SIEEWS- IN 1IIIWBTIHUD lOOli III CBEEÏÏE fl HET HRIffllSSEfflT SNffl.' I w 5, No. 78 Z E S-E N-D ERTIGSTE 1881. r. I on ar de art -w 2S ^EPTK3IBER, zicht geven. verkiezing s. tie len als Groo- aange- <1 w u- te to van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, Cents. Bij abonnement is de prijs be- - -j te vernemen bij den ADVERTENTIËN voor eiken regel meer 7V2 i langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent Uitgever. ,02 ,66 ,40 >ort >ete| ged In de zaak contra Mohme en Dool is door den procureur-generaal te Arnhem tegen don eerste zes en tegen den laatste vijftien jaar tuchthuis straf geëischt. De uitspraak is bepaald op 29 September. De spoortrein, die Zondag voormiddag te 9.15 van Harlinge te Leeuwarden moest aankomen, is niet ver van het station, op de brug over de Snee- kervaart, ontspoord. Ér scheen iets aan de brug te haperen, de brugwachter gat het sein, dat ook door den machinist werd bemerkt, doch het was te laat om den trein te doen stilstaan. Even voorbij de brug had de ontsporing plaats met zoodanig geweld, dat de locomotief kantelde en als in den grond geperst werd. De tenderwa- gen, de bagagewagen en de drie voorste wagens werden zwaar beschadigd en meerendeels tegen elkander gedruktde beide achterste wagens leden niet zóó erg. Ais door een wonder be kwam niemand eenig letsel. Het personeel van den locomotief behield alle tegenwoordigheid van geest. De machinist Hoornsma en de sto ker van Gelderen zijn tot het laatste oogenblik op den trein blijven staan. Eerstgenoemde heeft terstond zooveel doenlijk geremd. De reizigers waren in de achterste wagens gezeten. In de achterste coupé van dit rijtuig, dat op den ba- Naar men mededeelt mag het stout, door de brouwerij „de Gekroonde Valk” te Amsterdam thans sedert 1 */2 jaar gefabriceerd, zich in een bijna dagelijks toenemend debiet verheugen, en wordt het ook als versterkende drank bijzon der aanbevolen. Op het gunstig advies van vele eerste geneeskundigen te Parijs, die eerst in hunne practijk proeven hebben genomen, is het thans ook door de directie der hospitalen aldaar voor het gebruik ia de hospitalen beschikbaar gesteld, welke omstandigheid stellig pleit voor de goede hoedanigheid van het artikel. 50 Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, fran in te zenden. S N E E K27 September. Door het kiescollege bij de Herv. Gem. al hier is het navolgende zestal opgemaakt, be staande uit de heeren J. van Bolhuis, te Lich tenvoorde W. E. M. Engelbert, te Nieuw St. Joostland; F. van Spall, te Leimuiden J. Nier- strasz, te Burum en MunnekezijlD. Rijnders, te Middelburg, en J. G. Klomp, te Gelselaar. Lemsterland 24 Sept. In de vergade ring van den raad dezer gemeente werd heden uit eene voordracht, bestaande uit de heeren K. Oosterhout te Sneok II. B. de Jong te Tjerkgaast en J. G. van^Loon te Wijckel, tot onderwijzer aan de openbare school te Ooster- zee benoemd de heer K. Oosterhout, kweeke- ling aan de Normaalschool te Sneek. woest zijn. De bewoners van het Noorden in onze stad, die met geladen revolvers en dolkmessen naast zich in bed stappen, denken er ernstig over om op eigen kosten eene patrouille in te richten, die des nachts hunne straten doorkruist. ter klap kon men de politie niet in het O V E R Z I C II T. De gezichtseinder in de F r a n s c h o republiek aldus leest men in een overzicht der laatste week’ is nog weinig opgehelderd. De president Grévy wacht steeds te Mont-sous-vaudrey den tijd af die, volgens de grondwet, verstrijken moet voordat de nieuwe zitting geopend kan worden, terwijl Gambetta’s ijverige vrienden dagelijks wijzen op de noodzakelijkheid om de Kamer bij een te roepen en de hervorming van den Se naat ter hand te nemen. Gambetta zelf is op reis en vertoefde in het begin der week incog nito in Belgie; hij houdt althans geen politieke redevoeringen. In het Ministerie gaat het minder aangenaam toe; de minister van oorlog, generaal Farre, wil