zijn nog jeugdigen leeftijd reeds een oude bekende van de justitie. De commissie, die in Amsterdam 4 millioen bijeenbracht voor een Rijnvaart-kanaal in Ooste lijke richting, is naar men verneemtvoor nemens aan .de inschrijvers voor te stellen 4 ti 5 pet. hunner inschrijvingen te storten, teneinde voor dat geld een ingenieur niet van ’s Rijks Waterstaat natuurlijk in de gelegenheid te stellen, een gedetailleerd plan voor een kanaal in oostelijke richting te ontwerpen. Dat plan zal dan op nieuw aan de Regeering worden voorgclegd, of wel, Amsterdam zal trachten, al of niet met Rijkssubaidie, het kanaal zelf tot stand te doen komen. Het feest van den 28sten te Groningen wordt d}t jaar den _29sten gevierd, omdat 28 Augustus een Zondag is. Echter zal dien dag toch eone uitvoering van gymnastiekvereenigingen uit de noordelijke provinciën worden gegeven op de onbeplante Ossemarkt. De Zondag is voor een aantal gymnasten de meest geschikte dag. De uitvoering begint om half vier, omdat voor hen, die in den loop van den dag met de treinen aankomen, dit uur het geschikste is. Aan de uitvoering wordt deelgenomen door de vereeni- gingen „Gruno” on „Achilles” te Groningen, „Claudius Civilis” te Leeuwarden, „Olympia” te Iranoker, „Uitspanning door Inspanning” te I oneek, en de gymnastiekvereenigingen van Dok- kum, Hoogezand—Sappemeer en Assen. Waar schijnlijk zullen 80 90 heeren opkomen. Do vereenigingen worden ontvangen in do Beurs en gaan van daar in optocht naar de Ossemarkt. Donderdag jl. is te Zwolle overleden de heer Willem Jan Schuttevaer, in den ouderdom van 83 jaren, een man, die zich jegens de binnen- schipperij in ons vaderland hoogst verdienstelijk heeft gemaakt en de stichter is geweest van de vereeniging, die zijn naam draagt en zooveel nuttige zaken reeds heeft tot stand gebracht. Het is do Haagscho politie gelukt de hand te leggen op een allergevaarlijkste dievenbende, die sedert lang onder verdenking lag. In den nacht van 6 op 7 dezer nl. werd een heer in een verdacht huis in de Koediefstraat te Den Haag, gehouden door een berucht persoon, do weduwe Koppers, binnengelokt. Men ontstal hem daar, met behulp van vier mannen, zijn welgevulde portemonnaie en horloge met ket ting, terwijl hij bedreigd werd met moord, in geval hij er gewag van maakte. Een der mannen, i Kramer geheeten, heelt reeds zeven veroordee- hngen ten zijnen laste. De politie, van het feit lm kennis gesteld, wilde eerst de bewijzen, voor leen vervolging vereischt, in handen krijgen en ging, dan ook eerst Woensdag tot de arresstatie der twee vrouwen en vier mannen over. De I instructie is thans in vollen gang. Volgens het Vad. is gebleken, dat men in de •gearresteerden de daders van onderscheidene in |den laatsten tijd in en om Den Haag gepleegde Idiefstallen heeft gevonden. I De „inbreker” van 't oostelijk deel van Noord- Ibrabant blijft do schrik van heel de streek. Men fohrijft o. a. uit Vierlingsbeok aan de Haarl. Ct.: Nok de omstreken dezer gemeente’ worjen Pn dan door den Beerschen brandbriefleggi Inbreker bezocht. De 1ff 1 Under daar gezien, velen zelfs op verschillende Tlaatsen tegelijkertijd, wat niet erg te verwon deren valt, daar de bewuste persoon volgens bij- S N E E K16 Augustus. Ging de eerste kermisweek bijzonder stil voor bij, ook de tweede geeft tot nu toe niet diè le vendigheid en drukte, welke men in de kermis dagen die nu toch eenmaal aan ontspanning en genot gewijd zijn zoo gaarne ziet. He den echter is’t op onze weekmarkt en kermis bij zonder levendig. Een massa buitenlieden be weegt zich in bont gewoel langs tenten en kra men en geeft aan het geheele kermisterrein een prettig aanzien. Den eigenaars van tenten spellen en kramen zal dit druk bezoek zeker zeer welkom zijn. Als het weder, dat ook nog in de laatste da gen steeds to wenschen overliet, ons morgen niet ongunstig is, dan kan de „beste dag” van de kermis, die van den jaarlijkschen Zeilwedstrijd, nog wel eons druk worden. Voor de onderne mers der publieke vermakelijkheden enz. is dit zeker zeer te wenschen. In het berichtje in ons vorig nummer, be treffende de arrestatie van den vcrmoedehjken dader van den diefstal te Cubaard, is eene klei ne onjuistheid geslopen. Niet de politie-agent J. B. zooals wij meldden had dezelfde per soon voor een paar jaren alhier aangehouden yoor een toen door hem gepleegdon diefstal in in een schip, maar de agent K. Eerstgenoemde had hem echter getransporteerd naar Leeuwar den en herkende hem dientengevolge dadelijk, waarop, met behulp van zijn collega W., de ar restatie en het in beslag nemen der gestolen goe deren volgde. De juistheid van hot door °ons meêgedeelde, blijft overigens geheel intact. Ook Rotterdam bezit thans een panorama, een voorstelling van den slag bij Nieuwpoort in 1600. Het is in de vorige week geopend. De Rotterdamsche bladen spreken er met veel lof over. 111! duh i US' B it hi 1 ■.'i' ,1 '8 I 7i I SAIlKkUR COURAA 1 U

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1