PEPEItSTBJAT. G. W. EISMA. w I s DIT DE RAND TE KOOP, hei PAKHUIS, thans in gebruik bij II. WEM- PE, Stucadoor. Te bevragen bij den Uitgever lezer. i I o (WINKEL Co APfLfioonx. b i Si. Nicoiaasfeest. L O T E R IJ. S - |Jsenthal Co.^g S} Hoofdlotenj-Kantoor, W f hamburg-. Ie huur gevraagd Stoombootdienst 10,000 I I Tte-, Ms-enWm i britann ia-z ilveb voor 6 personen, aan voor den prijs van slechts 25 Gulden Iloll. I lIrbanus-Pillen ^>3 bereid volgens hot echte recept van de i Wed. KUENEN A Zoon, g M zlJn zecr nuttiS tegen ONGESTELD- d 0 B Oproeping. JJ IL11. DE HAAM, achterom, s f Sint Nic. Suikergoed, Banketletters, de bekende fijne geurige Borstplaat en^Borstplaat-figuren, Zwitserschc Kaas, Zwitsersche Kersen enz. enz., bij P. K. DWARSHUIS. Gids en Advertentie-blad. F Vraagt overal naar Robert Hollz VVASCH-CRISTAL. Hoofd-Debiteur voor Friesland, \Titus PostmaBazar Leeuwarden. IStoomververij, Drukkerij, Che mische asscherij. Kleermaker en Bontwerker, I Tot 30 October a. s. r 400,000 Mark I 250,000 Mark I? 150,000 Mark 100,000 Mark 60,000 Mark 50,000 Mark 30 October a. s. SNEEK. Uoeden cn Petten. GEREGELUE Gorredijk-Olde- boorn-Akkrum. Zondags ook dienst Geen beter en goedkooper K1€M1S dan blJ T. WIELINGA, -V Vertrek r as i v J ^ixeurgiazen, 1 Brood- Ét mand, 6 Tafelmessen, 6 Vorken, 6 Eet- hl Sig lepels. 6 Koffielenrda R x„ n voor- n. it- 1 r 1 t l ijl Lc, iet sn. n> ns en ei- eu als an tal i">‘ al- ie r, 0- DAGELIJKS VERSCH .GEBAKKEN AMSTERDAMMER Het eerste nummer van het Weekblad UitgaveJ. F. van DRUTEN te Sneek. Verschijnt DINSDAG 1 NOVEMBER. Dit nummer wordt hier en in alle hoeken van Friesland ruim verspreid. Prijs der Advertentiën 5 Cts. por regel; bij Abonnement lager. Advertentiën voor het eerste nummer worden gaarne vóór Zondag 30 Oct. ingewacht. Men gelieve, om van de plaatsing zeker te zijn, spoe dige opgaaf te doen aan den Uitgever J. F. van DRUTEN, te Sneek. De schuldeischers van den onder het recht van boedelbeschrijving aanvaarden boedel en nalatenschap van FOEKE SIPPES ZEL- DENTHUIS overleden te Sneek, worden op- ïoroepen om op Maandag 7 November 1881, 8 morgens 11 uur, te Compareren in de herberg van J. TEPPEMA te Sneek, ten einde aan te looren de rekening en verantwoording, die als dan namens de erfgenamen zal worden afgelegd zoo er geen verzet plaats heeft, hunne schuld vorderingen te ontvangen voorzooverre het be drag der nalatenschap toereikende zal zijn. Namens de beneficaire erfgenamen, H. KAMSTRA, Deurw. Sneek. 20,000, V 5000, A De j’ 1 icht gaan gelooven, dat wij reden haddeil om iet meisje te verbergen, terwijl het daarentegen leel natuurlijk zou schijnen, als wij haar, als !ene verre alleenstaande bloedverwante, die wij °1 gezelschap van Martha in huis genomen tebben, aan onze leringen presenteeren.” «Deze beschouwing is zeker zeer juist.” „Dat is de ééne kant van de zaak,” aldus '«rvolgde de'baron, „aan den anderen kant doen ich bedenkingen voor, die hun grond vinden n ’t geen vooraf gegaan is.” Hij hield een deine pauze, terwijl hij Georg scherp fixeerde, ju- Het meisje is zeer schoon zoudt gij wel ge- leel zeker zijn van uw hart Zijn zoon maakte eene afwijzende beweging. „Daaromtrent kunt gij gerust zijn, dat is ’oorbij „Gij belooft mij dus, die verhouding in ons luis niet op nieuw te zullen aanknoopen I „Ik beloof het.” A Voor het VERVEN, DRUKKEN ofCHE- IMISCH WASSCHEN (uitstoomen) van Zij den, Woliën-, en andere goederen, bevelen wij onze Inrichting beleefd aan. Door den Heer J. D. de JONG, aan de Nieuwe Kade, Sneek, worden elke week, des Woensdags, goederen naar de fabriek gezonden, waar Staalboeken ter inzage liggen en infor mation verstrekt werden. Dames-Mantels en Heeren-Kleeding stukken blijven met Verven geheel in elkaar. Stoffen Dames-costumes indien de stof er voorgeschikt is. Chemische Wasscherij van Dames-en Hes- ren-Costumes zonder