ms-Bl «fflfflttLID mil DE fflEEvn. es iiiriiiiiiiMHssimrsiiik. I 0 De laiMoizlm naar AniBrika. No. 69 Z E S-E N-D ERTIGSTE J 1831. A R G A N G. 9 '1 ZATERDAG 27 AUGUSTUS, er >0 h a x w k m a, a r» noemd de le cotnmies-griffier mr. Cort van dor Linden. 15 4 5, 00 2o )0 »0 Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.— franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. ilo )0 )0 A 3e W >or 2o 00 l n- i; Volgens het thans verschenen definitief pro gramma, zal aan het taal- en letterkundige con gres te Breda deelgenomen worden door 62 Noord en Zuid-Nederl. letterkundigen, terwijl verschei dene corporation en dagbladen zich mede zullen doen vertegenwoordigen. Er zijn een twintigtal vraagstukken en voorstellen ter bespreking op gegeven. De festiviteiten, gedurende de congresdagen, zullen velen zijn; o. a. matinee en soiree van de Guides uit Brussel, algemeene illuminatie der stad, vauxhall in het Valkenburg, rjjtoeren enz. enz. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 7’/2 Cents. Bij abonnement is de prijs be langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. KENNISGEVING. Aan de belanghebbende ingezetenen wordt be kend gemaakt, dat van af den le tot en met den 8e September e. k., des voormiddags van 9 tot des namiddags 1 uur, ter Secretarie der ge meente zal worden gevaceerd tot de afgifte der patenten over 1881/82, tegen overgave van het door den Ontvanger afgegeven regu en boven dien, voor zooveel de drankverkoopers betreft, tegen vertoon der kwitantie van betaalde belas tingen, zullende na dien tijd de onafgehaalde patenten door don Deurwaarder der belastingen, tegen betaling van tien Cents, aan de huizen der belanghebbenden worden bezorgd. Sneck den 20 Augustus 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. van DRIESSEN. De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. B E K E N I) M A K 1 N G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneed: maken bekend, dat de verkiezing van één lid van den Gemeenteraad, ter voorziening in de vacature ontstaan door het vertrek van den heer Mulder, zal plaats hebben op Dinsdag 13 September e. k. en eene eventueele herstemming op Dinsdag 27 September d. a. v. Sneek, 25 Augustus 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. van DRIESSEN. De Secretaris, ff. W. BENNEWITZ. De allerlaatste lezing omtrent de vervulling der portefeuille van finantiën is, volgons de Haag- sche kroniek der Niéuwe Gron. Courant, dat do heer J. C. Bloem, oud-hoofdinspecteur dor be lastingen, als opvolger van den heer Vissering zal optreden. De schrijver stelt echter in dat gerucht niet veel vertrouwen. „Hoe uitnemend geschikt deze kundige financier ook moge zijn schrijft hij, ik geloof, dat er geen grond is om die benoeming te verwachten, en dit wel wegens de zeldzame toewijding, waarmee zich de heer van Lijnden van zijne interimaire taak als Minister van Finantiën heeft gekweten. Onder zijne leiding is de begrootinghoofdstuk VII A en B opgemaakt en hij moet zich van de minste kleinigheden van dit departement op de hoogte hebben gesteld. Dit is nu wel in een man als de heer van Lijnden niet vreemd, zelfs bij tijdelijke waarneming van de portefeuille, doch de wijze, waarop hij aan het Departement werkzaam was, gaf iedereen den indruk, dat hij niet weder spoedig van daar zal vertrekken. „Volgens het gerucht, dat de heer Bloem tot Minister van Finantiën verhief, zou echter de Minister van Buitenlandsche Zaken toch als zoo danig aftreden en wel om den heer van Goltstein op het Plein te vervangen. De heer van Kar- nebeek, Commissaris des Konings, zou dan Mi nister van Buitenlandsche Zaken worden, de heer Six Gouverneur van Zeeland en de heer Roëll, lid der Tweede Kamer, Minister van Binrien- landsche Zaken. De Staatsbegroting vau 1882 zal, indien men de verzekering van den residentie briefschrijver van het Zéeuwseh Dagbl. gelooven mag, eeu budget van bezuiniging zijn. Wel zullen voor de waterwegen groote sommen noodig wezen, maar voor die uitgaven zal worden geleend. Een vrij groote leaning zal worden voorgedragen, dat is, volgens de inlichtingen van den corr zeker; de minister van Lynden is daarvan niet zoo