■B ID WWIHllD TOOK DE «■TDDHDffflOIIDISSfflfflTSlB. KI a Paardenmarkt te Sneek. mSSr g kW0EJ'SDAG No. 74 1881. Z E S-E N-D E R T I k 1 W O E JN s B 14 SE1PTE3VITJE14, I*" I- a. 0, b. on Th. .0 10 ttf ik met hevige oog men het le el 1. g n Alle brieven in te zenden. I It k o. ir o >r b n d A beheer der Stadsreiniging leden, J. Gorter, D. Gorter en J. J. Beek- I Gemeente-eigendommen Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.franco por post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave ot redactie betreffende, franco woonhjk te bed. Dit feit gaf toen evenwel geen reden tot bezorgdheid. Den volgenden dag be- V°kÉ i ■P™8 Z1°h insgelijks ongesteld, maar achtte het niet noodig den geneesheer te raad plegen en hij achtte het zelfs onnoodig zijn reis naai Muskau, die op den volgenden morgen was vastgesteld, op te geven. De Prins was gedurende den avond tot hot uur waarop hij te bed ging en gedurende den nacht onrustig, en in den vroegen ochtend van Woensdag had zijn toestand reeds een zeer ernstige keer genomen tengevolge van de hevige koorts, die zeer veel bezorgdheid baarde. Men bleef toen tusschen hoop en vrees. Wel werden eenige gunstige teekenen waargenomen, doch deze verschijnselen waren slechts van korten duur daar de doorluchtige lijder daarna i benauwdheden te worstelen had. Met het op dien onrustbarende!! toestand achtte geraden den Prins en de Prinsen von Wied daarmede in kennis te stellen. De kinderen van den 1 rins kwamen dan ook reeds den volgenden nacht op het huis Do Pauw aan, vergezeld van 11. K. 11. Hendrik, die te Nicuwediep verblijf hield. De geneesheer achtte het niet wenschelijk dat de vorstelijke reizigers, voordat de nacht ver streken was, den Prins zouden zien. Donderdag ochtend eerst hebben de kinderen en prinses Hendrik hun vader en behuwdoom gezien, nadat in den morgenstond zich gunstiger teekenen hadden geopenbaard. Ten 10 ure ongeveer ver ergerde de toestand en scheen alle hoop op her stel benomen. Reeds toen nam de Prins afscheid met axleen van zijn kinderen on prinses Hendrik, maar van zijn geheele omgeving, ook van do trouwe kamerdienaren, die hom met veel ijver en toewijding hebben bijgestaan. Zijn geest' was helder tot aan het stervensuur toe. Ofschoon de ademhaling zeer kort was, sprak de Prins nog tot sommigen uit zijn omgeving, had voor ieder nog een opwekkend woord over, ja gaf iuw blij ken van een blijmoodigen geest. Z. K II. dankte nog dozen en genen zijner dienaren, die jaren bij hem geweest waren en zich door trouwe plichtsbetrachting hadden onderscheiden. EenRe uren voor zijn dood verlangde de Prins, wegens de hevige benauwdheden die hom kwelden, het ziekbed te verlaten en hij is dan ook op oen stee zittende gestorven. Zelfs weinige oogen- bliKxven te voren had de lijder nog een kop bouillon gebruikt en nadat hij nog vriendelijke woorden tot zijn kinderen had gesproken, is de edele o-rijs- aard vrij onverwacht zacht en kalm ontsfcpen. In de stqrvensuro waren tegenwoordig de 1 rins en prinses von Wied, zoomede prinses llenmik mot do leden hunner hofhouding, de adjudanten en kamerheeren van wijlen Z. K TT de geneesheer dr. Blom Coster en verscheiden dikanHr dnwn 10°P Van den dag was pre dikant bij do Herv. gemeente te Wassenaar, de loei Bartstra, tot hot houden van gebeden bü den Prins toegelaten. Onder de weinigen, wien verder dit voorrecht te beurt viel, behoorde de logo auS ™n d° Al onze bladen brengen in warme bewoor dingen hulde aan de nagedachtenis van prins 1 redenk. Een extra-nommer van do Staatse., Vrijdao- namiddag verschenen, bevat liet volgendeHet heeft den Almachtige behaagd Z. K. H nrins