PaardenniarU De Mrertaizim naar Amerika. No. 70 Z E S-E N-D ERTIGSTE A R G A N G. 1831. I»gsa 1 i te Sneek. a 31 AUGUSTUS. zoo Het volgende verzoekschrift is dezer dagen I t i „be- uit- zin 1 1 Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.—franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 7>/2 Cents. Bij abonnement is de prijs be langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. pe meisjes in Amerika aan groote gevaren bloot staan, zoo wordt voor deze in Castle-Garden op bijzondere wijze gezorgd. Ieder die aanvraag doet, onverschillig een heer of eene dame, en een meisje in dienst wenscht te nemen, is ver- een aanbevelingsbrief over te loggen van eene bekende firma of een bekend persoon, wel ke instaat voor zijne eerlijke bedoelingen. Eerst daarna wordt hem toegestaan, de aanwezige meis- leren ten. Onder de landverhuizers, die bijna dagelijks hun Duitsch vaderland verlaten, bevindt zich ook een groot aantal jonge meisjes, die naar Amerika gaan, om daar in dienst te treden, ’t Is bekend, dat de in Amerika geboren meisjes een af keer heb ben van dienen en reeds daarom daarvoor minder geschikt zijn. Daar echter joqge en vooral knap- BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek, maken aan de ingezetenen bekend dat met ingang van 1 September e. k. is be noemd tot VischaslagerJ. F. Visser, koopman alhier. Is aangewezen als Kommandeur van de Turf- dragers, N. Zoethout, kastelein alhier. Sneek, den 25 Augustus 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. van DRIESSEN. De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. Door het departement van oorlog zijn een groot aantal verouderde en onbruikbaar geworden kanonnen aan eene buitenlandsche firma verkocht voor omstreeks 5 centen per kilogram. Wanneer men in aanmerking neemt dat die kanonnen, welke nog nooit gebruikt zijn, eenige duizenden Het getal landverhuizers uit die beide landen is trouwens, ook in verhouding tot andero, ver reweg liet grootst. In Mei van dit jaar kwamen te New-York niet minder dan 77,000 menschen aan, allen landverhuizers, waarvan bijna de helft Duitschers waren, en er waren dagen, waarop 5 b 6000 menschen Castle-Garden passeerden. Als dit ook in de laatste zes maanden van het jaar zoo doorgaat en tot op dit oogenblik heeft het er nog al den schijn van dan zal het aantal landverhuizers over 1881 nagenoeg een millioen bedragen, en, volgens de verklaringen van het be stuur, dat met deze afdeeling belast is, kan Ame rika zóó’n landverhuizing nog 12 i 15 jaren la ten voortduren, en zelfs dan zal het land nog lang niet bezet, bewoond en bebouwd zijn. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek, maken hiermede bekend, dat de frajaars-PaardeniTiarkt dit jaar invalt op WOENSDAG den 21sten SEPTEMBER E. K. J. van DRIESSEN, Burgemeester. J. W. BENNEWITZ, Secretaris. KENNISGEVING. Aan de belanghebbende ingezetenen wordt be kend gemaakt, dat van af den le tot en met den 8e September e. k., des voormiddags van 9 tot des namiddags 1 uur, ter Secretarie der ge meente zal worden gevaceerd tot de afgifte der patenten over 1881'82, tegen overgave van het door den Ontvanger afgegeven re§u en boven dien, voor zooveel de drankverkoopers betreft, tegen vertoon der kwitantie van betaalde belas- tingen, zullende na dien tijd de onafgehaalde patenten door den Deurwaarder der belastingen, tegen betaling van tien Cents, aan de' huizen der belanghebbenden worden bezorgd. Sneek den 26 Augustus 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. van DRIESSEN. De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. 