r9. T.I- ■Sa ft. Bum B HIT miilMHT Sfflk. WIS- Bi 1BIIllllUII.BUÏI* BI Paardenmarkt te Snoek. I Hl 1881.. Z E S-E ND E R.TIQSTEJ No. 72 w O AG SR, y» A 4: 9,É 6,5 d,t Kui- stig 1!) I ske, I ,zv. I n te I t en I dv. I ‘is ER- Söol /M KV W O E Pi S I> -A» O- 7 SB V C-’ tot de door het afzonderlijk uitgeven be- grondwetsartikel: do Staten-Generaal vertegen- Zij komen go- tig A .happelijke verhoudingen wordt in acht geno- het vloeden en en nimmer straffeloos wordt miskend. Het l dat net met emm uj ,ndij Ma tter olk- rcob idea - -s..^ j wel- van ileus 33 Eeu, 1 OJ! tf. ■pt. '!0 15/ /1Ö IAAT. J en ZATERDAGS, voor 3 maanden ƒ1.franco per post ƒ1.25. stukken, uitgave ot redactie betreffende, franco 1/ /IJ I /8 I ’/•l J Idel ater js a' kjes' RS- l’ 2 i gekomen census. iaat zich bij de oplossing door gevolgen van den census de minste kleinigheid afschrikken. invloed verzekeren. dat hij in belang de normale leiddraad der in de rechtszin van anderen, brengt hij onder j het oog, dat niet hij te weinig, maar dat zijn j tegenstanders te veel op dien rechtszin vertrou wen. AA... - - invloed en elke eenzijdigheid baart onrecht. Breng niemand in conflict tusschen plicht en belang, is de eenvoudige regel der wetenschap ,ue zooveel nu sc' m'-- cn-W- ikto Zoolang toch elke ]lct koningschap geen rekening meer gehouden; van het kiesrecht, het belastingstelsel ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 7 '('2 Cents. Bij abonnement is de prijs be- 1 an gr ijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. buitengesloten. Een doel des volks zon zonnar 5 goeden grond bevoorrecht worden boven het ander. En de uitgesloten loonarbeider erkent de kleine i ondernemer en rentehefters niet als beter rechter voor zijn aanspraken dan de rijke on groote. Een en ander zou dus oorzaak zijn, dat de kloot tusschen de beide deelen van het volk door census verlaging eer zou worden verwijd dan gedempt. Eerst is de heer Van Houten tot de erkenning van het absoluut schadelijk van den Naarmate hij als Kamerlid de noodlottige s van nabij heeft waar genomen, heeft hij loeren inzien dat de census de beste staatsinstellingen ondermijnt on ook zelfs de beste mensphen bederft. Geen rechtsstaat is bestaanbaar met de eenzijdige vertegenwoordiging door het censusstelsel. De afgevaardigde, die op zijn mandaat prijs stelt, moet bewust of onbewust letten op hen, die bij de stembus invloed hebben en het is ónmogelijk dat do Kamer doorgaand even goed kan letten op de belangen van hen, die geen stem hebben. Een trek hebben alle partijen in onze Kamer gemeenzij zijn bereid onmiddellijk gemeene zaak te maken tegen ieder die ook maar met den vinger wijst naar ’t geen I het kapitaal als zijn recht beschouwt. Ons kies stelsel kortwiekt alle talent en drijft het rechts gevoel uit. Ideeën, die eenig voorrecht van de bezittende klasse bedreigen of haar een onaan- genamen plicht zouden opleggen, komen niet tot ontwikkeling. Capaciteiten, die wogen inslaan welke de kapitalisten onaangenaam zijn of haar bedenkelijk schijnen, staan geïsoleerd en menigeen is het slachtoffer geworden van die uit den census noodwendig voortvloeiende omstandigheden. Naar de heer Van Houten daarop nader uit eenzet, is zijns inziens de val van Kappeyne het gevolg van het feit, dat hij dreigde den census aan te tasten. Ook toevoeging der zoogenaamde capaciteiten de toekenning van het kiesrecht aan perso nen van hoogere opleiding, ook wanneer zij geen belasting betalen zal de eenzijdige geest van ons kiesstelsel niet verbeteren. 