Frederik der Nederlanden tot zich te nemen. outaliep Donderdag avond omstreeks half elf ure op het Huis de Pauw. Het Kon Huis en het gansche vaderland zijn door dit verlies in diepen rouw gedompeld.” De Koning en Koningin kwamen gisteren namiddag per extra-trein van het Loo te Voor-' schoten en hebben zich van daar enmiddellijk naar het Huis de Pauw begeven, waar zij om streeks 4 ure arriveerden. De vorstelijke per sonen betuigden hun hartobjke deelneming aan prins en prinses Von Wied en beschouwden het stoffelijk overschot van den overleden prins. Na er ongeveer een uur vertoefd te hebben ver trokken Hl I. MM. weder naar het Loo. De Kroonprinses van Denemarken, kleindoch ter van prins frederik, werd verwacht. De hofmaarschalk van prins Frederik, graaf van Limburg Stirum, is tot zijn executcur-tes- tamentair benoemd. Naar ’t Kad. vernoemt, zal de plechtige be grafenis waarschijnlijk plaats hebben op Vrijdag 23 September. ’t Zelfde blad deelt mede, dal van het overlijden de opening der Kamers waarscngnlijk niet plaats zal hebben door Z. M. den Koning, maar overeenkomstig art 98 van de grondwet door een commissie. Omtrent het ziekteverloop en de laatste levens uren van den Prins verneemt de N. R. C. nog de volgende bijzonderheden: De Prins gevoelde zich Maandag jl. reeds eenigzins ongesteld, maar liet zich, hoezeer onwel met weerhouden om dien dag zijn dagelijks be- zqeK op zijn paleis te Den Haag te brengen Des namiddags verleende de Prins nog een au diëntie aan Zr. Ms. minister-resident in Portugal met verlof alhier aanwezig, den heer Mazel die alzoo de laatste was die deze eer genoot In den avond begaf Z. K. H. zich vroeger dan ge- AI)T ERTEITIEN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 7’/2 Cents. Bij abonnement is de prijs be- angrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Snoek, maken hiermede bekend, dat de ^ajaars-Paardenmarkt J. van DRIESSEN, Burgemeester. J. MBENNEW1TZ, Secretaris. B EKEN D M AKIN G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ^neel-, maken den ingezetenen bekend, dat tot en leden dor volgende raadscommis- sien zijn benoemd: Commissie van l Voorzitter, de Burgemeester: T ZN i tx huis. Commissie voor Straten en Wallen: Voorzitter, Johs. Schijfsma; leden, J. Gorter, II. S. do Vries Camphuis. p. Commissie voor Voorzitter, H. Jz. Kingma; leden, mr. L. Reitsma, D. Gorter en P. r enneina. d. Commissie voor openbare werken A oorzitter, J. Ilalbcrtsma; leden, II. J. Jaarsnia en G. Cool Tliz., en Rot leden^ van de Commissie voor Straf verordeningen waarvan do Burgemeester Voorzitter is (art. 166 der gemeentewet) do heeron, mr. L. Reitsma, G. Cool Thz. en J. Gor ter. Sneek den 12 September 1881. Su> gemeester en JT ethouders voornoemd, J. van DRIESSEN. De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. S T A T E N-G E N E R A A L. lige bescherming aan. Het Loo, 10 September 1881. Willem.” Het stoffelijk overschot van den doorluchtige!! doode is Zaterdagavond in bijzijn van de op de 1 auw aanwezige familieleden en het personeel van s prinsen huis in kruiden nedergelegd in do looden kist, die aan de binnenwanden mfet zwaar gekapitonneerd satijn bekleed en van kussens van dezelfde stof voorzien is. Deze looden kist, door middel van soldeoring lucht dicht gesloten, is gevat in cene fraaie mahonie houten kist, met lijstwerk afgezot en voorzien van zilveren garnituur. Dit garnituur, vervaardigd door de firma Mans veld Zn., bestaat uit 8 massief zilveren leeu- wenklaauwen, waarop do kist rust, en uit 8 zilveren hengsels, voorzien van de zinnebeelden des doods. Het deksel zal worden bevestigd door twaalf