lostornen. Prijzen billijk. Aflevering spoedig. BEWAARSCHOOL. De ondergeteekende is van plan in den loop der volgende week de ingezetenen van Sneek eene inteekeningslijst aan te bieden, om voor de ontvangen gelden op het St. Nicoiaasfeest aan de kleinen harer school een aangenamen dag te bereiden. Wanneer de inteekening ruim genoeg is, wil zij even als verleden jaar aan de meer behoef tige maar trouw schoolgaande kinderen ook WOLLEN KLEEDINGSTUKKEN uitreiken. Het is haar aangenaam te kunnen zeggen dat zij in dezen nog nooit teleurgesteld is, zoo- dat zij ook nu hoopt haar vertrouwen niet be schaamd zal worden. Sneek October 1881. J. A. E. HULLEMAN, Directrice der Sted. Bewaarschool. van- bied ik t SU - - - gg halve originate loten ƒ1,80 1 Tegen ontvangst H| postwissel uiterlijk tot f „Heel goed,” zei de baron, „dan is er niets wat de terugkomst van Martha met hare be schermelinge in den weg staat.” De jonge man keerde zich om en wilde gaan. „A propos”, zei zijn vader, hem terughou dende, „ik heb hier nog een tweede brief, die ik heden van gravin Alten ontving. Zij schrijft zeer lief en spreekt de hoop uit, dat onze vriend schappelijke betrekkingen gedurende hare af wezigheid niet zullen hebben geleden. Zij denkt hier met haar tante den winter weder te zullen komen doorbrengen.” De oude heer keek bij deze mededeeling zijn zoon aan, maar deze bleef kalm en toonde hoegenaamd geen belangstelling. „Zij zal in de aristocratische kringen onzer stad zeker weer welkom zijn,” zeide hij, om toch iets te antwoorden. „En naar ik hoop, ook aan de leden mijner familie,” antwoordde de oude heer kortaf; hij Zuivert en vermaakt alle PELTERIJEN veranderingen van MODELLEN worden zoo goed als nieuw en civiel bewerkt. Sneek. ook koesterde zij nog een flauwe, zeer flauwe hoop 1 Maitha althans had deze nog met opgegeven de vervreemding tusschen haar en haar broeder drukte haar zeerzou zij, die tusschen hen stond, zou Erna ook niet weer de band kunnen worden, die hen op nieuw verbond? Dat Ge org niet boos op haar was, omdat zij zich Er- na’s lot zoo warm had aangetrokken, maar haar daarentegen daarvoor zeer dankbaar was, daar aan twijfelde zij geen oogenblik, maar eene zekere schuwheid weerhield hem, om de oude vertrouwelijke betrekkingen met zijn zuster weer aan te knoopen, omdat deze tegelijkertijd de vertrouwde van Erna was. Men had dan over dingen moeten spreken, waarover hij niet spre ken wilde en niet spreken kon, en waaronder hij juist daarom des te meer leed. {Wordt vervolgd.} ®BÊmen bestellingen aan voor de 1ste g Klasse der Hamburger geldloterij, die, Ozooals bekend, van de regeering uitgaat, f en door deze is gewaarborgd. De loterij bevat ditmaal 100,000 loten en 50,800 prij- ZÖ *8 dus weer grooter geworden. ^Er is geene loterij, welke zulke voor-! ,et'“&e kansen biedt. Alle prijzen wor-I t i? -CVra als in de ^ederlandsche staats- .9 otenj, m 7 sneI achtereenvolgende trek- $kmgen uitgeloot; de hoofdprijzen, die inj gelukkigste geval gewonnen kunnen wor-1 Oden, zijn: f;?±ran40’000> 3°,°00, 25,000, 2f T’ 10’000’ 8000> 6000, 2000 Mark enz. enz. ^kleinste prijs bedraagt meer dandekoop- Xan,een Even als vroeger is de prijs der loten ambtelijk vastgesteld en bedraagt voor: heele originale loten Ned. Cour. vierde originate loten f 0,90 Tegen ontvangst van het bedrag” in muntbilletten, nederl. postzegels, of per verzenden wij deze originale loten, met het staatswapen voorzien, in tijds voor ^okking der eerste klasse. Uitvoerige® trekkmgsprogramma’s voegen wij bij iede-§B re bestelling. Ambtelijke trekkingslijsten en de gewonnene sommen worden na de trekking jirompt door ons toegezonden, i Do uitbetaling der gewonnene prijzen ge-S schiedt onder toezicht der regeering. Bij W' t4° ^aa^e dekkingen zijn, zooals bekend O ’*3 groofte Prijzen!! S op Nr. 61060, 83406, 68907 gevallen. Wij hopen ook deze keer