IMIÏS- H wnw TOOR Hi. til, 3 te lipte (Mm H HE I IHHOfflSSBW so. delM !ncW dia jfj aei’ii lik/ No. 76 1881. ZE S-E N-D ERT1GSTE I WOETNST>A.<& QI SEF’TJEJIVlI^Elit, t ovcr- 58.01 ,60. kou zijn. .Ij niet. I r •t de schuttery. Zullen leger en mi- ,8rl? ko-I bijl 135,1 De heer J. W. Willekee Macdonald, Neder- landsch consul té AVarschau, zendt ons de vol gende circulaire „De ondcrgeteekende, consul der Nederlanden alhier, heeft sedert zijn komst in Polen de zeer rijke hulpbronnen van dit gewest op het gebied van handel en nijverheid zorgvuldig nagegaan. De verschillende, hier geproduceerde, artikelen zijn door hem vcrgélpken met wat uit het bui tenland, zonder Nederland, reeds wordt aange-- voerd, en met datgene wat ons vaderland’ en zijn koloniën in concurrentie met andere landen zouden kunnen leveren. „Eén onderzoek naar de artikelen uit Neder-/ land en de Nederlapdsehe koloniën af’ komstig ,die hier te lande verkrijgbaar zijn, heeft hem de overtuiging, gegqven, dat de geringe uitvoer naar Polen, als ‘het .geyolg van de weinige vraag naar een en ander, te wijten is aan a. Onbe kendheid van hét publiek met de meeste voort brengselen onzer nationale nijverheid; b. onbe kendheid Van groothandelaren met de belang rijke plaats, die Amsterdam en Rotterdam ais markten voor overzeesche producten, in concur rentie met Londen en Hamburg, 'innemen c. De groote winsten die, door de hier gevestigde yer- koopers, op de weinige uit ons vaderland betrok ken artikelen gelegd wprden, De daaruit voort spruitende prijsverhoogihg toch is niet evenredig aan de waarde der goederen en wordt nog ver- - -- meerderd met de vracht, de hooge inkomende s prinsen huis zullen bij rechten en den ongunstigen koers, die toch reeds ,-®ben. 62, 59,8 57,6 54,4 gebracht. In de eerste plaats heeft het minis terie deze uitkomst dank te weten aan eigen be kwaamheid en werkkracht; die waarlijk niet alledaagsch, en, bij de armoede aan uitstekende mannen, dubbel te waardeeren zijn. Maar be kwaamheid on ijver alleen behalen in dit strijd perk nog geen zegepralen. Politiek stond het ministerie ouder een goed gesternte. Een eigen Partij, waarmee het regeert, heeft het nietmaar tegenpartij, die het niet wil laten regeeren, rmeft het ook niet. Ja, de kerkelijke partijen «Hen zich nu en dan in postuur en laten on- u, -- Maar erg ge meend is het niet; doortasten althans deed de 'ryand niet; het was, of men dankbaar was dat vijandelijkheden geen gevolgen zouden heb- Vrij algemeen, al werd het ook niet open- nJk erkend, begreep men, dat, nu geeu der partijeu de regeertaak verlangde over te nemen, ma bestuur moeilijk in betere handen kou zijn. Eigenlijke oppositie had het ministerie niet. 'Vaar de bekende gevoelige punten buiten spel 'léven, werden zijn voordrachten met zeer ge- jnengde meerderheden aangenomen of verwor- P°n. Op den duur, en bjj eigenlijk politieke vervormingen vooral, is dit zeker degewenschte ocstand niét; maar tijdélijk, en L.j satrn van de politieke partijen, kan met v een verhouding van regèering on parlement wel I Giste Ihciil iardi chre Jl« Tt y aai ue regeering recht had m de rqde, waarmede do zitting der Sta- LM. ten-Generaal is gesloten, ’s Konings dank te plengen voor de onafgebroken behartiging van .1* ,a,!ds belang. Hervorming van het strafstelsel, b la de drankwet, de auteurswet, de pakketpost, verbetering der waterwegen, dat alles is tot stand A la 9'i» 1'11 '3;‘b 2’k ir'iti 6'|s 6'l2 5a|ti 4 m heilspellende geluiden hooreu. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. verlegd naar ^ullcu loneiïé7 blÜ‘iea bitmaken> do malsa’s^zui- len geleverd worden door de schutterijen, die hmpJtrn °P meer milltairen voot zullen worden iligei ICuü. vemnLrd is niet heel veel wezenlijks vexanArd.