FBI H (g 1 1 a SHKITÈB'llÈnBRMOISSMTSM. No. 75 Z E S-E N-D ERTIGSTE J 1881. R G A N G. If Onze Gemecntebogrooling. ZATFIU )1 17 SEPTEMBER, 3843,11 f 89529,67 20839,99 heer en bestuur der Gasfabriek. 15 I A X K N E A 5,1». r 153002,40 1250,— 5755,— 1200,— 106016,52 16212,50 1000,— 2294,89 ƒ306176,81. a t 0 o t I Door den hoogen stand van het water op Maas en Rijn zijn de meeste uiterwaarden over stroomd. Te Den Bosch is men zeer beducht voor een nieuwe overstroomingallerlei voorbe- Ontslag aan don leeraar J. Bleeker. Idem aan mej. A. M. Schijfsma. Onderzoek geloofsbrieven van den heer Feenstra. Voorstel tot aflossing van gemeenteschuld aan de Gasfabriek. 8. Vaststclling van hot reglement op het be- Duitsche taal geschreven, hadden alom in Europa groote vermaardheid verkregen. Zijn naara was eigenlijk Franz von Werner; zijn vader woonde te Woon on on had groote bezittingen in Kroatië. Tijdens den Russisch- Turkschen oorlog van 1854 trad Frans in Turk- sche dienst en kreeg na de vrede diplomatische zendingen. Döor den Minister van Binnenl. Zaken is aan Gedeputeerde Staten der verschillende provinciën eene circulaire verzonden, behelzende eenige wenken betreffende de regeling van het vergun ningsrecht, krachtens de drankwet, met verzoek die ter kennis van gemeentebesturen te willen brengen. Wij ontleenen daaraan het volgende: „In het heffingsbesluit, hetwelk de bepaling behoort te bevat ten dat het met 1 November in werking treedt, is in de eerste plaats vast te stellen, welke som ais vergunningsrecht zal gelie ven worden, met bepaling dat die som voor dengene, die, voor de betaling van het recht, aan den gemeento-ontvanger eene schriftelijke verklaring overlegt, dat in de localiteilen, waarop zijn vergunning betrekking heeft, geen sterke drank verkocht noch geschonken zal worden tusschen Zaterdagavond te zes en Maandagochtend te zes uren, met vijfentwintig ten honderd daalt. Voorts behoort in dit besluit de schatting der huurwaarde van de bedoelde lokaliteiten geregeld te worden. Dit zou op de volgende wijze kunnen geschieden: De Hooge Raad verwierp het cassatieberoep van den graanhandelaar Van Baarle, te Breda, door hot gerechtshof te Den Haag, gelijk inder tijd gemeld is, veroordeeld wegens poging tot omkooping van een openbaar ambtenaar. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 7‘/ï Cents. Bij abonnement is de prijs be langrijk; lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. Het corps diplomatique heeft opnieuw een verlies geleden. Z. Exc. Murad Effendi, buiten gewoon gezant en gevolmachtigd Minister van de Porte bij het Nederlandsche Hof, is den ge zant van Italië, die te ’s Hage vóór eenige we ken overleed, in het graf gevolgd. Maandaga vond ontsliep de Turksche vertegenwoordiger in do plaats waar hij de diplomatieke belangen van zijn land behartigde. Hoewel insgelijks bij de Hoven van Zweden en Noorwegen geaccrediteerd, koos de heer Mu rad Effeddi bij voorkeur zijn standplaats te ’s Gra- venhage en aldaar heeft hij zich een breeden kring van vrienden en vereerders gevormd, want de overledene stond niet alleen bekend als uit nemend diplomaat, doch tevens als voortreffelijk letterkundige en dramaturg. Zijn letterkundige werken, grootendeels in de Bij Kon. besluit is bepaald, dat dc gewono vergadering van de Staten-Generaal Maandag den 19den dezer, ten één ure des namiddags, in eene vereenigde zitting van de beide Kamers wordt geopend door eene Commissie van wege den Koning, waartoe worden benoemd de Ministers, Hoofden van Ministeriële Departementen. Als tegenwoordig een plaats hot oen dag zon der regen