GEIfflTE Bill HIT ARROHIDISSEiBIÏT SOEK. SIEMS- Bl llimWIHL.il) Ï00R IE 1881. R G- A N G-. No. 67. Z E S-E N-E> ERTIGSTE J 20 AUGUSTUS, Z AT FRD A G >er weg, I- DO 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, Bij abonnement is de prijs be st- an on do Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden fl.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. 10 2e DO ilo )0 50 2o 10 30 n- P) ,N] i 3e, DO >er an is- lq d ik on k. k- m- m. en an in. d. f5 )a 5, uli1 to 1: tn- d; ADVERTENTIËN van voor eiken regel meer 7 Va Cents, langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. voor en onder deze voortgesleurd, voordat de trein tot stilstand kon gebracht worden. De locomotief moest met een dommekracht worden opgelicht om de vrouw, die er geheel onder verborgen lag, er onder uit te halen. De toe stand der vrouw schijnt niet hopeloos. Zij heeft een gebroken been en verschillende kneuzingen. liet Gerechtshof te Amsterdam heeft een zeei’ belangrijke quaestie behandeld. Een getuige had ter correctionoele zitting van de Amster damsche rechtbank geweigerd den eed af te leggen. Deswege vervolgd, had genoemde recht bank hem van rechtsvervolging ontslagen, op grond, dat de wet den getuige beval den eed af te leggen volgens zijne godsdienstige ge zindheid, welk laatste woord nu moest worden opgevat als „persoonlijke overtuiging.” Het O. M. echter, eene andere meening toe gedaan, kwam in appèl, en nam bij monde van den Advocaat-Generaal mr. A. J. C. Jolles het volgende Requisitoir: De uitdrukking „gods dienstige gezindheid” zag uitsluitend op de leer stellingen der verschillende kerkgenootschappen. De Doopsgezinde kon met eene belofte vol staan, ieder ander moest den eed afleggen, zon der dat zijne persoonlijke meening op dit punt in aanmerking komen kon. Wel had beklaagde beweerd, tot geen kerk genootschap te behooren en dus niet te vallen iu de termen der wet, maar in de Hervormde kerk door den doop als lid aangenomen, zonder ooit dit lidmaatschap uitdrukkelijk te hebben opgezegd, moest beklaagde geacht worden nog lid te zijn, al had hij ook nooit door de afleg ging zijner geloofsbelijdenis zich in zijn lidmaat schap doen bevestigen. Beklaarde had zich dus door zijne weigering aan eene wettelijke ver plichting onttrokken, welke handelwijze met eene gevangenisstraf van 6 dagen moest wor den geboet. x Den uitslag deelen wij later mede. De Amsterdamsche Courant, de verkiezings- quaestie besprekende, zegt „Allen, die waarlijk willen, dat het volk in vloed hebbe op ’s lands bestuur, die door geen partijbedoelingen van den waren weg worden afgeleid, moeten willen dat in de bestaande onbillijke verkiezingsregeling verandering kome. „En dit zou o. i. kunnen, door het Rijk, ook voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer, te verdoelen in elf hoofdkiesdistricten, nl. de elt provinciën. Volgens de jongste tienjaarlijksche volkstelling zou men dan verkrijgen (1 op de 45,000 zielen)in Noord-brabant 10 leden, Gel derland 10, Zuid-Holland 17, Noord-Holland 15, Zeeland 4, Utrecht 4, Friesland 7, Overijssel 6, Groningen 5, Drenthe 2, Limburg 5, te zamen 85 leden. Er zou dan een overschot blijven van 169,695 zielen over het geheele land, die aldus zouden kunnen worden ingedeeld: Limburg, Noord-Brabant en Gelderland 47,755 zielen, dus 1 lidZuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland en Utrecht 43,834, dus ook een lidFriesland, Overijsql, 'Groningen en Drenthe 78,104, 2 leden. Zoodat het aantal Kamerleden