I ■WSffllDIMWIHUDlBDI i W J Aj I. 1 k No. 82 Z E S-E N-D E R T I G S T E J A A R G- A N G-. 1881. w o *L - - IS OCTOBER, oor- m ^•1 53,fl >7,6« >4,4 iwi ggej Alic brieven in tö zenden. mp, v. zal ans* uni, orn. Jet? "In Men schrijft uit den Haag aan de Am. Crt. Eene hoogst droevige zaak vervult hier vele gemoederen, en legt aan den raad en discipline (of, bij gebreke, aan Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.franco por post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave ol redactie betreffende, franco ADVERTENTIÈN voor eiken regel meer 7 */2 1 a n g r ij k lager. Voorwaarden daaro mtrent Uitgever. rijcU v ce de- J. n •4a hl •?w 7,s 1 X V. Jol- Z. M. heeft benoemdtot lid van de Algemeene Rekenkamer jhr. mr. Sandberg, oud-lid van de Tweede Kamer; N. D. Doedes, thans tijdelijk leeraar aan de R. h. b.-school te Leeuwarden, tot leeraar aan die school. van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, Cents. Lij abonnement is de prijs be te vernemen bij den Uit het onderzoek, dat Zaterdag op de plaats van het ongeluk bij Rotterdam is ingesteld, moet volgens de N. R. C. zijn gebleken, dat de wis sel wachters, die een goederentrein verwachtten, an ders hadden moeten handelen dan zij gedaanhebben. eene regeering, in wier naam zulk een taal wordt verkondigd, zulke gevoelens worden uitgesproken, in ons Nederland worden geduld? Do interpellatie, door don lieer Heydenryck op touw gezet, is als een nachtkaars uitgegaan. Zoowel de heer Wintgens als de heer Heyden ryck hebben motion voorgesteld, maar zij heb ben den moed niet gebod eene beslissing der Kamer uit te lokken. De één voor, de ander na, trok zijne motie in. Aan eene beslissing der Kamer zullen echter noch die heeren, noch de Minister ontloopen. Als later do zaak van den heer Hartogh rleijs te Assen bij de Kamer aan hangig wordt gemaakt, zal eene beslissing moe ten vallen. Dat die beslissing niet in den geest zal zijn van do Regeering, maar in den geest vau vrijheid on recht, daarop mag het Neder- landsche volk vertrouwen! „Burgerplicht” te Amsterdam wil de fout her stellen, dit voorjaar begaan, en heeft mr. Rut gers van Rozenburg weder candidaat gesteld voor de Tweede Kamer. Hij verkreeg 46 van de 74 stemmen. Er werd menig scherp woord gesproken, ook over de kohieren en de kanaal- quaestie, maar tegenover de bestrijders stonden thans wakkere verdedigers. Tot candidaat voor den raad is wederom Heldt gekozen, nadat de overige, die genoemd waren, zich hadden teruggetrokken. Naar ’t Vaderland meldt, is te Rotterdam met het stoomschip Caland uit Amerika over gebracht de struikroover Guiscppo Esposito, bij genaamd Randazzi. Hij werd voorlopig in de cellulaire gevangenis opgeslocten, om later naar Italië getransporteerd te worden. Op eene te Amsterdam gehouden buitenge wone Algemeene Vergadering van aandeelhou ders in „de Friesehe Landaanwinning-Maat- schappij,” waarop bijna allo aandeelhouders wa ren vertegenwoordigd, zijn als nieuwe commis sarissen benoemd, met algemeene stemmen, de hoeren John Graij te Londen, J. C. aan de. Blocquerij Jr. te Haarlem en J. G. Jager te Amsterdam, terwijl de heer J. B. van de Blocquerij Jr. tevens als v aarn emend directeur optreedt. De uitgebreide bezittingen der Maat schappij zullen worden gerealiseerd of de maat- van toezicht schappij naar omstandigheden worden gereorga- het gerechts- j niseerd. De vergadering besloot commissarissen hof) een treurige plicht op. Een door zijne on- geraeenc bespraaktheid welbekend advocaat heeft zich, in het bijzijn van onderscheidene personen woorden laten