B i l p r Pi p i ■ft‘E tl1 Alléén in de Wereld. I k 1 N I ^et huis, 1 fieri Iffic ■far |ffic fen) joorl .en 143 snei terv wer kosi den wor liep I Ion, weg (lat eer heir uit 1>Ü zijn het een; l de J zaal goz.- L Vat dwi dag' oab ma; heel uitu hue 1! Mei Pru (lew „‘„Lu aan ’t Vaderland het Kruisbeeld te Slenaken jol/ 1 I II in beri is ii kon gel O Uil .- ■- X sloe, blos I plot zich en had Dat tuir I I I i 1 1 I I 1 Mijnheer vreest L.l op een lieer zag met de ocgen. liet het jonge paar passeeren den baron. Dat de duivel hem hale! zeide hy. dm vent mij hier weer in deni weg en h mij alweer vóór wezen? Hoe heeft hy dat aangelegd? Wel die bloode gek, oie zich zoo onschuldig aanstelt als een pas geboren kind Ziedaar weer de bevestiging van het spreek woord „stille wateren hebben diepe gronden Nu, ik heb althans een spoor van haar en ik zal’hen volgen.” Hü volgde het paar op eenigen afstand en verloor het niet weer uit het oog. En zoo zag hii die beiden dan ook eindelijk stilstaan voor i et huis, waar vrouw Anders woonde. Do fleur Een verhaal van H. Köhler. VII. (Vervolg.) ■hwx- van Saalfeld was eerst van plan ge hot meisje te volgen, maar toen hij haar toeloopen, deed hij het slechts Hij ging een weinig terzijde, en herkende daarbij „Loopt moest 28 October, als al. de regeering niet, om zich uit de verlegenheid te redden, art. 5 der grondwet ongelezen laat. Intusschen ijveren al de oppor tunistische bladen voor het vormen van een ver- trouwbare regeeringsgezinde meerderheid, en zij geven te kennen, dat Gambetta bereid is het hoofd van het nieuwe ministerie te worden. Maar ook hiermede bevindt men zich in een onregel- matigen toestand, welke met de parlementaire ge bruiken in strijd is. Gewoonlijk treedt na de algemeene verkiezigen een kabinet af, als die verkiezingen zijn uitgevallen tegen zijne politiek. Zoo handelde in Engeland in 1868 net kabinet- Disraëli en in 1874 het kabinet-Gladstone. Doch met het kabinet-Ferry is dit geenzins het geval. De verkiezingen van 21 Augustus hebben aan do rechterzijde evenmin als aan de uiterste linker zijde de meerderheid verschaft. De ministers zelven en hunne ondersecretarissen van staat, één uitgezonderd, Girard, zijn allen herkozen, en Gambetta is in Belleville met slechts gerin ge meerderheid er door gekomen en in Bel- leville-Charronne zelfs gevallen de door hom aanbevolenen, zoo als Isambert, Karcher, Ri viere enz. enz. hebben de nederlaag geleden. Waarom zou Ferry reeds nu aftreden en Gré- vy aan Gambetta het samenstellen van een nieuw kabinet opdragen? Indien de ministers dadelijk bij de parlementsopening hunne porte feuilles nederlegden, zouden zij maar al te onmis kenbaar bewijzen, dat zij slechts stroo-mannen zijn geweest, aan welke Gambetta naar welge- vallen ontslag kon geven. Het schijnt alzoo voor het ministerie een zaak van eer te zijn aan het bewind te blijven, en dit wordt voorbijgezien door de opportunistische bladen, die reeds de namen der toekomstige ministers van het kabinet-Gam- betta noemen.” Inmiddels schijnt de President Grevy met voornemens te zijn vóór het einde van Septem ber uit de Jura te Parijs terug te koeren en van plan te zijn de nieuwe Kamer eerst in Oct. op te roepen. Dit besluit behaagt de hooiden der republikeinsche unie niet bijzonder. Grevy s streng vasthouden aan letter en geest der con stitutie is hun een hinderpaal om de meerder heid der Kamer zonder langdurig beraad voor hun plannen te winnen. Do liépublique Fran- $aise brak Dinsdag jl. weder een