MKIÏS-ilJIMTEÏÏHlDIWBJ tEffiTEEÏllEïlliROifflSSMTSfflK. JJ j Kalvermarkt TE SNEEK is ocrroraEifc, J No.'83 Z E S-E N-D E R. T I G S T E 188 i fib Maandagen 17 en 31 Oct. 1881. J J Z A TB RD A G I’ n 4 de doen witten. inrichting* klinnnn v >r r. 0 0 0 i 4 0 J 1 n lo E 3- k- I. i e 0 ;r d neen „A1- a Zaterdag jl. heeft een dame, die, vergezeld van twee jongetjes van 9 en 11 jaren, mot den trein van Amsterdam aan hot station to Venlo was gekomen, zich daar met een ver- trekkenden trein uit de voeten gemaakt, do kin deren alleen in de wachtkamer achterlatende. De kinderen werden door den commissaris van politie onder dak gebracht en verklaarden We- gelmans to heeten en woonachtig te zijn in de Warmoesstraat te Amsterdam. Daar de ont aarde moeder niets meer van zich heeft laten hooron, zijn de kinderen naar Amsterdam ver voerd. het verheugde ons, dat do heer Fabius dan ook het Ministerie dien, eisch stelde aan bestaande gemoedsbezwaren te gemoct te komen.” Do ultramontanen en anti-revolutionairen te Amsterdam en Nieuwer-Amstel hebben jhr. Go din de Beaufort candidaat gesteld voor het lid maatschap der Tweede Kamer. Volgens do Alaas-en Roerbode is op een dorp bij Maastricht weder een kruisbeeldqueastie ont staan. De schoolopziener, de hoer Coenegracht, gaf ook daar last het kruisbeeld te verwijderen, maar niet dadelijk, doch als de school zou ge wit worden! De gemeentelijke autoriteiten hebben daarop goed gevonden, het schoollokaal dit jaar niet te Deze COURANT versehijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. Het dreigend gevaar voor de gasfabrieken schijnt te naderen. De ingenieurs Mijnssen Cie. hebben vau het gemeentebestuur van Amsterdam reeds concessie gevraagd en verkregen om eenige stadspleinen ejectrisch te verlichten. Zeker zegt de Arnhemsche Cour, is er een groote afstand tusschen het verlichten van eenige pleinen en het gebruik van gas in de huizon, maar de tentoonstelling, thans te Parijs gehouden, zal mis schien aan deze zaak een zoo krachtigen stoot geven, dat alle berekeningen op het slechts lang zaam voortschrijden van het nieuwe falen. De Parysche gasfabriek zelve schijnt in te zien, dat haar bestaan wel cons gevaar zou kunnen loopen en zij heeft een brevet gekocht voor een elec- trische verlichting, naar mate nu gasverbruikers tot ha^-komen, éh wat zij aan de eene zijde verliest, wint zij aan de andere. Het is een maatregel waarop wel de aandacht mag gevestigd worden door hen, die bij de ex ploitatie der gasfabrieken zyn betrokken. Inde gemeente Kerkwijk en Bruchem weigert het onlangs herkozen raadslid v. B. den eed, voorgeschreven in art. 39 der gemeentewet, af te leggen, omdat sommige wetten des rijks in strijd zijn met Gods woord. Tegen het zweren van „trouw aan die wetten” heeft hij gemoeds bezwaar. Dit is een nieuw gezichtspunt. Onder den titel „De Ministerieele eedspreek, ontleed door J. van Vloten,” zal in den loop van deze week bij den heer W. C. de Graaff te Haarlem eene brochure het licht zien naar aanleiding van de eed-speech van minister Mod derman. VERGADERING vak den Gemeenteraad van Sneek, op Zaterdag 15 October 1881, ’s namidd. G uur. Punten van behandeling 1. Resumtie der Notulen. 2. Mededeelingen van ingekomen stukken, 3. Nadere vaststelling der verordening, op het houden van verzamelingen van mest en op de Sekreten. 4. Behandeling adres Schuttersraad der dd. BURGEMEESTER on WETHOUDERS van Sneek, gelet op het bepaalde in artt. 6 en 7 dor wet van 2 Juni 1875 (Staatsblad no. 95), tot regeling van het toezicht bij oprichtiug van inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken Brengen bij deze ter kennis van belangheb benden, dat ter Secretarie dier gemeente tor visier ligt een bij hun college ontvangen ver zoekschrift mot bijlage van E. Al. Jaarsma,strok- keiido tot het erlangen van vergunning tot het oprichten van een Stoomwerktuig in het ge bouw, plaatselijk gekwoteerd Wijk 4, no. 3915, kadastraal bekend in sectie C, no. 1004, der gemeente Sneek. Dat op Zaterdag don 29 October 1881, des middags ten 12 uur, ten gemeentehuizo aldaar gelegenheid zal worden gegeven om tegen het gedaan verzoek bezwaren in te brengen en deze mondeling of schriftelijk too te lichten en dat zoowel de verzoeker als zij, dio bezwaren heb ben in te brengen, gedurende drie dagen vopr ovengemeld tijdstip tor Secretarie der gemeente, in de gewone bureau-uren, van de tor zake in gekomen schrifturen kennis kunnen nemen. Sneek, 15 October 1881. Burgemeester en Wethouders voomoemd J. van DRIESSEN. De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. belijden, dat „de Overheid het recht heeft den om dien eed te vragen hen, die niet in een .Zullen wij die belijdenis van ongeloof niet j vakscholen weg Schutterij. 