I HP fifflEfflTEfflflEnRROlISSEfflTSlf. 1 NR DE I A R G- A N Gr. 1881. LN ü- 89 •1 Z A T TC li 1) W O- NOVEMBER, 6. 7. oer nv. Ko I 4. 5. Alle brieven in te zenden. 1. 2. 3. ver link le ts? jijo nul on to to age >k°i I J a ,3e ,00 eer rkt, zen ,00 2e 1,50 rd: im- ird; f5 0 5 20, 'al en te en er- to en sv.' te do lo tje en- ga. >ko n i >n e/ :a. a, m KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Sneek. Gelet op art. 5 der Wet tot regeling van den kleinhandel in sterken drank enz. van den 28- sten Juni 1881 (Staatsblad no. 97) Brengen door deze ter kennis der ingezetenen, dat door de volgende persoon een Verzoekschrift is ingediend voor het verkrijgen eener Vergun ning tot verkoop van sterken drank in het klein J. R. Brouwer firma H. Westerhof. Sneek, den 4 Nov. 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. VAN DRIESSEN. De Secretaris J. W. BENNEWITZ. ,00. Art. 10. De in het vorige artikel genoemde beambten zijn, ter verzekering van de nakoming deze verordening, bevoegd, do erven en woon huizen binnen te treden, met inachtneming van de bepalingen der wet van 31 Augustus 1853. (Staat blad no. 83). Art. 11. De verordeningen, vastgesteld den 6den April 1868 en den 14den Februari 1870, zooals die is gewijzigd den 6den Februari 1875 worden hierbij ingetrokken. Aldus vastgesteld door den Gemeenteraad van Sneek, den 17den October 1881, no. 4. (get.) J. VAN DRIESEN, Burgemeester. J- W. BENNEWITZ, Secretaris. Zijnde deze verordening aan de Gedeputeerde Staten van Friesland volgens hun bericht van den 27sten October 1881, no. 25, in afschrift medegedeeld. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 5den November 1881. Burgemeester en Wethouders van Sneek J. van DRIESSEN, Burgemeester. J. W. BENNEWITZ, Secretaris. Voor afdruk conform het oorspronkelijke stuk, ter Sectarie bewaard. J. van DRIESSEN, Burgemeester. J. W. BENNEWITZ, Secretaris. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco liet is bekend, dat vele geijkte botervaten ge bruikt worden om daarin kunstboter naar Lon den te zenden. In de le afdoeling der Frie- sche maatschappij van landbouw kwam deze zaak ter sprake en aan een commissie werd op gedragen te onderzoeken of er, en zoo ja, welke vyijzigingen in' het próv. reglement op de boter vaten dienen te worden aangebracht, in verband met het misbruik, dat van Friesche vaten wordt gfolnaakt, Zij adviseerde om do Staten te ver zoeken, het. prov. reglement in. dien zin te wij zigen, dat ijkmeesters worden afgeschaft en de ijk overgedragen aan. de kuipers, onder hunne velantwoordelijkheid; zoomede eomge andere betrekking het stellen van een borgtocht was verbonden, gelden, die hem in die betrekking waren ter hand gesteld, op verschillende tijd stippen tot zijn ontslag bedriegelijk verduisterd te hebben. Oorzaak van zijn val was, blijkens zijne erkentenis en volgens de verklaringen van de gehoorde getuigen, een ongeregeld levens<m- drag en misbruik van sterken drank. Da boKontenis van beklaagde, zijn betoond berouw en de langdurige preventive gevangen houding (5 maanden) in aanmerking nemende als verzachtende omstandighedenrequireerde het O. M. eene cellulaire gevangenisstraf van J maanden, eene geldboete van f50,09 en dat beklaagde zal onbekwaam worden verklaard eene openbare betrekking te bekleeden. Door den verdediger, mr. J. II. de Laat de Kanter uit Goes, werd op juridieke gronden tot vrijspraak geconcludeerd. Uitspraak morgen (Zaterdag.) Een oude boer te Voenendal, zekere Geurt Gaasbeek, miste Zaterdag op zijne terugreis van Utrecht een bedrag van f2090. Thans kan worden medegedeeld, dat hem dat bedrag bij het instappen in den trein, die ten 12.30 nam. van Utrecht vertrekt, door een zakkenroller is ontfutseld. Even te voren had hij de portefeuille, waarin die gelden zich bevonden, nog in zijn be zit. Toen hij de wachtkamer uitging, wierp in het gedrang een als heer gekleed persoon hem een gedeelte zijner over den arm gedragen o- verjas. over den schouder, en spoedig toen de trein, in gang was,, bemerkte hij dat zijne por- tefeuille uit den binnenzak zijner jas was ver dwenen. Nadat de politie te Utrecht met het ge beurde in kennis was gesteld, is een Onderzoek ingesteld. Tot nog toe zonder gevolg. Toen het plan van een analytisch