250. I ZAAGDOOZEN 21 S-- CMVERSEEL ZliiVERIXGSZOUT. VOOR DAMES. I SCHOENZOLEN van GUTTAPERCHA alsmede STUKJES in het OVERLEDER, welke aan den -voet onzichtbaar-zijn,’ worden spoedig •en onder guarantie vervaardigd door GEEN WANDGEDIERTE IEER Finale uitroeiing van allsWistt, waar zij zich bevinden, zonder reuk ol iets te beschadigen. Betaling na overtuiging en stipte geheimhouding. E. DE VRIES, Kapper, Schaapmarkt, Sneek heeft op nieuw ontvangen MADme ALLENS wereldberoemde haarhersteller, onfeilbaar om grijze haren hun natuurlijke kleur terug te geven. Houdt zich levens aanbevolen tot levering van alle mo- gelijke HA A B KA PSELS. P. S C I I E N K I U S, OÜIM LAHOCiiE EN IJZERHOUDENDE QUINA LAROCHE van KRAEPELIEN HOLM Opttni, wsterW, koortswsmfl het middel bij uitnemendheid om na ziekten of ander lijden de gezonken krachten op te heffen. O®®® 250. Bé! lol de leve» M. HAGA. uur uur. 2e Premie 10 i Vraagt overal naar Robert llöitz WASCU-CRISTAL. BERGMANN’S Zoinersproeten-Zeep Brillaat glimmend strijken. 3 k Nationale -Belooning B van 16,600 <r D. V D. HORST, Óndergeteekende beveelt zich beleefd aan ring van de volgende Biersoorten Echt Dordmunder, (Actienbraucrei) per flesch f0.20, per l/2 flJ0,11 Beiiersch (Heineken (VCo) 1* 9 Princesse No. 1, f 0,14, No. 2, f 0,12 en No 3, f 0,10 per flesch Hollandsche en Engelsehe diverse Sloutsoorlen, Hollandsche en Engelsehe Ale, allen tegen zeer lage prijzen. Aanvangcnde Zalerda en i D O R T M l) S HER per flesch 18 Cents. 10 DEEN8CHE ILHIIEU- ES SllikTHIilCIITtS DIET 5 DIALLED', „DE VEREENIG1N G” BIJ ig 3 September a. s., des avonds 6 eindigende Zaterdag 24 September a. s., des avonds 10 Prijs: 50 Ie Premie 20 2e Premie 10 Prijs per partij 15 Cent. Ijzerhoudende Quina Laroche is in het bijzonder aan te bevelen bij Bleek zucht, Bloedarmoede etc. HOLLOWAÏ’S PILLEN. T, i s 7/ •bij 132% II. van der KALLEN. I 94 84 idem idem idem idem 57,66 a 54,40 a 51,14 a 45,70 a a a a id. id. id. id. I’ Zeer fijne Fijne Middel Ordinaire ik benevens alle losse stukken gereedschap en ver dere benoodigdhoden voor de FIGUURZAAG in ruime sorteering bij 'W i 67% 27% 25'% 53 u 110 104 98 92 tot volkomene verwijdering der Zomersproeten verkrijgbaar per stuk a 45 cent bij 92% 0 90 82% 65% 66% 16"% 15 %J 59, 56, 53, 50, Het echte, algemeen gunstig bekende UNI VER- SEEL ZUIVERINGSZOUT, een zeker middel tegen Maagkwalen, Zuur, Braking, Hartwater fl enz. is thans echt verkrijgbaar in pakjes a l 15 Cent, pakjes a 27 Cent en heele pakjes I a 50 Cents, te Sneek bij Wed. S. H. van DORS-'I SEN. J 92% 66% 16% 16 i i 3 5 5 5 5 5 5 Óndergeteekende heeft de eer aan de Dames van Sneek en Omstreken te berichten, dat zij in den tijd van weinige uren de methode van BRILLANT GLIMMEND STRIJKEN prac- tisch onderwijst en wel volgens een tot heden onbekende Amerikaansche methode. De dames worden verzocht ongesteven goederen meê te brengen. De Óndergeteekende is reeds met het beste succes in de Noordelijke provinciën werkzaam ge weest. Practisch onderricht ƒ1,50. Ijzers met ge bruiksaanwijzing worden voor ƒ3 en ƒ3,50 over al toegezondon. Oude ijzers worden voor dat doel veranderd voor 50 Cts- per stuk. De dames worden verzocht zich ten spoe digste aan te melden, daar de Ondergeteeken- de hier slechts eenige dagen zal vertoeven. Frau JOHANNA STEIMLE. In het huis, vroeger bewoond door den Heer F. H. W. Mulder, tegenover de Vischmarkt. 