5. Alsvoren van J. J. van Velzen. 6. Alsvoren van W. E. van der Werf. 7. Alsvoren van J. en E. Sanders. 8 Voorstel tot af- en overschrijving op begrooting van Uitgaven, dienst 1881. 9. Vaststelling der verordening op de hef fing en de invordering van hot vergunningsrecht voor den verkoop van sterken drank in het klein. 10. Vaststelling der gemeentebegrooting voor 1882. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 7,/2 Cents. Bij abonnement is do prijs be- langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij de a Uitgever. Te Utrecht had Maandag ten 12 ure de ver gadering plaats, welke, op initiatief van de Ka mers van Koophandel en Fabrieken te Maastricht en te ’s Hertogenbosch, beraadslagen zou over de vraag of een adres aan de Regeering gericht zal worden met verzoek tot het benoemen eener com missie, gelijkelijk uit nij veren en handelaars sa mengesteld, om een onderzoek in te stellon naar den toestand van de Nederlandsche nijverheid en van do gevolgen, w.elke voor haar ontsprui ten uit de tariefwetgeving der naburige Rijken. Vertegenwoordigd waren 24 Kamers van Koop handel en Fabrieken en zes vereenigingen, ter wijl nog aanwezig waren de heeren mr. J. Heems kerk Az.lid van den Raad van State, Mrs. Balhmaun en V. Nijst, leden der Tweede Ka mer, en mr. H. J. Carsten, lid der Eerste Ka mer, welke laatste niet als speciaal genoodigde de vergadering bij woonde, maar als vertegen woordiger van den Drentse!'en landbouw. Het voorloopig bestuur vormden twee heeren afgevaardigden der Kamers te Maastricht en ’s Bosch. Na het voorlezen der lijst van Kamers van Koophandel en vereenigingenwelke aan de uitnoodiging tot bijwoning der vergadering niet hadden voldaan, bracht de voorzitter het ont- werp-adres ter tafel. De heer Bake uit Amsterdam aohtte het ra- tioneeler, dat eerst door de vergadering beslist zou worden, of er een adres zou worden ge zonden. Dit lokte een vrij verward debat uit hetwelk zonder stemming eindigde met het voor lezen van het ontwerp-adresder Kamar te Maas tricht. De discussie, die thans volgde, liep hoofdza kelijk over de wenschelijkheid van vrijhandel of bescherming, een twistvraag waarover de ver gadering begrijpelijkerwijze niet tot eenstemmig heid kwam. Het geduld der aanwezigen raakte uitgeput gedurende de voorlezing van een betoog vau 28 bladzijden druks, hetwelk mr. d’ Engel- bronner trachtte voor te lezen en waarin zijne meening of liever de meening van de vèreeni- ging van en voor industrieelen uiteengezet wordt over de quaestie: Vrije handel of protectie? Van zacht mompelen ging de vergadering tot luid protest over en te midden der lectuur verza melden zich de aanwezigen rondom de bestuurs tafel, waar een zeer verwarde woordenwisseling gevoerd werd, waarvan het gevolg was, dat de heer Engelbronner zijne lectuur staakte, en het resultaat, dat eene motie voorgesteld en aan genomen werd, waarbij de vergadering tot het zenden van een adres besloot. Deze motie werd aangenomen met slechts 5 stemmen tegen, ter wijl 16 Kamers en 5 vereenigingen zich daar voor verklaarden. Een aantal personen hadden echter de vergadering reeds verlaten, daaraan een geregeld debat toch niet meer te denken viel. der voor de helft dier som. Dit voorstel is na breedvoerige bespreking bij acclamatie aangeno men. Voorts heeft de maatschappij een adres gericht aan den Minister van Binnenlandsche Zaken o- ver de krachtdadige wijze, waarop de longziek te is bestreden. meerderheid echter voelt zich gedwongen, bij iedere principieele beslissing voorzichtig uit den weg te gaan. „Ik heb een talisman,” dreigde de heer Hcijdenrijck, „waarmede ik de wateren kan bezweren, waarmede ik ze kan dwingen terug te koeren tot hunne bron do portefeuille- quaestio, de ministerieele quaestie.” Een minister, die in een kamer, samengesteld als do onze, waarheden durft verkondigen gelijk de heer Modderman verleden Dinsdag, zonder zijn minis terieel leven door dergelijke „stoutigheden” be dreigd te zien, beschikt onmiskenbaar over een verbazende kracht. Hij moet zich zoodanige kracht bewust gevoelen en van daar vooral, dat