N.-1I0LLAWSCIIE GIIASKAASJES Te huur gevraagd Stoom-ClwcolaflB-ralJriek&CacaolianilBl Wed. Zijnen Wartel (Poortezijlen) bericht de ontvangst van eene partij geurige T 1X 132 IT, van af 70, 80, 90, fl, fl.20, f 1.40 on hooger BoWsckEnfieWeJransclie Zuren’ 50, 55, 70 en 80 Cents, alsmede om te branden, Stortrtorwü. DroMi en ctaisclie Wataij -zVzVJN JBI5 VKEI5 O A PUIKE NIEUWE Opgave van brieven, geadresseerd aan onbekenden, ter post bezorgd te Sneek, 2de helft der maand Juli 1881. J. Bevallen s a- (Wordt vervolgd.) zij ne nk- l .at lo re t, o van een Zoon, O. VOOGDFeenstra. Vlaardingen, 2 September 1881. UEd. Dw. Dienaar, D. ALMA. Sneek, 1 September 1881. Bevallen vaneen welgeschapen Zoon. IJ. KNORR, Echtgenoote van N. BOERMANS, Logementhouder. Sneek, 1 September ’81. Volstrekt eenige kennisgeving. niet eens, als do kleine god Amor, door de vin gers kijken.” Zij hield, terwijl zij dit zeide, ha re kleine handen voor haar klein lief gezichtje, maar ’tzou moeilijk geweest zijn er een eed op te doen, of zij dien kleinen loozen schalk toch nog niet tot voorbeeld genomen had; inschelm- sche streken deed zij althans niets voor hem on der. Erna beantwoordde nu ook hartstochtelijk den afscheidskus van haar geliefde; haar goudblonde lokken vielen over zijn gelaat en hare wangen van leliën en rozen rustten voor een oogenbiik zacht tegen de zijnen; het vormde een prachtige groep voor een modern genre-stukje. „Goeden nacht, mijn zoete, innige geliefde; op onze onomwolkte toekomst vol geluk, vol zonneschijn en liefde. Thans zijt gij de mijne 1” „Ja, de uwe, de uwe!” Kort daarna was hij de deur uit en met de blanke fijne handen tegen den zwoegenden boe zem gedrukt, stond het schoone meisje daar ee nige oogenblikken onbewegelijk te staren naar de plaats, waar hij verdwenen was. Het was zoo zoet, zoo vol, zoo warm daar binnen in dat kleine, hartstochtebjke hart. Ja, daarin heersch- te de Mei en de liefde! KANTONGERECHT TE SNEEK. Zitting van Woensdag den 31 Augs. VeroordeeldA. J. te S.ter zake het ja gen in gesloten jachttijd, na binnen de laatste twaalf maanden aan de overtreding voorafgegaan, wegens overtreding der verordeningen op de jacht en visscherij te zijn veroordeeld te G., tot eene boete van f 40 subs. 7 dagen, en eene princ. ge vang. van 7 dagen. 1°. A. J. te S., 2°. A. W. te I. en 3°. M. W. Z. te I.ter zake alsboven en zulks ten aanzien van den gedaagde sub. 1°. J., na bin nen de laatste twaalf maanden aan de overtre ding voorafgegaan wegens overtreding der ver ordeningen op de jacht en visscherij te zijn ver oordeeld, gelijktijdig en in vereeniging te G., tot „Wat zegt gij, moeder? Mij dunkt deze me dicijn zal mij bepaald beter bekomen, als die uit de apotheek.” Vrouw Anders gaf lachend hare toestemming en vervolgens trok Georg zijne verloofde, die te” genover de anderen altijd nog een beetje met hare positie verlegen was, naast zich aan tafel. Hij moest met haar de eereplaats op de sopha innemen. En daarna klonken de glazen en ’t schert sen en plagen en kozen en drinken vormde het kwartet van dit vroolijk verlovingsfeest, dat met een groot gezelschap in prachtige vertrek ken wel schitterender, maar bepaald niet zoo ge- moedebjk, zoo hartelijk kon geweest zijn, als hier in dit eenvoudig vertrekje, waarin alles ont brak wat de wereld gewoonlijk voor het geluk noodzakelijk acht, en waar toch het grootste ge luk bij ieder persoon afzonderlijk voorhanden was nl: een warm, gelukkig hart vol liefde en hoop. Het was reeds laat in den nacht, toen Georg afscheid nam van die lieve menschen. Vrouw Anders stak het licht aan, om haar gast voor te lichten en de huisdeur beneden open te doen. Zij was reeds de gang ingeloopen, ter wijl Georg nog in de deur stond om afscheid van