1 I l De óndergeteekende maakt aan zijne Stad- en Landgenooten bekend, dat hij een SIGAREN WINKEL heeft geopend, uitsluitend van de Heeren C. J. BOELE Zoon, Kampenver boekt vriendelijk gunst en recommandatie, be lovende door beste kwaliteit en concurreerende prijzen, zich het vertrouwen zijner begunstigers 1 BURGERLIJKE STAND. IIEMELUMER OLDEPH2ERT en NOORDW. Van den 7 tot den 21 Augs. Geboren Gerrit, zv. Cornells L. v. 4.- Sluis en Corneliske M. Troelstra, te Nijega. Jacob, zv. Doede D. ten Dam en Maaike J. de Roest, te Kou- dum. Gerlof, zv. fierlof J. Schaper en Janke P. Hoekema, te Koudum. Haitse, zv. Jo hannes S. Betsema en H. Visser, te Warns. Jan, zv. Gerben F. Deinum en Antje J. Kam- stra, te Eoudum. Jeltje, dv. Jildert Smite en Jitske Lijklema, te Scharl. Tjitske. dv. Ja cob J. Reinstra en Botke S. Zeldenthuiste Koudum. Joukjen, dv. Auke J. Rienstraen leb Hingst, te Koudum. r Jan, zv. Jacob J. de Jong en Jjauk Deinum, te Koudum. OverledenAnne T. Visser, 88 jr., te Molk- werum, wedn. van Rink R. Boumg. Jacob D. ten Dam, 11 dg., te Koudum, zv. Doeden ten Dam en Maaik de Roest. WIJMBRITSERADEEL. Van den 19 tot en met 25 Augustus. GeborenTjitske, dv. Rijkle Westra. en Hittfe Kraan. Jan, zv. Anne Hofstra en Hendrikje Kleistra, allen te Woudsend. Timmigje, dv. Sijtze Bijzet en Minke Plantinga te Folsgare. Wjjtske, dv. Jan de Jong en Aagje Attema te Oudega Elizabeth, dv. Frans Terpstra en Jeltje Sijbrandij te Vjolsum. lutje, dv. Tjïtte Alkema en Ma rijke Jongbloed te Uitwellingerga. Een dochter buiten echt? Ovedcdeto Jan Ringnalda 3 mnd. te Uitwel lingerga. Sible Ilaagsma, 73 jr. wedn. van Claaske.de Haan, te Heeg. Gerben Boelena 2 jr. te Uitwellingerga. Pierkjen Buma, 33 jr. echtg. van Bauke-Couperus. Herre Kui pers, bijna 7 jr. beide te Gaastmeor. Ecg levenloos aangegeven kind. Y }E EGHTÉ> 65,28 59,84 Kleine Hoogstraat LEEUWARDEN. NB. Orders en bestellingen worden recht streeks alsook aangenomen door den Heer J. de VRIES, aan de Potterzijlen te Sneek. 27% •- 25% 53 KLEINZAND. YZERHOUrjE^D-ELIKSTER Spijsvertcrendversterkend en koortsverdrij vend een zout met gier vereenzelvigd en met de Kina vermengd, vormt het zekerst en krach tigst geneesmiddel tegen Bloedsgebrek, Bloedar moede, gebrek aan krachten, aandoeningen der maag, langzame herstellingen, gevolgen van het kraambed, enz. -*- Te PARIJS, 22, rue Drouot en ia alle goede apotheken. Hoofddopóthouder TITUS POSTMA, voor heen S. P. Postma, Bazar Leeuwarden. Adres Wed. P. GROENEVELD, Oude Koemarkt, Sneek. Ie soort 2e 3e 106 id. 100 id. id. id. van Amsterdam. van 1 Sept. 2 Sept pCt. Nat. Wcrkel. Schuld 67'/. Buitenl. Spanje Binnenl. Portugal RuslandA®. 1798/1816 98% 90% 82 120 id. 81,60 110 id. 74,80 ENGELSCHE LONDEN, 29 Augs 1881. Friesche per vat le qualiteit f 58,56, 2e f‘55 W. BAKKER. Eonig Agent voor Sneek. 1877 1873 6e Serie Oost. Papier. Mei/Nov. 65s/8 B Zilv. Jan./Juli Trirkije Peru 1872 .7 5 Aand. Chic. North. W. Erie 42% Engclsche Wissels f12.14' Aand. Gr. Rüss. Sporen KOPENHAGEN den 27 Augs 1881. HeereNhoe-Boter, van ligt gezuurde room, por 50 Kilogram. Fijnste Soort 116 Km. a Krn. 78.88 a is per vat 63.11 a 72,08 a 74,80 68,— a 70,72 63,92 a 66,64 57,12 a 62,56 Boter van zoete room, per 50 Kilogram. 