lans voor do herziening der grondwet, in den geest, dat de kieswet gewijzigd en de bogrooting aan het oordeel van den Staat onttrokken worde. De Senaat zelf zal die wijziging moeten goed keuren, zegt genoemd blad, of anders het volle gewicht van ’s lands toorn gevoelen. De berichten uit Algerie en Tunis luiden steeds ongunstig en het schijnt werkelijk, dat het in Npord-Afrika tot een algemeenen opstand zal komen en do regeering verplicht zal zijn do strijdkrachten aldaar van 60,000 op 100,000 man te orengen, hetgeen zou kunnen gebeuren zon der tot een mobilisatie over te gaan. In Tunis is reeds alles in opstand en hcerscht alleen rust op plaatsen waar een voldoend aantal h ranse he troepen aanwezig is. In Zuid-Oran zijn allo Muzelmannen opgezweept door het bericht, dat kolonel Negrier het graf van een heiligen Sheik heeft verwoest. Ook do Kabielen zouden op het punt zijn om in opstand te komen. Uit aan het E n g e Is c h e Parlement over gelegde stukken blijkt het juiste cijfer dor van 1875 tot 1880 geleden verliezen in de veldtoch ten in Afghanistan en Zuid-Afrika. In den Af- Zonda^ werd, zooals wij reeds vroeger hebben o-emeld, ter inleiding der feestelijkheden een open- lijke gymnastiek-uitvoering gegeven. Negen gym- nastiek-vereenigingen uit de noordelijke provinciën, waaronder ook de Sneeker Gymnastiek-vereemging Uitspanning door Inspanning", namen daaraan De Groninger bladen spreken met veel lof over de gegeven uitvoering. SNEEK, 2 September. Men meldt ons, dat heden morgen in een bermsloot onder het dorp Hommerts, het lyk gevonden is van J. K. De ongelukkige, die in den laatsten tijd meermalen misbruik maakte van sterken drank, schijnt in de modder gestikt te zijn. Hij laat vrouw en kinderen na. —In de Fran. Cl. lezen we, omtrent het Con- eert, den 21 Aug. jl. door het muziekcorps on zer d.d. Schutterij te Franeker gegeven, het volgende, wat we met te meer genoegen over- nemen, omdat daaruit blijkt, dat men ook elders ons corps weet te apprecieeren „De kennismaking met het muziekcorps der d.d”. schutterij uit Sneek, onder directie van den Luit.-Kapelm. M. Edzard Grete, hetwelk Z.W11 X*. xx„xx^6 1- - r - fiehuis’alhier liet hooren, heeft een gunstig,en in druk achterlaten. Wij wenschen met in by-, zonderheden te treden, maar constateeren dat de meeste leden van het corps zich uitmuntend van hunne taak hebben gekweten en de onder scheidene nummers van het programma tot hun recht deden komen, zoodat de uitvoering over het geheel den aanwezigen een paar genotvolle uren verschafte. Vooral de composition en ar- wiens goede leiding het welslagen voornamelijk te danken is, bevielen uitstekend. W ij meenen dan ook den tolk te zijn van ve len, als we den wensch uitspreken, een volgend jaar weder in de gelegenheid gesteld te wor den van genoemd corps te kunnen pronteeren. BVITENLANB. OVERZICH T.— Over F r a n k r ij k ’s politieken toestand levert eene parijsche correspondentie van de Köln. Ztg., o. a. de volgende beschouwingen: De vraag, of de nieuwe kamer vroeger dan men gedacht heeft zal worden bijeengeroepen, houdt het publiek meer in spanning dan de herstemmingen op 4 September, wier uitslag vooi het meerendeel voorspeld kan worden. Zal de nieuwe kamer bijeengeroepen worden, dan is daartoe noodig een Senaatsbesluit tot ontbinding der Kamers, wier zitting gesloten is, doch die wettelijk nog bestaat. Zulk een besluit is in den «•eest der grondwet nog al twijfelachtig en he onderworp eener levendige polemiek in de