Erna te nemen, die daarbij verlegen naar haar plaaglustige vriendin keek. „O, ik bid u, geneer u niet, ik zal de oogen wel dicht knijpen,” zei deze, „en ik zal zelfs voor 11,50 per stuk. Te bekomen bij TAMME de JONG Lemsterdijfc Sneek; Op een goeden stand te Sneek een FLINK WINKELHUIS, door den AGENT der SIN- GER-MAATSCHAPPIJ, St. Jacobstraat 29, Leeuwarden. JBijenlcorf.” (OPGERICHT 1860). H. K. NESENBEREN» Oetewalerweg b/d Ringdijk NIEUWER AMSTEL. Agent voor Sneek en omstreken de Heer »T- Is- van Terwisga. W. L. Beekink te Amsterdam, J. J. van Veen te Arnhem, J. Luiks te ’s Hertogenbosch, J. van Dijk te Leeuwarden, J. D. van Tuin idem, Wed. W. Stecnekers te Nieuw-Amster dam, J. Salverda te Weidum. Uit Rauwerd. A. II. Asma te Akkerwoude, Th. S. Postma te Amsterdam. Uit Woudeend. I. N. Le Lffij te Arnhem. De Directeur van het Postkantoor, M. G. ENGELHART. Heden overleed, na langdurig lijden, zacht en kalm, mijn geliefde Zoon GEORGE WILLEM, in den ouderdom van ruim 30 jaar. W. O. BRUNINGS. Sneek, 28 Aug. 1881. George lachte humoristisch. „Dat is een beroep, mejuffrouw Emilie, ’t welk de wijzen van alle eeuwen altijd voor een der schoonste hebben verklaard,” zei hij. „Nu,” antwoordde zij snippig, „dan verwon dert het mij, dat Socrates, die toch wel een groot wijsgeer was, ook geen commis voyageur ge weest is.” George begon luidkeels te lachen. Erna echter wierp haar eenigszins ontnuchter de vriendin een half smeekenden, half verwijten den blik toe, en, den arm om haar heenslaan de, trok zij haar ter zijde. „Nu ja, ’t is goed; ik zal niets meer zeggen; als het u voldoende is, dan heb ik er niets te gen,” zei Emilie. Vrouw Anders zette de glazen op tafel, waar over zij een wit kleed had gelegd, en plaatste daarbij wat zij aan avondeten in huis had. Georg ontkurkte een dor Hesschenen vulde de glazen. Emilie wierp een begeerigen blik op den paar lenden wijn. „Jammer, dat ik ziek ben,” zeide zij met een schalkschen blik op hare moeder. „Dan beschouwt gij den wijn slechts als me dicijn,” antwoordde de jonge man vroolijk; „alles hangt er maar van af, hoe men de zaken in ’t leven opvat. Gij zult ons tech, met ons schoon beroep, niet in de steek laten?” Iraanschen oorlog sneuvelden van het Eugelsche j[ het Engelsch-Indische leger te zamen 99 offi- jperen en 1524 manschappen, terwijl er 111 Officieren en 1252 manschappen werden gewond. B 1 tarvau behoorden 528 dooden (waaronder 67 Officieren) en 479 gewonden (waarbij 76 officie- Jfren) tot het Engelsche leger. In den Zuid-Afrik, joorlog van 1875 tot 1880 werden 12 officieren ten 167 manschappen gedood en 15 officierenen 243 manschappen gewond. In den Zulu-oorlog Sneuvelden 58 officieren en 1328 manschappen, terwijl er 29 officieren en 272 manschappen werden gewond. De oorlog met Secoecoeni kostte Engeland 3 officieren en 9 man aan doo- den, benevens 7 officieren en 249 man aan ge wonden. De kosten der genoemde oorlogen be liepen 24,494,483 pond sterling. Maandag avond voerde het parlementslid Dil lon, een der ijverigste hoofden der lersche be weging, te Dublin het woord op een feestmaal, dat door zijn staatkundige vrienden ter zijner eer werd gegeven. Hij deelde bij die gelegen heid mede, dat hij van plan was zich tijdelijk uit het openbare leven terug te trekken, omdat hij zich niet kon vereenigen met den raad van zijn vriend Parnell, die de Ieren aanspoort om het met de nu afgekondigde landwet althans eens te beproeven. Uit Durban wordt aan de Times gemeld, dat de toestand in Transvaal niet als bevredi gend kan worden aangemerkt. Een aantal Boe ren te Potchefstroom hadden zich van het bu reau van den nieuwen Landdrost meester ge maakt en wildeu hem niet toestaan als zoodanig te fnngeeren, omdat zij een ander persoon