SIKH'S- BIlilllillllHUII TOOK M «HBSÏMNBlRMDISSnmSiHl 84 Z E S-E N-n ERTIGSTE 1881. J .>1'. - r I V r 10 OCTOBER, BIWNENLAXD. >r- c\v. ng, on ver- a 1’ M. let. m o- >e- en >r- lie iet .ar an of, In ,n- en >er •ag er- alf le* Wel werd aan daken, schoorsteenen van bijzondere ongelukken ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 7’/2 Cents. Bij abonnement is de prijs be langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. Reeds zijn naar wordt gemeld 17 perso nen ter zake van den moord te Veere op ver moeden in hechtenis genomen, doch weer op vrije voeten gesteld, omdat hun onschuld is ge bleken. De dader zelf werd echter nog niet ge vonden. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs, voor 3 maanden ƒ1.— franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. Eenige studenten te Leiden zijn dit jaar bij ’t ontgroenen zoover gegaan, dat een der slacht offers uit het raam is gesprongen én zich ernstig heeft bezeerd. De heer J. van Bemmelen wijdt in het studentenweekblad Minerva naar aanlei ding daarvan een zeer lezenswaardig artikel aan den groentijd, waarin de buitensporigheden sterk worden afgekeurd, en zij die zich daaraan schul- *11 Ina^en’ krachtigste termen worden ge- Uit Amsterdam meldt men, dat in de kies- vereeniging „De Grondwet” met 10 van de 14 stemmen, thans ook jhr. mr. Rutgers van Ro zenburg candidaat is gesteld de heer Prins had 4 stemmen. Q in Te Vriezonveon heeft Woensdagavond zekere Varbeider,den zoon van een zijner buren, nadat zij eenige woordenwisseling hadden gehad, zoodanig door een pistoolschot aan het hoofd ge troffen, dat hij in een zeer bedenkelijken toestand verkeert.. De politie heeft onmiddellijk een on derzoek ingesteid; V. moet reeds zijn schuld be kend hebbenhet pistool, dat opnieuw met hagel Was geladen, is in beslag genomen. Omtrent deze misdaad verneemt de Zicolsche Ct. verder, dat de gebroeders Grevelink, naar de dader beweert, eerst de glasruiten vernield, daarna met steenen tegen de deur hebben ge worpen, hem tevens toeroependewij zullen jou vermoorden.” Daarop had hij een pistool, dat voor ongeveer drie weken hem was te bewaren gegevon, door de openstaande deur op de gebroe ders G. afgeschoten. De gewonde moet steeds 1 een bedenkelijken toestand verkeeren. Prof. Harting te Utrecht heeft een brief open baar gemaakt, waarvan ons een afschrift werd toegezonden, door hem aan een voormalig lid van het „Transvaal independence committee” te Londen gericht over de jongste tijdingen uit de Iransvaalsche republiek. De hoogleeraar springt ook nu voor de Boeren in de bres, wijst op verschillende artikels van de conventie, die voor hen moeilijk aanneembaar zijn en hoopt dat En geland reden zal verstaan. Vooral de bepalingen betreffende de afschaffing der slavernij zijn in de hoogste mate kwetsend voor de Boeren, daar zij als ’t ware voet geven aan het denkbeeld, dat de Boeren werkelijk tot nu toe de inboor lingen als slaven behandelen en alleen door En- gelauds tusschenkomst gedrongen, daarmede nu ophouden. Zulke bepalingen zijn er meer in de conventie opgenomen en ’t is niet te verwonde ren, dat de Boeren klagen en volhouden, dat in deze overeenkomst beleediging op beleediging aan hun adres is gericht. t Doet prof. Harting leed dat de leden der koninklijke commissie, die het plan niet gehad hebben de Boeren te kwetsen, niet wat omzich tiger zijn geweest. Had Engeland nudenjuisten toon aangeslagen, dan had het den zedelijken invloed kunnen verwerven, noodig om duurzaam zijn gezag te handhaven; een gezag dat voor dat deel dér aarde nog zeer nuttig moet geacht worden. Ook dé rechten die aan den resident, welken Engeland in Transvaal zal vestigen, worden toegekend, acht prof. Harting veel te uitgestrekt. De IJsyereeniging Thialf' te Heerenveen heeft besloten in den aanstaanden winter een wedstrijd op schaatsen a 1’ instar de Bussem te houden. Volgens plan en teekening zullen telkens vier rij ders tegelijk een ronde baan van ruim 300 meters een of tweemaal moeten omrijden de rijders rij den af van vier verschillende punten, elk 25 meter van elkander verwijderd en die het eerst weder bij zijn aanvangspunt terug is, heeft van die vier gewonnen. De Friesche hardrijders worden door dezen wedstrijd in de gelegenheid gesteld, door vergelijking van hun snelheid met de opgaven die verleden winter in de couranten hebben gestaan, te onderzoeken of zij bij een internationalen wedstrijd met Engelschen en Ame rikanen zullen kunnen concureeren. Thialf is door de uitgebreidheid en prachtige ligging van zijn ijsbanen beter dan eenige andere ijsvereeni- ging in de mogelijkheid zoodanigen