7j noegzaam allen uit de nu reeds vertegenwoor digde volkslagen voort en men zou dus louter versterking van de reeds vertegenwoordigde klas se krijgen. Bovendien zou de bureaucratie er door versterkt worden, want het aandeel van hen die alleen ter wille van een baantje, een hoogere opleiding genieten, is overwegend groot. Wilde men onder de burgers bokken en scha pen scheiden, dan zou men op het zedelijk ge halte moeten letten en naar personen zoeken wier rechtsgevoel ontwikkeld en wier geest vrij is. Maar hoe die weinigen uit de massa te vin den? Men moet bij de organisatie van staats instellingen niet in oen dergelijk onderzoek dor menschen treden. Men moet ze nemen zooals ze zijn, maar trachten hun min goede neigingen en hun natuurlijke aandrift door een goede or ganisatie zooveel mogelijk te neutraliseorcn. Al lereerste regel is daarom, dat men bij conflict van belangen den rechterstoel niet dóór één der partijen late bezetten, maar aan allen gelijken invloed verzekeren. Dengenen, die den heer Van Houten verwij ten dat hij in belang de normale leiddraad der handelingen ziet en te weinig vertrouwen stelt i in de rechtszin van anderen, brengt hij onder het oog, dat niét hij te weinig, maar dat zijn j anuers vwh up uwu icuuvomu Het belang heeft op de rechtsopvatting hand te wijzen. voor eenvoumge regei uec weteuBvuap den zegen c_ oo-elijk bij de ordening van maat- gelijks leven geduri 'o. J J ii r noVnn veroorde SM1 Eli lilt CO r/ van die, door den neer van iiuuiun steld, waarin verklaard werd, dat „’s lands be den 1 verbood de herziening it 5') W census-kiesstelsel nu leidt de staatslieden in voortdurende verzoeking en in voortdurenden strijd tusschen plicht on belang. Het Artikel wordt besloten mot een warmo aansporing tot, allen, om een einde te maken aan de scheiding tusschen burgers en burgers welke door den census wordt gehandhaafd en die onze eenheid naar binnen en onze kracht naar buiten bedreigt. Met en door het initiatief der uitvoerende macht is de noodige ingrijpende hervorming reeds nu bereikbaar, ’t Komt detr heer Van Houten voor, dat de kroon niet kan aarzelen, nu de motie van de heeren van Dol den c. s. haar tot handelen dwingt, zich vóór afschaffing van den eensus te verklaren. Mocht echter de beweging, welke uit de motie van 25 Mei noodwendig moet voortvloeien, ontaarden in een kleingeestig gescharrel der partijen van het verleden, om, met bepaalde, oogmerken, hier of daar de cijfers van den census te veranderen of een kiesdistrict te verknippen, hij, Van Hou ten, zal zich in den strijd niet mengen, maar hij zal de nieuwe consuskamer begroeten, met het verzoek om h uir eigen doodvonnis te ondertee- kenen, gelijk de bestaande het op 25 Mei deed. Do N. Veend. Ct. bevat een hoofdartikel over den eed der gemeenteraadsleden, onderteekend door H. U. M. Wij ontleenen daaromtrent het volgende: De schrijver zegt, dat tegen de bepaling, dat door ieder „op de wijze zijner godsdienstige ge zindheid” de eeden of beloften moeten worden afgelegd, een nieuw benoemd raadslid (in Assen) in verzet is gekomen. Dit lid heeft op politiek gebied overgebracht wat op kerkelijk gebied reeds lang in zwang was. Als bepalingen der kerkelijke reglementen in conflict komen met heilige overtuigingen van de leden der kerk, dan plegen zij eerst tor zijde gesteld en daarna opgeheven, eerst feitelijk en dan in geschrifte afgeschaft te worden. Dit de weg dor revolu tie. De Kerk is in de meeste gevallen onmach- vig om te verhinderen, dat de leden dien weg bewandelen. De Staat daarentegen pleegt te dezen opzichte minder tolerant te zijn. Daar geldt de regel: eerst gehoorzamen, dan pro- testeeren; de wetten eerbiedigen, zoolang zij in zwang zijn, en dan langs wettigenweg ze door andere trachten te vervangen. Wie tot lid van den gemeenteraad benoemd wordt en bezwaar heeft tegen het afleggen van den daartoe gevor derden eed, zou voor zijne benoeming moeten bedanken tot tijd en wijle, dat hij zelf, of zijn kiezers, of hoogere autoriteiten