Jims- ffl mmaiiHLiD mb bb «BüfflïMUBnBBOfflSSElimSfflK. II K a 8 vermarkt TE SiVEEE No. 87 1881. i. J L* '0 Maandag 31 Oct. 1881. 1 >0 z ATl.R D A Q 29 OCTOBER, e- spoor er 30 )0 50 buitenland. S’ölcg’cnlieid van een in hot voxige jaar Alle brieven in te zenden. 2e >0 mt t. i5 |5 )- er jn 1: d; f5 h 0, en u- I- lo 00 Bl ADVERTENTIËN voor eiken regel meer 71/» langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent Uitgever. 15 Mr. L. E. Lenting, lid der Tweede Kamer, is ernstig ongesteld. De laatste berichten luiden echter gunsti ger. tevergeefs kon rondstoomen, zonder eenig van de andere booten te ontdekken.” De heer H. Hartogh Heijs van Zouteveen te Assen heeft do volgende beschikking ontvangen „De Minister van Binnenlandsche Zaken. „Krachtens machtiging des Konings beschikken de op de adressen van dr. Hartogh Heijs van Zouteveen te Assen, omtrent de aanvaarding van het lidmaatschap van den Raad dier gemeente „Overwegende „dat, volgens art. 39 der gemeentewet, de le den van den Raad den eed of de belofte heb ben af te leggen „ieder op de wijze zijner gods dienstige gezindheid” „dat door deze, aan de Grondwet ontleende en ook in andere wetten voorkomende, uitdrukking wordt te kennen gegeven dat alleen hij, die behoort tot eene godsdienstige gezindte wier leden den eed -ongeoorloofd achten, in de plaats van den eed eene belofte kan afleggen „dat voorts art. 134 der gemeentewet aan den Raad toekent de bevoegdheid, die niet is opge dragen aan burgemeester en wethouders of aan den burgemeester; »dat afnemen der eeden of beloften, bij art. 39 bedoeld, is opgedragen aan den burgemeester; „dat derhalve de burgemeester heeft te zorgen dat daarbij overeenkomstig de wet worde gehan deld; „geeft, namens den Koning, aan den adressatit te kennen, dat er geen termen bestaan om aan zijn adressen gevolg te geven. „’s Gravenhage, 22 October 1881. Six.” Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.— franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, Cents. Bij abonnement is de prijs be- -j te vernemen bij den OVERZICHT. De Transvaalsche volksraad heeft zich in het onvermijdelijke geschikt en de te New castle met Engeland gesloten conventie aange nomen. Dit valt althans op te maken uit een Reuters-telegram uit Pretoria, Woensdag namid dag reeds afzonderlijk door ons verspreid. De motie, die tegelijkertijd door den volksraad aan genomen werd, doet echter vermoeden, dat Glad stone verklaard heeft voor het oogenblik geen wijziging in de conventie te kunnen maken doch daarop toch wel uitzicht gegeven heeft in een niet al te ver verwijderde toekomst. Deze motie toch, die met algemeene stemmen werd goedgekeurd luidt, dat de volksraad zich verlaat op Enge lands belofte, dat de conventie gewijzigd zal worden als zij in de toepassing onuitvoerbaar blijken mocht. De telegrammen, die de Londe nsche bladen Dinsdag nog uit Zuid-Afrika ontvingen, deden zien, dat Engeland krachtige maatregelen geno men had om de vijandelijkheden terstond te hervatten, als het bleek, dat het driemanschap, dat zich persoonlijk verantwoordelijk gesteld had voor de aanneming der conventie, niet op den noodigen steun van den volksraad had kunnen rekenen. 8 N E E K 28 October. Woensdag jl. had hier de aanbesteding plaats van het stations-gebouw met loodsen enz. voor den Tramweg SneekBolsward. Slechts twee biljetten waren ingekomen, met de inschrijvings sommen, f24948 en f26700. Het werk is aan de laagste inschrijvers Molenaar en van der Steele gegund. Ook aan den derden onderwijzer-leerling der Huisvlijtschool alhier, den heer J. van Ak keren, is het diploma uitgereikt, wegens het met vrucht volgen der lessen. - tot* beteugeling Een aantal bewoners van de nieuwe wijken m den Haag hebben, een vergadering gehou den, met het doel middelen te beramen tot ver krijging van meerdere veiligheid in dat gedeel te der stad. De vergadering besloot te dien einde een adres te richten tot den minister van justitie en den gemeenteraad, terwijl een commissie werd benoemd, die bij den burgemeester op dadelijk afdoende maatregelen zal aan dringen. Te Made is zekere De B. in hechtenis geno men, op vermoeden dat hij zijn vrouw door vergift het leven heeft willen benemen. De man heeft zijn misdaad reeds bekend. Verregaand misbruik