JBIIWS- HI IDIWEfflHLII) WR IIE (HiF.FATiniiir tiiiio\hissi:in:\rs\n:ii. 1 fe s I) V v. STS 1881. J SN ES Stoomwerktuig. '1 J o. WOZEIVSDj^O- 3 NOVEMBER, zeer gemengde aandoo- dat hij, PERS. beterd.” 50 hebbende ongeval. A iig iw Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave ot redactie betreffende, franco in te zenden. Groningen van ons ge wij- van den tegenwoordigen handel kan voldoen. lag, zet. A 8 ler- 5*‘ in 35 do z. d. 6 te- één dag tot negen vijftig cents tot drie s aan ie- •gd bÖ N> Sedert 20 dezer is do heer J. K., ontvanger der belastingen, in- en uitgaande rechten en accijnsen te Smeermaes, voortvluchtig. Onre gelmatigheden in zijn beheer en een aanzienlijk tekort in zijn kas dreven hem aan tot de vlucht. Men denkt dat hij, over Duitschland, waarheen hij zich begaf, de wijk naar Amerika heeft ge nomen. Immers, men heeft nog niet kunnen vernemen waar hij sedert zijn vertrek is geble ven. s Is “116 li ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 7*/2 Cents. Bij abonnement is de prijs be langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. is in het stelsel dergenen, die „gezindheid” als werkelijke vereeniging opvattenstaat het elk, die niet tot eene gezindte behoort, vrij do be lofte af te leggen, indien hij verklaart, dat het afleggen van den eed met zijn godsdienstige op vatting in strijd is.” BIHWKNLAXB SNEEK, 1 November. Het Opera-gazelschap onder directie van Mej. Ledwinka, dirigent de heer Kluppel beiden hier als artisten reeds gunstig bekend zal, .e COMMISSARIS van POLITIE te Snoek, I vestigt de aandacht op de navolgende artike len der wet tot regeling van den kleinhandel in sterken drank en tot beteugeling der openbare dronkenschap, beginnende 1 November 1881. Artikel 21. Met gevangenisstraf van maanden of geldboete van honderd gulden wordt gestraft hij, die mand, die in kennelijken staat van dronkenschap Naar het Vad. verneemt, zal jhr. J. L. de Jonge, lid van de Tweede Kamer voor het kies district Middelburg, de zittingen niet meer bij wonen. Men kan dus eerstdaags een officieel nederleggen van zijn mandaat te gemoet zien, zoodat dan weldra de verkiezing te Middelburg voor een nieuw lid zal kunnen plaats hebben. BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek brengen aan de belanghebbenden in Te Haarlem heeft in de vorige week in een huis aan de Ged. Oudegracht no. 87 een gas ontploffing plaats gehad, terwijl eenige werklie den bezig waren een gasleiding na te zien. De ontploffing was zoo hevig, dat een aantal glas ruiten zijn gesprongen en de zoldering der kamer, alsmede de voorgevel van het gebouw uit hun verband zijn gerukt. Een timmerman bekwam ernstige wonden aan het gezicht en aan de han den. De andere werklieden zijn slechts licht gekwetst. Eerst den vorigeu dag was het huis door den nieuwen bewoner betrokken. verkeert, bedwelmenden drank toedient. Artikel 22. Met gevangenisstraf van één tot zes dagen, of geldboete van vijftig cents tot vijf en twintig gulden wordt gestraft hij, die, terwijl hij in staat van dronkenschap verkeert, hetzij in het open baar het verkeer belemmert of de orde verstoort, hetzij eens anders veiligheid bedreigt, hetzij ee nige handeling verricht, waarbij, tot voorkoming van gevaar voor leven of gezondheid van der den, bijzondere omzichtigheid of voorzorgen wor- Voor de gemeente Kampen wordt de schade, bij den jongsten storm aan hare eigendommen aangericht, door B. en W. op f25.000 geraamd. De gemeente Veere zal, naar de Goesche Ct. meldt, verrijkt worden met een bedelaarsgesticht. Het groote rijksgebouw, vroeger als lands- en admiraliteits-arsenaal en artillerie-magazijn ge bezigd, zal door de regeering daartoe worden bestemd. den vereischt. Indien tijdens het plegen van het feit nog geen jaar is verloopen sedert de schuldige we gens hetzelfde feit of wegens dat voorzien bij artikel 23, onherroepelijk is veroordeeld of we gens het laatstgenoemde feit vrijwillig de boete heeft betaald, wordt hij gestraft met gevange nisstraf, van één tot veertien dagen. Artikel 23. Met geldboete van vijftig cents tot vijftien gul den wordt gestraft hij, die zich in kennelijken staat van dronkenschap op den openbaren weg bevindt. Indien, tijdens het plegen van het feit, nog geen zes maanden zijn verloopen sedert de schul dige, wegens hetzelfde feit of wegens dat, om schreven in artikel 22, onherroepelijk is veroor deeld, of