schroeven met zilveren koppen in den vorm van een bal op een kubus. *s voorzi°n van een vierkante plaat, uit de fabriek der firma v. Kempen te Voor schoten, waarop gegraveerd staat Willem Kakel Frederik Prins der Nederlanden, geboren te Berlijn 28 Februari 1797 oveileden „Huis dc Paauw” onder Wassenaar 8 September 1881. Onder de eigenaardigheden van den Vorst was, dat hij in politiek nimmer een boordje droeg. Met dergelijke nieuwigheden hield do grijsaard zich niet op. Een zwarte stropdas, op militaire wijze gedragen, was alles, wat hij in bnrgerkleeding om den hals droeg. r/.Pe P™8 tas veel en hield veel van letterkunde. Zijne studeerkamer is dan ook boven tot bene den vol met boekenkasten. Ook trok hij zich daar s avonds na 11 uren, wanneer do Prins eerst thee dronk, bij voorkeur terug, om in het stille naciitelijk uur zijn zaken na te gaan, zich te wijden aan zijne studies of particuliere aange legenheden. Eerst na drie uur ’s nachts dacht de Vorst aan zijn rust en sliepdan gerust tot 12 uren. Ziijne ruime studeerkamer was daarenboven opgevuld met allerlei papieren, op den grond en tafels gerangschikt door den Vorst zelf. Slechts een smalle ruimte liep tusschen den chaos als een voetpad door. Doch de Prins wist alles precies te liggen en zou m ’t donker elk papier hebben kunnen vinden. Als een van de schoonmaaksters zich dan ook xcistout had, wat al te stollen of een paar stree- pen te Verloggen, bemerkte dc Prins dit en klaagde er over. Blijkbaar was Z. K. 11. een vijand van wat men verstaat onder vrouwelijke schoon maakwoede. Zijne Hoogheid sprak het woord schoonmaken dan ook nooit uit, en bevond dc Vorst zich in de noodzakelijkheid een lessenaar of kast te laten scuooninaken, dan liet hij die alles afsloot op het meubel den sleutel zitten. Alsdan wisten de bedienden, dat dit een stilzwijgend gebod was tot open- en schoonmaken want wat er in ge borgen lag, was dan ’s nachts verplaatst. De Prins was volkomen op de hoogte van en volgde tot op het laatst zijns levens alle staat kundige handelingen. Vandaar dat hg een ijverig cóurantlezrer was, en volgens personen uit zijn naaste omgeving zag .i^j alle belangrijke nieuwspapieren eiken dag .taen feit is het, dat Z. K. H. zeiden in zijn yylaJg zat zonder een nieuwsblad in handen te hebben, hetgeen, volgens den Prins, ook een uit nemend middel was om zich te verschoonen van de vermoeienis, door een ieder begroet te wor den en te moeten terug groeten. De Prins had een geregelden en gezonden leefregel. Zijn verdeeling van den dag en nacht is bii „Mijne Heer en! „Het heeft God behaagd Zijne Koninklijke i DS Predei'ik der herlanden, on- ze,i beminden oom, na cene kortstondige ziekte qp den 8sten dezer tot zich te nemen Met diepe droefheid, Mijne Heeren, geven Wij5 U kennis van dit overlijden, dat opnieuw fouw biengt over het Koninklijk Huis. Wij twijfelen met aan L we deelneming in Onze rechtmaRm smart en bevelen U Mijne Heeren in Gods hri- - - L a—— B I SI K BJS L A B. t- ;i‘ it jr it ar ir st n. it fi- 12 4 :8 2 il ir I t. Hi y ie io jMr den voorgrond tussehen geoefende en niet-geoefende schutters Voor de eersten is de oefenhigstijd gemiddeld een, voor de laatsten gemiddeld twee uur 's weeks. De verdeeling der oefeningsuren en verdere maatregelen zullen een onderwerp uitmaken van instruction en voorschriften van de uitvoerende macht. Aan het legerbestuur wordt invloed toegekend in alle aangelegenheden, rakende den'dienst, de oefe ning en bevelvoering der sehutterskorpseu.. Voorts worden in gesteld, inspecteurs der schutterijen, opper- of hoofdoflieieren, belast met de algemeene leiding van den dienst dor