zijn ontslag nemen, omdat het ka binet hem niet wilde toestaan voort te gaan met de zending der vierde bataljons van de lich ting van 1876, doch heeft nu toegegeven en for meert nu een zevende brigade voor Algerie, waar in geen manschappen van bedoelde lichting op genomen worden. De toestand der Franschen in Afrika is nog weinig of in het geheel niet verbeterd; de geheele Arabische bevolking van Tunis is in opstand; in Algerie dreigt het van alle kanten denzelfden weg uit te gaan en op vele plaaten is het werkelijk reeds zoover ge komen. De voorbereidselen voor den herfstveld- tocht worden echter op groote schaal voortgezet en geld noch troepen gespaard, ofschoon de ver pleging en de geneeskundige hulp veel te wenschen overlaten en voortdurend aanleiding tot klachten geven. De onderhandelingcn met Engeland over het»handelsverdrag zijn op nieuwe zwarigheden gestuit, daar de Engelsche gevolmachtigden veel Bij Kon. besluit van 9 Sept, is het besluit van den gemeenteraad van Veero, dd, 1 Juli, betreffende den verkoop van den aan die ge meente behoorenden beker van Maximiliaan van Bourgondie, vernietigd. Tor gelegenheid der begrafenis van Prins Fre- dorik zijn te Delft aangekomen en vertrokken 120 treinen met 8000 5 10,000 reizigers, ter wijl aldaar zijn afgegeven 2210 plaatsbiljetten. t 1 ad. wijst er op, dat het vergunning- recht voor verkoopen van sterken drank voor hen, die op dit oogenblik sterken drank ver koopen, eerst behoeft aangevraagd te worden wanneer het nu geldende patent is afgeloopcn, wat voor de overgroote meerderheid op 1 Mei 1882, het geval zal zijn. In de eerste maanden van t volgend jaar zal er dus nog weinig voor deel door ’t vergunningsrecht voor de gemeen tekas -worden verkregen. In de Haagsche Kout der Prov. Gron. Crt. lezen wij het volgende: In onze onveilige stad spreekt men niet meer van toevallige inbrekers, van menschen, die bij ongeluk of uitzondering inbreken, maar van het „inbrekers-gild.” Wij weten nu, dat er een ze ker aantal personen zijn, die kalm en bedaard hun nachtwerk voor.tzetten, overtuigd, dat nie mand hen daarin storen zal, tenzij de bewoners zelve door een onvoorzien toeval wakker moch ten worden. De leden van dat gild gaan daar bij met taet en toezicht te werk. Zoo stal of liever verwijderde een hunner bij eene fami lie in de Piet Heinstraat een dozijn zilveren le pels en nam de andere uit een naburig huis twaalf zilveren vorken mede; de zaak werd hier door compleet voor de onderneming en de be stolenen gevoelden het gemis niet zoo. Om de politie behoeft deze industriëele on derneming zich niet te bekommeren, want in dat stadskwartier doet eén agent de ronde, zoo- dat hij zich eenmaal in een uur in die straten vertoont. De nachtwakers slapen of soezen on der poorten en inrijen, en zoodoende is voor de heeren inbrekers de residentie oen dorado. In de Piet Heinstraat dreef een inbreker het zóó ver van, na beneden het zilver en een paar flinke stukken vleesch te ‘hebben gestolen, de slaapkamer der bewoonster binnen te sluipen. Toen hij daar op handen en voeten rondgekro pen was en op ’t punt stond de handen naar het gouden horloge op het nachttafeltje uit te strek ken, werd plotseling de dame in het bed wak ker. Bij het flauwe schijnsel van het nacht licht zag zij den man op den grond en slaakte een gil, zóó doordringend en luide, dat al do huisgenooten op de boven-verdieping wakker werden en de inbreker, onmiddellijk het gezicht verbergende, met zulk eene snelheid de deur uitvloog en de trappen afstormde, dat hij in een ommezien verdwenen was. Dit was het huis der 12 zilveren lepels. Het belette echter niet, dat er een nacht later in de Trompstraat inge- broken werd bij den heer Lefèbre, den man, wiens woning met zoogenaamde electrische ver klikkers zóó goed voorzien was, dat de inbrekers bij de eerste poging om binnen te dringen, op de vlucht werden gejaagd. Bij de sceptici blijft het echter nog altijd de vraag, of