WSMBRWmiOM K a I v e r m a r k t Tii SNEER Maandag 31 Oct. 1881. I R G A N Gr. 1881. 31 w W- (L F No. 85 Onze Getnecnlebegroolino; na 1 lus ZAT 1Z K I) A OCTOBER, hoofdcijfers 3843,11 f 92529,07 ocr nv. 20839,99 55959,04 en pre- 64902,00 1250,— 1200,— 1150,— 2c ,50 ran ee- tofc dor ran Voor de verkiezing van een lid van de tweede Kamer te Amsterdam, in plaats van den heer rkt don. Alle brieven in te zenden. te oh- g«- srs, ms .tje dti- i 36^ ,00‘ uer I ,00 •d .m- rd; f5 a 10, Het wetsontwerp betreffende de overneming van het Noordzeekanaal door den staat, zal” volgens de Amst. Ct., binnen eenige dagen, wel licht nog deze week, in de Tweede Kamer worden ingediend. slag, tot een celstraf van 4 maanden en geld boete van f 100. M:_I h.„- bij den brand te Zutfen, veroorzaakt door i nu veroordeelde, T De door de Tweede Kamer benoemde grif fier, de heer mr. J. D. Veegens, is de zoon van den vorigen griffier, advocaat en procureur te ’s Gravenhage, redacteur van de Vragen des Tijds en ijveraar voor het algemeen stemrecht. Hij werd bij herstemming benoemd met 40 stem men, tegen 35 op mr. de Brauw, te ’s Graven hage. De jaarwedde van den griffier is f4500, die van den commies-griffier f1800. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.— franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco Het Handelsblad meldt „De gróote-uitbreiding der hoofdstad, waar aan alsnog geen einde schijnt te komen, lokt van alle oorden des lands menschen herwaarts, om werk te zoeken. Wij zijn tot de ontdek king gekomen, dat velen, zelfs vaders met huis gezinnen, zich hier ter stede komen vestigen en zich bij slot van rekening jammerlijk bedrogen zien. Ondanks hun goeden wil kunnen ze geen werk vinden. Het getal op die wijze teleurge- stelden, is groot, en wij meenen daarom werk lieden, die nog voornemens mochten zijn hier werk te komen zoeken, opmerkzaam te moeten maken, dat zij hiertoe niet te lichtvaardig moe- isu booi^itcu, vooral nu de winter voor de deur staat. Inzonderheid geldt dit voor personen, die geen bepaald ambacnt geleerd hebben, maar in de meening verkeeren, dat zij alles kunnen aan pakken. Zulk een soort bezit de hoofdstad, he laas, reeds in groote mate. Het getal handlan gers, opperlieden, tram- en omnibuskaartjesver- koopers, baliekluivers, kaailoopers enz. dult geen vermeerdering. Honderden menschen loopen reeds maanden zonder middel van bestaan en zouden gaarne weder naar hunne provincie te- rugkeeren, zoo de middelen hun hiertoe niet ontbraken.” - 2700,29 ƒ223170,31 V. (Kosten van het on derhoud van Gemeen- te-eigendommen en de Wegens die eigendom men verschuldigde las ten) VI. Kosten der Kamer v. K. en Fabr. on der plaatselijke gezond- lieidspolitie) VII. (Uitgaven voor Arm wezen, onderwijs, mi litie, schutterijen, uit- keeringen enz.) (6) VIII. Rentenaflossingen en Pensioenen) IX. (Andere uitgaven, niet tot de vorige hoofd stukken behoorende) X. (Nadeelig slot der rekening over 1880) XI. (Onvoorziene uitgaven) Totaal der Uitgaven f 15560,— 4025,50 Tot voorzitter van het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen voor 18811882 is verkozen de heer H. Bouman, die deze benoeming heeft aanvaard. De Vereeniging van en voor Nederlandschc Industrieelen heeft zich tot den Minister van Waterstaat gewend met een vernieuwden aan drang, om althans voor de hoofdlijnen een on- dergrondsch telegraafnet te doen aanleggen. De schade en het ongerief, bij den jongsten storm ondervonden, hebben de noodzakelijkheid daar van weder aangetoond. In Duitschland bestaat dit stelsel algemeen. De aanleg er van kostte achttien millioenin ons land zou het tiende gedeelte van die som niet worden gevorderd terwijl, behalve het Rijksbelang, 221 steden er door gebaat zouden worden. ADJ ERTEETIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 7’/2 Cents. Bij abonnement is de prijs be langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. De brochure van prof. Harting over de conventie tusschen Engeland en Transvaal wordt door de Pali Mali besproken. Het blad acht dit schrij ven wel der overweging van Engeland waardig, en spreekt naar aanleiding er van nogmaals o- yer de twee hoofdpunten van het geschil: de inboorlingen-quaestie en het vraagstuk betref fende de bevoegdheid van den Engelschen resi dent. Ten opzichte van do