doet, schijnt de andere het dubbele te krijgen. Maandag heeft Arnhem zijn deel gehad. Een regenbui, zooals zich toen tusschen half twaalf en twaalf uur over onze stad ontlastte, herinneren we ons niet ooit in Arnhem to heb ben waargenomen, zegt de Arnh. Cour. De straten stonden op verscheiden plaatsen blank. De toevloed was zoo groot, dat o. a. in de Ko ningstraat en Zwanenstraat en het gelfeelo lagere gedeelte der stad, alsook aan de Nieuwe Kraan, om twaalf uur de passage geheel gestremd was door de aanzienlijke hoogte, die het water daar had bereikt. Het stond ver boven de trottoirs en de jongens liepen tot aan de knieën in het nat. reidselen worden reeds getroffen. Een groot aantal arbeiders (ook militairen) zijn bij de zoo genaamde „honderd-el’sche” brug bezig oen ka de te leggen. De nieuwe sluizen zijn gesloten. Het water bereikte Maandag 4 30 M. 4- A. P. Daar de val boven is ingetreden zal het waarschijnlijk ook hier wel losloopen. De laatste berichten luiden weer gunstiger. De landman K. S. Jbz. te Andijk was Maan dag namiddag met zijn zoon en knechts werk zaam met de stoom-dorsehmachine, toen, men weet niet door welke oorzaak, een rad los sprong, don zoon tegen ’t hoofd sloeg en zoo danig verwondde, dat hij eenige oogenblikken daarna den geest gaf. Groningen zal dezen winter weder een operage zelschap hebben. Het zal staan onder directie van frl. Ledwinka, de uitstekende artiste, die zoo gunstig bekend staat. De heer Kliippel treedt op als directeur van het orkest, zoodat ook het instrumentale ge leelte wel goed zal worden verzorgd. De eerste voorstelling zal gegeven wórden'op Dinsdag 4 October. Eert deurwaarder uit Deventer zou te Ter- wolde bij een daglooner eene gerechtelijke ont ruiming houden. Als voorzorgniaatregel nam hij twee rijksveldwachters mede. Toen zij in de woning kwamen, zeide de vrouw, dat haar man niet te huis was en dat zij ook niet wist wan neer hij terugkwam. De deurwaarder verzocht Naar de Asser Cour, verneemt, heeft de mi nisters van binnenlandsche zaken den burge meester te Assen medegedeeld, dat, naar het oordeel der regeering, de arresten van den hoo gen raad omtrent de eoden, die volgens de Ne- derlandsche wetboeken moeten worden afgelegd, evenzeer tot richtsnoer moeten strekken bij de uitlegging van gelijkluidende woorden der ge meentewet. Alleen het lidmaatschap eener gods dienstige gezindte, welks leer het afleggen van eeden verbiedt, kan dus een lid van den raad van verplichting tot eedsaflegging overeenkom stig art. 39 der gemeentewet vrijstellen. Naar het blad van andere zijde verneemt, heeft de Raad van State, over deze quaestie door de re geering gehoord, als hare meening doen kennen, dat de betrokken persoon (de heer Hartogh Heijs van Zouteveen) op beloften als raadslid kon worden toegelaten. De bekende inr. A. van Brussel, redacteur van Asmodée, is Maandag 11. te Brussel overleden. Spectator's plaatis deze week aan de oplossing der Ministerieele crisis gewijd. Men ziet een kunstrijder „in zijn vierden sprong”, zooals het opschrift luidt; een hoepel, met financiën beplant, wordt hem voorgehouden; Binnenlandsche Zaken, Oorlog, Marine en Waterstaat wachten hem nog; een clown loopt hem met de gescheurde hoepels: Eeredienst, Buitenlandsche Zaken, Justitie na en grijnst hem toe: „Cousin, nu ben je op de helft van je carrière!” De plaat is geestig geteekend, zegt het Rott. Nbld., maar ook zonder al te hoog met onzen afgetreden Minister van Buiten landsche Zaken weg te loopen, is het toch bil lijk te erkennen, dat de portefeuilles, die hij reeds van zich afschoof, er niet zoo verhavend uit