De Zwissctei-lMscWii W. Bij I, nog b >b iNwma iiivMWt 1 OTMA MÏalÖWBR WOTWIBR is nu reeds verkrijgbaar in de nieuwe Bottelarij van 1 SMBEREIN duurt, wegens verhuizing, de voort van al de voorradige goe deren met 10 0/0 korting.. QtM LAROCHE EN IJZERHOUDENDE Timer- en llselaars-loietti gevraagd door igglii DEWOÏJ^, Siwck^ Schapenplein. ft van laak, ^sHa^Ags e e o e 1 e e e e 1 I 1 I 1 ZALF VAN HET ROODE KRUIS a I Heer of Dame, een veranderen van Modellen worden solied en nct- s x X ■J Nationale Belooning van 16,600 Ii TOE echte HASPELS- BN JIA«KTBEiiICHTEN P E R T E L E G R HF. ij Zalf en Pillen Holloway, KBIMPVISCH, 5©99®9®»©eö9Se®® 80 O Ó0008000000000080© voor F. SCIBENKIUS aanbevolen. Zoogenaamde blauwe Hoest, ig n g Ijzerhoudende Quina Laroche is in het bijzonder aan te bevelen bij Bleek zucht, Bloedarmoede etc. r 1 •ij Fraaie sortering van net bewerkte PEL TE RIJEX Molzuiveren en jes uitgevoerd. e a’0,n bekende Bv C. BECKER’S H WBAU™ EN BASCLW- worden alléén vervaardigd Becker en Buddingh, Arnhem, alsmede bij R. van DRIESSEN ZOON> Ijzerhandelaars te Sneek. Geneeskundig D. LA MEI, KLEERMAKER en PELTERIJWERKER. Heeft ontvangen: prachtige blauwe, ha vana en bruine Bevers, tot buitengewoon lage prijzen, benevens een prachtige sorteenng verschillende kleuren Kousewol, van af 8 cent per knotook zijn alle nummers ongebleekt Breidkatoen van 6 cent per knot weder voorradig. Verders witte en couleurde flanel, Baaijen, Rokslreepen, Bcverlicns, witte en ongebleekte Katoen, Voerings, in alle soorten, van af 8 cent per el, enz. enz. c b Eene groole collectie wollen Kapjes, iipdocken, 'Vanljcs. ajaalt- jes, Knuistwanljcs, Manchetten, Handschoenen enz., alles tot zeci lage prijzen Qn NB. Wille gezoomde Zakdoeken, per dozijn I 1,20, l,bO, HoU ^wïNteïüprovïsïe, If I.M J r schoonhouden 3 i J j A 1 t W? <3 v t 1 1 X 1 1 1 I 1 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 ’/a *4 6 ’/ai MET TEER TOT BASIS Stellige genezing In weinige dagen van alle soorten van wonden brandwonden, kwaadsappige zweeren, spleten van den tepel, huid-en kankerachtige aandoeningen eux Men wachte zich voor namaak. fabriekstempeL r SEN; ~Akkrum bij S. Visser; Grouw bij A. Zoon; Sloten bij de Wed. G. F. BURGERLIJKE STAND? f SNEEK. Van den 14 tot den 21 Oct. - Geboren: Johannes Wietzes, z.Johannes de Vries, d. Jan Aukema, d. Foeke Visser z. Johannes Stoelinga, d. Abram de Wolff, d. Overleden: Douwe de Jong, 30 jr. Jan IJ- pes ten Brink, 58 jr. Grietje Doevendans, 6 mnd.Simon Johannes van Niel, 84 jr Tjits- ke Arema, 20 dagen. DEEN8CHE BOTERMARKT. Kopenhagen, 22 Oct. Prijzen geheel gelijk aan de voorgaande xvcek. Handel, fijne hot niet veel vraag, andere soorten weinig gevuld. ENGELSCHE BOTERMARKT. Londen, 24 Oct. BOTER, Friesche, per 'j4 vat le kw-169,12, 2e kxv. f 67,20, 3e kw. f 60.48. Deensche van zoete room per 7/4 vat le kw. f73,02, 2e kw. f70,08, 3e kw. f 