I II Dubb. Deventer Bier PRIMA KWALITEIT, P. WEEKSMA M fc n k Herberg te Miedum. Verkoop Schepen. Tabakskervers!!! B. PAS M A in Assurantiën AkKKBM. TE ïïUUE. Mi Besloten Driefles, eene ZAT HE en LANDEN, met flinke HUIZINGE, SCHUUR Papieren Servetten, wederom ontvangen. SP11LKAAÏIT1» Voorloopig berigt S. C O II E N Preanger Koffie, per 5 Hectogram 70 Cents, bij de Wed. J. W. HINGST. aam OPERMOOBSTELLIXG Zondag 6 November 1881, ONDER DIRECTIE VAN DER BARRIER V9X SEVILLA Komische Oper in 3 Aden von ROSSINI. Regie.: De Heer WATZLAWICK. KWEEKSCHOOL VOOR ZEEVAART TE LKlDEijj. w. I B PEI Alléén in de Wereld. G GOUDEN Sluiting der Biljart-Partij, op Zondag 30 October a. s., ’s Avonds 9 uur. Dentiste te Groningen zal aanstaanden Maandag den 31 October e* Dinsdag den 1 November te Sneek in het H tel „de Wijnberg” van den Heer Stelling- werff, te consulteeren zijn over het vervaar- digen van KUNSTTANDEN, 5 per Tand en ƒ80 een geheel Kunstgebit, fraai en solied bewerkt en is ook te spreken over alleMOND- en TANDZIEKTEN. 25-jarig Jubilé van ’t(). B. W Mejuffr. M. LEDWMKA. Y A A I» V E U T K W T I E M. DRIJFHOUT. wei bij goede Een verhaal van H. Köhler. XII. E I'ru P Abo A gaai gelit dige ver ah f '1 J Ui D rech en n DEI gero 'b in< van boor dan an, vord drag W. BAKKFR. icht iet i reel ®ne ot g !ebb J ’erve ich n ’t leim diet reel zii ’oorl „G mis „I aan hunbe- hunne korte ontmoeting, tussehen hem en Erna over het verleden gewisseld. Hij behandelde haar met eene kalme, vriendelijke beleefdheid, terwijl er in hare houding tegenover hem iets schuchters, iets deemoedigs lag. De tegenwoor digheid en de fijne tact zijner zuster,had er veel toe bijgedragen, om de eerste ontmoeting minder pijnlijk te maken, en ’t scheen wel, dat men zich wederkeerig met de gedachte zou willen verzoenenin elkaar niets anders dan bloedver wanten te zien. De oude baron had wat langer dan gewoon lijk op het landgoed vertoefd. Dit stond, wel is waar, onder toezicht van een flinken, geheel voor zijn taak berekende inspecteur, maar er moesten toch alle jaren nieuwe schikkingen ge maakt en rekeningen nagezien worden. En daarbij mocht het oog van den meester ook wel eens goed over zijne uitgestrekte bezittingen gaan, a DONDERDAG den 17 November e. k.’s mor gens 10 uur, BOELGOED in de Concert zaal te Sneek van MEUBELEN en HUISGE RADEN enz., waarbij goederen kunnen wor den ingebracht DRIJFHOUT. i De Notarissen J. FEENSTRA te Metslawier en Mr. L. W. van KLEFFENS te Veenwou den zullen, door het ministerie van eerstgenoem- den, op Vrijdag den 4 November 1881, namid dags 4 uur, in na te melden Herberg, finaal veilen De HERBERG te Miedum, bestaande uit HUIZINGE, DOORREED, TUIN en achter liggend kampje WEILAND, geheel kadastraal groot 45 ares 23 centiares, waarin sedert de stichting Herbergiers-Affaire en Koemelkerij wordt uitgeoefendin huur bij Ruurd Miedema. Aanvaarding 5 Maart en 12 Mei 1882. Geboden f1211. ïl en dat was dan ook in dit jaar geschied. Er- na’s kennismaking met hem, was, hoezeer zij daartegen ook in stilte mocht hebben aangezien, minder pijnlijk geweest, als zij zich had voorge steld. De koele, afgemetene, vormelijke houding van dien man, wees haar in dezen den besten uitweg