afkeerig als de hoeren v. d. Heim en Vis sering het waren. Uit goede bron verneemt men, dat door het Rijk de subsidie voor eene nieuwe zeehaven te Kuinre is toegestaan. Daar die haven voor de Zuiderzee-vaart, vooral voor de noordelijke pro vinciën, niet een der onbelangrijksten is, werd door de schipperij reeds sedert jaren naar ver andering in den tegenwoordigen onhoudbaren toestand uitgezien. De vereeniging „het Metalen Kruis" zal 12 September e. k. in hot Park te Amsterdam her denken het besluit van koning Willem I tot instelling van het onderscheidingsteeken het Me talen Kruis. Het feest zal een huishoudelijk karakter hebben, eensdeels om geen stoornis te brengen in de goede verstandhouding met Belgie en anderszins, omdat ongeveer alle leden boven de 70 jaren oud zijn en daardoor minder geschikt om uitbundig feest te vieren. De deelnemers zullen door het hoofdbestuur worden ontvangen, met het koninklijk vaandel, begeleid door een eerewacht en een korps muziekverder feestrede, concert, maaltijd en tooneelvoorstelling in den schouwburg van den heer van Lier, door het „Nederlaudsch Tooneel”, van een voor deze ge legenheid vervaardigd tooneelstuk door Justus van Maurik. Den 13dën September bezoek aan Artis. Tocht op het IJ. Diner in Artis. Con cert in het Paleis voor Volksvlijt. Vuurwerk van wege de gemeente. Er bestaan nog ongeveer dertig afdeelingen. De juiste opgaaf van het getal deelnemers aan het feest kan eerst nader worden meêgedeeld. De brand bij den bakker van den Berg te Rotterdam had misschien minder droevige ge volgen gehad, indien niet de drukste kermisnacht een beletsel ware geweest, om de spuitgasten tijdig en in nuchteren toestand op de plaats van het onheil bijeen te brengen. Het Rott. Nbl. neemt hieruit aanleiding, om de wenschehjkbeid uit te spreken, dat voor een stad als Rotterdam de brandweer eenigszins op den voet als te Am sterdam worde ingericht. De vrouw van va» den Berg was tijdens het voorval met twee jongere kinderen te Nijmegen gelogeerd. Haar man, benevens een meisje van 17 en een jongen van 15 jaar, heeft zij door de ramp gelijktijdig verloren. zers extra treinen loopen, waarvoor de reis- Naar aan het Zeeuwsch Dagbl. geschreven wordt, verlangt de heer Mirandolle niet weder voorhet voorzitterschap der Kamer in aanmer king te komen. Bij den aan vang der zitting zou Je heer Veegens zijn betrekking van grif fier nederleggen. Als zijn opvolger werd ge- ter wordt opgeschreven. T zijn beroep, naar eene bijzondere afdeeling wezen, tenzij hij in New-York werk wil ken. In ’t laatste geval begeeft hij zich ’t werk-bureau, waar de chef hem of eene aanbe veling meêgeeft naar eene fabriek of firma, óf hem dadelijk verwijst naar de daar altijd tegen woordig zijnde heeren, die werklieden wenschen te engageeren. Ook komt er zeer vaak uit ver verwijderde streken aanvraag naar handwerkslie den, zoodat het dezen dan ook slechts zelden aan de gelegenheid ontbreekt om geld te verdienen. Handwerkslieden, die hun vak verstaan, maar ook alléén da zoodanigen, vinden steeds vol doende werk, onverschillig wat zij kunnen. De zulke daarentegen, die hun vak nog niet ken nen, loopen gevaar in Amerika gebrek te lijden, daar de Amerikaan een af keer heeft van knoei en. Voor ’t geval er op ’toogenblik geen ge schikt werk voor hem is, wordt den vreemdeling een geschikt logement aangewezen, waar hij te gen een vastgesteld tarief onderdak kan vinden die logementen staan ouder streng toezicht van de ambtenaren van Castle-Garden. Het grootste getal van de aangekomenen be staat uit landbouwers, en er bestaat geen twij fel aan, dat deze het best in Amerika kunnen vooruitkomen. Amerika toch is nog pas voor de helft bebouwd en er zijn daar nog millioenen morgens land, waarover de ploeg nooit is ge gaan. De landverhuizers nu, die zich aan den landbouw willen wijden, worden in drie klassen verdeeld, 1°. in dezulke, die voor hun geld da delijk land aankoopen2°. die van de regeering land in gebruik krijgen en voor hun geld zich do noodige gereedschappen aanschaffen, en 3°. in dezulken, die naar Amerika gaan met het doel om bij landbouwers te dienen. Wij zullen ons bij de beide laatste klassen