07,20. Aanvoei frissche puikste kwaliteit zeer beperkt; handel fijnste kwaliteit met veel vraag, prijzen omhooggaande. Dockum 26 Oct. Vlas was heden weinig aangevoerd een enkel partijtje oud- en nieuw vlas xverd tot zeer lage prijzen verkocht. LEEUWARDEN, 28 Oct. Boterprijs f 62 50 f52,50, f44,—, f36,—. BERLIJN, 28 Oct. Vier Fortsehrittsm'anncn zijn hier herkozen.» Herstemming tusschen twee Fortschritters on Socialisten. GEMALEN STOKVISCH. 45, 40, 35, 30, 25 Cts. per 5 ons, GEMALEN LENG, 60, 70 Cts. per 5 ons. ’t ZUUR, COMMESTIBLES, b naam en faam ter genezing van zulke kwalo I over den geheelen bewoonden aardbol hoeft j weerklonken getuigschriften in alle talen zijnl ontvangen geworden, waarin hare wonderlijke 1 heelende eigenschappen algemeen geprezen xvor- I den. In alle verouderde gevallen moeten Hol- loway’s Pillen ingenomen worden, terwijl zijne Zalf gebruikt wordtbeiden hebben de beste werking, en bezorgen eone pijnlooze en snelle genezing. Onder hunnen vereenigden heilzamen invloed nemen de slimste wonden of verzwe- 1 ringen spoedig een veel gezonder karakter aan, en zij worden weldra gevuld of zaamgetrokken, totdat de huid geheel hernieuwd is, en gezond heid en kracht terugkeeren. Doosjes Pillen en potjes Zalf A f0,80, f 1,80, f3,00, f6,75, f 13,50, f20,50. -j Zijn op franco aanvrage contant te beko-f men bij alle apothekers in Holland, alsmede in j HOLLOWAY’S Etablissement te Londen, 335 Oxford Street. Het echte, algemeen gunstig bekende UNIVER- 1 „vu -SEEL ZUIVERINGSZOUT, een zeker middel dor mooiste standen, een net GEMEUBI- tegen Maagkwalen, Zuur, Braking, Hartwater - - enz. is thans echt verkrijgbaar m \4 pakjes a 15 Cent, Va pakjes a 27 >/2 Cent en heele pakjes 50 Cents, te Sneek bij Wed. S. H. van DORS- SEN. ^WIJNÈÜXER Versterkend, svijsverterend, koortsverdrijvend. Dit wijnhoudend eliksler bevat ailehoedangtieden der 3 verschillende kinasoorlen vereenigd, het is zeer aangenaam en wordt zeer door de ge- neesheeren aanbevolen tegen Bloedsgebrek, gebrek aan krachten, ziekelijke bleekheid aandoe ningen van de maag, bloedarmoede gevolgen van het kraambedaanhoudende koortsenlangzame herstelling, enz. Te PARIJS, 22, rue Drouot en in alle goede apotheken. Hoofddepóihouder TITUS POSTMA voor keep S. P. Postma, Bazar Leeuwarden. Verzweringen van eiken aard, wonden, zwe ren, kwade beenen. Wanneer door bezeermg, zwakken bloedsomloopslecht bloed en vei - waarloosde koude, eene ontsteking volgt van verzweringen, de lagere ledematen heeft aange vallen, kan de lijder zonder vrees van teleur gesteld te worden op verlichting hopen door het gebruik van Holloways beroemde Zalf, welker 28 Oct. 66 267/3 26’/4 527.8 98 '|19 913; 82’b 64>/8 63’/g 13’/, o 13 “/16 133 3/4 44’/4 en KABELJAUW-VISSCHERIJ, ook huishoudelijk gebruik tot elke verlaagde hoeveelheid, weder op nieuw aan, voor do van hare bekende w van oersto kwalitait en tegen concurroorende billijke prijzen. LEERDE VOORKAMERmet aansluitende SLAAPKAMER, bedienen en schoonhouden per maand 14 Gulden. Te bevragen bij den Uitgever dezer. ZOUTE VISCH. Vaatje, 10 kilo, f4,50. n 5 2,50. ANSJOVIS pot b 100 stuks f 4,25. d li f. <O !i LEVENSGEVAARLIJKE HOEST. Kinderen Kuchhoest. 