1870 1875 1880 378,796 191,231 593,703. Onder de te New-York aangekomen: van 1860—1870 waren 774,883 Ieren en 831,405 Duitschers vau 1870—1880 waren 436,871 Ieren en 781,198 Duitschers. guldens gekost hebben, en natuurlijk weer door anderen moeten vervangen worden, dan behoeft men niet meer te vragen, waar onze belastingen blijven. Nog minder zal men behoefte gevoelen, die vraag te doen, als men weet, dat telkens ingrijpende veranderingen door onze regeering worden noodig geacht, alshet doen teekenen van de sokken onzer soldaten met zwart in plaats van met wit katoenhet doen verzetten der hoorntjes op de petten van andere rijksambte- naren, enz. enz. Met het oog op een voor het hof te Amster dam hangende quaestie betreffende eedsweigering door een getuige en de te Assen dreigende eedsweigering door een gekozen raadslid, her innert do Midd. Ct. dat die quaestie in April (8 reeds haar intocht hield in de Tweede Kamer bij de wet op de beëedigde vertalers en in scherper geteekenden vorm terugkwam bij de successie wet. liet blad heeft destijds betoogd, dat die quaestie voortaan niet zou rusten en slechts op te lossen zou zijn door eene „wet tot regeling der wijze van eedsaflegging”. Deze zou aan hen, die bezwaar hebben tegen het gebruikelijke formulier van den eed, onverschillig of zij al dan niet tot eenig kerkgenootschap behooren, het recht moeten geven om, wanneer van hen een eed gevorderd werd, plechtig te verklaren, dat zij niet aan God gelooven. Daarna zou hun „belofte om de waarheid te zeggen” voor en tegenover hen dezelfde kracht en beteekenis moeten hebben als voor de doopsgezinden. Deze regeling zou geenszins bevorderen „een kinderachtig te koop loopen met atheïsme”, waarvoor anderen bevreesd zijn Het afleggen eener verklaring als de be doelde is geen kinderachtige daad, en wie zich gedrongen voelt haar af te leggen, zal, zoo meent de Midd. Ct.., aan zijne daarop volgende lofte” hooger waarde hechten, dan aan het spreken van woorden, die voor hem geen hebben. In den ouderdom van ruim 75 jaren is to Leiden overleden de emeritus-hoogleeraar in de geneeskunde dr. F. W. Krieger. Zondag namiddag had in het dorpje V., pro vincie Utrecht, gedurende den namiddagdienst in de Herv. kerk een niet alledaagsch voor val' plaats. Terwijl de predikant in het vuur zijner rede is, kijkt een zijner toehoorders op zijn horloge. Nauwelijks wordt deze daad door den leeraar opgemerkt, of deze neemt insgelijks zijn hor loge, ziet er op en roept dien toehoorder toe: „dat het nog zoo laat niet is, doch wanneer hij zich verveelt, dat hij dan maar moet heengaan.” De gemeentenaren zijn, naar men wil, aan dor- gelijke terechtwijzingen van hunnen leeraar niet ongewoon, maar hij, wien deze woorden golden, was er blijkbaar over ontstemd, nam terstond zijn jas over den arm, zette zijn hoed op en vertrok, waarna de predikant zijn rede vervolgde. Men verwacht dat de aldus bejegende bij den kerkeraad zijn beklag zal indienen. De heer van Ollefen, thans optredende in den stadsschouwburg te Amsterdam, zal eerlang het tooneei vaarwel zeggen en zich in het particuliere leven terugtrekken. II. De aan den vreemdeling toegewezen grond behoort hem eu zijne vrouw voor hun leven toe, en door den Staat worden hem op geenerlei wij ze belastingen opgelegd. Gelukt het hem nu, na verloop van eenige jaren wat geld te bespa ren, en wenscht hij die plek tot zijn blijvende zien en te spreken en ook dan nog slechts woonplaats te maken, welke later ook aan zijn kinderen en kleinkinderen zal toebehooren, dan is hem ook daartoe de gelegenheid aangeboden. oor een som van 125 Doll, (f300) wordt hom, volgens een door den Staat opgemaakte acte, een vierde deel van zijn land, dus nagenoeg 90 morgens, in eigendom afgestaan. Kan hij la ter een gelijke som af betalen, dan krijgt hij het t .veede vierde gedeelte van het land eu zoo kan hj het, na voorloop van tijd, door vlijt en spaar zaamheid zoover brengen, dat hij voor zich en de zijnen een blijvend eigendom verwerft en allengs tot een zekeren welstand geraakt. Vele dezer landstreken worden aan Duitschers uitgegeven, die in Amerika voor beste landbou wers doorgaan, en niet alleen op de hoogte der zaak, maar ook vlijtig en spaarzaam zijn. De Staat zorgt voor de opvoeding der