schutterijen en met het toezicht over de uitvoering van, den dienst. Indee- ling der schutterijen in bans vervalt; alleen wordt gesplitst tus schen gèoefenden, die terstond bij oorlog aan het leger worden toegevoegd, en niet of onvoldoende geoefenden, die alsdan in de legerplaatsen ofgroote garnizoenen verder worden geoefend. oorts zijn bijzondere bepalingen opgenomen tot regeling van de straffen, de tucht, de toepassing van straffen en de rechts pleging bij de schutterijen in vredestijd. Het provoost-arrest dat thans niet in de wet als straf voorkomt, wordt in het ont werp als zoodanig ingevoerdvoorts zijn de bepalingen zoowel ten aanzien van het opleggen van geldboete als van andere straffen verscherpt en in beter verband gebracht met de zwaarte der overtredingen en misdrijven. Aan de kommandan ten der schutterkorpsen en andere bevelvoerders wordt de bevoegdheid toegekend om, wegens bepaalde overtredingen, strafexorcitien geldboete of provoost-arrest op te leggenterwijl tevens de middelen worden verschaft, om in sommige gevallen, tot hand- having dor orde en ondergeschiktheid, de straf onmiddellijk na de overtreding te doen ondergaan. De beslissing der op te leggen correctie moet, behoudens lich te overtredingen, naar het oordeel der regcering aaneen schut tersraad opgedragen blijven. Het is evenwel noodig, dat bij de samenstelling der schuttersraden niet worde gehandeld in strijd met de beginselen der goede tucht; en het mag dun ook niet moer voorkomen dat zooals thans geschiedt - ondergeschik ten vonnissen over en straf opleggen aan hun meerdere in rang of graad. Daardoor meent de het krijgswezen. schutterij is een hoofd regeling. Daarom is ook de 20jarige leef- tengevolge De nieuwe Militie- en Schutterij-ontwerpen z(jn door den mi- ls er van uorlog bij dc Tweede Kamer ingediend. Het ontwerp nopens de militie brengt geen ingrijpende wijzi- k “sen in dc beslaande wet van 1801, dan alleen deze, dat het ontingent op 12C>00 man ’sjaars wordt gebracht. De minister Int dan qp een maximum der militie van 02400 man. De Jvuig zal in plaats van in Mei, in de eerste helft van Octo- geschieden. Zij, die voor den zeedienst bestemd zijn, zullen ebjk mi de inlijving verlof erlangen tot 1 Maart. Vrijstel- wegens broederdienst wordt beperkt tot de kleinste helft n het getal broeders. Eenige zoons blijven vrij. Het stelsel f(. '..'lieilS1'Veiva”°ins is behouden; Daardoor meent de re- b Crnig ontstaat geen nadeel voor Een beter verband tusschen militie en eginscl der nieuwe r* Xia('lngc“omeu als aanvaugstfjdpork van den schutterlijken st, terwfll voor hen, die op dien leeftijd militie plichtigzijn, scimtterlijke dienst zich zoo spoedig mogelijk na afloop van I nuhtiedienst aansluit. De tijd, in vrüwilligen dienst door- lacht, ook bij de militie, vóór men militie-plichtig is, komt türi ’Ung b!j d° bcPalInS van het tijdstip, waarop in vredes ki de dienstplicht bij. de militie ophoudt. dien .’’e schHtóij-ontwCTp is het beginsel van algemeenen to 1 lCht °P8enomcn voor -alle mannelijke ingezetenen van “looftöd van 21 tot 30 jaar, voor zoover zij niet in dienst zijn srh.w eger' de mtóne e“ de mUiüe en voor Hf" dienst ge- Kt zjjn. Dc rustende schutterij vervalt. tómofeite!iJke Sterkte der S«iieefe schutterij wordt geraamd op wón m°n Van 21—25 jaar en i‘3-000 mau van 26—30 jaar, onder 'er,laatSte" he8reP€,‘ ziJU vjjf lichtingen gewezen miliciens, 's anid op 49,000 miliciens. Het stelsel van dienstvervanging 'ij de schutterij uitgesloten. Voorts stelt het ontwerp bij de “ng van den oefeningjd der schutterij ven splitsing op o

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1