repu- bliekeinsche bladen. Art. 5 der grondwet zegt De president der republiek kan met toestein- ming van den senaat de kamer van afgevaar digden vóór den afloop van haar mandaat ont binden. In dit geval worden de kiescolleges binnen drie maanden opgeroepen. Dit voor schrift is duidelijk, en er blijkt uit dat de ont binding der kamer van 1871 tevens die der op 21 Augustus gekozen kamer zou ten gevolge hebben. De bespoedigde oproeping der kiezers heeft een toestand doen geboren worden, dien de grond wet- makers niet hebben vooruitgezien, hrankryk verkeert dus in een parlementair provisorium tot is nog altijd niet beslist. Onlangs werd aan uw blad van hier geschreven, dat de inspecteurs van het lager onderwijs eenstemmig den Mi nister van Binnenl. Zaken hadden geadviseerd om in openbare scholen geen kruisbeelden toe te staan. De juistheid van dit bericht meen ik echter zeer te moeten betwijfelen.. Men behoeft dan ook slechts de namen der drie inspecteurs (Krèenen, Moens en Verheijen) te noemen, om de waarschijnlijkheid in te zien, dat over een dergelijk punt geen overeenstemming tusschen de inspecteurs mogelijk is. De Minister zal m dat geval keuze moeten doen, maar hoe c ie keuze ook moge nitvallen, van het grootste be lang is het, dat er in elk geval schielijk een beslissing wordt genomen. Wordt het Gemeen tebestuur van Slenaken in het gelijk gesteld, dan kan men voortaau vrijelijk ook in N.-Bra- bant de scholen met kruisbeelden en andere Katholieke emblemata voorzien, terwijl in liet andere geval in vele Limburgsche openbare scholen heel wat gewijzigd zal behooren te worden. Onlangs lazen wij in de Groninger Courant, jmit-Kanelm. M. Kflzara wreie, nevwem dat uit de goudvheg-eieren maden te™01b J zich 1L Zondag in den tuin van het stationskof- komen, die de schapen opvreten, lexend, mmaH<yon in- waar de mensch in zijn zuinige hebzuchtige dwaasheid de spreeuwen heeft vermoord, die hem anders als trouwe bondgenooten ter zyde zouden gestaan hebben in het oplezen en ver slinden dier maden, zoodat de schapen er geen last van konden hebben. Dit is de straf voor het plegen van het onrecht aan het scheppingsplan, aan de eenheid en don samenhang der dingen. De herdenktas van Gronings - J-MW is in Groningen tot een geregeld terugkeerende jaarlijk che feestdag geworden. Dit jaar is er behalve een harddraverij met paard en sjees en een dito onder den man, ook een prijsvlucht van postduiven gehouden. Een menigte duiven, m ’t geheel 97, waaronder beroemde snelvhegers, waren ingezonden. Onder de toonen der muzie werden, van ll1/* uur af, telkens om de vyf mi nuten de duiven opgelaten, ’t Was een aardig, interessant gezicht die duiven eerst rond te zien vlieden, ten einde zich te orienteeren terwijl zij °zich eindelijk hoog in de lucht verhieven om met groote snelheid naar de plaats hunner afkomst terug te keeren. De vereenigmg „de Luchtpost” te Amsterdam heeft alle prijzen be haald. De vereenigingen te Rotterdam, _)en i Haag en Delft hebben geen prijzen verkregen omdat het concours, volgens progritmma, te uur ’s avonds gesloten was. De volgende dui- ven van „de Luchtpost” hebben als volgt de reis afgelegd. Opgelaten om 11 uur 55 minu- ten, Groninger tijd, zijn ze te Amsterdam aan gekomen te 3 uur 44 min., 3.48, 3.4J, 4.16, 4 38, 6.49, 6.52, Amsterdamsche tijd. De eer ste duiven hebben dus in 3.50 uur tijd de reis gemaakt. Was het weder gunstiger geweest dan hadden zé sneller gevlogen. De oefeningsvlucht van Amsterdam op Groningen heeft plaats