bepalen, want juist uit deze bestaat verreweg het grootste deel dor landverhuizers. De Amerikaansche regeering geeft aan hem, die geschikt is voor deu landbouw, een stuk land, omstreeks 350 morgens groot. Die lande rijen liggen in het westen van het rijk en be staan, zooals wij reeds zeiden, uit een gronden bodem, welke tot nog toe nooit bebouwd werd. Gewoonlijk is het land nog in zijn oorspronke- 1 ij ken toestand, dicht met bosschen begroeid, zoodat de nieuw aangekomene zich in de eerste plaats moet bezig houden met het vellen van het hout, teneinde alzoo zijn land voor den akkerbouw geschikt te maken. Dergelijke stuk ken land worden echter bijna niet anders dan aan huisgezinnen uitgegeven, omdat het belang van het land meebrengt, degenen te bevoorrech ten, die het voornemen hebben zich als blijvende settlers (volksplanters) te vestigen. De betrok ken persoon heeft voor dergelijke stukken land aan de regeering verder niets te betalen dan de kosten van uitmeting, die nagenoeg 75 gul den beloopen. Het spreekt van zelf, dat ieder zelf de reiskosten moet betalen van New-York naar de plaats zijner bestemmingde spoorweg ondernemingen laten overigens voor landverhui- geboorteland, naam enz. opgeeft, wat in een regis- leder wordt, volgens i kosten zeer billijk gesteld zijn. ver_ -- zoo naar I. Naar AmerikaNaar AmerikaUit alle orden van Duitschland, Frankrijk, Oostenrijk, ingeland, Nederland, ja uit alle landen van Eu- opa, klinkt ons die roepstem tegen, en ouwille- eurig komt daarbij de vraag bij ons op: wat uilen die duizende menschen toch beginnen, Is zij het land hunner wenschen hebben be- eikt Welk loon zullen zij daar vinden voor Hunne moeite hunne uitgaven en de doorge gane gevaren I Ten einde deze vraag, die vooral in Duitsch- ftnd in den laatsten tijd aan de orde van den (dag is, omdat van daaruit het aantal landver- uizers zoo buitengewoon groot is zoo goed «gelijk te kunnen beantwoorden, heeft de lil. eitung de moeite gedaan inlichtingen desbe treffende uit Amerika in te winnen, die,alhoe wel velen onzer lezers misschien niet onbekend, Rus, ook met het oog op de in den laatsten Bjd in ons land toenemende zucht tot landver- uizingtoch belangrijk genoeg voorkomen m ze hier meê te deelen. De landverhuizers, die te New-York aanko- len, worden, bij het binnenkomen van schip of. tooinboot, in de eerste plaats onderzocht door et geneeskundig bestuur, en vervolgens, als ich onder hen geen gevallen voordoen van be- mettelijke ziekten, in een kleine stoomboot ont- cheept en naar Castle-Garden gebracht. Castle- larden speelt zulk eeu gewichtige rol in het Beven der landverhuizers, dat eene korte be- Ichnjving van dit bureau, dat als éénig in zijn poort kan worden beschouwd, niet van belang pntbloot is. Jaren geleden, toen ’tgetal van hen, die Europa [«•lieten, van maand tot maand toenam, richtte de taat New-York een gebouw op aan de uiterlijkste pits van het eiland Hanhattan, waarop New York degen is, met ’t doel, om voor de nieuw aankomen den tot landingsplaats te dienen, alwaar zij, ge- vaarborgd tegen de schurkerijen van eeu massa wendelaars, raad en inlichtingen konden rijgen, hoe en wair zij in Amerika een eigen huis zouden kunnen vinden. Alle ambtenaren verden en worden nog heden door den staat Jozoldigd, en zij zijn verplicht den landverhuizer ouder verdere belooning behulpzaam te zijn. In den loop der tijden is Castle-Garden zoo litgebreid geworden, dat men het thans een deine stad kan noemen. De daar aangestelde ■mbtenaren spreken gemiddeld veertien talen oodat ieder, die aankomt, in zijn moedertaal preken, kanen daarin beantwoord wordt. Aan iet hoofd der geheete inrichting is, sedert jaren eeds, de heer Jackson geplaatst. Hij heeft ou ter zich staan e?n schare ambtenaren, samenge teld 'uit alle natiën. Door dezen worden dage- !)ks duizende aangekomenen verder geholpen. De landverhuizer wordt alzoo vooreerst met •ak en zak aan land gebracht en komt daarna o een groote hal. De een na den ander pas- rwsert daarop een barrière, waar hij aan den al- ■aar aanwezigen ambtenaar zijn ouderdom, zijn OEEKER €RLRA1ÏT G i- le te d. d ii- in

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1