van sterken drank en daaruit ontstane huiselijke oneenigheid is de vermoedelijke oor- zaak van dit treurige geval. Iemand te Arnhem, die onlangs op een mor gen een uur doorbracht in de wachtkamer 8e kl. aldaar, om op den eersten trein te wachten, had opgemerkt, dat in dien tijd' ongeveer der tig glazen jenever werden verkocht aan het spoor weg-persöneel, aan sommigen 2 en 3, aan een zelfs 4. Men mag in twijfel trekken of daarmede de voorkomende spoorweg-ongelukken in verband staan, ontkend kan toch niet wor- den, dat een spoorbeambte, die in den vroegen morgen reeds 4 glazen jenever dronk, wemD waarborgen voor stipte plichtvervulling biedt. De verkiezing van een lid der Eerste Kamer, m plaats van den heer Duymaer van Twist zal gehouden worden in de aanstaande najaars vergadering van de Prov. Staten van Zuidhol- land. 3e Ml herinnering: «ra™N door het Bestuur van den Koninklijken Hof- schouwburg te München uitgeschreven Prijsvraag, waarnaar 98 stukken mededongen, is een blij- spel, getiteld Bijgeloof, van de ook in ons land welbekende Schrijfster van: Glück auf!,enz. mij E. Werner, bekroond. Dit stuk is hier te lande nog onbekend, daar het in Dnitsohland nog niet in den handel gebracht, noch, zooals met hare stukken gewoonlijk geschiedt, ia „Die Gar- tenlaube verschenen is. Naar wij vernemen, heeft de Schrijfster het ter uitgave in onze taal afgestaan aan den Uitgever P. Gouda Quint, te Arnhem, bij wien al hare overige werken mede verschenen zijn. Wij meenen Bestuurders van Rederijkers-Kamers en lief hebberij-tooneolen geen ondienst te doen met hen op dit humoristische stukje opmerkzaam te maken. Door de politie te Leiden is tegen een student proces-verbaal opgemaakt wegens het ontvreem den van een beltrekker aan eene woning. Het poolsohip de „Willem Barents” is thans (jl. Woensdag) behouden te IJmuiden binnen gevallen.” Nabij Hoorn is Dinsdag het lijk opgevischt van zekeren D., knecht aan de boterfabriek al daar. Het gelaat was deerlijk verminktdoor sneden in verschillende richtingen aangebracht terwijl de verslagene oen geopend nies in de hand hield. Men weet nog niet of hior aan misdaad den wel aan zelfmoord to denken valt. De overledene laat een weduwe met 4 kinde ren na. BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek brengen ter kennis van belang hebbenden, dat op INov. e.k. met bijbetaling der rente tot op dien datum, ten kantore van den Gem.- ^lt,vaugc.r betaalbaar zijn, de aandeelen in de 1 en 1875 aange gaan tot een bedrag van f 45,000, rentende 5 °ln. Sneek den 28 October 1881. Burgemeester en Wethouders der gemeente Sneek, J. van DRIESSEN. De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. bekendmaking. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek brengen aan de belanghebbenden in dat don 1 November e. k. in werking treedt de wet van 28 Juni 1881 (staatsblad no. 97) tot re geling van den kleinhandel in sterken dranken van openbare dronkenschap dat van dat tijdstip af geen sterke drank in het hloin (dat is: bij hoeveelheden van minder dan twee liter) mag worden verkocht, zonder vooraf daartoe verkregen vergunning van Burgemeester en Wethouders dat echter hij, die op 1 November e. k. zonder strijd met wet of verordening, sterken drank ver koopt, bevoegd is daarmede voort te gaan tot hot emdo van den termijn, waarvoor hij is gepaten teerd, alzoo tot 1 Mei 1882: dat hij, na dien termijn sterken drank in het klein wenschende te verkoopen, voor 1 Januari 1882 hiertoe vergunning aan Burgemeester en Wethouders moet vragen bij gezegeld adres (21 Uts.), onder nauwkeurige opgaaf van de locali- eit, waar hij sterken drank wil verkoopen, do namen, vóórn., ambten, beroepen en bedrijven, zoowel van den verzoeker als van zijne huisgenoo- ten boven den leeftijd van zestien jaren, benevens 21jn debiet gedurende de laatste 12 maanden; dat, wanneer de verzoeker voornemens istus- sehen Zaterdag avond zes en Maandag ochtend zes uur geen sterken drank te verkoopen of te sc lenken, ook dit in de aanvraag om vergun ning dient te worden vermeld. I Sneek 28 Oct. 