MEIÏÏS ES ABÏIBTE.TO BLAD ÏOOR DS tEKEllHl IIEHIffiOffllSSlM SfflL K a I ve r in a r k t TE SXEEK I No. 80 1881. flam Maandagen 17 en 31 Oct. 1881. X A 5 OCTOBER, I. t. M Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden f\.franco per post 1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. )2 14 >6 10 n. k rd Door den kantonrechter te Middelburg zijn drie personen veroordeeld tot IQ cent boete, omdat zij op een godsdienstigen feestdag, welke door de kerkgenootschappen van den christelij- ken godsdienst dezer landen algemeen wordt erkend en gevierd, des middags te drie uur in het open veld onder de gemeente Biggekerke bezig waren te hakken en te wieden. De rijks veld wachter heeft verklaard, dat die arbeid zeer wel op een anderen dag had kunnen geschieden. Van de plaatselijke regeering had den zij geen schriftelijke toestemming tot het verrichten er van bekomen. De Midd. Cour, wijst er op, dat de dag in quaestie de Hemelvaartsdag was en vraagt, of deze dag onder de algemeen erkende christelijke feestdagen mag worden gerekend. ADVERTENTIÊN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 7 */2 Cents. Bij abonnement is de prijs be langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. welke de ondersteuning of begunstiging van den Vorst genoten, zijn mede mildelijk bedacht; in de eerste plaats de „Louisa-stichting” te ’s Ha- ge, een instelling, door den Prins in het leven geroepen, waaraan hij den naam schonk zijner Onvergefelijke gemalin en voor welker onderhoud hij met cnbekrompen hand zorgde. Dat bij deze wilsbeschikking aan Z. M. den Koning en aan Z. K. H. Alexander der Neder landen Prins van Oranje, aanzienlijke legaten ver maakt zijn, is onjuist. Al wat door enkelen is geschreven over de hoegrootheid der nalatenschap berust op onder stellingen. De waarde der aanzienlijke en zeer verspreide bezittingen van den overledene is nog ónmogelijk te bepalen. Voor het verkrijgen ee- ner globale taxatie worden maanden gevorderd en met het opmaken van den volledigen inven taris zal minstens een jaar gemoeid zijn. Behalve het paleis in het Voorhout te’s Hage, het landgoed „de Pauw” met de daaraan gren zende en daartoe behoorende buitenverblijven onder Wassenaar en het paleis te Berlijn, bezat Prins Prederik nog goederen in Silezië, Polen en Neuland. Over do bezittingen in Nouland voerde de Prins von Wied reeds bij het leven van zijn schoonvader het beheer. Men zal zich herinneren, dat kort na de jong ste verkiezingen voor de Tweede Kamer mel ding werd gemaakt van een twist tusschen de predikant in een plaatsje nabij Gorinchem en de voorzanger der gemeente, waarbij de laatste den eerste, omdat hij ’t niet met zijn prediking eens was, een klap zou hebben gegeven. Later is deze lezing verbeterd en toen bleek, dat de bedoelde klap of duw was toegediend in de con sistoriekamer en dat de predikant den onder wijzer eerst op den preekstoel en later in de consistoriekamer beleedigd had. De zaak is op klachte van den predikant voor geweest. Thans meldt men aan de N. 11. Ct. „Het classicaal bestuur van Dordrecht, recht doende in de quacs- tie tusschen den consulent der gemeente Hoor naar, ds. II. Groeneveld te Hoog-Blokland, en den voorlezer en voorzanger dier gemeente, den heer A. A. in ’t Veld, heeft, in gemeenschap met den kerkeraad der gemeente Hoornaar, na den voorzanger dier gemeente gehoord te heb ben, de wederr echter lijke en ergerlijke hande lingen van den consulent II. Groeneveld hoogo- lijk afkeurende, met algemeene stemmen beslo ten den voorzanger wederom te herstellen in zij n aloude betrekking. Dit besluit is op Zondag 2 October in de kerk te Hoornaar afgekondigd en zal in de notulen dier kerkelijke gemeente worden opgenomen.” Te Utrecht is dezer dagen, naar het U. D. meldt, een brief ontvangen van den beroemden Nordenskiold, die velerlei inlichtingen verstrekt omtrent de Noordpooltochten en zijn hulp en raad welwillend belooft, opdat Nederland de plaats bij het internationale poolonderzoek inne- me, welke het verdient. Thans wordt gemeld, dat het in werking tre den der postpakkettenwet zich in den aanvang slechts over een deel van het land zal uitstrek ken; eerst binnen twee jaren zal men zoover kunnen zijn, dat de organisatie van de dienst over het geheele rijk zal zijn uitgestrekt. De politie te Rotterdam doet op dit oogen- blik nasporing omtrent een voorval, dat met een misdrijf in verband kan staan. Dinsdagna melijk word in het water van den Goudschén singel bij Pompenburg, drijvende gevonden een schouder en voorarm met hand van een vol wassen persoon, alles in een doek gewikkeld en in