wegens het in het eerste lid omschre ven feit vrijwillig de boete heeft betaald, kan in plaats van de geldboete, gevangenisstraf van een tot drie dagen worden opgelegd. Bij tweede herhaling, binnen het jaar, na de eerste veroordeeling of vrijwillige betaling, wordt gevangenisstraf opgelegd van één tot veertien dagen. Bij derde of volgende herhalingen telkens binnen zes maanden na de laatste veroordeeling of vrij willige betaling gepleegd, wordt gevange nisstraf opgelegd van één tot een en twintig da gen, en kan de schuldige daarenboven, zoo hij tot werken in staat is, tot plaatsing in een Rijks- werkinrichting worden veroordeeld voor ten min ste drie maanden en ten hoogste één jaar. Deze straf gaat in op den dag waarop de hoofd straf eindigt. Bij beschikking der Rechtbank in raadkamer te Heetenveen, is tegen den gewezen stationschef te Akkrum en den brugwachter rechtsingang verleend, ter zake van het eenigen tijd geleden op de spoorwegbrug bij Akkrum plaats gehad Het antwoord der Regeering op het adres va dr. H. Hartogh Heijs van Zoutevoen (cedsquaes- tiej mededeelcnde, teekent het Hbld. daarbij aan: „De uitlegging, door den Minister van bin- neulandscho Zaken aan de woorden omtrent den eed of de belofte gegeven, is onhoudbaar. Aange nomen dat de woorden „godsdienstige gezind heid” gelijk van beteckenis zijn met „godsdien stige gezindte”, d. i. kerkgenootschap of gods dienstige vereeniging, dan nog bevatten de wet- telijke bepalingen alleen een aanwijzing omtrent eed en belofte voor degenen, die tot zulk een gezindte behooreri. Maar zij bepalen niets om trent degenen, die tot geener lei „gezindte” zijn toegetreden. Er is bij geen mogelijkheid uit te lezen, gelijk de Minister leest, dat men alleen tot de belofte mag worden toegelaten, als men behoort tót „een godsdienstige gezindte”, wier leden den eed ongeoorloofd achten, en dus in alle andere gevallen, ook al behoort men niet tot een „eedgezindte” tot het afleggen van den eed verplicht is. Dat laatste geval is in de wet vergeten en de Regeering heeft do bevoegdheid, dit eigenmachtig aan te vullen, zeker nietopde wijze als zij in do beschikking op het verzoek van dr. Hartogh Heijs gedaan heeft. „Integendeel, een gezonde wetsuitlegging brengt mede, dat men bij vergeten gevallen naar ana logie oordeelt en die analogie moet berusten op de ratio legis, de bedoeling des wetgevers. Die bedoeling is geen andere dan deze: dat de gods- dienstige opvatting, die de grondslag wordt ge acht voor de aansluiting bij een „godsdienstige gezindheid” (in de beteekenis van „gezindte”) eed of belofte moet beheerschen. Waar die op vatting niet reeds blijkt uit het uiterlijk feit van het lidmaatschap eener kerkelijke gezindte, moet dus de aangenomen grondslag, de godsdienstige opvatting zelve, het beslissend element worden. „Volgens deze wetsuitlegging de eenige die naar ons voorkomt logisch en wetenschappelijk blijkens achterstaande annoncea. s. Zondag avond in de Concertzaal van den heer R. Age- ma eene voorstelling geven. Alhoewel we nog niet in de gelegenheid waren eene uitvoering van dit gezelschap in zijne tegenwoordige sa menstelling bij te wonen en dus niet we ten over welke krachten het te beschikken heeft, meenen we toch, met het oog op ’t geen de Groninger bladen daaromtrent meêdeelen, ons kunstlievend publiek met vrijmoedigheid te kun nen animeerenZondag avond gebruik te maken van de aangeboden gelegenheid tot kennismaking met dit gezelschap. „Der Barbier von Seville" een lieve opera van den grooten Italiaanschen componist Ros sini, wordt, blijkens de beoordeeling in de dag bladen, door dit gezelschap op zeer verdienste lijke wijze uitgevoerd. Frl. Ledwinka wier naam als opera-zangeres in de Noordelijke pro vinciën reeds voor goed gevestigd is en die de hoofdrol, die van Rosine, zeer goed vervult wordt daarbij door het overig personeel flink terzijde gestaan, zoodat de opvoering van „Der Barbier" door dit gezelschap dan ook inderdaad een flink bezoek verdient. Wij twijfelen dan ook niet, of ons kunstlievend publiek zal gaarne van deze gelegenheid gebruik maken om een genot te smaken, dat, uit den aard der zaak, in plaatsen als de onze slechts zoo zelden te ge nieten valt en daarom te meer op prijs meet worden gesteld. Van de meerdere of mindere rik BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek, brengen, ter voldoening aan art. 8 der wet van 