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. van DRIESSEN. De Secretaris J. W. BENNEWITZ. Ter uitvoering van art. 23 der drankwet, zijn «e njksgestichten Ommerschans en Veenhuizen aangewezen als rijkswerkinrichting, waarin her- laaldelijk wegens dronkenschap veroordeelden kunnen worden geplaatst. Door tusschenkomst van den hoofdingenieur bij «o Staatsspoorwegen te Zwolle, is voor ’s Rijks Museum van Oudheden te Leiden aangekocht, «en groote bal of kogel van Seyniet, zeer zuiver JL oehouwen en eenigszins glad gemaakt, vrij zuiver I r«nd, opgegraven bij Sneek bij de spoorwe«-- I Werken; middellijn 56 cM. I De algem, watersnoodcom. te Amsterdam moet I aan het gemeentebestuur van Lemsterland hebben 1 doen weten, dat zij geldelijke hulp zal verstrek k er II Geldleeningen in de jaren 1874 ken aan de ingezetenen, die door de jongste overstroomingen schade hebben geleden. Het Rott. Nbl. geeft, naar aanleiding van ’t ongeluk de Koning der Nederlanden overkomen, eenige mededeeling ten beste omtrent de inrich ting der booten op een stoomschip, de regeling van den dienst, enz. Wij ontleenen daaraan ’t volgende: „Op een goed geordend schip natuurlijk was de Koning der Nederlanden een zoodanig heeft elke boot haar nummer en weet elke of ficier welke boot ingeval van nood onder zijn leiding zal staan. Dit wordt vóór ’t begin der reis altijd vastgesteld; de kapitein, de eerste, tweede en derde stuurman, de machinist enz. ieder officier weet welke meer bijzonder zijn boot is. Van tijd tot tijd vergewist hij zich gedurende de reis of zijn boot nog wel volkomen in orde is, of ze gemakkelijk afgelaten kan worden enz. Komt de nood aan de man, dan staat terstond eik officier naast zijn boot, houdt het toezicht op de proviandeering en wacht zonder zich met een andere boot te bemoeien’ rustig op de bevelen van den kapitein. Dat verwekt vertrouwen bij de passagiers en orde en regelmaat bij de werkzaamheden. De kapitein verlaat in zulke oogenblikken de brug niet, van daar overziet hij alles en deelt zijn bevelen met echte zeemanskortheid uit. In zulke oogenblikken is hij ook gewapend met een revolver; wee den zeeman die ’t minste teeken van verzet toonde of den passagier die door agitatie en in haast om ’t eerst in de boot te komen, wanorde dreigt te doen ontstaan. De kapitein zou hem onverbiddelijk doodschieten en niemand zou hem er voor laken, want de daden van-een enkele zouden aller leven in gevaar brengen. Ieder wacht zijn beurt af, de kapitein alleen heeit het woord, in die oogenblikken is hij aan boord van zijn schip machtiger dan een koning of keizer in zijn rijk. Hij alleen beschikt. In zulke, oogenblikken moet het ook geweest zijn dat de oude scheepsterm in zwang kwam: „Ik schipper van mijn schip, naast GodWant inderdaad erkent de kapitein in zulke oogenblik ken geen andere macht naast zich. „Is alles gereed en de eerste sloep uitgelaten, bemand met een evenredig deel van het scheeps volk, dan laat de kapitein zich de lijst der pas- sagiersnamen bresgen. Een voor een wordt op geroepen, een voor een neemt plaats in de boot onverschillig of in een andere boot ook een vriend of bloedverwant heeft plaats genomen. Ofschoon dit natuurlijk 'zooveel mogelijk voor komen wordt, kan het dus, vooral wanneer de tijd dringt, wel mogelijk zijn, dat echtgenooten van elkaar gescheiden worden. Dat gaat wel eens niet anders! Is de eerste boot vol, dan rapt men de touwen en de tweede komt aan de oeurtin de laatste boot neemt de kapitein plaats en wat er dan omgaat in zijn ziel, als hij het fraaie schip, waarop heel zijn hoop, soms heel zijn toekomst gebouwd was, moet prijsgeven en zooals nu, enkele uren later voor zijn oogen in de golven ziet verdwijnen, dat kan slechts een zeeman beseffen, dat beseffen zelfs de passagiers niet, die wellicht toch ook een goed deel hun ner bezitingen zien verdwijnen in den eeuwigen geopenden afgrond, die zich sluit zoodrahij zijn buit verslond en zich even gretig weer opent zoodra een nieuwe buit hem wacht. „Zoo gaat het bij elke schipbreuk, zoo onge veer moet het ook aan boord van de Koning der Nederlanden zijn gegaan. Zoolang mogelijk houden dë booten een zelfden koers; maar de hooggaande golven onttrekken haar onderling aan het gezicht en noen haar wijd uiteendrijven vandaar dat de Wyberton dan ook een etmaal I f a ■n R COIRtV rm BC iv. ■S i i lip M. ie 1- n G 716 I cr i’ BINN KN LA S Ü9. I Movaaijjaar zy (I, UB

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1