het hier geene uitmuntend bedachte reclame is, om in dezen inbreektijd de aandacht op die geraasmakende schellen te vestigen. In dat geval zou het een spiegelgevecht op het gebied der inbrekerij ge- j op het verzamelingen van mest en op de Vaststelling eener verordening op de --- T3 van het vergunningsrecht tot verkoop van sterken drank in het klein. UIT DE TWEEDE KAMER. gagewagen volgde, zijn de banken nagenoeg ge heel tegen elkander gedrukt, zoodat, indien er zich menschen in hadden bevonden, de gevol gen vreeselijk zouden zijn geweest. Het groot ste gedeelte van den trein staat ontspoord op do brug. Alles vertoont, evenals een deel van den weg, een beeld van de grootste verwoesting. De brug is aanmerkelijk verzakt en zal mis-- schien wel door een geheel nieuwe moeten worden vervangen. Of de verzakking aan on voldoenden toestand der brug zelve, dan wel aan hare onvoldoende sluiting door den brug wachter moet worden toegeschreven, is nog niet uit te maken. De communicatie te water was Zondag avond hersteld, doch die over de brug is gestremd. Do passagiers naar en van Harlingen moeten bij de brug uitstappen en haar te voet passeren. Naar wij vernemen, is de brugwachter van de spoorwegbrug bij Akkrum, waar Dinsdag avond het bekende ongeval met den trein plaats vond, in zijne betrekking geschorst. L. C. VERGADERING van den Gemeenteraad van Sneek, op Zaterdag 1 October 1881, 's namidd. 6 uur. Punten van behandeling: 1. Resumtie der Notulen. 2. Installatie van den heer T. S. Feenstra als raadslid. 3. Mededeelingcn van goedgekeurde raads besluiten, ingekomen stukken, enz. 4. Behandeling adres van Mej. J. A. E. Hulleman. 5. Als voren van Dr. B. Verver. 6. Voorstel tot het verleenen van toelage aan den kweekeling IJ. Zandstra. 7. Benoeming eener onderwijzeres aan school Bo. 4. Behandeling van een adres van H. W. Zijlstra en anderen, om de Veemarkt niet over te brengen. 9. Vaststelling eener verordening houden van Betreten. 10. heffing en invordering Do verkiezing van een lid dor Tweede Kamer in het hoofdkiesdisstrict Amsterdam, ter vervanging van mr. H. Godcfroi, zal plaats hebben Dinsdag 18 October e.k. Aan de militaire muziekcorpsen is vergun ning verleend weder met openbare uitvoeringen voort te gaan na do begrafenplechtigheid van Z. K. H. Prins Erederilc, in stede van, zooals eerst bepaald was, dit verbod van kracht te doen zijn gedurende zes weken, te rekenen van 9 Sept jl. Het rapport der deskundigen, die door hot Amsterdamsche gerechtshof waren belast met het onderzoek naar den zielstoestand van Knulf, beschuldigd van moord op zijne ruster, de huis houdster van mr. J. B. Oorver Hooft, komt tot de slotsom, dat hij lijdende is aan krankzinnigheid en onder den invloed van deze den 26 Febr. 1880 zijne zuster heeft vermoord, evenals hij op 20 Juli 1871 zijne vrouw het leven benam. Beide deskundigen verklaarden tor terechtzitting van Donderdaguitdrukkelijk, dat Knuif nimmer genezen was geweest en dus ook nooit ontslagen had moeten worden. De advocaat-generaal concludeerde nu tot ontslag van rechtsvervolging, wegens ontoerekenbaarheid. Morgen (Woensdag) zal het hof uitspraak dppn. j OEEKER B IMN KML A Jb BUITENTANK. IW iur >e< S’ ia? Donderdag 2 uur opmaking eener nominatie voor een lid der rekenkamer. OIRVVT. beef Hingst Is In de zitting van gisteren Maandag) toogelaten. a?«8^n?‘en ,IS verzuek 01n “rvol ontslag van mr.D.Vcegens. X’t dfc,r Kamer’ wegens hoogen leeftijd. De voorzitter Wijdt onder algemeen» toejuichingen een hartelijk woord aan wïtrth!. ftInc ‘a’enten, den onverpoosden ijver en de grootetoe wijding van den hooggoachten grilHer, die zich in de geschiedenis vai ,ner en des lands een haam verworven heeft, die bij de den zal bl«ven’ Het verzoek is in han- 1-n gesteld der huish. commissie om rapport. Jaarna sprak de minister Van Lijnden de flnancieele rede uit iwï.