ontvallen, die eene door hem in Maart 1860 gepleegde strafbare daad hebben aan het licht gebracht. Wegens het hoog ern stige van de zaak (voorbedachtelijke schending van beroepseed) zal, naar ik hoor, de beklagens- waardige grijsaard denkelijk gestiapt worden mot schorsing in de uitoefening van practijk gedu rende een jaar. De zaak heeft te algomeoncr aandacht getrok ken, doordat de gepleegde eedbreuk juist op denzelfden dag aan het licht kwam, waarop in do Tweede Kamer een van ’s Gravenhage’s al- go.vaardigden, de heer Wintgens, in een fraai klinkende redenering de heiligheid van den eed roemde. Indien de schuldige advocaat onder de toehoorders van den heer Wintgens had kunnen zÜn? hij ware gewis vernietigd geworden door den bliksem, die uit ’s redenaars oogen schoot, toen hij gewaagde van lieden, in wier mond zelfs de aanroeping van Gods naam geen waar borg is. „Schurken” noemde de grijze staatsman ze, en de heilige verontwaardiging, met welke dat „Schurken” door ’s Lands raadzaal galmde, maakte dit oogenbhk en dezen man onvergefe lijk voor alle aanwezigen. Het was de Sint Joris der integriteit, die den dratk-dergeveinsd heid, zijn lans, tusschen do blazende kaken door, in het ongure lijf stiet. ’t Is te hopen dat do minister van oor- I°g, bij de voordracht van het hooge oorlogs- budget op ,de begroeting aangebracht, het te kwaad krijgt met onze kamers. Inderdaad is een uitgaaf van 33 millioen voor ’t soldatenspel, zoo jt heet, ten behoeve van een natie uit slechts 4 millioen zielen bestaande, een blqedbelasting. Het aantal manschappen, onder de wapens te roepen, zal grooter zijnaan vestingbouwerij zullen vele millioeuen worden te koste gelegd en de schutterijen mede aanzienlijke offers vra gen, indien ’s Ministers plannen zullen doorgaan. Wij hopen echter, met den dooi’ de zonen van Mars dood verklaarden Winkler Prins, dat er ettelijke millioeuen. van de oorlogsbegrooting —£3 uui dxvy bj\i ixUbbl^ci einden te besteden. De heer Winkler Prins met zijn kernachtige taal spreekt in den goeet ao« Nederlandsche natie. Imgsvcreeniging of in een spreekgezelschap, - staande voor den troon van Ncderlandsch Koning, de quaesties, die sinds duizenden jaren de diep zinnigste hoofden hebben vermoeid, weg oreert, om onder het handgeklap der reactionairen zich gelukkig. te gevoelen. „liet is niets dan een drogreden, wanneer men don.staat als godsdienstig wil afschilderen, omdat hij den eed vraagt aan hen, die geen bezwaar hebben dien af te leggen. De staat behjat daarmee niet het bestaan van God, al leen neemt hij akte van het feit, dat een der burgers gelooft aan het bestaan van God. De staat worat eerst een belijdenis-staat wanneer hij. zelf eischt: Men zal doopsgezind zijn of op zulk een wijs aan God gelooven, dat men een eed kan zweren. Een dergelijken staat kent de. Ned. grondwet niet, die juist de gewetensvrij heid w'ilde verzekeren en dagteekentuit een tijd dat er geen andere dan „Doopsgezinde” bezwa ren tegen het zweren zich kond gaven.” De Amsterdammer bedroeft zich over den nieuwen smaad, die het liberalisme moet dulden. „Helaas, de dagen die wij beleven, brengen voor de liberale partij wel droevige ervaringen met zich, zegt zij. Ontrouw aan haar beginselen schijnt schering on inslag te zijn, daaruit weeft zij zich haar bestaan en daardoor rekt zij haar roemloos parlementair leven. Spreek haar van het onrecht der kieswet en zij sluit de oogen, om een ministerie aan het roer te kunnen hou den, dat, den eersten plicht verzakende, haar althans de meerderheid blijft gunnen. Na door het Kappeyuiauisme overgeleverd te