aanhij sprak met geen enkel woord over het verleden, en scheen hunne bloedver wantschap als èen fait accompli te beschouwen, want hij noemde haar bij haar voornaam. En waar het aan Erna een inwendige strijd kostte om zich-zelf te overwinnen, daar deed zij dat gaarne terwille van Martha, die het zoo vurig wenschte, dat zij zich in haar toestand zou schik ken en die zoo erg goed voor haar was, dat Erna alles zou hebben gedaan wat zij ook van haar verlangde. Op zekeren dag liet de oude baron zijn zoon bij zich in de kamer roepenhij zat aan RECLAMES. De regeering te Hamburg heeft op nieuw concessie verleend tot het houden eener groote geldloterij: om nu deze onderneming in de ge heele wereld groot succes en vertrouwen te ver schaffen, heeft de Staatsregeering te II a m b u r g zich borg gesteld voor de stipte uitbetaling der gewonnene prijzen. Daar, zooals bekend. Ham burg een der rijkste staten van Duitschland is, ■en deze regeering met het geheele staatsvermo gen garadeert, zoo valt iederen twijfel omtrent de soliditeit dezer loterij weg. De Heeren J- senthal Co., bankiers te Hamburg, zijn weder met den verkoop der loten belast; de aankondiging daarop betrekking hebbende, vindt men in ons blad van heden. Ieder welke dus de loten direct zonder tusschenpersonen ver langt, doet het beste, de bestelling direct aan het hoofdloterij-Kantoor der Heeren Jsenthalti Co. te Hamburg in te zenden. Uittreksels uit brieven. Aan den heer Tr. Ehrhardt. Ik heb thans zelf de ervaring op gedaan, dat uw echt dr. White’s Oogwater zeer goede diensten bewijst, ’t is daarom (volgt be stelling) Klein Drenssen, dd. 1/10—’80. Wed. BAUNEGART. Verder: Ik lijd voortdu rend aan de oogen en uw echt dr. White's Oog water helpt mij zeer goed, (volgt bestelling) Hausen, dd. 6/10—’80, Mevrouw RaDEL. Deurw. J. W. DRIJFHOUT te Sneek, zal op Zaterdag den 5 Nov. e. .k., ’s avonds 8 uur, ten huize van den Kastelein S. W. Hogerhuis buiten de Noorderpoort te Sneek, publiek a contant verkoopen: 1. Een in goeden staat verkeerend overdekt TJALKSCHIPgroot 30 tonnen, genaamd „de Jonge Cornelia” met completen inventaris, in gebruik geweest bij Sijbolt Stegenga te Workum. 2. Een (overdekt) leeswelonderhouden ROEFSCHEEPJE, groot p. m. 13 tonnen, met zoo goed als nieuwen completen inventaris. Beide Schepen liggen ter bezichtiging aan de werf van den Scheepstimmerman S. Westra, aan de Franekervaart te Sneek. Zoo spoedig mogelijk gevraagd, een KNECHT, bij voorkeur ongehuwd, bekend met eene ge wone snijbank, eesten en sorteeren, om tevens als winkelbediende te fungeeren, tegen hoog loon. Alleen zij komen in aanmerking, die van goede getuigschriften voorzien zijn. J. HIBMA, Tabaksfabriekant, Harlingen. voor den Heer A. D. BEERENS te Leeuwar den, sluit alle mogelijke verzekeringen tegen BRANDSCHADE, verzekert STOOM BOOTEN en ZEILSCHEPEN, bezorgt ABONNEMENT- POLISSEN aan HH. Handelaren, bezorgt LE- VENSVÉRZEKER1NGS-CONTRACTEN enz enz. het IE, kzei 9 ordinaire en fijnere soorten, met vergulden hoe ken, voorhanden bij W. COOL van BOKMA. sss* cn WATERMOLENstaande en gelegen bij de Buurt te Akkrnm, groot ruim 47 Hectaren (127 pond.), thans bij Fokke Hom mes de Jong in gebruik. Huurtijd 5 of 7 jaren, ingaande