130 Krn. 88,40 is per vat 70,72 id. 81,60 idem id. 74,80 idem Handel zeer vlug Prijzen vast Kwaliteit goed BOTH R M A R K T. BOTER. Friesche per vat le qualiteit f58,56, 2e f5!b|8, 3e f 51,84. Deensche, vau zoete room, per vat lp kw. f 63.302e kw. f 59,52; 3e f 56,64.1 Aanvoer ruim, Haudel flauw, Prijzen lager, Kwaliteit goed. Dockum, 31 Aug. Van oud vlas waren en kele partijtjes op het land tegen zeer gedrukte prijzen verkocht. Van nieuw vlas waren heden eenige bundels aan de markt, die van 30 tot 51 stuivers koopers vonden. LEEUWARDEN, 2 Sept, Boterprijs f5500 f 51,00, 2e soort f48,00 h f3e f 42. NBW-YORK, 2 Sopt. De laatste berichten constateren weder be terschap bij den President. PARIJS, 2 Sept. De tijdingen uit Afrika luiden zeer ongunstig Geheel Arabie wordt blijkbaar planmatig in on stand gebracht. 42' %6 IN Apothekers te Zeist, door tal van Geneeskundigen aanbevolen. iedere flesch uit onzo B.ib 5 V vISSj fabriek is op de omslag met de handteekening „Kraepelien Holm” voorzien. Verkrijgbaar in flesschen van fl*en f 1.90 bij de H.II. Apothekers Te Sneek, II. CANNEGIETER HGz.; Har lingen, J.H. Snijder; Leeuwarden, Plantenga AlberdaBergum, OttenBolsward, de Boer Dokkum, Wolthers; Franeker, v. d. Meulen Zn.Heerenveen, PonneJ oure, Oosterbaan Kollum, Swart; Makkum, de Boerj Wolvoga, Dijkstra; verder in de bekende Depóts. Gal-aandoeningen en maagkwalen, veroorzaakt door overmatige warmte, of te veel gebruik van spijzen, zijn, indien zij niet vroeg beteugeld wor den, dikwijls van onaangename en ernstige ge volgen vergezeld. Indien iemand bevindt, dat hij 'minder'gemakkelijk denkt dan gewoonlijk, dat het voor zijne oogen schemert, dat zijn hoofd duizelt, terwijl'hij ongeschikt is voor alle, zoo wel lichamelijke als geestelijke inspanning, dan kan hij zeker zijn, dat hij in de onmiddelijke noodzakelijkheid is van het eeno of andere ver- koelende middel, om gevaarlijke gevolgen te voor komen. Dat hij dadelijk eene doos Holloway’s Pillen late halen, eu na een paar doses zal zijn hoofd helderder, zijn geest meer opgeruimd, en zullon zijn krachten hersteld zijn. Gedrukte ver klaringen tot gids voor de patiënten omtrent het gebruik van deze bewonderenswaardige artsenij zijn aan elke doos bevestigd. Zijn op franco aanvrage a contant te beko men bij alle apothekers in Holland, alsmede bij HOLLOWAY’s Etablissement te Londen, 335, Oxford Street. Doosjes Pillen en potjes Zalf a f 0,80, f 1,80, f 3,00, f 6,75, f 13,50, f20,50. "gedrukt EN UITGEGEVEN BIJ W. COOL VAN BOKMA, TE SNEEK. waardig te maken. M. E. PINO, Kruizebroederstraat. NB. De Lijsten der Staats-loterij voor be gunstigers in den winkel gratis ter inzage. ®en Nieuwe Zeven Octaafs PIA- NINO, met Prachtige Kast en zui- ver van toon, voor 250 Gulden. k'Adres: J. C. HILLEBRAND, Minnemastraat Leeuwarden. ■r A f f L Y y Y y y y y y 7> yy yy n n -- p'i - ii s;| q ï^=h] Él q JE MA1NT1rN»KM SISAREN. ■■7 jl%T - - ii FABRIEKSMERK GEDEPONEERD IEDER DA& versch uit de Brouwerij aangevoerd KRISTAL HELDER en LEKKER HEINEKEN’S BIER, per flesch 17 Cents */2 9 Cents, ■;ïF. i l’ Ili'I: Y n r. Y Y Y Y Y Y Y Y i> er t el e g r a ae. EE FECTENBEURS

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 4