2 Juni 1875 (Staatsblad no. 95) tor algemeene kennis, dat zij vergunning hebben verleend tot oprichting van een Stoomwerktuig, aan A. M Jaarsma en zijne rechtverkrijgenden, in het perceel Gemeente Sneek, Sectio C no. 1004, gelegen aan de Geeuw. Sneek 1 November 1881. Burgemeester en Wethouders voornoémd J. VAN DRIESSEN. De Secretaris J. W. BENNEWITZ. De Kamer van'Koophandel van heeft zich verklaard voor de oprichting rechtbanken van koophandel, mits vooraf materieel en formeel handelsrecht worde g. zigd en verbeterd, zoodat het aan de behoeften iik hof ild. V4 48. ;w. UIT DE herinnering: dat den 1 November e. k. in werking treedt de wet van 28 Juni 1881 (staatsblad no. 97) tot regeling van den kleinhandel in sterken drank en tot beteugeling van openbare dronkenschap; dat van dat tijdstip af geen sterke drank in het klein (dat is: bij hoeveelheden van minder dan twee liter) mag worden verkocht, zonder vooraf daartoe verkregen vergunning van Burgemeester en Wethouders dat echter hij, die op 1 November e. k. zon der strijd met wet of verordening, sterken drank verkoopt, bevoegd is daarmede voort te gaan tot het einde van den termijn, waarvoor hij is gepatenteerd, alzoo tot 1 Mei 1882; dat hij, na dien termijn sterken drenk in het kletn wenschende te verkoopen, voor 1 Januari 1882 hiertoe vergunning aan Burgemeester en Wethouders moet vragen bij bezegeld adres (21 Cts.), onder nauwkeurige opgaaf van de localiteit, waar hij sterken drank wil verkoopen, de na men, vóórn., ambten, beroepen en bedrijven, zóó wel van den verzoeker als van zijne huisgeno ten boven den leeftijd van zestien jaren, bene vens zijn debiet gedurende de laatste 12 maanden; dat, wanneer de verzoeker voornemens is tus- schen Zaterdag avond zes en Maandag ochtend zes uur geen sterken drank te verkoopen of te schenken, ook dit in de aanvraag om vergun ning dient te worden vernield. Sneek, 28 Oct. 1881. Burgemeester en Wethouders der gemeente Sneek, J. van DRIESSEN. De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. Met ingang van 31 Augustus 1882 zal de stads schouwburg te Amsterdam, thans bespeeld door het gezelschap der heeren van Ollefen, Moor en Veltman, voor den tijd van zes jaren worden afgestaan aan „Het Nederlandsch Tooneel.” Van al de leden, die onder Roobol en Tjasink dien schouwburg beroemd hebben gemaakt, keert slechts eene in Thalia’s tempel terug, nl. mevrouw Kleine Gartman. ’t Zal der artiste ongetwij feld een oogenblik van ningen verschaffen. Men schrijft uit Amsterdam dd. 30 dezer aan de Zw. Crt. „In den afgeloopen nacht is op brutale wijze ingebroken en gestolen in de groote goederen loods van het eentraal-station (Westerdok). Door het inslaan van een paar groote ruiten hebben de dieven zich toegang verschaft en vervolgens rustig alle aanwezige pakken opengesneden en doorgesnuffeld; een taartendoos werd van zijn inhoud ontdaan enlustig opgepeuzeld. Manden met worst werden omgekeerd en door het gebouw verspreid. Ook bestaan vrij ge gronde vermoedens, dat men, om de euveldaad te verbergen, do geheele loods in brand heeft willen steken. „Behalve deze, vermeldt het Hand, nog eenige inbraken en pogingen tot inbraak, welke series, in een week aldus, nog kan vermeerderd wor den met een poging tot inbraak op de Prinsen gracht bij de Reguliersgracht, een paar huizen van de R. K. kerk „het Duifje”, waar twee snaken ongemerkt tot den zolder wisten door te: dringen, doch die aldaar door de twee dienstbo den werden opgemerkt, die echter door deze ontmoeting zoo waren geschrikt, dat ze geen geluid konden uitbrengen, van welke gunstige gelegenheid de boeven gebruik maakten, om het huis te ontvluchten. En nu is onze politie ge reorganiseerd, nu zijn er 600 agenten, waar er onder wijlen den vorigen hoofdcommissaris voor drie jaar slechts 200 a 250 waren. Nu kost onze politie ongeveer 1 millioen. En ’t is er met de veiligheid eer op verergerd dan ver- t gr a ^2? De schrijver der residentiebrieven in het Z. D. vernam, dat de tot griffier der Tweede Ka mer benoemde mr. Veegens zal aftreden als me- de-redacteur van de „Vragen des Tijds”. Twee bekende namen zijn in de commissie van toezicht op het lager onderwijs te Amster dam opgenomen, nl. mr. A. Kerdijk en de heer Justus van Maurik Jr, f m I 3 'o ?»i ■kt; ;cii 3 4 3 IM. )ct. ;en.i on jni- ige, 0- r '8 11» HRANT. II 1

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1