St. Petri en 12 Mei 1882. De voor waarden met eene kaart liggen ter inzage bij F. KOOPMANS, in het Stations-Koffiehuis te Akkrum. De briefjes moeten franco ingeleverd worden bij den Heer K. W. WIERDA te Heerenveen, uiterlijk op Zaterdag den 5 November eerstkomende. Het begon herfstachtig te wordende witte draden vlogen door de lucht en de reizigers keerden van hunne zomeruitstapjes in de steden terug. Georg Reinbach was reeds sedert eenige weken teruggekeerdzijn vacantie had niet langer geduurd. Hij had slechts een kort be zoek gebracht aan het landgoed der familie, waar de beide meisjes vertoefden, en ver volgers eenige zuid-duitsche badplaatsen in Zwit serland bezocht. Geen woord was er, tijdens Op Dinsdag den 8 November e. k.in de Kleine Zaal van den Heer AGEMA te Sneek, publieke verkooping van eene aanzienlijke col lectie nieuwe, door degelijkheid en fijn fabrie- caat uitmuntende GOUDEN HEEREN-en DA MES - HORLOGIEN, waaronder met dubbele Kasten, Remontoirs en verdere soorten, alle van beste dualiteit en gehalte. zaken lord Granville. Als zijn vermoedehjken opvoteer noemt men lord Derby, vroeger lid van het conservatieve ministene-Beaconsfield, doch die daaruit trad wegens verschil van gevoelen met ziin collega’s. Eenigen tijd geleden was Glad stone voornemens lord Derby een bezoek te brengen, doch hij werd toen door ongesteldheid dDÏn^ Belg ie de periodieke ver kiezingen voor de gemeenteraden plaats en het merkwaardige geval doet zich voor, dat zoowel de liberalen als de clericalen zeer tevreden over <lon uitslag zijn. De liberale bladen zeggen,dat zelfs hun stoutste verwachtingen overtroffen zijn en de tegenpartij ziet in den uitslag een ont waken van het katholieke gevoel in den lande, vooral blijkende uit de wijze waarop de minder heden in de groote steden zijn versterkt. Vol gens de telegraaf zegevierden de liberalen te Brussel, Antwerpen, Gent, Verviers en Dinant de clericalen te Brugge, Mechelen en Audenaer- de- in geen der genoemde plaatsen is dus eenige verandering in de bestaande verhoudingen ge komen. no ondergeteekenden hebben den heer S. CO- I) HEN, Chirurgijn en Dentiste, dikwijls in hunne practijk als Tandmeester zien werkzaam zijn en hebben hem bij die gelegenheid leeren kennen als iemand, die zijn vak bij uitnemend heid kent en bij de noodige kennis een groote mate van handigheid en oordeel paart. Behalve dat hij door zijne gemakkelijke wijze van Tan- dentrekking aanbeveling verdient, munten zijne kunstgebitten, zoowel geheele als gedeeltelijke, bijzonder uit en toont hij daardoor op de hoogte der wetenschap in dezen te zijn. Meermalen hebben zij ondervonden, dat zijne toestellen zoo net en doelmatig zijn ingericht, dat zij gerust met de meest geprezene van elders kunnen wed ijveren, ja door sommigen, die ook van elders Kunstgebitten bezittenboven deze geroemd worden, zoodat zij hem met vertrouwen in dit vak kunnen aanbevelen. Groningen. Prof. KOOIJKER. Prof. MIDDENDORP. Prof. JANSEN. Prof. RANKE. INGEZONDEN STUKKEN. DirigentDe Heer KLP P EL. De te Sneek gevestigde SUB-COMMISSIE voelt zich gedrongen bij voortduring de belang stellende, aandacht te vestigen op deze philan- tropischo inrichting, die, gedurende haar