°Vrzlcht der vroegere diensten en van die van ’80 en tJrwB dlU 1K't tekort tot '81 gerekend wordt op 13“ millioen, dc vr°egeru raming daarvan beliep 17“ millioen. De be- fi rl‘ü-iVO°I' 1?'S2 18 Beraamd in ustgaaf op f 128.695,940 of Il,138,0o4 meer dan voor 1881. wordt na,«evrtmgd o. a. voor buitenlandsche zaken f 191,518, wegens aankoop van gebouwen enz., oogere bijdragen voor Ommerschans en Veenhuizen; voorbin- neniaudsche zaken, wegens medische policie, f87,000; lager on- 'i^wiJB f<100,000; kunsten en wetenschappen f78,887; waartegen- r meerder wordt geraamd voor binnenlandsch bestuur, hoo- üd,erW’J3 enz' n67’057i voor financiën f262,872, wegens boo- der tgaï.?? voor invordering van 's rijks middelen, uitkeering r,L'mr'V1Jfdo Pemoneeie belasting enz; voor waterstaat enz. i,‘~A7’ "e80“s verschillende waterstaatswerken en voor ie aan te Zuidooster spoorwegmaatschap!; f193.407; oplichting van een zoologisch station f36,900; uitbreiding van do! J’?8,‘'/«zen f 40.1.900idem ielegraafdienst f73300. De raming takonn:ddf a'11 v0”j" bejlraagt f 106,664,555, welke som, verge- de „der ’♦’‘Boven ad f 128,695,940, een tekort f22lïïnonnVan.<f2"^31’38'’' ],ctwelkzal moeten klimmen tot 00’ “dien de voorstellen tot regeling betreffende den dragen1*^ Van Hoordzeekauaal de goedkeuring mochten weg tik a n.u.d0 ‘ocstand der begrooting op 't papier, want on- tok?rt ‘?..al dadeliik begrepen 14 millioen voor de eiA 1 n6’’0!!' millioen voor den Rotterdamschcn waterwegen MKa 1 millioen voor vestingbouw, te zamen circa 17. millioen yaarvoor, naar gezonde beginselen van financieel beleid on afd -.0U kunnen worden. Stelt men de gewone besparing ii!iaafi'1U^gaVfU, 2 millioen en de meerdere opbrengst der s!ondflen °P 3 a 3 ““Hoen, dan zou ’t tekort, dat na aftrek der Iw-nb, g.etl ““doi’e openbare werken en vestingbouw, door vff-mS„ito dekken, nog overbleef, verdwenen zijn. Maar op vonadtelc7 vaf dezen aard mag, volgens den minister, nietblij- voór F,rek,'nd worden. Onder de buitengewone uitgaven, waar- rnnf, e“ wnarsi'lnjnliik moet geleend worden, worden ge- dé nnv“kt: k?-12 “llh.oeu voor ’t kanaal Amsterdam-Mcrwede; Watf™,A VeAW‘JXon™ 'nt»aaf van f26,274,000 voor den Rotterd. >de f4f.b0ü’0üü, die, behalve de bijbrage van 14 milli- «poórwelm? ,10.ed'8 wordt geacht voor dc voltooiing der Staats- I’ wwegen. Misschien zou ook daaronder te brengen zijn 4 voor ?eu kanaal van Amsterdam naar Rotterdam en laatamf®6 ander® yitgaven van dien aard; ook zonder deze u tisten zou met inbegrip der ongedekte 13“ millioen tot en door ?drag vau clrca 127 ““ilioen binnen eenige jaren »or geldleemng moeten worden gedekt. Reeds vrij spoedig zii J C aanvankelijk tot een matig bedrag, zal de toestand van er A k ,een 'eenins noodig maken. Maar daarenboven zijn I een i Veel andere uitgaven van buitengewonen aard in de vol- I den WA,aJ‘”’ dJe de gewone middelen zullen moeten bestre- I bijdimf l®?’ alsK: de verlegging, van de uitmonding derMaas.de II Fric^ejtOt V0rbeteri“8 van den binnenlandsehen waterstaat in df t d’ ve.rbcU‘‘'1“H vau het Zwolsche Diep en lütgaven voor dat d! r’leer“B,bewapening der vestingen. Hieruit blijkt, I Vereistf.na'Atle5le toe9ta.nd' hoewel niet zorgwekkend, tocli zorg I het °T de re8eenn.B bhjft dus de verplichting rusten tot meerff'wenden van pogingen om de staatsinkomsten te ver- ten Jderei\ma!«' tevens om tot een betere verdeeling van las- 'V in!ei8eraten' Dlt b6 den minister in onderzoek. I’ twaalf J'j’.1 ontwerpen van provinciale belastingen en I heffin? ^onHornigswetten van regels der gemeentewet voor de tJW van plaatselijke belastingen. I beX<?fbat’, waarbij de heer Van der Linden het verlof heeft I ver off?’1' d,e beercn. Lohman, Hejjdenrijck en Gleiehman het We -?, °?rat°nd(m eI? de minister van justitie namens de re- taioA f 21cl’ bereid verklaard had te antwoordenis met 51 rlAn atn-den heer, Heijdenrijk verlof verleend op CS zicht,,™ercn da" de regeenhg te interpelleeren over hare in- uitn omtrent de eedsquuestie.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1