wedstrijd te organiseeren, Men mag daarom hopen dat de hardrijders, door in grooten getale op te komen, deze eerste proefneming zullen ondersteunen. Geheel het land heeft Vrijdag en Zaterdag van den storm geleden. Vooral de zeekusten hebben veel te lijden gehad. In bijzonderheden te treden is onmogelijk. Wij dienen ons tot enkele hoofdpunten te bepalen. Met verandering van namen kan van een groot aantal plaatsen hetzelfde gezegd worden. Overal hebben woningen en plaatsen veel gele den. De telegrafische gemeenschap was nage noeg overal verbroken en de dienst der spoortrei nen, heeft, vooral ook door het om waaien van te legraafpalen, zeer groote vertraging ondergaan. Op enkele plaatsen slingerden de nedervallende telegraafdraden zich om de wagens van een voorbij rijdenden trein en rukte deze, al voort rijdende, meer en meer palen uit den grond, totdat verder voortgaan onmogelijk werd. Dit had o. a. plaats tusschen Haarlem en Zandpoort, terwijl de trein van den Helder om dezelfde reden Haarlem niet kon verlaten. De laatste trein van Goch naar Boxtel ont spoorde Vrijdag avond, even voorbij het station Schijndel, doordien er een omgewaaide boom dwars over den spoorweg lag. ’t Liep zonder groote schade of ongelukken af. Vooral in het Bosch, op den Scheveningschen weg en op de overige buitenwegen om Den Haag is een verwoesting aangericht, die schier onbeschrijflijk is. Men schat het aantal geval len boomen in het geheel op 600. Groot is de schade, aan de visschersvloot te Scheveningen toegebracht. Te Nijmegen is een in aanbouwd zijnd huis omgestort. Een voorbijganger werd door den muur getroffen; hij is later,1'èvenloos onder de' steenen we^gfrhaald. Ook uit Amsterdam wordt van eenige persoonlijke onheilen melding gemaakt. Rotterdam stond zooals gewoonlijk bij hoogen vloed weder voor een groot gedeelte onder wa ter. De Diergaarde aldaar heeft zwaar geleden. Het meteorologisch instituut te Utrecht zegt omtrent den storm ’t volgende „In dén nacht van Donderdag op Vrijdag daalde do barometer zeer snel en wees ’s mor gens 8 u. 741,2, te 2 u. 736.6men had den geheelen dag harden wind, die tegen den mid dag tot storm aangroeide, en het hevigst was des avonds omstreeks 6 uur, toen de sterkste stoot voorkwam, 130 kilogr. drukking op den vierkanten meter, met een weinig uitschietende wind naar het WZW., daarna begon de baro meter weder te rijzen en do wind werd lang zaam West. „De Domtoren heeft door den storm zoo ge schud, dat het instrument aldaar is blijven stil staan, zoodat op het Ned. Instituut geen waar nemingen meer werden opgeteekend.” De communicatie per spoor van Zwolle naar hot- noorden is gestremd door het instorten van een kleine brng op de hqpgte tusschen de spoor wegbrug over do Wetering en die over de Vecht. De landhoofden waren losgewoeld en vandaar de verzakking. Do trein, die Zaterdagmorgen te 11 uur uit ’t noorden kwam, is nog gepasseerd, de volgende is blijven staan. Zwolle stond Zaterdag voor drie vierde onder water en op vele punten, zoowel in aks buiten de stad, moest met schuitjes de communicatie worden onderhouden. Omtrent den vreeslijken brand te Joure opjl. Vrijdag, wordt het volgende geschreven; Vrijdagavond omstreeks half zeven ontstond bij den meubelmaker Koster, uit onbekende oorzaak, brand, die door den storm al spoedig zoodanig werd aangewakkerd, dat acht huizen aan weerszijden van de breede hoofdstraat en later nog een gelijk getal in de Kakelsteeg vlam vatten en geheel af brandden. Een op eenigen afstand staande bergplaats geraakte door den vuurregen in brand en werd door het vuur vernield. Andere huizen, die door dezelfde oorzaak reeds vlam hadden gevat, zijn met moeite behouden. In weerwil van het noodweer zijn brandspuiten van De Lemmer en van Heerenveen ter hulp gesneld; aan hun vereenigde pogingen gelukte het des nachts te half vier het vuur meester te worden. Tijdens den brand draaide de wind naar het noordwesten. Het is als een wonder te beschou wen, dat niet het geheele noordoostelijk gedeelte van het dorp is vernield, daar de storm het vuur en de vlammen met ongeloofehjke kracht uit bet westen voortjoeg. De schade, die dit schoone dorp door deze ramp heeft geleden, is ontzettend groot, al is ook veel van het verbrande verzekerd. In enkele huizen, die niet zijn afgebrand, is door vuur, rook en water alles vernield. Een paar personen zijn vrij ernstig gewond, maar gelukkig heeft men geen menschenslevens te betreuren. De autoriteiten en de officier van justitie van Heerenveen waren den ganschen nacht bij den brand aanwezig. 