meer dan 25-jarig bestaan, zulke overtuigende bewij zen van hare heilzame werking heeft geleverd. Elke knaap van 14 tot 16 jaar, aan de ei- schen van lengtemaat en lichaamsgesteldheid voldoende, kan er kosteloos worden geplaatst; hij geniet er uitstekende voeding en huisvesting, wordt er onderwezen in die vakken, welker vlijtige beoefening den degelijken Zeeman vormt en ziet zich daardoor een eervolle loopbaan, met uitzicht op bevordering en later op pensioen ge opend. Knapen van 13 jaar, mits 1,4 Mèter lengte hebbende, kunnen mede, doch op bijzondere machtiging van ZEd. den Minister van Marine, worden toegelaten. Elk der Ondergeteekenden is tot het geven van verdere inlichtingen gaarne bereid. N. J. WOUDA, Pres. Sneek. II. VEEN, Dr. K. DQRAMA, S. HAAGSMA, te Bozum. Dr. T. RISSELADA, Sneek. Getrouwd HENDRIK van der WEIJ Jz. en BEITSCHE van HASINGA, die tevens hunnen dank betuigen voor de veel vuldige bewijzen van belangstelling wezen. Sneek, 23 October 1881. Getrouwd IJGO VAN DER FEER en ALIDA HESSELINK, die, namens wederzij dsohe familie, hunnen har- telijken dank betuigen, voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Sneek, 26 October 1881. Bevallen van een Meisje, Mevrouw ANDRE2EHannema. Sneek, 26 October 1881. Bevallen van een Meisje, M. TT- A. DETHMERS—van Harderwijk, Sneek, 27 October 1881. Eenige kennisgeving. schrijftafel met een brief in de hand. „Martha heeft mij geschreven;” zei hij op zijn gewonen afgémeten toon tot den binnentredende, „zij vraagt mij, of zij gedurende den winter met haar beschermelinge hier zou mogen komen. Zij geeft op nieuw haar voornemen te kennen, niet van Erna te willen soheiden en plaatst ons dus voor het alternatief om haar beiden of geen van beiden hier te ontvangen.” „De beslissing ligt natuurlijk aan U,” ant woordde Georg bedaard. Zijn vader keek hem met een scherpen door dringenden blik aan. „Natuurlijk,” zei hij; „in- tusschen hangt deze af van zekere eventualitei ten. Het zou zekere bevreemding verwekken en allerlei vermoedens kunnen doen ontstaan, als Martha niet hier kwam. Daar het opnemen van het jonge meisje in onze familie nu eenmaal toon een daadzaak is, zoo zal het wel het beste zijn, zijn 1 haar openlijk te erkennen, men zou anders al- 9 I I I by I I i i 19 I Den Mdra November was ’tde dag, waarop, voor 25 jaren, Om 12 uur op den dag, wjj, door de sneeuw aan t waden, Van ’t hulpgebouw, dat nu in scholen is herschapen, Ons spoedden naar het nieuw gebouw, Waar al het nieuwe op ons wachtte'. En ’t feest, ons door ’t bestuur bereid, Was grooter dan men dachtte. En zou men dan dien dag vergeten, En 't Zilv’ren feest daarvan niet weten? Neen, oude Weezen! al te saam Gevlagd, daar komt het nu op aan. En dat behoef ik u toch .zeker niet te vragen, Daar zal die feestdag wel roem op dragen, Daar de Veegden van ’t vorige feest Op prijs stelden: den ouden Weesl Maar zou het te verwonderen wezen, Dat ook de burgers dezer stad Deelden in het feest der Weezen? En dat elk uitstak zijne vlag, Want ’tis nu toch bewezen, Dat elke burger van deez’ stad, Hoe groot of klein hjj moge wezen. Een deel toch in dat Weeshuis had. EEN DANKBARE OUD-WEES.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 2