zullen hebben bewerkt, dat de bepaling wordt opgeheven. Door zijne betrekking te aanvaarden, zijn geloofsbrie ven in te zonden en ter vergadering te verschij- non met den eisch om, schoon niet varende onder Doopsgezinde vlag, van den eed te_ W’- den vrijgesteld, betreedt de nieuw benoemde den weg der revolutie. De vraag is evenwel of in sommige gevallen revolutie, die knoopen doorhakt, niet doeltref fender is dan hervorming. Tegen de beloften en verklaringen op zich zelve°hebben de openenten geen bezwaren, maar slechts tegen den vorm, waarin zij vervat zijn. Met name geldt het de welbekende formule: „zoo waarlijk helpe mij God almachtig Welke reden is er, om dezen volzin van de Men zou kunnen zeggen: geene. Althans niet lieden, die gewoon zijn den naam Gods, of den ze°en of de verdoemenis Gods, ia het da- ’g aan te roepen. Indien wij h ffJ vloeken veroordeeleu, dan is het meer om- Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS Abonnementsprijs Alle brieven en in te zenden. 1 II— Bij dit nummer wordt een bijblad uitgegeven. BURGEMEESTER en WETHOUDERS dor Met het nemen van krachtige maatregelen om dit euvel te doen ophouden, heeft men zoolang getalmd, dat de ziekte gevaarlijk dreigt te worden. ï)it is te wijten aan de partij, die in een reeks van jaren in ons land de overhand heeft, welue partij de vraagstukken niet meer onder de oogen durft zien en met sussende middeltjes het drei gend gevaar wil bezweren. Dit soort van op portunisme, het uitstellend opportunisme, is het ellendigste dat men bedenken kan. Men ver klaart zich in beginsel voor de ,eenof andere verbetering, maar l..„.- - de minste kleinigheid afschrikken. Men zoekt excepties om zijn stilzitten te vergoelijken. De schrijver gaat daarop in ’t kort don toe stand onzer staatsinstellingen na, en geeft een schets van ’t geen het uitstellend opportunisme van onze staatsinstellingen heeft gemaakt. Een Eerste Kamer is, goed samengesteld, nuttig, wijl zij al ware het alleen door hare aanwezigheid, corruptie keert. Haar bloot controleerende rol maakt het echter op zichzelf reeds ónmogelijk, dat zij een levende staatkundige macht wordt, terwijl het kleingeestig plutocratiesch beginsel van samenstelling bij onze Eerste Kamer ge huldigd de beperkte keuze uit de hoogstaan geslagenen haar nog te meer van het volk verwijderd houdt. an iiouieu nevu. m I)e Tweede Kamer is de wezenlijke volksver re Vragen des Tijds het besluit, tegenwoordiging. Zij is als zoodanig erkend zoo lang de staatkundige strijd tusschen volk en re- geering duurde. Toen evenwel de strijd met de kerkelijke partijen op den. voorgrond trad, begon zij achteruit te gaan, tei ff ijl haar eigenlijk verval dagteekent van den tijd sedert de economische strjd van belangen, tusschen do loontrekkende eenerzijds en de ondernemers en rentenieis an derzijds meer en meer tot bewustheid kwam, en het overwicht van de laatsten bij de samenstel ling der Kamer praciische beteekenis kreeg. De” census is partijdig en maakt het kapitaal tot partij en rechter te gelijk. De bezittende klas- sen, die reeds in de Eerste Kamer een speciale vertegenwoordiging hebben, krijgen er nu een tweede bij door den census, die loontrekkenden uitsluit en hen overlevert aan het billijkheidsge- voel der wederpartij. Onder dozen stand van zaken zou in normale omstandigheden het zinkende aanzien der kroon zich hebben kunnen herstellen, maar ook dit is het geval niet. Als iverlcelijke, macht wordt met het is een blo’ote vorm, een zuiver politieke instelling, een louter symbool geworden. De kroon heeft, door het stelselmatig steunen van al wat versleten is, zelf haar eigen onmacht be werkt. Zij is op ’t oogenblik phis bourgeoise qeu la bourgeoisie. De vraag doet zich op of de oogen der re- geering