zijn aan den spot der tegenstanders, zag zij een harer hoofden op staathuishoudkundig gebied, als mi nister van financiën, de treurigste figuur maken, die denkbaar is; moet zij een minister van bin- nenlandsche zaken dulden, die een ander niet minder gewichtig beginsel, dat van openbaarheid in belastingzaken, aanrandde en nu heeft zij nog bovendien een minister van justitie de hand bo ven het hoofd te houdt®, dien de tegenpartij be wierookt, omdat hij de zijnen belachelijk maakt, len einde haar zwakheid te bemantelen, zal zij zich zwak genoeg betoenen om dit alles te dra gen: want dat een dergeljjke politieke fout, als de heer Modderman thans beging hm» portefeuille zou kosten, mag men niet aanne men. Tot zulk een daad wordt een kracht ver- eischt, die de liberale partij niet bezit.” ’t Blad brengt echter hulde aan de leden der Kamer, die voor de handhaving der gewetens vrijheid zijn opgetreden. UIT DE PERS. De Ramp. Crt. komt nogmaals terug op do door don minister van Justitie uitgesproken re devoering bij de interpellatie overdo eed-quaestie. Tiet meest treft ons, zegt het blad, na het na- lezen der handelingen,-nu gelijk eenige dagen geleden, dat deze Minister van Justitie de onmacht van don Staat en diens afhankelijkheid van een kerkleer beleden heeft. Do Minister hoeft ge sproken van „tallooze banden, die er van nature bestaan tusschen de kern van alle recht en de kern van alle goddienst” banden, die ver broken zouden wordenzoo de eed werd losge laten. Hij heeft beweerd, dat zonder den eed de rechterlijke macht zou beroofd zijn van de waarborgen, die zij voor een deugdelijke rechts bedoeling noodig acht. Om consequent te zijn, zou deze Minister moeten voorstellen, dat er vóortaan in Nederland recht gesproken, worde, niet in den naam des Konings, maar in naam van God. Op oen verwijt, vroeger tot hem gericht, toon hij zekere phrases had gedebiteerd over een na derende revolutie, erger dan ooit is beleefd (deze minister poseert ook somtijds als Ziener), dat hij gespoken had met het dool om effect te maken, antwoordde de Minister: zou men dan meenen dat ik ooit spreek met het doel om geen effect o maken? Wat de Minister thans gesproken heeft is meer dan iets geschikt om effect te ma ken maar het is een zoor treurig effectZiehier oen staaltje „Do ood is, hoewel geenszins het eenige, toch hot meest zichtbare toeken van den mnigen band tusschen godsdienst en recht. Schaft men nu den eed, nu hij eenmaal bestaan heeft, 1 P,we!ko cdele gronden ook men zou bij i het Nederlandsche volk de gedachte opwekken, dat tusschen godsdiensten recht een echtscheiding iceft plaats gehad; dat God als het ware uit den btaat gebannen is; dat aan God de dienst is op gezegd.” In hot voorbijgaan zij gezegd, dat afschaffing van don eed door niemand gevraagd is. Voor ..monschen, als do Minister en anderen, die er behoefte aan hebben om wat zij verklaren of beloven, te bevestigen met oenige symbolische handbeweging en het uitspreken van eenig my thologisch formulier, kan de eed behouden blijven. vYie kan er tegen hebben?- Wie gunt het hun met van harte? Maar geeischt wordt, dat deze vorm van verklaring of belofte niet worde op- toOdragen aan hen, die er beswaar tegen hebben en die willen volstaan met eene eerlijke verkla ring of belofte zonder dergelijke vertooning. Dezen eiseh wijst de Minister echter af.