^ Er zijn maar enkclo ingrijpende „ver- betenigen aangebracht. Het jaarlijks contin gent is verhoogd; de vrlJstelliuSojx Bijlmeou..n„, pen; van oen oneven getal broeders zal slechts de kleinste, in plaats van de grootste helft, als tot dusver, vrij zijn; als half-brocders zullen niet meer beschóuwd worden zij, die eene gemeen- schappelijke moeder en geen gemeenschappelijken vader hebbön; en zij, die zich het offer getroos ten een plaatsvervanger bij de militie te stellen, zullen zelf dadelijk bij de schutterij worden in dienst gesteld, om daar tien jaar te dienen en, als er oorlog komt, even goed daaraan deel te nemen alsof zij geen plaatsvervanger hadden ge stold. Om de billijkheid te betrachten, zal de Re- gcering, die uit een gezin van meer broeders do grootste helft neemt, de eenige zoons vrijstellen, en zullen van alle militie- en schuttersdiensten blijven vrijgesteld zij, die een bepaald beroep tot kostwinning hebben gekozen, namelijk het beroep van godsdicnstleoraar of geestelijke. De kostwinner eener weduwe zal voortaan niet meer vrij zijn, maar wèl de jeugdige monnik, die in een klooster een lui leven lijdt. De schutterijen worden een soort van leger korpsen, inet algemeeneix diensttijd voor een duur van tien jaar. Wie geen miliicien wordt of niet reeds bij het leger of vloot dient, wordt schutter en blijft het tien jaar lang; en wie geen volle tien jaren op andere wijze voor het vader land ae wapenen gedragen heeft, wordt mede schutter totdat hij zijn 30ste jaar heeft vervuld. Uitgezonderd van dezen algemeenen regel wor den alleen zij, die tot spijt van den minister van oorlog physiek ongeschikt zijn om soldaat te worden. In het schutterpak gestoken, worden alle Ne derlanders, tusschen 21 en 30 jaar, tot geregelde wekelijksche wapenoefeningen gedwongen, door heusche militairen gedrild en aan strenge mili taire tucht onderworpen. Dat een schutter zich als een schutter gedraagt, daar komt voortaan niet meer van in. Het zal geen gekscheren meer zijn. In oorlogstijd zullen de schutters als soldaten in het vuur worden gebracht, en daar om zullen zij in vredestijd tot soldaten worden gevormd. Natuurlijk zijn in dit stelsel rustende schutters onbestaanbaar. Rust wordt aan geen Nederlan der tusschen fte 21-^30 jaar meer gegund. Plat- telands-schuttei‘6 cn'stads-scïxuttei’s, ex* zal voortaaii geen onderscheid meer tusschen zijn. A11 e m a xx soj'daat! dat is de hoogste eisch van het hédendaagsche leven.” -> 1 B I N N E.A if'A'V'o. BlijkensJxet thans, „openbaar 'gemaakte' pro gramma zal de begrafenis van prins Frederik plaats hebben op Vrijdag 23 September, des voorimddags te elf uur. Het lijk wordt met kleinen stoet overgebracht van het Huis de Pauw naar hot paleis van wijlen den prins te Den Haag. Daar wordt de stoet geformeerd, waar aan zullen deelnemen prins Von Wied, de kroon prins van Denemarken, de Honing, de Prins van Oranje, prins Albert van Pruisen en do erfgroothertog van Saxen. Nog andere vreemde vorsten worden verwacht. De aanspraak in de kerk wordt gehouden door den hofprediker Van Koetsveld. Alle hofdignitarissen, zoo van de re sidentie als elders, van den talrijken stoet tegenwoordig zijn. Uit den Haag wordt aan het Hand, gemeld, K. 11. de Prins van Oranje is lijdende aan aandoening van de ademhalingorganen. Don derdag was de koorts hevig en had de lijder benauwdheden.Thermometer 40. Vrijdag'had K. U. weinig koorts, doch des avonds keerden terdag was d’e toestian3^eJëfgtk.bnflqfhl'1fin- Z:l' Volgens het Vad. was de toestand van den Prins Zaterdag zeer bevredigend. De justitie in den Haag heeft eene vervolging ingesteld tegen twee heeren, die geduelleerd