eerstbedoelde meent het blad, dat de grief der Boeren van vrij sentimen- teelen aard is; immers als alles waar is, wat de Boeren omtrent hunne behandeling van de in boorlingen aanvoeren, dan behoeven zij ook zóo lichtgeraakt niet te zijn om het ratificeeren der conventie te weigeren enkel omdat deze bepaalt dat zij belmoren te blijven doen gelijk zij altoos gedaan hebben. Zij zonden dan aan de conven tie de verklaring kunnen hechten, dat zij het aannemen der als onnoodig gewraakte artikelen niet beschouwen als een schuldbekentenis hun nerzijds, alsof zij ooit de daarin verboden over tredingen begaan hadden of weder zouden wil len begaan doch louter als een concessie aan zekere Britsche veroordeelen. Anders is het met de residents-quaestie. Op dit stuk moet de Pall Mall in hoofdzaak prof. Harting’s bezwrar beamen. Moet, vraagt zij, de resident een positie van gezag bekleeden in Transvaal, of slechts een positie van invloed? In het eerste geval zal hij geen invloed bezitten in het tweede daarentegen zal zijn invloed zóo groot zijn, dat deze hem indirect een wezenlijk gezag zal doen oefenen. Als een consul-generaal (zooals prof. Harting wenscht) slechts eenzede- lijken invloed oefende, zou hij, mits hij den Boe ren welgezind en met hunne taal vertrouwd zij de politiek van <le Tionsvaalsche regeeriug kun nen leiden. Doch als* het hoofd van een impe- rio zou hij gewantrouwd worden en onver mijdelijk tegenover de regeering in een toe stand van antagonisme geraken, die allen ze- delijken invloed, welken hij mocht kunnen oefe nen, tot nul herleiden zou. Wij kunnen, zoo eindigt het blad, door middel van ons leger de Boeren dwingen tot liet aan nemen der conventie. Doch indien zij met ge weld wordt opgelegd, zal zij niet als zedelijk bindend beschouwd worden zoodra ons leger zal afgetrokken zijn. Indien prof. Harting’s ziens wijze door de Boeren gedeeld wordt, dan zal het blijken dat wij, door den Britschen resident te bekleeden met de attributen van gezag, voor een tijdelijkeu schijn van dit laatste een wezen lijken invloed zullen opgeofferd hebben.” „106146,52 20212,50 Godefroi, zijn uitgebracht 1589 geldige stemmen. Gekozen is de heer Rutgers van Rozenburg (eandidaat der liberalen en oud-lid) met 1017 stommen. Mr. Godin de Beaufort (eandidaat der Catholieken en antirevolutionairen) verkreeg 538 stemmen. UIT de pers. De heer mr. J. A. Levy schrijft het volgende aan het Handelsblad „In Juli 11. stond voorde Rechtbank te Am sterdam terecht de heer J. D. Schramhardt ter zake van ee.dsweigering in eene correctioneele strafzaak. Als grond voor die weigering gaf hij op: „Gode meer dan de wette moetengehoor- zamen, in de Geref. kerk gedoopt, doch geen lid van eenig kerlcgenöotschap te zijn.” „Bij vonnis der Rechtbank werd do beklaagde van rechtsvervolging ontslagen.. Daarvan appèl door het Openbaar Ministerie. Bij arrest van het Hof te Amsterdam is bedoeld vonnis ver nietigd, het feit gequalificeerd als „onwilligheid” van een getuige om den bij de wet gevorderden eed af te leggen, en de beklaagde veroordeeld „tot eene gevangenisstraf in eenzame opsluiting te ondergaan voor den tijd van drie dagen en in de kosten van het gerechtsgeding in beide Naar t N. v. d. D. verneemt, bestaat bij de regeering thans hot plan om ten minste door éen kabel Amsterdam, Rotterdam en Ut recht onder den grond telegrafisch te verbinden. Uit Odoorn meldt men aan do N. R. Cl: Hier had dezer dagen do viering van een zeer eigenaardige, op oud-Drentsche zeden gegronde „bruiloft plaats. Wanneer nl. een jonkman een meisje „laat zitten”, uit zich het beleedigd rechts gevoel des volks doordieu men den verleider wil dwingen het meisje te huwen en ze voor schande te bewaren. Dikwijls valt zulk eon Drentsche lynch niet voor. Slechts zelden is er, gelukkig, aanleiding toe. Maar hier had het plaats. Op zekeren avond verzamelden zich een paar honderd personen, meest jonge mannen uit dit en aangrenzende dorpen voor hot h>.ia Uoox Uv. jmuueke opinie als zoodanig gedood- verfden ontrouwen minnaar, om, onder luid ge roep, met begeleiding van ketelmuziek, hem de „geboden af te kondigen.” Acht dagen later op nieuw een dergelijk tumult, om nu „het huwe lijk te voltrekken.” Thans kwam echter de politie tusschenbeide met de leuke opmerking „dat de wet eischte dat er langer tijd