zien als de hoepels waardoor een kunstrijder sprong. van Brand- Een bevoegd beoordeelaar, die de groote ma noeuvres der troepen heeft bijgewoond, heeft be langrijken vooruitgang opgemerkt. Nimmer, zegt hij, lager in zijn verslag, zag hij zulke onzin nig gekozen geschutstellingen, als wel bij troe- ponvereenigingen voor eenige jaren. Dan is het waarlijk geen wonder, dat er vooruitgang te be speuren was. Als men het nu ten minste nog niet verder gebracht had, dan dat zelfs „onzinnig ge kozen geschutstellingen” bezet werden, dan mocht men wel zeggen, dat de millioenen en millioe- nen, die den oorlogsgod in ons vaderland geof ferd moeten worden, al zeer slecht besteed zijn en zou men bijna de hoop uiten, dat de nieuwe militiewet, die straks uit de ministerieele bu reau’s kwam, maar geen ander artikel bevatte dan dit eene: Er zal geen grooter leger zijn dan noodig wordt geacht om de orde binnens lands te handhaven. Nu was het nog wel eens een gebrek, dat de batterijen het vuur te vroeg openden, wat wel niet goed, maar toch nog te verkiezen is boven te laat. De verpleging der voorposten wordt bijzonder geroemd. Stedelijke autoriteiten en groote landeigenaars, die de hutspot op bivaa proefden, waren eenstemmig in den lof over de voeding. Aan de begroeting der Inkomsten en Uitgaven voor onze Gemeente over 1882, in de laatstge houden Vergadering van den Gemeenteraad door Burg, en Weth. aangeboden, ontleenen wij de volgende hoofdcijfers: Do Inkomsten zijn geraamd Hoofdstuk I. (Ontvangsten wegens vroegere diensten). II. (Opbrengst van plaat- sclijko belastingen) III. (Baten en inkomsten, spruitende uit voorwer pen aan de gemeente in eigendom toebehoo- rende) (2) IV. (Ontvangsten van ver schillenden aard en toe vallige baten) (■1) V. (Buitengewone ont vangsten) (4) VERGADERING vak den Gemeenteraad van Sneek, op Zaterdag 17 September 1881, ’s namidd. 6 uur. Punten Van behandeling: 1. Resumtie der Notulen. 2. Mededeolingen van goedgekeurde raads besluiten, ingokomen stukken, enz. 3. Benoeming van één lid der Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs. 5. ' 6. T. S. 7. De Uitgaven zijn geraamd als volgt: 15560,— 3855,50 Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.— franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. De Hooge Raad behandelde Dinsdag de zaak contra jhr. W. v. L. te Zutphen, door het gerechtshof te Arnhem veroordeeld tot vier maanden eenzame opsluiting ën f 100 boete ter zake van onwilligen manslag. Door het hof was beslist, dat ten gevolge van de onvoorzich tigheid van den requirant op zijn kamer, die hij ten huize van don slager G. te Zutfen be woonde, in den nacht van 31 Jan. op 1 Febr. brand is ontstaan, met het gevolg dat het ge- heele huis in de asch werd gelegd en een der knechts van den slager, die zich boven de ka mer van den requirant ter ruste bevond, onge lukkig het leven verloor. Advocaat jhr. mr. E. N. de Brauw ontwikkelde een middel van cas satie en trachtte aan te toonen, dat de brand en mitsdien ook de dood van den slagersknecht niet aan de onvoorzichtigheid van den requirant kon worden toegeschreven. De advocaat-gene- raal zal dè volgende week conclusie nemen. .54959,04 137005,— Totaal der Inkomsten ƒ306176,81 Hoofdstuk I. (Jaarwedden en pre- aéntie-gelden) II. (Kosten van bestuur) III. (Kosten van do zorg voor de plaatselijke wegen, straten, pleinen, vaartenbruggen enz.) (5). IV. (Kosten weer) V. (Kosten van het on derhoud van Gemeen- te-eigendominen en de wegens die eigendom men verschuldigde las ten) VI. (Kosten der Kamer v. K. en Fabr. en der plaatselijke gezond- heidspolitie) VII. (Uitgaven