de behaalde overwinning nog vele andere doet voorspellen. De grootste en meest blijvende overwinning echter is door don minister behaald niet in de Kamer, maar daar buiten, in de harten van duizenden en duizenden, in den boezem van het Nederlandsche volk zelf. De kwalijk ver borgen wrevel, waarmede do liberale afgevaar digden en waarmede de liberalistische pers de rede van den minister heeft opgenomen, zal der geheele partij duur te staan komen. Het moge waar zijn, dat bij een aanzienlijk deel onzer Pro- testantsche medeburgers twijfel, gepaard aan al lerlei vage deïstische denkbeelden, de plaats van het leerstellig en kerkelijk geloof heeft ingeno- men, atheïst wil men in geen geval zijn. Het denkbeeld van een atheïstischen staat, van een atheïstische maatschappij, kan maar bij zeer weinigen sympathie vinden.” Het blad drijft voorts den spot met de libe rale bladen, die thans den minister op *t lijf vallen, terwijl zij hem vroeger huldigden. Zij noemen hem clericaal, beweren dat hij niet vol doende heeft nagedacht enz., terwijl zij zelfs een beroep doen op de verdraagzaamheid, om den eed niet langer verplicht te stellen. „De liberalen weten zeer goed aldus ver volgt het blad dat het met den eed voor goed gedaan iswanneer hij niet als plicht wordt opgelegd; want waar men volstaan kan met een eenvoudige verzekering of belofte, zal niemand een eed afleggen, uit vrees, dat hij zich aan lichtvaardig zweren zou schuldig ma ken; maar juist daarom eischen zij de afschaf fing als oen privilege voor hun partij, wijl de verontchristelijking van den staat daardoor zou bevorderd worden. „Opmerkenswaard!" mag het heeten, dat de liberale organen, die jarenlang en tot op dezen dag den spot dreven met de gemoedsbezwaren van andersdenkenden, zich nu niet schamen zelf met liberale gemoed bezwaren te komen aandragen en daarbij nog aanspraak maken, dat men die bezwaren zal wegnemep. „Wat echter de kroon op alles zet: hetzelfde volkje, dat zoo vurig ijverde voor de handha ving der „christelijke deugden” in de onderwijs wet, treedt nu op, om God buiten het staats recht van Nederland te sluiten. Den Verlosser handhaven, God verwerpen! „Gelukkig zoo besluit het blad dat de minister zich niet behelpt met de verwaandheden van het „denkend deel der natie”, ten aanhoore vanhet gansche Nederlandsche volk de rechten van den God der waarheid verdedigd en aan de ongodsdiensterij haar eischen ontzegd heeft.” De Standaard zegt: „Bestaat er bij sommigen gewetensbezwaar, om bij God Almachtig te zwerenniet minder ernstig gewetensbezwaar bestaat er bij-ons, die I 1 1 1) 1 AN 1 1 1 -i ontlokken, toch ligt het op onzen UIT DE PER S. De Tijd is zeer ingenomen met de verkla- ïiiigen van den minister Alodderman over den c,'d- „Met al den gloed eener heilige en diep- gevoelige overtuiging heeft hij schrijft het blad de grondstelling bestreden van het libe ralisme, dat de godsdienst volstrekt uit het open bare leven dient verbannen te worden. Dit wordt hem aangerekend als een daad, die met het verscheuren der liberale banier gelijk staat. Maar niettemin en hier zien wij de verne derende onmacht der liberale partij duidelijk aan het licht-treden de minister mag in een li berale Kamer het liberalisme verguizenhij mag reactionair en zelfs godsdienstig zijn, hij heeft niets te vreczen. Het lot der regeering hgt in handen der liberale meerderheid; de Op de algemeene vergadering der Hollandsche maatschappij van landbouw, dezer dagen te Scha- gen gehouden, is het rapport behandeld, uitge- btacht door de in 1880 benoemde commissie voor hei. landbouw-onderwijs. De commissie stelde voor: 1dat de algemeene vergadering het hoofd bestuur machtige om met de Regeering, de pro vinciale en gemeentebesturen in onderhandeling te treden tot het oprichten van vakscholen voóf den landbouw, op grondslagen, in het rap port ontwikkeld; 2- dat de vergadering een cre- diet" toesta van f3000 gedurende vijf achtereen volgende jaren, tot het verleenen van een sub- sidie, indien deze onderhandelingen tot een ge- -| wensehten uitslag mochten leiden, aan twee i voor de zuivelbereiding, eene in de en j provincie Noordholland, eene in Zuidholland, ie- SNEEK S'. f B II 1 G I A' 0 0 11 0 s i-1 h i COURANT. IB I V M E KJS, A K. uuw.gv.ju. vJivv. wu. wettscriGeii UvAilU-dl- UftU jjU. eed te vragen,” af te dwingen van machtigen God” gelooven. r~

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1