100 50 25 OESTERS, ZALM, GEROOKTE PALING, PALING in VRUCHTEN, enz., enz. W E D. A. Amsterdam, Damrak 25. W beveelt zich bij den aanvang der SCHELVISCH- voor J H levering GEDRUKT ÉN UITGEGEVEN BIJ W. COOL VAN BOKMA, TE SNEEK. «j|-; van Kinderen rvucnnoest. onmiddellijke afwending van het gevaar en snelle zekere hulp door de sedert vele 'J® jaren bij deze kinderziekten eenig goed 3® bevonden Alleen echt verkrijgbaar in 3® flacons van 2 die van gee- A* le, flacons van 1 die van 3® roode en flacons van 65 Cent flï die van witte capsuleu voor- j® zien zijp, waarop nevenstaand j® "Te Sneek bij de Wed. S. H^van DORS- öEN; Akkrum bij o. imui «ij Kerkhof; Joure bij de Wed. Douwe Egbert 2JA.... '_1‘ v. d. Wal; Workum bij de Wed. B. H. Wolffes Cie. QUINA LAROCHE van KBAEPELIEN HOLM Apothekers te Zeist, door tal van Geneeskundigen aanbevolen. OjrtM, vsTsterM, koartswerenfl het middel bij uitnemendheid om na ziekten of ander lijden de gezonken krachten op te heffen. a iC'Ki n?ï iedere flesch uit onze SLib S V V K/SU fabriek is op de omslag met de handteekening „Kuaepelien Holm?’ voorzien. Verkrijgbaar in flesschen van f 1.— en f 1.90 bij de H.H. Apothekers Te Sneek, H. CANNEGIETER HGz.; Har lingen, J.H. Snijder; Leeuwarden, Plantenga Alberda; Bergum, Otten; Bolsward, de Boer; Dokkum, Wolthers; Franeker, v. d. Meulen Zn.; Heerenveen, Ponne; Joure, Oosterbaan; Kollum, Swart; Makkum, de Boer; Wolvega, Dijkstra; verder in de bekende Dépots. Buitenl. Spanje 2613/1G Binnenl. 26’/)e Portugal 5215/ie Rusland A°. 1798/1816 98 1873 .- 89'/4 1877 913/4 6e Serie Oost. Papier Mti Nov. 64 'l2 - - - 657/1G 133/8 23,5/16 45 1 1 ■«™uH 1101 en zjjn geijkt t0 bekomen bij N. P. MOLENAAR en T. J. v. d. STEELE. BOOTSMANS HARING. ’/4 ton (circa 200 stuks) f 13. tt f Ziïv. Jan./Juli Turkije Peru 1872 5 Aand. Chic. North. W. Engelsche Wissels f 12.11 PARIJS, 28 Oct. De Fransche troepen hebben jl. Woensdag, zonder tegenstand te ontmoeten, Kerouan bezet. AMSTERDAM, 28 Oct. De tweede sloep van de „Koning der Neder landen” is gevonden door het Engelsche stoom schip Delcomijn. Zij bevatte 8 man equipage, 4 militairen en 7 bedevaartgangers. Effectenbeurs van Amsterdam. van 27 Oct. 2J 1 21/, pCt. Nat. Werkel. Schuldj657/G Erie Aand. Gr. Russ. Sporen 129 2 °l0 A I VEMB HWM fi 5 f J i V r V w X I i t X I) I X t c I II ''a A 0 ti X I 1! I X d BBPOI IK ALLZ OOBDB Ai'OTKMXK. I FABRIEKSMERK - GEDEPONEERD 'EALL TENIEUWEDIEP, o o 02 o 4^ r 0 6R00TE OPBillIHG t z ,‘7- -. i A 11 4 PELTERIJEN SNEEK. V 7— v 4— 2,25 i' w w 5) r> v T> n V n •n •n n

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 4