voor Arm wezen, onderwijs, mi litie, schutterijen, uit- keeringen enz.) VIII. (Renten, aflossingen en Pensioenen) IX. (Andere uitgaven, niet tot de vorige hoofd stukken behoorende) X. (Nadeelig slot der rekening over 1880) XI. (Onvoorziene uitgaven) Totaal der Uitgaven I SHEER I 01 RAH I Mims ffl iinimim-iiliii mi hi: i i. ID 3 M n n T) n 1 w n li e o 0 J 3 II il I i 3 i, 1 0 De huurwaarde der localiteilen, waar sterke drank in het klein wordt verkocht, wordt geschat door een deskundige, aan te stellen door burg, en weth. Het vcrgunningrecht wordt naar diens schatting geregeld, tenzij de belanghebbende, aan wienzij terstond wordt medegedeeld, binnen vijf dagen na die mede- deeling bij burg, en weth. bezwaar indient en eene hersebatting verzoekt. Bij dit verzoek kan de belanghebbende een persoon minwijzen om bij do hcrschattiug. als deskundige op te treden. Burg, en weth. wijzen ook hunnerzijds een persoon aan om bij de hcrschattingen voor de gemeente op te treden. De deskun dige, die de eerste schatting deed, is hiertoe niet benoembaar. Een derde herschatter wordt jaarlijks benoemd door den ont vanger der directe belastingen, tot wiens kantoor de gemeente behoort. Burg, en weth. en de ontvanger der directe belastingen, wijzen tevens een plaatsvervanger aan, om op te treden', wan neer de door hen benoemde herschatter verhinderd is om her- schatting te doen. Het vergunningsrecht wordt, na herscliattingen, vastgesteld in overeenstemming met hot gevoelen van de meerderheid der herschatters. Indien ieder der herschatters een ander gevoelen is toegedaan, strekt die schatting tot grondslag bij do regeling der belasting, welke noch de hoogste, noch dc laagste is. Indien de belanghebbende geen herschatter heeft aangewezen of de door hem aangewezene niet bij herschatting opkomt of weigert den eed te doen of aan de bersohaiting deel te nemen, geldt de laagste schatting als de jui t (1) Onder de afdeelingen van dit hoofdstuk vinden wij o. a. uitgetrokkenaan hoofde! ijken omslag f56,000, hetzelfde bedrag als over het loopende dienstjaar; opbrengst der rechten voor het gebruik der wateren, kaden en wallen f2200; van' bruggelden 1'1993; wik-, weeg- en marktgelden aan de Waag f5750; vee- en kalvermarkten f3917; schoolgelden H. B. School f2000; scholen v. J. en m. u. 1. onderwijs f5000; van het Gymnasium f5100. (2) O. a. van huur van een boerenhuis en landerijen in de ge meente Sneek f 14000. (3) Onder dit hoofdstuk vinden we o. a. uitgetrokken: Rijks- snbsidie voor het Gymnasium 1’6965; id. voor de II. B. School f8500; id. voor het lager onderwijs f 10882,50; uitkeering der Com missie belast met het beheer der Stadsreiniging; a. huur van het terrein en rente van kapitaal f835,61; b. voor aflossing van ka- pitaaa f2000, samen f2835,64; opbrengst ingevolge de wet van 28 •Juni ’81 tot regelüig van den kleinhandel in sterken drank f1000. (4) Geldleeningena. ter voorziening in de kosten van het maken eener nieuwe veemarkt f87000; b. van dc uitbreiding der Gasfabriek f 50000. (5) O. a. voor het onderhoud van wegen, straten en wallen, vaarten, waterleidingen en bruggen, samen f10600; voor het ma ken eener nieuwe veemarkt f87000; voor de uitbreiding der Gas- fabriek f50000. (6)- De afdeelingen van dit hoofdstuk wijzen o. a. aan: subsi die aan dc Alg. Armvoogdy 118395; aan het stadswerk' ais f954,27; kosten voor het hooger onderwijs (Gymnasium) f19030; voor het middelbaar Onderwijs (H. B. School) f 18927,50; voor het lager onderwijs f36275; verdere kosten voor onderwijs f3550. T'k -w-r i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1