als Drost wenschen. Joubert is zelf derwaarts moeten gaan om de zaak te onderzoeken en de waardigheid van het gezag te handhaven. Volgens den correspondent wordt de tegenzin tegen de conventie sterk en algemeen in de Transvaal en in den Oranje-Vrij staat. Sommi ge Boeren protesteeren ei’ tegen en betwisten de rechtmatigheid der daarbij door Transvaal aanvaarde schuld. Men weet echter, dat de correspondenten te Durban niet altijd volkomen betrouwbaar zijn gebleken De spanning tusschen Duitschland en hot Vaticaan zal waarschijnlijk spoedig geheel ver dwijnen, althans als men het gebeurde der laatste dagen nagaat. Niet alleen dat de sedert zoolang onbezette bisschopszetel te Trier weder bezet is, maar de nieuw benoemde bisschop, de heer Korum, heeft zelfs een bezoek gebracht te Yarzin op uitaoodiging van den Rijkskanseiier: een toeken hoe goed de verstandhouding is. Er is ook sprake van dat eene wijziging der Meiwetten zal worden voorgesteld, en dat de Pruisische minister van eeredienst eene pauselijke decoratie ontvangen zal INGEZONDEN STUKKEN. 40 Cts. de flesch. Het verven en wasschen of uitstoomen der WA JAARS- WINTERKLEEDINGSTUKKEN wordt gewoonlijk tot het najaar verschoven. Daardoor ontstaat bij ons in die maanden zulk eene ophöoping van goed, dat de aflevering niet geregeld kan plaats hebben. Diegenen onder onze geëerde clientèle, die hunne winterstoffen dus even goed in de maanden Augustus en September kunnen zenden, raden wij ten sterkste aan, dit te doen daardoor kan aan de uit voering de noodige tijd en zorg besteed worden en kan de aflevering der goederen geregeld plaats hebben. Hoogachtend Almelo, Aug. ’81 Gebr. P A L TIIE. Gerepresenteerd te Sneek door den Heer S. Groenhuizen, die de goederen iederen Vrij dag voormiddag aan ons afzendt. eene boete van sub 1°. f40 en eene principale gevang, van 7 dagen en sub 2U. en 3°. ieder f 20, de boeten te vervangen door eene gevan genisstraf van 7 dagen, wanneer ze niet binnen 2 maanden na aanmaning zijn betaald. W. R. te S. ter zake het bevisschen van eens anders vischwater in open vischtijd, zonder voor zien te zijn van een schriftelijk bewijs van ver gunning van den eigenaar of rechthebbende van jiat vischwater te W., tot eene boete van f 6 subs. 2 dagen gevang. A. S. te L. V. P. en K. T. te E. ter zake als gezagvoerder van een schip de zeilen niet te hebben gestreken bij het naderen van en het varen door eene brug te S. en te W. tot eene boete van f 1 ieder, subs. 1 dag gevang, ieder. J. C. K. te W.ter zake het maken van nachtgeruchten tot verstoring van de rust der iiiwoners te W., tot eene boete van f5,50 subs. 2 dagen gevang. B. H. L. en W. J. K. te W.ter zake het spelen met geld op openbare straten gelijktijdig en in vereeniging te W.tot eene boete van f 1 ieder, subs. 1 dag gevang, ieder. P. B. te S.ter zake het des nachts laten liggen van vaartuigen op verboden plaats, twee malen gepleegd te S.tot 2 boeten f5 ieder, subs. 2 dagen gevang, ieder. E. I. en Th. V., beide te S. ter zake het plegen van straatschenderijen en baldadigheden, gelijktijdig en in vereeniging te S.tot eene boete van f2 ieder, subs. 1 dag gevang, ieder, en allen in de kosten van het rechtsgeding, te verhalen bij lijfsdwang. Aan Heeren Leden der Kiesvereeniging Burgertrouw" Mijne Heeren Ik heb de eer U, na lezing uwer advertentie in de Sneeker Courant van Woensdag 1.1., te berichten, dat, waar het uwe bedoeling geweest is mij eene verrassing te bereiden, u daarin vol komen geslaagd zjjt. Buiten den gewonen re gel om toch, om, alvorens iemand tot Candidaat oiner vereeniging te proclameeren, zich eerst te overtuigen of hij zich bereid verklaart derge lijke Candidatuur te aanvaarden, hebt u mij, zonder mij rechtstreeks of zijdelings