° Hij kan wol de bezwaren .tegen den eed plaatsen, ah zij zijn van „godsdienstige natuur”, en. hun mectec bezwaren hebben, komt hij zelfs gedienstig t e gemoet. Hij raadt hun aan eene nieuwe gods dienstige gezindte op te richten, zooals bijvoor- beeld <lie van de „gedoopte Christenen.” Zij manen dan. dadelijk' geholpen worden, want Z(‘gt de Minister hun toestand is volkomen ge- hji< aan dien der Doopsgezinden. Maar die anderen„schurken” noemde hen □7®"Üe leer Wintgens die zich permitteeren tot ffcen gezindte te behooren, die'er geen mytho logie op nahouden, gelijk de Minister, /mn wil de Minister niet helpen, hun bezwaren wijst hij m, voor hen weet hij maar één middelzij moeten hun overtuiging als een betere van mr. Modder man aannemen. uiêt zoggen, dat die taal van den Minister van verwatenheid getuigt. Maar wèl ^Jogen wijzulk een taal is nog nooit van de Ministertafel verkondigd. En wij vragen, mag De bladen der liberale richting zijn overigens alles behalve ingenomen met de verklaringen van den minister Modderman over den eed. Do Spectator brengt den minister voor ’t beeld van Spinoza. Do wijsgeer voegt don minister, die met don geloofsstandaard voor hem komt, toe: „Wat praat gij ijdellijk over de onzinnelij ke dingen, die ook gij niet begrijpt? Wat stoot gij buiten wet en maatschappij, die uw Gods begrip niet doelen Wat treedt gij terug door uw onverdraagdzaamheid tegen het vrije den ken Zeer scherp laat zich de Amsterdammer uit tegen den minister, „die als een onfeilbare Paus den volke heeft verkondigd, dat een mensch zonder geloofsbelijdenis geen aanspraak mag ma ken op gewetensvrijheid.” Het blad geeft eerst een kort overzicht van ’tgeen geschied is, her innert, dat de minister voor allen, behalve de Doopsgezinden, den eed verplicht stelt, kortom, dat de minister alleen tegemoet wenscht te ko men aan bepaalde gemoedsbezwaren, die gesteund worden door het lidmaatschap van een bestaand of nog te stichten kerkgenootschap. „Modderman werd aldus vervolgt hot blad na. zijn speech, waarin hij met de opper vlakkigheid van een catechiseermeester, de nieu we richting op godsdienstig gebied en tevens het atheïsme als een kinderachtige, onnoozele ver gissing brandmerkte, op de schouders van anti revolutionairen, canservatieven en clericalcn in triomf rondgedragen, omdat hij, de- liberaal, liet liberalisme don rug had toegekeerd en, in strijd met den geest onzer geheele wetgeving, geloofs dwang van staatswege had gepredikt. „Wij hebben eerbied voor iedere godsdien stige of niét godsdienstige overtuiging gaat het blad voort. Wij begrijpen, dat anti-revo- lutionairen en ultramoncanen do verdraagzaam heid zonde zouden achten, indien ze atheïsme gedoogde. Maar wat ergerlijk is voor ons, liberalen, dat een minister, die zich een der onzen noemt, van de historische wortels van ons volksbestaan durft spreken, als hij bezig is, in den mantel van hetliberalisme gehuldde ■grootste en stevigste aller wortelen, waarop de fiere eik van het Nederlandsche volksbestaan zich verheft, los te woeien, de heilige gewetens vrijheid beschimpende en belasterende. Wat ons bedroeft is, dat in ons Ncderlandsch par lement, ten aanhoore van Europa, de honderd duizenden, voor wie de eed zijn zin verloren heeft, omdat de humanitaire ontwikkeling bij hen den godsdienst geheel of gedeeltelijk heeft vervangen, worden uitgemaakt voor een hand vol sukkels, op wie in het staatsrecht niet be hoeft te worden gelet. Wat ons tot bitterheid stemt, het is de ongelooflijke bombast, waarmee een man, die tot den stand der geleerden be hoort, als voerde hij het woord in een jonge- 41 1 1 imfr r,d0 Ï3EMM E X, A jr— M. II 18 1/ 14 13/ 110 2.50 1/ 12 'ij ‘uit taalkundig oogpunt van die bandaf Xr nfet te' Sten! a eC<! S°’k'Ve dC

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1