gebracht zou worden tot 89. „Op deze wijze zou het geknoei met de her ziening der kiestabel kunnen worden voorkomen, terwijl, door de tienjaarlijksche volkstelling tot grondslag te nemen, men eens om de tien jaren zou kunnen nagaan, of het noodig ware in deze of gene provincie een lid meer te doen benoemen.” Men verneemt uit goede bron, dat de zeeha ven van Lemmer zal worden verbeterd en ver lengd. Reeds sedert eenige jaren werd hieraan 1 dringende behoefte gevoeld. Volgens 't Rott. Nbl. is thans de briefschrij ver van Beers, Gerard Jansen, door de Waal- wijksche rijkspolitie gearresteerd en gevankelijk naar Waalwijk overgebracht. Hij had bij zich •een groote schaar en drie brieven. Hij ontkent Jansen te heeten, maar is geconfronteerd met Wij deelden reeds in een vorig nommer mede, dat B. en W. van Amsterdam thans wederom den schouwburg willen verpachten aan het „Nederlandsch Tooneel” B. en W. zijn niet bijzonder tevreden over de wijze, waarop de hh. Van Ollefen, Moor en Veltman zich van de ex ploitatie hebben gekweten. De samenstelling van het tooneelgezclschap kan niet gezegd wor den te voldoen aan de eischen, welke men aan het voornaamste tooneel te Amsterdam mag stellen. Wel wordt toegegeven dat de dood van den heer Albregt voor de exploitanten een zwaar verlies is geweest en bij de beoordeeling van het minder goede hunner exploitatie in rekening moet worden gebracht. Dit neemt echter niet weg, dat die exploitatie niet aan de verwachting heeft beantwoord en een bestendiging daarvan niet gewenscht voorkomt. De vereeniging „Het Nederlandsch Tooneel” daarentegen, aan welke men ook gedurende het tijdvak harer exploitatie van den stadsschouw burg tekortkomingen ten laste legde, heeft, sedert winst doende met de verkregen ervaring, dooi de samenstelling van een talrijk gezelschap van verdienstelijke artisten, door een meestal smaak volle keus van stukken, zoowel als door pen degelijke en zorgvuldige wijze van opvoering, krachtig medegewerkt om de tooneelspeelkunst te verheffen, en daardoor de gunst van het be schaafd publiek in steeds toenemende mate weten te winnen. B. en W. willen verder het gezelschap in de samenstelling van het repertoire vrij laten in zooverre, dat dit niet langer in overleg met de commissie voor den schouwburg zal behoeven te worden vastgesteld, maar alleen het repressie:’ toezicht verblijft bij het gemeentebestuur, daarin als tot dusverre voorgelicht door de commissie, De Midd. Cour, deelde gisteren mede, dat zich te Den Haag sedert eenige weken een Amerikaan ophield, die, naar men zeide, ijverig in de weer was propaganda te maken voor de socialisten. Het is dr. Edward Nathan Ganz, te Boston woonachtig en daar aan het hoofd staande van een revolutionnair tijdschrift. Dr. Ganz, lid van het bestuur van het socialisten congres, onlangs te Londen gehouden, zou een zending voor het congres hebben te vervullen. Het Vaderland heeft gisteren den socialist geïnterviewd en deelt heden ’t volgende mede: „Inderdaad bevindt zich dr. Ganz, die als algemeen secretaris bij het onlangs te Londen „Wij zoeken de volkeren gelukkig te maken,” zeide hij, „maar het Nederlandsche volk is met den regeeringsvorm, dien het bezit, tevreden. Waartoe zouden wij hier dus veranderingen trachten te maken? We zouden daardoor slechts bereiken wat we niet willen. Op onze vraag of het congres van Londen ook eenig besluit had genomen over het houden eener vergadering in Nederland, antwoordde ons de vreemdeling „Gij vergist u waarschijnlijk. Er is