gepolst te hebben, tot candidaat uwer vereeniging gepro clameerd. Waarom u van den gewonen regel zijt afgeweken/ ligt voor de hand. Mijne be zwaren, om de candidatuur te aanvaarden, ken nende, hebt u mij voor het feit willen plaatsen en hebt dit met zoodanigen tact gedaan, dat het mij onmogelijk geweest is in tijds voor de Can didatuur te bedanken. Ik herhaal het, uwe advertentie verraste mij eensdeels was het eene aangename verrassing, èn de wijze waarop èn de bewoordingen waarin u mij bij do Kiezers aanbeveelt, getuigen van eene gezindheid jegens mij, die ik op hoogen prijs stelanderzijds echter deed uwe aanbeve ling mij leed, omdat het mij onmogelijk is do candidatuur te aanvaarden. Bij eene eventueele verkiezing toch, zoude het mij niet mogelijk zijn als lid van den Gemeenteraad werkzaam te zijn, zooals zulks behoort. Thans meent uwe vereeniging redenen te hebben om te gelooven, dat ik Sneek zal willen dienen. Welke die redenen zijn, is mij ten eenen- male onbekend; mijnerzijds heb ik mij nooit in dien geest uitgelaten, dat, wat mij vroeger weer hield mij candidaat te doen stellen voor lid van den Gemeenteraad, thans geen beletsel meer is. Juist omdat ik liefde heb voor de stad mij ner inwoning, mag ik de candidatuur niet aan vaarden. Zal ik toch aan het allezins billijk verlangen der kiezers voldoen, dan moet ik mij met hart en ziel wijden aan de belangen die mij mede worden toevertrouwd en daartoe ont breekt mij de tijd. Voor geen uwer zal het onbekend zijn, in hoevelerlei opzicht ik reeds tot verschillende betrekkingen geroepen ben om Sneek te dienen en reeds nu hindert het mij meermalen, dat ik al die betrekkingen niet tot hun volle recht kan laten komenonverant woordelijk zoude het daarom zijn, waar boven dien beroepsbezigheden en familie-leven ook hare rechten doen gelden, eene dergelijke veel omvattende en dus veel tijd vereischende betrek king. als lid van den Gemeenteraad te aanvaar den. Waarlijk, het is geen gemakzucht, dat ik mij onttrek, want het is mijn lust om voor de publieke zaak werkzaam te zijn, daarom temeer doet het mij innig leed dat ik uwe eervolle op dracht moet afslaan. Ik vertrouw, dat u mijn besluit, met redenen omkleed, zult billijken. Met alle achting heb ik de Eer te zijn Bevallen van een Meisje, Tj. SLIER—Alberda. Eenigste kennisgeving. Sneek, 29 Augustus 1881. sloeg de armen om haar heen en verborg haar blozend gelaat aan hare borst. „Wat zal ik zeggen?” antwoordde Emilie’s mooier verrast; „als gij het eerlijk meent en een getrouwe beschermer voor Erna wilt zijn.” „Ja, ja, op mijn woord van eerantwoordde bijen ter bevestiging daarvan sloeg hij den ann om Erna heen, en daar deze, om hare schaamte te verbergen, vrouw Anders nog al tijd vasthield, zoo omvatte hij deze tegelijk. „Maar dat’s toch al te gek, dan moet ik er °ok bij zijnzei Emilie, en, een grooten om slagdoek omslaande, kwam zij op het groepje losstormen en had zij, alvorens zij er op verdacht was, een kus gekregen van Georg, welke zij' ongegeneerd beantwoordde. „Dat is hier: „vier zielen gloeiend aaneenge smeed,” zeide zij vroolijk. Te midden van die zachte carambolage klonk plotseling een klinkend geluid en George maakte zich los uit de omhelzingen, trad naar de tafel en plaatste daarop twee flesschen wijn. „Dit heb ik meêgebracht voor het feest; ik had ze bijna reeds vergeten,” voegde hij er bij. Dat was de reden geweest, waarom hij in het tuinlokaal teruggekeerd was. Emilie zette plotseling een lang gezicht. I, „Ja wel,” zei zij spits, „dat gijn de insignes Tun uw beroepdie hebt gij dadelijk maar meêgebracht om u te legitimeeren i j i i t A 3 t lts ii- Jp ■n in fi jn ui >1’ 11- 5- A. U V K K T K N T I K 1W.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 3