onze begunstigers in Nederland met groote prij- ®zen te kunnen verrassen. Ten einde |gmet gewone stiptheid alle bestellingen tep O kunnen uit voeren, verzoeken wij ons zulke ten spoedigste en direct te zenden. VAM HET HOOTSSTBBELAJïeVO®® ®E Oogen van iedereen. Het echte De. WHITE’S OOGWATER van Traugott Ehrhardt te Groszbreitenbach in Thu- ringen is sedert 1822 wereldberoöBid. Bestellingen hierop worden, a f 1,— per flacon uitgevoerd door de Wed. S. H. van DORSSEN Men vrage echter uitdrukkelijk Dr. White's Oogwater van Traugott Ehrhardt. Op een goeden stand te Sneek een FLINK WINKELHUIS, door den AGENT der SIN- GER-MAATSCHAPPIJ, St. Jacobstraat 29 Leeuwarden. 15e KITVÜEUÏCTCEST OP SCHOOL N°. 4. Even als vorige jaren zal eene lijst van in teekening worden aangeboden tot het houden van een KINDERFEEST op deze School. Steeds mocht dat feest in ruime mate de goed keuring van milddadige stadgenooten verwer ven, waarom we ook thans vol vertrouwen de belangen van de 585 scholieren in ieders aandacht aanbevelen. Namens het Onderwijzend personeel der school, J. BERGMANS. had zijn lievelings-idée nog altijd niet laten varen. Eenige weken later keerden ook Martha en Erna naar de stad terug. Het had heel wat overredingskracht gekost om de laatste daartoe te bewegen, maar Martha deed alle moeite om het haar duidelijk te maken, dat zij hare po sitie m de familie niet mocht prijsgeven; en daar zij ten slotte haar eigen terugkomst af hankelijk stelde van Erna’s meegaan, zoo kon deze wel met anders, dan zich schikken naar den wd harer vriendin en zuster. Het was haar duidelijk, dat, na ’t voorgevallene, het verkeer met Georg haar een voortdurende kna gende smart zou veroorzaken, maar er ligt voor het vrouwelijk hart een zekere wellust in een soortgelijk lijden, en waar dit zich de bevredi ging der liefde moet ontzeggen, daar drukt ’t zich den doorn van zoete smart in de gewonde borst al moet het daarbij ook verbloeden I Misschien De Wintcr-Collectie ontvangen. Voor de Kleermakerij prachtige STOFFEN, elegante en soliede be werking, lage prijzen. Aanbevelend, G. W. EISMA. 'gals: 1 groote Brit. Theepot, 6 Brit. Kop-® S Wu 6oSch0,teltjes’ 1 .Brit Koffiekan,® Bld’. Koomkan, 1 Brit. Suikervaas, 1 Suikortang, 1 Theestoof, 6 Theelepels, 2 B Kandelaars, 6 Presenteertrommeltjes, 6 Suikerpotjes 6 Likeurglazen, 1 Brood- 1maa,d’ o £afelmessen, 6 Vorken, 6 Eet- B lepels, 6 Koffielepels, 6 Mesdragors, te echt0 Britannic Zilver-1 goed VOOR SLECHTS 25 GULDEN® IIOLL ^Voor het blank blijven wordt 25 jaar lang schriftelijk gegarandeerd. Ver- zendingen naar Nederland geschieden na f? toezending van het bedrag. Men gelieve de bestellingen te adresseeren aan g| jRixaolf Planzinger tó te Weenen, VII, Kaiserstrasse 3. B 0 HEDEN der MAAG, heilzaam voor SPIJSVERTERING, uitmuntend tegen de GAL, SCHERPTE in’t BLOED en HUIDUITSLAG, zacht LAXEREND en SLIJMAFDRIJVEND. doos, verkrijgbaar te SNEEK alleen bij III. Cannegieter HGzn. te Bolsward bij D. II. BROUWER en W in de bekende depóts te Bozum, St. Ni- S3 colaasga, Woudsend, Sloten, Joure, Ids- henhuizen, Nijega, Ijlst en meerandere plaatsen. Men wachte zich voor namaaksels O' Elk doosje is gelakt en gestempeld gejj met de handteekening van de vervaardi- S3 gers wed. KUENEN Zoon, Chimisten. M r T.JliX-.’iZ-üï-KS? 1./V y -or* i-n.’ - - - --- van GORREDIJK ’s morg. 5 u. 30. van AKKRUM ’s morgens na aan komst van den trein van Leeuwarden en Hee- renveen. Des middags eveneens na aankomst der trei nen. Tevens in correspondentie met de Snee- ker Boot. De Ondernemers, Gebr. ZWART, Beurtschippers, Gorredijk. Aanlegplaats te Akkrum achter ’t loge ment van A. BUMA. Noorderhome, Sneek. Oude worden in ruiling aangenomen. jr- i i i t t 0 l v- e 3> 191 18 II. Ie OF - X X h.n.lA'iü rwan4mnlA '"'‘Q VAN s 37‘/2 Ct. de H I alleen bii A

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 3