8 N E E K 18 October. In de heden avond gehouden raadsvergadering is de begroeting der gemeente voor het dienst^ jaar 1882, in ontvangsten en uitgaven vastee- steld op f-223176,81. De Hoofd. Omslag is vastgesteld op een be drag van f59000. De stórm, die.jl. Vrijdag in ons geheele land woédde en ook hier Zijn gewéldige kracht dééd gevoelen, heeft gelukkig in onze gemeente géeü groote rampen veroorzaakt. .1 hier en daar nog eenige. schade, tpegebracht aan ËËAË Ei. ‘1- i/ii ‘L.. 80 enkele gebouwen, boomen, maar i namen wij hier niet." Vele onzer lezers zullen misschien meer malen hebben gelezen van eene uitvinding, waaraan de heer Bogaerts zijn naam heeft ver bonden en die door hem Peinture-Bogaerts wordt genoemd. Do peinture-Bogaerts is eene methode, welke zeker al wat tot nog toe op het gebied van kleurendruk bestaat, overtreft. De heerlijkste kunstwerken worden door deze industrie ver- menigvuldigd en onder het bereik van velen gebracht, die anders wellicht nooit in do gele genheid zijn zouden ze te bewonderen, laat staan nogze te bezitten om er de huiskamer mede te sieren. Zonder overdrijving, schreef het N. vd. D. in dertijd, mag van deze soort van reproductie wor den gezegd, dat zij voor de popularisatie van do schoonste voortbrengselen der kunst een niet minder groote uitvinding is, dan die der photo graphic. Waar deze slechts, en dan nog onvol ledig, over licht en schaduw beschikt, heeft do peinture-Bogaerts alle verven op haar palet, tot zelfs die, welke door de meesterhand zijn ge mengd. Nimmer zagen wij kunst en industrie zoo nauw vereenigd als in dezen kleurendruk op hout. Blijkens achterstaande annonce, wordt den kunstliefhebbers hier morgen en Donderdag do gelegenheid aangeboden deze schoone reproduc ties te bewonderen en wij twijfelen niet of velen zullen daarvan zeker gaarne profiteeren. Jl. Zaterd _g avond hoeft in do Buiten-Socio- teit de Harmonie alhier de vergadering plaats gehad van de leden der Commissie, die in de maand Januari jl. is opgetreden om giften in te zamelen voor de noodlijdenden door den wa tersnood. Bij die gelegenheid werd aan de orde gesteld het vraagpunt: Bespreking van de wenschelijk- heid om te dezer stede eene permanente com missie te vormen, die werkzaam zal zijn ten be hoeve van noodlijdenden in het algemeen eir van de arme ingezetenen in het bijzonder. De heer G. Geel Kz. leidde het in. In zijne in leiding wees deze op de groote moeielijkheid aan armenzorg verbonden, op de vele armoede door eigen schuld, op do armoede, die buiten eigen toedoen wordt gevoeld. Hoe gaarne hij ook genegen zou wezenom de laatste te helpenmeende hij toch, dat er te veel bezwaren aan verbonden waren er toe over te gaanin welke zienswijze hij nog ver sterkt werd door een schrijven van den heer Urban te Groningen, die het steunen van ar moede een moeilijk, een reuzen-en een ondank baar werk noemde, niet om de ongelukkigen, die buiten eigen schuld in armoede waren ge dompeld, maar om de verdachtmaking van an deren, aan wie men den steun onttrok. De inleider concludeerde dan ook: a. De e.ommis- sie acht het niet wenschelijk te deze stede eene permanente commissie te vormen, die werkzaam zal zijn ten behoeve van de arme ingezetenen; b. Zij besluit zich als permanente commissie te vormen bij algemeene rampen. Over beide conclusiën ontstond eene levendige discussie. Over punt a. was men het met den inleider eens, dat men zich op het terrein van armenzorg in het bijzonder niet moest bewegen en dit overlaten aan de daarvoor bestaande arm- voogdijen. Een ander geval was het bij alge- meenen nood, ’t zij door overstrooming of ande re rampen; ’t zij bij buitenge wonen nood in de gemeente zelve. Gaarne verklaarden allen zich bereid dan werkzaam te zijn. Met groote meer derheid werden dan ook beide conclusion aan- De brochure is in ’t Fransch geschreven. De toestand der personen, die bij het spoor wegongeluk te Rotterdam gewond werden en in ’t ziekenhuis aldaar worden verpleegd, is zeer bevredigend. Men herinnert zich ongetwijfeld nog het standje in de kerk te Nederhorst den Berg, waar in de Stand, zooveel ophef over gemaakt is. De man, die oorzaak was van ’t rumoer, door aan den voorzanger of (volgens zijn beweren) aan een zijner vrienden te vragen: „Wat hij daar in dat bankje deed te zitten”, is door de arrondisse- ments-rechtbank ie Amsterdam schuldig verklaard aan de hem ten laste gelegde verstoring der godsdienstoefening in het kerkgebouw en deswe ge veroordeeld tot een celstraf van drie dagen en betaling eener geldboete van acht gulden. t skei OEEKER O(RHT MII 1W. .50 0 ..'I N: I I 8 a a ;g G S /<G I co- bij 15,

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1