vergevorderden staat van ontbinding ver- keerende. Een en ander werd in handen van de politie gesteld. denkingen tegen een feestelijke samenkomst. Het onderwijzend personeel aan de Tooneel- school te Amsterdam is met de reorganisatie ten getale van 16 volledig géworden. Nieuw aangesteld werdenmej. Aafke Kuypers voor kunstmatig spreken, mevr'. H. Rennefeld voor costuum-naaien (in plaats van mej. Wöth), de heer A. J. Ie Gras voor voordracht, dr. F. L. Abresch voor mythologie, de heer A. D. Hage- doorn voor aardrijkskunde, dr. J. G. Ringeling voor rekenen, de heer Thed. C. Simons voor aesthetica (in plaats van prof. A Pierson) en de heer J. N. G. E. Witt voor dansen enz., terwijl de vaderl. geschiedenis werd opgedragen aan de leerares in het Engelsch, mevr. L. S. T, Makkink. Omtrent de nalatenschap van wijlen Prins Frederik en het al of niet bestaan van een tes tament, vernam het Vaderland van goederhand de navolgende bijzonderheden Een notariëel testament heeft de Prins niet nagelaten; wel bestaat er een eigenhandig door hem geschreven uiterste wilsbeschikking, die door de vorstelijke erfgenamen is aangenomen en dus de beteekenis van een gewoon testament heeft gekregen. Dit document is door deu hofmaar schalk van Prins Frederik, graaf M. van Lim burg Stirum, gevonden ter plaatse, hem weinige uren vóór het afsterven door Z. K. H. aangewezen. Het is de bepaalde wensch der hooge erven, dat aan elke bepaling dezer beschikking overeenkom stig de bedoeling van den overledene gevolg worde gegeven. Graaf van Limburg Stirum, wien de Prins bij het aanwijzen van de plaats, waar de beschikking geborgen was, tevens de zelfstandi ge regeling van zijn nalatenschap opdroeg, is door de erfgenamen als executeur-testementair erkend. De beschikking bevat bepalingen, welke een nieuw getuigenis geven van de genegenheid van den vorstelijken meester jegens allen, die bij hem in betrekking waren. Niet enkel de. hof- dignitarissen, ook zij die behoorden tot het ge wone dienst- of stalpersoneel, behouden hun be zoldiging als levenslang pensioen. Diegenen ou der het lager dienstpersoneel, wier dienstjaren nog te gering waren om voor pensioen in aan merking te komen, ontvingen van de hooge erf genamen een ruime geldelijke uitkeering. Verschillende liefdadige en andere instellingen, In het eerste nommer van het tijdschrift van het Tooneelverbond wordt meêgedeeld, dat de algemeene vergadering dit jaar, zonder receptie of feestelijkheden, in October e. k. te Amster dam zal plaats hebben. Leeuwarden en Gro ningen, die een van beiden waren aangewezen maakten bezwaren en pok Amsterdam had be- Bij Kon. besluit is bepaald, dat de wet van 28 Junij 1881, tot regeling van den kleinhandel in sterken drank en tot beteugeling van open bare dronkenschap, zal in werking treden op 1 Febr. 1882. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek herinneren, naar aanleiding van art. 18 der Wet van 4 December 1872 (Staatsblad no. 134), de ingezetenen dat steeds aan degenen, die zich daarvoor aan melden ter Secretarie der gemeente, gelegenheid wordt gegeven tot kostelooze inenting en her- enting. Sneek den 4 Oct. 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. van DRIESSEN. De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. S T A T*E N-G E N E R A A L. De tweede Kamer zal, naar ’tlland. doet opmerken, binnenkort beslissen, of inderdaad „op grond van onvermijdelijke noodzakelijkheid” een verhooging van loon moet worden toegestaan aan een keukenmeid Bij hoofdstuk V der staatsbegrooting voor 1882 wordt namelijk voor het Academisch Zie kenhuis te Leiden f800 meer aangevraagd en in de toelichting leest men: „Alleen tot ver hooging der jaarwedden van de eerste keu kenmeid wordt, op grond van onvermijdelijke noodzakehjkheid f 100 meer uitgetrokken.” De eerste academische keukenmeid schijnt in het genot van verschillende jaarwedden te zijn en tevens zoo onmisbaar, dat een verhooging van loon met f 100 „onvermijdelijk noodzakelijk” wordt geacht. Bij het streven naar bezuiniging, dat de Kamer zeker ook dit jaar zal aan den dag leggen, is een zeer merkwaardig debat over deze verhoo ging te wachten, en misschien wel een interpel latie over de begrippen der regeering omtrent „onvermijdelijkheid” en de „noodzakelijkheid” in het algemeen en met het oog op keukenmei den in het bijzonder. Dit schijnt te eer noodig, omdat volgens dezelfde toelichting f 800 minder wordt geraamd voor loon van schoonmaaksters on f20 minder voor loon van ziekenoppassers en ziekenoppasseressen. De minister Six mag zich wel goed voorbereiden voor de verdediging van dezen post. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente Sneek, gelet op de resolutie van den heer Staatsraad Gouverneur dezer provin cie van den 14den September 1833 no. 173/9551, maken door deze aan de belanghebbenden be kenddat, ingevolge artikel *27 der wet op het Personeel, van den 29sten Maart 1833 (Staats blad no. 4), een ieder gehouden is, aangifte te doen van de perceelen, die op den léden Mei dezes jaars niet in gebruik waren, of, door eenon huisbewaarder bewoond zijnde, gedurende den loop van het dienstjaar in gebruik genomen of van mobilair voorzien werdenvan het aan schaften van meerdere dienst- en werkboden of paarden dan op den 15 Mei werden gehouden; en eindelijk van het aanwenden tot belast baar gebruik van zulke voorwerpen van de 5de on 6de grondslagen, als aanvankelijk tot onbe lastbare einden aangelegd of gebezigd zijn, zoo mede van paarden, die in den loop van het jaar het tweede viertal hunner melktanden hebben verloren. Zullende de aangiften hiervan moeten geschie den, ten kantore van den Ontvanger, alvorens die omstandigheden komen te ontstaan. Wijders wordt hierbij herinnerd dat, naar luid van artikel 38 der wet van den 26sten Mei 1873 (Staatsblad no. 82) van alle gebouwen, welke nieuw gesticht, vernieuwd, vergroot ofuit- gebreid worden, door de belanghebbenden binnen drie maanden na de ingebruikstelling dier per- ceelen, of nadat ze voor het eerst geheel of ten deele worden betrokken, aan het Gemeentebe stuur aangifte moet worden gedaan, daar bij ’t verzuimen dier aangifte wordt verbeurd de aan spraak op de vrijdommen, welke bij de aange- haaldc wet, wegens die gebouwen, zijn toegekend. Sneek, den 4 October 1881. burgemeester en Wethouders voornoemd, J. van DRIESSEN. De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. In den loop van één week zijn door de po litie te Leeuwarden twee schandelijke diefstal" len van gelijksoortigen aard ontdekt. Het eer" De vereeniging „Friesch rundvee-stamboek” hield Woensdag te Leeuwarden een buitengewone vergadering, tot verkiezing van een bestuurslid, ter vervulling van de vacature, ontstaan door het overlijden van den heer A. baron van Ha- rinxma thoe Sloten. De heer jhr. mr. O. van Eijsinga werd met op éen na algemeene stemmen gekozen. Daarna leidde de heer K. N. Kuperus van Marsum de vraag in: „Is het in het belang van het stamboek, om in ’t vervolg uitsluitend vee met zwart-bont haar op te nemen,” en trach- te dit belang te staven door meedeeling van cor respondenties uit Amerika en Holsteinsubsidiair oen tweeledig stamboek, het een van zwartbonte, het andere van roodbonte en andere kleuren. Eenerszijds werd dit stelsel als een onbillijk en onrechtvaardig bestreden, omdat het de houders van ander vee, die tot do oprichting van het stamboek hebben meegewerkt, zou uitsluiten; anderdeels vindt het ondersteuning, omdat in A- merika de toekomst ligt voor den handel in Friesch vee, zoomede in Zuid-Duitschland, Polen en Frankrijk, waar men zwart-bont prefereert. Op een volgende algemeene vergadering zal een definitief besluit genomen worden. Het bestuur heeft den heer jhr. mr. C. v. Eijsinga tot voor zitter benoemd. svi: COURANT A aa l i I 8 41 [8 I V MöSZ.» 3. dat de maatschappij zal voorzien in de gewensohte spoor wegverbinding tusschen Utauiden en Velsen, waarop meer en meer wordt aangedrongen en die ook voor den handel van Amsterdam onmisbaar mag geacht worden 4. dat de maatschappij bet eventueel verlies op den stooin- bootdienst tusschen Enkhuizen en Stavoren tot een minimum bedrag van f 50,000 per jaar voor haar rekening neemt. K I N Xi EX t 1 X B. Bij de Tweede Kamer is een ontwerp iugekomeu betreffende een overeenkomst met de Hol!. Ijzeren Spoorwegmaatschappij. Oe/egeering heeft de bevoegdheid den Holl. Ijzeren Spoorweg an Amsterdam naar Rotterdam met 1 Juni 1881 te naasten. Daar zij voor het oogenblik de overneming minder gewenscht acht, maar ten allen tijde het hecht in handen wil houden is Zij met de maatschappij in overleg getreden en voorloöpig over eengekomen 1. dat de staat het recht verkrijgt om ten allen tijde op bil lijke voorwaarden te kunnen beschikken over al de lijnen bij de maatschappij in beheer; 2. wijziging der voorwaarden voor exploitatie van den Noord- nollandschen Staatsspoorweg en van andere spoorwegen, die nog Voor rekening van het rijk mochten worden aangelegd, krach- tens de wet van 10 November 1875 (Staatsblad ito. 205) of van spoorwegen, over welke de staat bij overeenkomst met andere ondernemingen, bij-naasting, of op andere wijze de beschikking mocht verkrijgen

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1