kinderen door scholen, die gratis voor ieder openslaan terwijl in allo oorden van het land kerken van verschillende korkelijke gezindten worden gevon den. Wij komen thans tot de andere klasse van landbouwers, die in dienst willen treden. Deze zullen voor het grootste gedeelte in Amerika werk kunnen vinden, daar er te Castle-Garden van alle kanten aanvragen inkomen naar goede krachtige arbeiders.' Verscheidene van de groot ste landbouwers in het binnenland nemen tege lijk twintig tot dertig families aan en laten hen, met alles wat zij bij zich hebben, per spoor naar hun bestemmingsplaats vervoeren. Alléén loo- pende jongelieden vinden dichterbij werk genoeg, terwijl het westen voor families of gehuwden grootere voordeelen aanbiedt. In den laatsten tijd zijn ook een aantal wijnbouwers naar Ame rika vertrokken, die daar spoedig een onderko men vonden, omdat de wijnbouw daar ginds van jaar tot jaar toeneemt. In Californië zijn verscheidene duizende morgens in wijnbergen herschapen, en in de laatste tien of vijftien ja ren wordt ook in het oosten van Amerika de wijnbouw uitgeoefend. De T»dbouwers prefe- reeren over ’t geheel de Duitsche arbeiders, niet alleen omdat deze gewillig en werkzaam, maar ook omdat ze niet zoo aan den drank ver slaafd zijn als de in groote massa’s aankomende Ieren en zich daarbij niet met de politiek inla- onder toezicht van de directrice dezer afdeeling, mevrouw Ceslinger, die deze moeielijke betrek king op loffelijke wijze vervult. Die meisjes, die bij haar aankomst den wensch te kennen geven, naar hare vrienden of bloedverwanten te willen gaan, ’t zij in New-York of waar heen dan ook, zijn verplicht eerst nauwkeurige adres sen dier personen op te geven, waarna dadelijk ter plaatse een onderzoek wordt gedaan, of al les goed uitkorat. Op deze wijze worden de jonge meisjes beschermd tegen de gevaren, waar aan zij anders in een stad als New-York zou den blootstaan. Wat het loon betreft, ’t welk iu Amerika aan dienstmeisjes, veldarbeiders of handwerkslieden wordt betaald, dit varieert natuurlijk naar om standigheden, maar ’t is altijd belangrijk hoo ger als in Duitschland en de moeste landen van ons werelddeel, en hoewel het leven daarginds ook duurder is, zoo kan do werkman daar toch meer overhouden, als hem in Europa mogelijk is. Intusschen dient men niet uit het oog te ver liezen, dat men in Amerika meer ingespannen moet werken dan bij ons, en degenen, die naar Amerika gaan in de meaningdaar vooi' wei nig werk een hoog loon te zullen vinden, zul len zich al heel spoedig bitter bedrogen vinden. Nog moet hierbij nadrukkelijk worden opge merkt, dat Amerika volstrekt geen land is voor jongelieden, die alleen met de pen kunnen wer ken. Klerken, boekhouders, onderwijzers in de taal, muziek-onderwijzers enz. kunnen daar slechts een karig bestaan vinden, want de groote ste den zijn met soortgelijke lieden als overvuld. A oor een man echter, die een handwerk gron dig heeft geleerd, is Amerika een bijzonder ge schikt land. Hoe meer het getal inwoners zich uitbreidt, hoe meer er wordt aangebouwd, des te meer neemt ook het werk toe voor de hand werkslieden van allerlei aard, terwijl menschen, die een dozijn talen spreken of muziek onder wijzen, doorgaans niet op hun plaats zijn. Na tuurlijk bestaan ook hierop uitzonderingen, maar dat zijn slechts enkele. Hoe ontzettend de landverhuizing naar Ame rika is toegenomen, blijkt uit de volgende sta tistiek, de laatste die door het staats-bureau voor landverhuizing publiek gemaakt werd: Getal landverhuizers van alle natiën: 1861 - 1870 1875 91,923 378,796 191,231 Men heeft den beruchten G. Jansen slecht bewaakt, dat hij gelegenheid gevonden heeft in de gevangenis te Den Bosch zich aan zijn das op te hangen en zoo zich zelven van het leven te berooven. I ■Bywmuoimssfflwsjm. t 1 I I i S i S.1EEKER COURANT. m mmwiHiii) mu nt r -- MMBM—BB

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1