zullen opengaan, nu de Tweede Kamer zelf zoo eenparig het schip van staat wrak heeft verklaard. Zal zij in den besten zin van het woord opportunistisch handelen en de gelegenheid aangrijpen, die zich thans aanbiedt, om een Kamer in het leven te roepen, die werkelijk kan optreden voor het geheele volk? Met behoud van den census is dit, volgens den heer Van Houten, ónmogelijk. Een census, hoog of laag, heeft altijd ten doel en gevolg, den in vloed der voor loon werkenden kunstmatig te verzwakken en dien der renteheffers en onder nemers te versterken. De staat wordt daardoor niet een wachter voor de rechten van allen, maar een.dienaar der belangen van een deel. Verlaging van den census geeft niet genoeg. Wel zullen daardoor kleine ondernemers en klei ne bezitters binnen komen, marr zelfs de beste arbeiders, die geen kapitaal bezitten, blijven L>. )W. •en iske iedo LOU- aikc Jo- i. am is en Ja- I to I a en I i J. I I gemeente Snoek, maken hiermede bekend, dat de foajaars-Paardenmarkt dit jaar invalt op V OENSDAG den 21sten SEPTEMBER E. K. J. van DRIESSEN, Burgemeester. J. W. BENNEW1TZ, Secretaris. P E R S. -van 25 Mei jl. werd de volgende motie, voorgesteld door de hh. Van Dolden, Idzerda en van R -- algemoene stemmen aangenomen: UIT DE In de zitting der Tweede Kamer hh. Van Dolden, Idzerda en van Rees, met „De Kamer, van oordeel dat herziening van „het kiesrecht wenschelijk is, gaat over .tot de „orde van den dag.” Deze motie werd ingediend tot vervanging die, door den heer Van Houten voorge- van het kiesrecht nog langer te verschuiven.” De heer Van Houten hooft in het jongste nommor van c_ door de Tweede Kamer metalgmeene stemmen genomen, nader ter toetsing gebracht, en tevens Al „A-dAj'- van het artikel gezorgd, dat hot groote publiek, en niet alleen de lezers van de Vragen des Tijds, met zijn be schouwing in kennis kunnen worden gesteld. In den aanhef van het artikel wordt gewezen op ’t gewicht dor beslissing van de Kamer, wel ke zich door deze motie op de meest formeele wijze heeft aangesloten bij het denkbeeld reeds in het land tot gemeenplaats geworden, d!lt het v oordigeu het geheele Nederlandsche volk, vol- 1 o non onwaarheid is. De weifelende leden der Kamer hebben, door voor deze inotie te stemmen, partij gekozen en thans zal moeten worden ge kozen tusschen twee meeningen: afschaffing of verlaging van den census. De gevoelens van den heer Van Houten zijn bekend. Alleen reeds op finaneieele gronden zou hij den band tusschen het belastingcijfer en het kiesrecht willen losmaken. finaneieele maatregel de meest ingrijpende ge volgen heeft op het gebied is grondige hervorming van ónmogelijk. Geen staatsman kan bij het tegen woordige stelsel van vaste middelen zuinig blijven. De vaste middelen moeten altijd wat ruim wor den genomen. Nu leidt eeu ruime beuis van zelfs tot een weelderig beheer. Daarbij komt, dat het politiek belang bij het tegenwoordig stelsel niet tot zuinigheid dringt. Een zuinig staatsman kwetst allerlei belangen, zonder dat de tevredenheid der belastingschuldigen over een minder Imogen aanslag een tegenwicht in de schaal legt. Bij het stelsel van vaste middelen vernemen de belastingschuldigen eerst, hoe er met hun geld is omgesprongèn, als het te laat is. Het is daai- om zaak belastingstelsel en kiesrecht van elkan der los te maken, ter voorbereiding van de heffing van een directe belasting als sluitpost der be groeting. Op zichzelf zou echter dit argument wellicht geen grondwetsherziening wettigen. Het afdoend argument daarvoor is trouwens van politieken aard. Een beschaafd volk kau in onzen tijd met be staan zonder een wezenlijke volksvertegenwoordi ging, en deze is, met behoud van de census, niet te erlangen.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1