tusschen afkondiging der geboden en voltrekking van het huwelijk moest verloopen.” „Nu goed,” was het antwoord, „maar ’t is hiermee toch nog niet uit.” En ’t was werke lijk nog niet uit, want na eenige dagen had een nieuwe oploop plaats, en thans werd werkelijk met het opzeggen van een „riemsel” door den’ dorpspoeet vervaardigd, het huwelijk plechtsta tig atgekondigd en met luid geroep de brui loft gevierd.” Jammer dat het middel, hoe heroïek ook, niet heeft mogen baten om den zondaar terug te brengen van de dwaling zijns wegs. Maar opmerkelyk en prijzenswaard in allen gevalle, dat,, terwijl onze volkzeden gewooniijk de schande in volle te volle zwaarte doen neerkomen op het hoofd der verleide maa^d hier het medelijden met het verlaten meisje ”op den voorgrond. treedt en het volksgeweten niet tevreden- is, vóór het haar aangedane onrecht is hersteld. De vraag zou echter nog overblijven, of zulk een letterlijk gedwongen huwelijk het ongeluk \an het meisje wel veel verminderen zou. Aan de begrooting der Inkomsten en Uitgaven roor onze Gemeente over 1882, in de laatstge- louden Vergadering van den Gemeenteraad vast gesteld, ontleenon wij de volgende De Inkomsten zijn geraamd: Hoofdstuk I. (Ontvangsten wegens vroegere diensten) II. (Opbrengst van plaat selijke belastingen) III. (Baten en inkomsten, spruitende uit voorwer pen aan de gemeente in eigendom toebehoo- rende (2) VI. (Ontvangsten van ver schillenden aard en toe vallige baten V. (Buitengewone ont vangsten) (4) B Totaal der Inkomsten ƒ223176,81 De Uitgaven zijn geraamd als volgt: Hoofdstuk I. (Jaarwedden sontie-gelden) II. (Kosten van bestuur) III. (Kosteu van de zorg voor do plaatselijke wegen, stratenpleinen vaarten bruggen enz.) IV. (Kosten van Brand weer) instantiën, ten behoeve van den staat en invor derbaar bij lijfsdwang.” „Ik beoordeel het arrest niet, ik constateer het feit alleen. Het arrest draagt de dagteéke- 24 Augustus 1881 (W. v. h. R no. 4681). Men heeft goed gelezende dagteekening van het arrest is niet 1481, maar 1881. „Dien rechtstoestand wil de Minister van Ju stitie bestendigen. Door den wachtmeester dor marechaussee te Helmond zijn de Rijks-gewichten op het hulp- postkantoor te Mierlo in beslag genomen, om dat zij niet geijkt waren; tegen den brieven gaarder (burgemeester M. F. Ranken) is 'proces verbaal opgemaakt. Bij arrest van den Hoogen Raad is vor: pen de voorziening in cassatie van jhr. W. Loon, door het gerechtshof te Arnhem deeld, wegens het onwillig veroorzaken boete van f 109. verwor- van veroor- van man- Men zal zich herinneren dat on een voorzichtigheid van den slagersknecht omkwam. V 1 >n, 99 •n n ,00 00’ 50005,— y) 6030,— w w SS I ft K Rf A or- s 8 r rm r n ies ,d. 2o ,00 ,.(l) Onder de “Wokken: “iu in is, i bo> ei- l OEEKER ®1RAV ■Hr ■r- 1/ k M. )et 4 4 afdeelingen van dit hoofdstuk vinden wij o. a. aan lioofdelijken omslag f59,000, zijnde f3000 meer --opbrengst dor rechten voor het gebruik der wate- 'n, en wa)luil van bruggelden f1993; wik-, weeg- ““‘^tgelden aan de Waag f5750; vee- en kalvermarkten mi..; ““Wta H. B. School f2000; scholen v. 1. en m.u.l. lei wijs f5000; van het Gymnasium f3100. 15.. .0;11' van huur van eeu boerenhuis en landerijen in de ge- ente bneek f 14000. 1'0 Onder dit hoofdstuk vinden we o. a uitgetrokken: Rijks- S-Xv •Jvoor hct Uymnasium f0965; id. voor-de II. B, School litóJ '"-voor het lager onderwijs f 10882,50; uitkeerlng der Com- im.i belast met het beheer dor Stadsreiniging; a. huur van het rente van kapitaal f,835.64; 5. voor aflossing van ka- iml’sl2000’ 8amen f2835,64; opbrengst ingevolge de wet van 28 1 bl tot regeling van deh kleinhandel in sterken drank f2000. in» .Gel<J1<séning ter voorziening in de kosten van de uitbrei- inri-f r f50000, terwijl het maken eener nieuwe vee- voor memorie is uitgetrokken. <2u°’ a' v‘ or het onderhoud van wegen, straten en wallen, 111.. . waterleidingen en bruggen, samen f 10212,00, voor de “Melding der Gasfabriek f50000. afdeeIingen van dit hoofdstuk wijzen o. a. aansubsi- uu. öe Alg. Arravoogdij f18395aan het stadswerkhuis f954,27 ida i,voor het booger onderwijs (Gymnasium) f 19030voor het Ro». - r onderwi.is (II. B. School) f18927,50; voor het lager I “i-rwus f 36275verdere kosten voor onderwijs f3550.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1