verslag in de Tweede Kamer werd afgestemd, dacht men zeker niet aan het groot maatschappelijk gevaar, dat daarvan wel eens het gevolg zou kunnen zijn, een gevaar, waarvan in de Werkmansbode ge waagd wordt. z.Tii| de Werkmansbode wordt in allen ernst door IJ. S. beweerd, dat do werklieden nu maar moeten breken met den vorm van verzoekschrif ten en moeten handelen, alsof er geen andere kring bestond dan die van den werkman. Geen revolutie in het land wil do hartstochtelijke le zer der. Kamerverslagen, maar algemeene land verhuizing van alle werklieden naar een streek, waar een soort van socialistisch staatje met er kende, maar niets kostende munt als ruilmiddel zou worden gesticht. Een kolonie van landverhuizers, die uit hun land zijn geweken, omdat zij geen analytisch Kamerslag kunnou krijgen en blijven weigeren die verslagen, in do couranten of in de offici- ëele „Handelingen” te lezen! Ziedaar, zegt het J ad., martelaars voor de politieke ontwikkeling, zooals onze eeuw ze zeker nog niet heeft aan schouwd. VERGADERING van den Gemeenteraad van Sneek, op Zaterdag 5 November 1881, ’s namidd. 6 uur. Punten van behandeling: Resumtie der Notulen. Mededeelingen van ingekomen stukken, enz. Benoeming van een lid der Directie van het Stadswerkhuis. Verdeeling der gemeente in Wijken. Wijziging der verordening op de heffing en invordering van het vergunningsrecht op den verkoop van sterken drank in ’t klein. Voorstel tot verkoop van eenige op stam staande boomen. A aststelling suppletoir kohier Hondenbelas ting, dienst 1881. afkondiging. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek, doen te weten, dat door den Raad dier gemeente in zijne vergadering van den 17den yetober 1881 is vastgesteld de voljende veror dening: VERORDENING op het houden verzamelingen van MEST SECRETEN. T ^ot 's verboden, binnen de stads- buitengracht, verzamelingen van mest, vuilnis of andere onreine stoffen te houden of aan te leggen. Art. 2. Buiten de stads-buitengracht, zal dit eveneens niet geoorloofd zijn, dan na beko men schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders. Zoodanige vergunning wordt verleend voor hoogstens driejaar en kan telkens voor gelijk tijdvak worden vernieuwd. Art. 3. Artt. 1 en 2 zijn niet van toepassing op verzamelingen, welke enkel uit paardenmest be staan. Art. 4. Artt. 1 en 2 zijn mede niet van toe passing op de op 1 April 1870 bestaan hebbende verzamelplaatsen van koemest, waaromtrent be hoorlijke aangifte door belanghebbenden bij Bur gemeester en Wethouders is gedaan. Art. 5. Van 5 Juni tot 5 October van ie der jaar, zal op geene der verzamelplaatsen, in artt 2 en 4 bedoeld, koemest worden aange- ioften, maar deze moeten zijn weggevoerd tot op minstens 50 meter buiten de stads-buiten gracht. Alt. 6. Niemand zal op een anders erf, op stuiten, opslagen, wallen noch in grachten of ha vens, onreine stoffen werpen of daarin laten loo- pen, zooals secreetmest, asch, afval, krengen, bloed, gebruikt stroo enz. Art. 7. De secreten moeten behoorlijk ge sloten en voorzien zijn van tonnen met trech ters, die van gemeentewege kosteloos worden verstrekt en onderhouden. Het gebruik van andere tonnen, bakken, va ten, of wat het ook zij, is verboden, doch dege nen, die, bij hunnesecreten eigen tónnen in ge bruik wenschen te nemen, zullen hiertoe be voegd zijn onder de volgende bepalingen dat hunne tonnen overeenkomen met een de gemeente aangenomen model b. dat zij met den naamdes eigenaars ziin gemerkj; J c’ dat bij elk secreet twee tonnen belmoren. Art. 8. De overtredingen van artt. 1, 5, 6, Cu i zullen worden gestraft met eene boete van een tot vijf gulden. Art. 9. lot het constateeren der overtredin gen dezer verordening, zijn bevoegd: de Com missaris van Politie, de Agenten van Politie, ysmeae, voor zooverre de secreten betreft, de stadsarchitect leerling-weger en leerling-assistent voor het ma terieel bij de maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen, dezer dagen gehouden, namen 64 personen deel. O. a. is geslaagd als leer- ling-weger H. Wielinga te Sneek. De passagierstrein, die Maandag ochtend van Venlo naai Maastricht vertrok, werd aangere den door den Rechts-Rheinischentrein, die op hetzelfde uur vertrekt. Vele waggons werden omvergeworpen en een locomotief uit de rails. Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats. Het ongeluk is aan verregaande nalatigheid te wij ten, wijl de wisselwachter niet op zijn post was. Een hardlooper op non-activiteit, zekere Veith die door de lauweren, welke Dibbels zich heeft verworven en de warme sympathie, hem door de pers, in Amsterdam betoond, is geprikkeld, heeft zijn collega een wedloop voorgesteld Het ging om f200. Veith heeft het echter afoe- legd, hoewel, naar ’t W v. d. D. meldtmet eer! Dibbels blijft steeds loopen en is nu te Alkmaar, ’t Seizoen leent er zich beter voor dan eenigen tijd geleden, maar ’t publiek zal het er wel wat koud bij krijgen. biv^e.vl ajv d De Tweede Kamer der Staten-Generaal is tot hervatting barer werkzaamheden bijeengeroepen tegen aanstaanden Maandag, des middags 3 ure. Door mr. J. S. baron van Harinxsma time Slooten is eervol ontslag aangevraagd als school opziener in het arrondissement Beetsterzwaag. In het vorig nummer van ons blad werd door ons medegedeeld, dat er te Veere met het oo«- op de uitvoering der drankwet partij zal getrok” ken worden van de bestaande rijksgebouwen aldaar om een derde bedelaarsgesticht op te lichten. Naar het Vaderlandnu. verneemt is dit bericht minder juist. .Wel zijn er plannen m overweging om de rijksgebouwen te Veero in te richten voor een rijks werkinrichting, maar dit zal geenszins geschieden met het oog op ge-’ brok aan plaatsruimte te Ommerschans en Veen huizen en met het oog op de min 'gunstige re-, sultaten, door den veldarbeid verkregen. In geen geval zal natuurlijk aan de gebouwen te Veere een andere bestemming worden gegeven, 'voor dat de plannen aan de goedkeuring derStaten- Generaal zijn onderworpen. Te Boxtel is de wisselwachter Rutjes over reden en dood naast de machine gevonden. Aan het examen voor de betrekking van ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer I’/j Cents. Bij abonnement is de prijs be langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. De Hollandsche visschersboot, die op de En- gelsche kust is aangedreven en waarin 7 lijken werden gevonden, is de „Vrouw Arendtje” van Katwijk, reeder Cornelus Van Duyn, stuurman W. Schaap. Katwijk blijkt dus door den jongsten storm wel zwaar getroffen, immers, thans is op nieuw uit Yar mouth bericht ontvangen van ’t vergaan van een der vaartuigen. De schuit van den reeder C van Duin, zchipper W. Schaap, is als wrak in de omstreken van Huil aangekomen. De 10 per sonen, uit welke de bemanning bestond, zijn bij na met volkomen zekerheid in de golven om gekomen. Het cijfer der door den storm ver ongelukten klimt voor Katwijk daardoor nu tot 17, De namen der nu omgekomenen zijn W Schaap, schipper, en 2 van zijn zoons. Hij laat een weduw.e en 6 kinderen achter. Arie van der Plas en zijn zoon, nalatende een weduwe met 5 'kinderen. Huig en Duin, een vrouw en 3Pieter Kuyt, een vrouw en 2 Jacob van Duin, een vrouw en 2, en Cornelis de Best een weduwe en 6 kinderen achterlatende. Ook was er nog een Scheveninger aan boord. Vier der achtergeblevene weduwen verkeeren in zwan- geren staat. Men kan begrijpen dat de versla genheid op de plaats zeer groot is, en des te meer omdat de bemanning uitbetrekkelijk joimo zeer oppassende en algemeen geachte personen bestond. In do laatst gehouden algemeene vergaderino- van den Ned. Protestantenbond, te Haarlem ge houden, is o.a. besloten, dat het hoofdbestuur zich namens den Bond tot de Hooge Regeerin» zal wenden met het verzoek maatregelen te wib len nemen, ten gevolge waarvan de dwang tot het afleggen van den eed wordt cpgeheven. Het Algëmeen Ilandelsblad van 1 Nov ver scheen in feestgewaad. Het herdacht namelijk op dien dag zijn 50jarig bestaan als dagblad. in een hoofdartikel wordt een overzicht o-eo-e- ven v?a|n dé geschiedenis van het blad. Voor dö Arr. Rechtbank te-Middelburg stolid Zaterdag terecht de gewezen secretaris en ont vanger der gemeente Yerseke, die sedert 1869 die betrekking bekleedde en in Maart van dit- jaar ontslagen was. Hij was beklaagd van het a]s ontvanger van bedoelde gemeente, aan welke H v Kir EN ,1! ■M I I I. A M OV. v>J ‘u 51 IS 3; 1 8 5|8 7» 3I Is '(ui ,7» s VAN OP DE OEEKER (O!RAA

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1