J MIMS I IDIWmiMLW 1'0(111 HE I No. 73 Z E S-E N-D ERTIGSTE J 'H 1881. Z AT FR D A G IO SEPTEMBER, I TV Prins Willem Frederik Karol, Prins der Nederlanden, was geboren 28 Februari 1797. Alle brieven in te zenden. De commissie te Amsterdam, die zich belast had met het bijeenbrengen van de 3 millioen, ten einde te strekken als bijdrage van Amsterdam in de kosten van aanleg van een Rijnvaartkanaal in oostelijke richting, is door den llaad van Am sterdam ontslagen van de verplichting uit de aanvaarding van haar aanbod ontstaan, „onder dankzegging voor de krachtige wijze, waarop zij voor de belangen der gemeente in deze zaak al was het dan ook niet noodig geweest was optreden.” Door Gedeputeerde Staten van Zuidholland is het besluit van den gemeenteraad van Hillegoïn tot het houden van de kermis, die beginnen zou op 26 dezer, niet goedgekeurd. Bij een onweder dat Woensdagmiddag te ruim twee ure boven Zwolle woedde, is de bliksem ge slagen in het dak van een in aanbouw zijnde droogloods van den bleeker Olden hof (firma W est- meijer), in het Groote Weezendal. De metselaar Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco hom heeft hij nu bij uitstek een gunstige ge legenheid om zijne eerzucht te bevredigen. Als het hem, den leek in financieele en belasting zaken, gelukt eene hervorming van het belas tingstelsel tot stand te brengen, dan zal dit de schoonste triumf zijn, dien hij in zijne staatsmans- loopbaan behalen kan. Maar zal de nieuwe Minister van Financiën als hervormer van het belastingstelsel optreden, on vooral zal hij eene nieuwe belasting voor dragen, die moet aanvullen wat er aan ’s lands middelen ontbreekt; wil de schatkist het hoofd kunnen bieden aan de onvermijdelijke uitgaven, welke te wachten zijn? Wij zijn daar geenszins zeker van. Men zegt, dat er in de aanstaande zitting een wetsvoordracht te wachten is tot herziening van den census. De heer Van Lynden heeft steeds verklaard, dat" die herziening moest wachten tot men den invloed zou kunnen nagaan van de nieuwe di recte belasting, welke de Regeering wenschte tot stand te brengen, op de bedeeling van het kiesrecht. Thans zal men de kieswet-herziening krijgen, zonder dat de nieuwe belasting is inge voerd. Dit zou bijna doen gelooven, dat de Re geering teruggekomen is van hare meening, dat vóór alle dingen versterking van ’s lands midde len door invoering eener nieuwe belasting noo dig is, of dat althans, om de klip te vermijden waarop men met Vissering als loods verzeilde, de herziening van het kiesrecht nu moet dienen, om er zich achter te verschuilen, wanneer een belasting op de bezittingen in portefeuille ge vraagd wordt, zooals men zich achter het belas- ting-ontwerp verschool, toen er om herziening van het kiesrecht gevraagd werd. De Vertegenwoordiging mag intusschen geen genoegen nemen met uitstel van het belasting- vraagstuk. Vóór alles goede financiëndat was een goed programma, en daaraan moet worden vastgehouden. Of al de opbrengst der middelen wat meêvalt, dat maakt niet veel uit, met het oog op de groote uitgaven, die voor de deur staan. Als er een leening moet worden geslo ten om de groote openbare werken te bekosti gen, dan moet er geld zijn om voor rente en aflossing te loinnm zoraén én er zHn vaMov nog andere groote uitgaven te wachten, waar voor het geld ontbreekt. Ruimere beschikking over middelen is dus noodzakelijk, opdat niet het totstandkomen van nuttige maatregelen af- stuite op geldgebrek. De nieuwe minister van financiën mag niet op zijn lauweren rusten. Men heeft dan ook de hoop, dat hij eerlang al3 minister van oorlog eindelijk de regeling der Ie- vende strijdkrachten tot stand brengt, welke dit jaar wederom is nitgoblêven. Zijn opvolger bij buitenlandsche zaken is be kend als een onzer bekwaamste diplomaten, wiens berichten uit Berlijn, in de Staatscourant opge- nomen, vaak blijk gaven van een zeer ernstige opvatting zijner taak. De Standaard zegt: „Zoo is het incompleete kabinet dan weer compleet geworden,^ na een crisis van maanden. Een minister van financiën is blijkbaar onvind baar geweest. Immers, indien