hebben, waarbij de eene aan den arm een kleine wonde ontving. De Arnh. Crt. keurt het af dat daarvan notitie is genomen en zegt, dat de beide vechters nu beroemdheden zullen worden, terwijl, als men de zaak een bagatel had'beschouwd, nie mand er over gesproken zou hebban. Wij deelen dit gevoelen niet en gelooven dat de justitie haai' plicht deed. Wanneer twee jongens op een gevaarlijke manier aan het pluk haren zijn, dan moeten wijzere menschen zorgen dat er geen verdere ongelukken gebeuren en ook deze kwajongensstreek behoort afgeschaft te wor den, liefst met vermelding (niet alleen met initialen) van de twee die op zoo’n bespottelijke manier hun „eer” wilden handhaven. Waarlijk, we zijn nu toch eenmaal te vei’ gevorderd om zulke dwaasheden nog langer te dulden. De koffiehuishouder van het café du Theatre op het Leidsche plein te Amsterdam, die eeni- gen tijd.geleden zijne tante vormoordde, is dezer dagen in volslagen staat van razernij naar een krankzinnigengesticht overgebracht. I De toestand van den persoon, die te Leiden voor eenige wekeh een vrouwspersoon met een revolverschot doodde, en daarna zich zelven in de borst schoot, verergert zoodanig, dat hij naar alle waarschijnlijkheid weldra overlijden zal. Volgens andere berichten echter is zijn toe stand vrij voldoende. an gr ij K lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. wat goeds tot stand komen. Het blad hoopt dat het kabinet werkzaam zal blijven voor ’s lands belang, ter afdoening van veel hetwelk nog voorziening eischt In den politieken toestand is voorbands geen reden om op verandering van bestuur aan te dringen. DeStandaard heeft in een reeks van arti kelen, getiteld „In het gedrang”, den toestand geschetst, waariii de anti-revolutionaire partij op dit oogenblik verkeert. Zoowel haar houding tot de Roomsch-Katholieken als de spanning, die vaak tusschen droite en gauche dei' partij zelf .bestaat, ca de houding door haai' tegenover de liberalen aan te nemen, werden besproken. Het blad komt thans, het gesprokene resu- meerende, tot de volgende stellingen: 1. Elke poging om dooi' boginsellooze over rompeling tijdelijk het regeerkasteel te bezetten, is af te keuren als een politieke misslag, waar- aan de anti-revolutionaire partij niet medeplich tig mag worden. 2. Elke poging om een alliantie te baseeren op gemeenschappelijke geloofsovertuiging zon der meer, is iu zich zelve geoordeeld als zelf bedrog en misleiding. 3. Elke poging om de confessioneele ver- schillen rechtstreeks op staatkundig terrein over te brengen is onvroim, omdat het de ordinantiën Gods verwart. 4. Daarentegen moet bij onze eigen partij kraehtig en beslist belijden steeds den onmisba- ren achtergond blijven, waarop het politiek de vies geteekend wordt. 5. Is voorts saam werking op grond van „overeenkomst in staati’echtelijke overtuiginor’, ge oorloofd en geboden. 6. Mag deze samenwerking niet op goed ge luk gaan, maar moet ze over en weer op helder inzicht ruste# en dus in een vergelijk onder woorden zij# gebracht. 7. En moet, om tot onttrooning van het libe ralisme door zulk een op staatsrechtelijke basis rustende samenwerking te komen, geopereerd worden in ticee tempo’s; eerst om de kieswet te hervormen en dan om op te treden in den re- geeringskring. 