sprake geweest van een congres der frac tie van Zurich in Hollanddoch wij, anarchis ten, zijn geenszins bondgenooten van de Züricher of Leipzig er socialistenwij bestrijden hen even krachtig als de reactie. Ik geloof overigens niet, dat de Züricher socialisten naar Holland zullen komen.” De heer Ganz deelde ons mede, dat hij zijn domicilie heeft te Boston, waar hij de Liberty redigeert en een socialistisch tijdschrift hij was ook de uitgever van de Anarchist, die voor eenigen tijd zulk een sensatie in Amerika ver wekte. Hij heeft in de laatste jaren het grootste ge deelte van zijn tijd in Europa doorgebracht. Hij is een man van 36 jaren, van zeer donker en levendig uiterlijk en kleine gestaltehij schijnt een man van studie te zijn en spreekt tamelijk aan wie tevens de zorg voor de gemeentelijke eigendommen in den schouwburg is opgedragen. Bij eventueel misbruiken van die vrijheid zou het gemeentebestuur echter de bevoegdheid moe ten hebben, reeds vóór het einde van het zes jarig tijdperk, na scheidsrechtelijke uitspraak een eind aan de exploitatie te maken. Van een aantal koeien, die Maandag avond naar de stallen van het Rijnspoor te Utrecht werden gedreven, wist een viertal het op een oopen zetten. Twee daarvan bereikten de rails, ter hoogte van den overweg aan de Oude Plan tage, toen de trein van Utrecht, des avonds ten 11 uur 5 min. aankomende, met beide dieren in botsing kwam. Zij werden gedood maar de trein derailleerde, met het gevolg dat aanzien- ijke schade aan het materiaal teweeg werd ge bracht, speciaal aan een beestenwagen, een goe- derenwaggon en enkele waggons 3e klasse. Een met schapen geladen waggon sloeg om, waar door een groote slachting onder die dieren werd aangericht. Gelukkig kwamen de passagiers met den schrik vrij en begaven zich te voet angs den Hoogen Dijk naar de stad. Gedu rende den nacht is het beschadigde materiaal op zij gewerkt en werden de rails hersteld zoodat Dinsdag ochtend ten 6 uur alles voor iet hervatten van den dienst weder gereed was. Omtrent een geval, dat op de tramlijn Til- aurgWaalwijk heeft plaats gehad, wordt ge meld, dat eene oude vrouw, die er het slacht offer van was, in eene hevige regenbui, met de rokken over het hoofd,, eensklaps van uit het houtgewas te voorschijn gekomen was midden tussehen de rails, op geen twee meter voor den in volle vaart zijnden trein, die om 4.3 uur van vloeiend1 FranschfEngelsch, Duitsch, Russisch, Besoijen vertrokken was. Zij werd door de Spaansch en Italiaansch. locomotief omvergeworpen en een eind wegs UIT DE PER 9. De Ty’iZ geeft eenige bespiegelingen over ons Ministerie, dat weldra weer voor de Wetgevende Macht zal staan en eindigt aldus „Wat er komen zal? „Op die vraag heeft men ook reeds geantwoord met een geheele hervorming van het Kabinet. Niet alsof daartoe geen reden bestond. Er zijn nog zwakke elementen in dit Kabinet. Maai de Minister van Koloniën is de zwakste niet. De zwakke plek is nu Binnenlandsche Zaken. „Juist de zwakheid van den heer Six heeft hem eenige vrienden uit medelijden bezorgd. Men vóelt zich aangedaan door ’s mans goed hartige intentiën. Maar dit juist maakt den Minister onmogelijk. In dezen staat van zaken baat, vooral in den schoolwedstrijd, geen goed hartigheid meer. De heer Six moet kiezen of deelen. Wil hij de betrekkelijke of de volstrekte neutraliteit? Wil bij het mogelijke of het on mogelijke? Wil hij de Wet uitvoerbaar laten of de onuitvoerbaarheid der Wet tot beginsel nemen en haar uitvoeren De keuze staat aan hem. Zij wordt eiken dag onvermijdelijke!