wel, waartoe dan dat lange tobben? Nu heeft Van Lynden zelf de portefeuille genomen en Rochussen van Ber lijn bewogen buitenlandsche zaken te bezetten. In de gegeven omstandigheden nog een der beste combinatiën. „Financiën zelf te nemen, toont bij Van Lyn den een moed, die aan overmoed grenst, maar die hem toch aanspraak geeft op onzen dank, want niets ware thans meer te betreuren geweest dan de val van het kabinet. Bovendien, hij is zeldzaam vlug en handig en kan veel. Licht brengt hij het er beter af dan Vissering... de specialiteit „Ook Rochussen is een keus, waarmee men vrede kan hebben. Hij werd herhaaldelijk als anti-revolutionair candidaat genoemd, is gezien in de diplomatieke wereld en een consciëntieus man. „Mits dus op den voorgrond sta, dat de anti revolutionaire partij, zoo na als voor, in onvoor waardelijke oppositie blijft tegen het kabinet dat de schoolwet in- en uitvoerde, kunnen we mot den gang van zaken onze ingenomenheid betuigen.” Het U. D. is zeer met de oplossing der crisis ingenomen, daar Van Lynden van Sandenberg waarborg geeft voor een zuinig beheer en men van hem niet alleen voorstellen kan verwachten tot versterking der middelen, maar tevens weet dat hij meer dan anderen kans heeft een te dier zake in te dienen voordracht te doen aannemen. Het blad wijdt vervolgens een beschouwing aan het geheele ministerie en komt tot deze conclusie: „Voor de positie van een kabinet is het natuurlijk het best, dat al zijn leden bij het parlement in aanzien zijn. Dat, zal echter wel altijd tot de vrome wenschen blijven belmoren. In een vereeniging van acht menschen, die te zamon het roer van staat te voeren hebben, zullen er altijd enkele gevonden w.orden die meer en anderen die minder bekwaamheidgeschikt heid en takt bezitten, wier persoonlijkheid meer of minder sympathie wekt. „Neemt men dit in aanmerking, dan is er we zenlijk reden van tevredenheid, dat de portefeuilles van justitie, van financiën, van waterstaat en van oorlog in handen zijn van mannen, die niet alleen onbetwistbare bekwaamheden en meer dan gewone begaafdheden bezitten, maar die tevens bij de vertegenwoordiging zoo hoog aangeschreven staan als de hh. Modderman, Van Lynden, Klerck en Reuther. „Dat zijn dan toch de departementen, waarvan in den eersten tijd do moest noodige regelingen moeten uitgaan, de departementen, die de moei- lijkste hervormingen tot stand hebben te brengen, de departementen, wier hoofden het meest be hoefte hebben, niet alleen aan een goed inzicht in de zaken, maar ook aan welwillepden steun der meerderheid. „Staan naast zulk een viertal nog twee mannen, waarvan de een, de minister van marine, insge lijks zijn taak met eere vervult en niet de minste bezwaren ontmoet, waarvan de ander, de heer Rochussen, grond geeft tot goede verwachtingen, dan kunnen er daarnevens wel twee zijn, wier positie, als die van den heer Six, niet van de krachtigste, of als die van den heer Van Golstein min of meer bedreigd is, zonder dat daarom het s.y,ak genoemd kan worden. Integendeel. .Do a weeae itamui z.a.i nuei war weriiKracnt aan den dag" moeten leggen, als het met die van zulk een ministerie gelijken tred wil houden, en wat dan tot stand zal komen, mag zonder twijfel onder het eerst en het meest noodige gerekend worden.” De Kamp. Crt., de benoeming van den heer Van Lynden, tot minister van finantiën bespre kende, zegt o. a. Onze Premier volgt het voorbeeld van wijlen Floris Adriaan van Hall, die ook van alle mark ten thuis was. Van Hall was achtereenvolgens Minister van justitie, van financiën, van binnen- landsche zaken en van Hervormden eeredienst: juist dezelfde afdeelingcn dus van het Staatsbe stuur, die successievelijk aan den heer Van Lyn den ten deel vielen. Alleen de volgorde ver schilt. Van Hall was als minister van financiën een baas. Hij trad in die betrekking op, nadat ver schillende voorgangers te vergeefs beproefd had den orde te brengen in de door Willem I’s po litiek van volharding jammerlijk in de war ge stuurde financiën van het Rijk. Er was een man noodig, die iets aandurfde, en zulk een man had men gevonden in Van Hall, toenmaals minister van justitie. Hij bracht het groote lee- ningsplan tot stand, in weerwil van het allerhe vigst verzet. Zal de heer Van Lynden, die ook komt doen wat anderen vóór hem te vergeefs beproefden, even handig en even gelukkig zijn als Van Hall? Zoo hij-eerzuchtig is en men zegt dat van kennisgeving. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van gemeente Sneek, maken bekend dat op de ■«retarie dezer gemeente gedurende 14 dagen, beginnen met den 12 dezer maand, voor een ■der ter lezing is nedergelegd, en in afschrift ■gen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar ■ordt gesteld: de aan den Raad aangeboden Kgrooting der inkomsten en uitgaven van de ge- Ueente Sneek, voor het jaar 1882. I Sneek, 9 September 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. van DRIESSEN. De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. U IT DE Over de benoeming van Sandenberg tot Minister van financiën, Jlirijft het Hand. I De heer van Lynden, die in het eerste kabi- .1'‘t-IIeemskerk aan het hoofd stond van het jéilert afgeschafte departement van hervormde i ei! andere cerediensten, in het tweede minister 1;i" justitie was en in de twee laatste jaren de l’iitenlandsche zaken leidde, is derhalve thans |i een vierde qualiteit opgetreden, als de finan- fer van het kabinet, door, hem geformeerd, vellicht heeft hij, de dillettant op financieel fcbied, meer succès dan zijn deskundige voor- fcngers. Als minister van justitie heeft hij veel Jt stand gebracht wat vele anderen te vergeefs landen beproefd; de nieuwe rechterlijke indeeling; ■'j vóllen hopen, dat hij nu ook een betere ver- jceling der belastingen zal weten door te voeren. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 7,/2 Cents. Bij abonnement is de prijs be langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. M I NI o RIAM. Een eerwaardig grijs hoofd heeft zich ter ruste gelegd. Do telegraaf bracht ons heden morgen de treurige tijding, dat Z. K. H. Prins FREDERIK der Nederlanden, na eene kortstondige ongesteldheid van slechts een I paar dagen, te ’s Hage is overleden. Zijn heengaan is een gevoelig verlies voor ons Vorstenhuis en voor ons Vaderland. Prins Frederik toch, algemeen geacht en geëerd om zijne edele hoedanigheden en vor stelijke deugden, was de oudste, getrouwe raadsman van de kroon, wiens bezadigde en doordachte wenken en raadgevingen, ook onder de moeilijkste politieke omstandigheden, niet alleen steeds hoog gewaardeerd maar ook meest-altijd dankbaar gevolgd werden. Als zoodanig kan dan ook van den grijzen vorst dankbaar getuigd worden, dat, alhoewel niet direct geroepen om aan het hoofd van ’s lands zaken te staan, hij daarop toch gedurende de laatste halve eeuw een veel beteekenenden, weldadigen invloed heeft uitgeoefend. Wel bleef, uit den aard der zaak, veel verborgen van ’tgeen Prins Frederik gedurende zijn langen nuttig werkzaam leven voor ons Volk en ons Vaderland heeft gedaan; wel zou hij-zelf -de bescheidene, nederige man,-zeker de laatste geweest zijn, die er zich ooit op zou verheffen, wat Vorst en Volk en ’t land, dat hij lief had, aan hem verplicht waren - maar zij, die het voorrecht genoten den edelen Prins meer van nabij te loeren kennen en vooral zij die geroepen waren om als ministers en raadslieden der kroon voor ’t lands belangen te waken - zij zouden het kunnen getuigen, welk een werkzaam aandeel hij steeds aan de behartiging der algemeone zaken heeft genomen; hoeveel goeds ook door zijn toedoen werd tot stand gebracht, hoeveel verkeerds misschien ook door zijn verstan- g ig en vaderlandslievend beleid werd afgewendzij zouden het zoker allen gaarne dank baar willen getuigen, dat met Prins Frederik een der edelste zonen uit het huis van Oran je is ter ruste gegaan, wiens nagedachtenis ook bij het nageslacht zeker in gezegend aandenken zal blijven. PERS. van don heer Van Lyn- van Sandenberg tot Minister De heer ■bar i'll fei P-'li BIN» ENLA W R, t - ---«MS-MS-H■"BBBR |OEEKEK COURANT. 9?

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1