8. Voorts moet de kieswetlxorvorming strekken, om tweeërlei kwaad te bezweren, als: 1. het proportioneel onrecht, thans ten profijte van het liberalisme gedreven, on 2. het stelselmatig wan trouwen, dat door de gemengde districten tusschen de twee sumenwerkende partijen gezaaid wordt eu 9. Eerst in de nieuwe Kamer, op deze nieuwe kieswet gekozen, zal <le oppositie in staat zijn program tegenover program te stellen, niet als vagè'oxnkléeding van zwevende'beginselen^ nxaar als geformuleerde eisch van practised politiek. Onder het opschrift: „Alles Soldaat!” lezen we iu de Kamp. Crt. het volgende: „Wanneer men de memorie van toelichting leest, gevoegd bij de niéuwe ingediende militié- en schutterij wetten, dan zou men meenen, dat de Regeering het al heel mooi met ons gemaakt heelt. Och, zij was zoo bezorgd, te zware las ten op de bevolking te leggen, en haai' ijverigst streven is het dan ook geweest een minimum van druk ons op te laden. De Regeering heeft alleen maar beslag gelegd op de gansche mannelijke bevolking van 24 tot 30 jaar, met uitzondering voor het oogenblik van die individuen, wier physiek niet toelaat ran sel en geweer te dragen. Ieder Nederlander, reclft van lijf en leden on die gezichtsvermogen en gehoor tot zijn beschikking heeft, zal, vol- - - ffens dé voorgestelde wetten, tien jaar moeten by desorgam- dienen, hetzij bij militie en schutterij, hetzij bij au met zulk de schutterij alleen. 1* - 1 Het zwaartepunt van ’s lands verdediging wordt STATEN-GENERAAL. UIT DE PERS. De N. R. C. erkent dat de regeering recht f r'-rri COIR AST. WWmiMIIIMIII -A t S <^1? ♦T Jü, I - v... ucjcx JU pvnbl /•.?-. vaneil?nmHO„dnd^ is z“tor<laR doo'- den Minister >an ninncnianasche Zaken gesloten met eene rede wnutrin rae»» den Koning dank wo?dt betuigd voS? do ónXbrokcï tewijS'oplevêrt andS bVlang’ waarva'>deZezitting zoh talrijke Indruk1 vantehetV?rnntt “‘n' di® °P^rac,,t.onder den smartelijker! het vnrJ i gr°°‘verlXes, dat den Koning en zijn Huis en het Volk heeft getroffen. Herinnerd wordt aan do tot «bind koming van het Nederl. strafwetboek, aan de gewichtige b^m bSnvnCnOnien in,het belan« der handelsverbindingen van de A de koopsteden, aan de drankwet, liet auteursrecht de, v±±Lenjei1' dePO’tPtkkettendienst en de voorbSin I der verbetering van de waterstaats-wetgeving. I voudivl^n der staten;Generaal is gisteren (Maandag) op een- I V°ne n Ze naIae'ls dcn Koning door de Ministers geopend 8ened?0^ hie/d Se vól- Mijne Heeren! I wSe U° on.n»nCftt>AnH °Pg?drag<'I1' "w® vergadering van zijnent- hetSKoninkb!ik ir, I dr5>eV‘g® gebeurtenis, die Zijne Majesteit, 01 hetffreédnmnel,? w’ Bhhet,.1Ü’t Vaderland. in zoo diepen’ rouw 'J te. ^r^n",dde^rb^Vnd‘!U K°“iUg ZiCh' Bewo°"- I PrcderikeXLrOx»^etiIn*;nil‘S>1U -et overliMen van Z. K. H. Prins I edelan Va,21 NederIa?d«'>. bewijst hoezeer de deugden van den I weker? w^it^'1^0 dit',nsle'l> door hem aan liet Vaderland be- V001 j cn ffiX^boÖWn «d ®“hiedig I niet^St^ heCrcn! dat 00k d»e I rimr n 'f®”‘z*ening de behoeften van scheepvaart en afwate- dh-n i 0v®*wcgin8 aangeboden, zullen door nog andere van I h - word«,‘Kevolgd. Van de wetten, vereischt voor de I WoMrn VnnJ“ll "etboi'k van strafrecht, zullen u de ontwerpen I aangeboden. Tevens zal worden voortgegaan met dè I tot X7im^r°?n'h1Cld'!1'J^e,Ddlenln!{ Van audu™ ontwerpen I 4fvaVn'XtVe^^^^^ Aa“ d® *«-**■ I nInga‘^Xrtnl,d»i°?breugi't Van ’3 land'* “ddd®>en ontslaat 's Ko- I beredder? d.'lLt kV an de ora nle,lwe voorstellen voor te en tot h*tcre verdeeling van de lasten der ingezetenen leiden erineer<leflng van de inkomsten der schatkist kunnen e>7miv(7hht|Smbv’ardfril!.g <?cr belang®>‘van handel, landbouw SwSe^^^ Ind‘® za> «®k d“ J-r uwe me- ff0'18 zegen ruste op onze werkzaamheden. CeueZl“fc?ïyuKg^nderUarC“Wy de v®rBad®rin« d®r s““®“- d»D?o<^Htó? ^l“®r hi®Id 3,uur ®«n® korte zitting, waarin uhJrnk 12? ït (oudste in jaren) een woord van hulde S H k k n*gcd,chtenis van 1 rins Frederik. Twee commis- ïimtwgJ^^Uden. °“derz0®k d®r geloofsbrieven van alle Heden te 1 uur wordt weder eene zitting gehouden.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1