ge had over de Zuiderzee, over Friesland naar Groningen (Amsterdam, Enkhuizen, Stavoren, Groningen). Do duiven der andere veicenigin- «•en hebben een omweg gemaakt over Zwolle Tgeen voel vertraging schijnt veroorzaakt te hebben. Hadden Delft, Den Haag en Rotter dam over Amsterdam dezelfde oefenings vluch ten genomen, dan waren ook die duiven den- zelfden dag overgekomeu. aantal kamers en letterl. vereenigingen zich nog zullen aansluiten. In het aanstaande tooneeljaar zal, naar t N. damsche afdeeling zal waarschijnlijk. „Macbetn Sen Verder bestaat bij haar het voornemen de „Faust”, vertaling Ten Kate, en de „Bar bier van Sevilla” op te voeren Ook „hour- chambault” wordt weder gemonteerd. Lenige bruikbare nieuwe oorspronkelijke stukken lig gen tevens ter beschikking van de vereenigmg. Maandag heeft op den stoomtramwegLeiden- Katwijk een ongeluk plaatsgehad. leng g van oponthoud van den trein, die ten 11 uur 15 minuten van Leiden moest vertrekken, ging ecu mAi». va» Blüj».bu? ta kom.uta trrin tegemoet, met het gevolg dat de beide ma chines op oen hoek van den Leidschen straatweg fpo-pn elkander liepen. Onder de passagiers wer- den een juffrouw uit Leiden de beide beenen gebroken, terwijl een heer aan het aangezicht werd gekwetst, ’t Materieel is zwaar beschadigd. In het overzicht over 1880 van de tram- maatschappijen in ons land leest men, dat er bij ’t einde van dat jaar 14 maatschappyen j nen in exploitatie hadden. Slechts drie daarvan die van de Rijn-spoorwegmaatechappy naar Scheveningen, de Zuider-sto^rammaa (Breda-Oosterhout) en sedert October 18A) die van de Aken-Maastiichtsche spoorwegmaat schappij (Kerkrade-Simpelveld) gebruikten stooin als trekkracht; alle overigen bezigden paaiden, de Batterdamsche ook muilezels. De geheele lengte der lijnen was ong^eer 125 kilometer, waarbij ruim i8 kilometer dub bel spoor. De grootste lengte hadden de lijnen der Haagsche maatschappij (17850) dan volgt de eerste Groninger te Veeudam 0Vllde\v^“ Veeudam) met 14800 de derde is de Amster damsche omnibusmaatschappij met 13701 verder de Rotterdamsche tramwegmaatschappy met 11440, Nederl. tramwegmaatschappy (Veeu- wouden-Dokkum) met 11300 de Stichtsche (Utrecht—Zeist) met 10820, de Zuider-stoom- tramwegwegmaatschappij met 10000 meter enz. Het grootste aantal personenwagens bezigde de Amsterdamsche O.-M.nl. 74, dan volgen de Rotterdamsche met G3, do Haagsche met 52, .de Nederl. RijnspoorWegm. met 18 wagens en 12 locomotieven, de Arnhemsche 16 wagens, de Stichtsehe 12, de Haarlemsche en Leidsche elk 10. Eenige maatschappijen hebben ook goede renwagens in gebruik. Te Arnhem kregen twee broeders een hevigen twist, waarbij een hunner een ernstige wonde aan de linkerslaap werd toegebracht. De ander, bang voor de gevolgen, is gevlucht. Te Amsterdam is weder een in aanbouw zijnd huis in de Oudebrugsteeg (waar z.ooveel Pa88a_ sie is) iugestort. Gelukkig geschiedde het on geval laat, zoodat, naar men zegt, geen onge lukken te betreuren zijn. Men schrijft uit Maastricht De quaestie van 1- was reeds gesloten en geen van beiden scheen een sleutel te hebben, want zij stonden daar eouigc oogeublikken en toen klapte de jonge baron luid in de handen. Kort daarop werd boven in het huis een ven ster opengedaan en een vrouwenstem vroeg „Zijt gij ’t, Erna?” ”ja, ja, vrouw Anders, ik ben ’tantwoordde deze. Gode zij dank!” hoorde de luisteraar aan de andere zijde van de straat do vrouw zeggen, terwijl deze weer haastig het venster sloot. „Anders,” zeide hij „ha! nu gaat er mij een licht op, zij ’t dan ook een Hauw lichtik be merk thans, dat die' geslepene vrouw Krüger, ondanks al haar slimheid, toch een schaap is zij heeft zich al heel gemakkelijk laten dupec- ren.” Toen de deur werd opengedaan, zag hij den baron meê in huis gaan. Allerliefst; hjj heeft het waarlijk reeds ver genoeg gebrachtHu haha Ik vv as een gekIk heb er niet ééne kunnen winnen en nu heeft hij ze alle bei. Nu, wij zullen zien; ’t is niet alle dagen feest, en wie ’t laatst lacht, lacht- het best.” Hü lachte weer op zijn gewone spot achtige manier" „Ik begin, even als die goede Sancho Pansa, met spreekwoorden om mij heen te smijten, maar ik hoop ook nog moer te doen ik zal bij gelegenheid ook handelend optreden.” De beiden, die zwijgend, hand in hand, vrouw Anders op de trap volgden, vermoedden met het geringste van den giftigen adderdie, onder do rozenbladeren hunner jonge liefde verborgen, op hen loerde. Het is een geluk voor ons, spee - ballen van het noodlot in deze booze wereld, dat ons slechts een beperkte blik gegund is in ’t "-een rondom ons gebeurt, wij zouden an ders geen enkel gelukkig oogenblik hebben. Toen zij boven bij de kamer gekomen waren, riep Emilio door do halfgeopende deur: „Zijt gij daar eindelijk, kleine Erna?” - zij noemde haar vriendin altijd „do kleine’alhoewel zy-zelf de kleinste was. »^rat hebt gij ons ongerust gemaakt I” Zij wilde do aangekomene tegemoet snellen, ma;. daar zag zij den baron achter Erna op den drempel, on met een luide kreet vloog zij in de zijkamer, want zij was in negligé. -Goeden avond, mejuffrouw hmilie onverwachte bezoeker lachend„vergeef het mij, als ik u stoor, maar ik wilde mijn bescher melinge toch zelf afieveren en haar late thuis komst ophelderen.” „Mijn God, hebt gij Erna ook uiteen gevaar o-ered Gij zijt toch een echte ridder St. Georg Neen,” zei hij lachend, „voor ditmaal is het omgekeerde het gevalditmaal ben ik geied geworden.” „Wel, dat arme schaapMaar ik begrijp er niets v^tn „Gij zult het dadelijk begrijpen,” antwoordde do jonge man, terwijl hij op vrouw Anders toetrad. Uw redster hoeft echter later, naar het schijnt, alle moed verlorenzij staat daar thans zoo schuchter achteraan als eene betrapte zondares. De spreekster hield nog altijd het hoofd door de deur gestokenhet kostte haar blijkbaai veel moeite, zoo op den achtergrond te moe ten blijven. „Lieve mejuffrouw Anders, wees met-boos, zei de jonge man, terwijl hij haar hartelijk <e hand toestak, „noch over het lange uitblyven van Erna, noch over mijn onbehoorlijk binnen dringen alhier. Maar er komen omstandigheden in ’t leven voor, waarbij men zich over zekere conventies der wereld heenzet, juist omdat men niet in de wereld, maar in den hemel is„ „Ja wel, vier trappen hoog onder dak,” scha terde Emilie. En in die nabijheid van den Olympus slechts te gelukkiger,” zei Georg lachend. „Maar laat ik het kort maken,” vervolgde hij met een m- nigen blik op Erna, die nog altijd schuchter op den achtergrond stond. „Wij komen als moederlijke beschermster om uwe toestemming vragen. Erna en ik heb ben ons zoo pas verloofd.” „Hoezéé! de schoone prins, die onze kleine prinses komt verlossen; ik wist het welklon' het dopr de deur. Erna was op vrouw Anders toegeloopen zil gein ren rem ma; te f J)ro tegc Tra go do aan een beti 1 U .iCFVtF»»- n moe een J'u”; arm sein tijd ook slag loss was ong sine I. n van mei I i 1’7 rtVUHUlUVllVCXi ’Uil MV11 - --

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 2