-. Maar welke keuze de heer Six ook doet, hij zal er steeds onder bezwijken. Men heeft hem aan den arbeid gezien en men weet wat hij, als Minister, boteekent. Zijn dagen spoeden ten einde. Twee waarschuwingen heeft hem de Ka mer gegeven bij de Amsterdamsche Kohieren wet en bij het Hooger Onderwijs twee on barmhartige waarschuwingen zelfs de derde afwachten is weinig minder dan vermetelheid.” In het zoo stille Leiden is Zondagavond een dubbele moordaanslag gepleegd, waarvan één geval met doodelijken afloop. Een 22jarige welgestelde boerenzoon van Dicmerbrug, die vóór 6 weken eerst gehuwd, thans gescheiden van zijn vrouw, met een andere van verdachte zeden leefde, eerst te Haarlem en nu sedert 14 dagen te Leiden, heeft laatst genoemde uit jalousie, omdat hij meende dat zij op een ander verliefd was, na een kleine woordenwisseling met een revolver door de borst geschoten, hetgeen haar onmiddeHijk deed neerstorten en zonder een woord ineer te kunnen spreken een einde aan haar leven maakte. Onmiddellijk keerde de moordenaar het wapen tegen zichzelven en bracht zich even eens een doodelijke wonde in de borst toe. De politie en geneeskundige hulp waren spoedig aanwezig. Op het behoud van den moordenaar, die nog ruim f3000 aan papieren geld bij zich had, bestaat weinig hoop. Hij is naar het aca demisch ziekenhuis vervoerd, waar de kogel werd uitgesneden. Het bleek daarbij, dat ook de long is aangedaan. Nadat de moordenaar den eersten nacht, dien hij in het ziekenhuis doorbracht, zich vrij on rustig hield en meer dan eens trachtte het ver band los te rukken waarom men de noodige maatregelen nam om dit te beletten was hij den volgenden nacht iets rustiger. Er waren dienaangaande dan ook weder de noodige voor- zorgen genomen, want aan eene oplettende be- een man uit Beers, die juist in Drunen was en door wien de politie gewaarschuwd is. De ge- - arresteerde gaf voor kleermaker'te zijn en op j gehouden^ socialisten-congres^ fungeerde, in ,Den weg te wezen naar zijn nieuwen meester te Geertruidenberg. De vereeniging tot bevordering der belangen van den boekhandel hield te Amsterdam hare algemeene vergadering, die door 120 leden werd bijgewoond. In den loop van het jaar zijn weer 21 nieuwe leden toegetreden. De stand der kas wijst een niet onbelangrijke bate aan. De tentoonstelling van hulpmiddelen voorden boekhandel, die door de zorgen van het bestuur der vereeniging in de Zuidelijke bij zaal van het Paleis van Volksvlijt is bijeengebracht, is uit nemend geslaagd en geeft een hoogen dunk van de ontwikkeling, die deze tak van onze vader- landsche njyperheid heeft bereikt. Dat een koffiehuis en restauratie te Amsterdam geen onvoordeelige zaak is blijkt uit het feit, dat in het etablissement van den heer Kras- napolski, in de Warraoesstraat, in het tijdvak van Mei 1880 tot Mei 1881, bij een totale ont vangst van ongeveer 5 ton, een winst is gemaakt van pl. m. f 130.000. Men meldt, dat uiterlijk 15 September een aanvang moet wnrden gemaakt met de uitvoering der wet tot verbetering der Keuische vaart. SLEEKER (OIRAVT B 1*5 II V LAV 5 in to lv.‘ ■g- 1 Haag. Hij verzekerde ons echter, dat het doel van zijn verblijf aldaar uitsluitend was te Schevenin- gen de zeebaden te gebruiken en eenige volstrekte rust genieten. Op onze vraag of hij hier te lande geen propaganda dacht te maken, ant woordde hij, dat Nederland geheel buiten hot arbeidsveld der anarchisten ligt.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1