TE SffiEK V VoorJoopig COKES. Mrtnitt PRÜTESMEN-BOND AFDEELING SNEEK. 1 bericht. J Alléén in dc Wereld. Algemeene Vergadering 'W VERGADERING It., bepalingen ie 5. DE DIRECTIE. RECLAMES. Moest ik voor 15 weken twee mijner 2e. 3e. 4e. 4 o 1 No da< bij vio Een verhaal van H. Köhler. XIII. {Vervolg.) J Tooneelspel in 3 bedrijven, en een Voorspel. Zij, die nog Lid wenschen te worden, gelieven zich tijdig aan te melden bij het Bestuur. J. ANTONIUS, Secr.-Penn. go. za: 1U dei 3. 4. 1. 2. Het Tooncelgezelschap Ontwikkeling” bericht hiermede, dat hare BUITENGEWONE VER GADERING voorloopig is vastgesteld op 25 DECEMBER E K. en alsdan denkt op te voeren KT Lffl VO BE» I en I aan kon (DER A in 1 en C Not Eenigste kennisgeving. Heden overleed ons jongste kind JO HANNES, ruim zes weken oud. ’s Gravenhage, 31 October 1881. Dr. J. M. van BENTEN. A. van BENTENFeenstra. Eenige kennisgeving. bi vru nia bijl geg Va; de gra 1 sch mel de Siu 1 BI. De prijs der COKES aan de G ASFABRIEK is bepaald op 55 Cents, vrij aan huis en onge klopt. Bestellingen worden schriftelijk verwacht en zooveel de voorraad toelaat uitgevoerd, evenwel zonder verbinding. een en den na on har. gev; een ïchi fiint fet ia IJ zon, de j toet: Scllc beh te v een< nog nudi jling ■van I Zeer zwaar valt mij en mijne vijf overgeble ven Kinderen dit verlies, doch ik wensch Gode te zwijgen, wiens doen enkel Majesteit is. Sneek, 3 November 1881. A. GROENLAND. De regeering te Hamburg heeft op nieuw concessie verleend tot het houden eener groote geldloterij: om nu deze onderneming in de ge heele wereld groot succes en vertrouwen te ver schaffen, heeft de Staatsregeering te II ara burg zich borg gesteld voor de stipte uitbetaling der gewonnene prijzen. Daar, zooals bekend, H a m- burg een der rijkste staten van Duitschland is, en deze regeering met het geheele staatsvermo gen garadeert, zoo valt iederen twijfel omtrent de soliditeit dezer loterij weg. De Heeren J- senthal Co., bankiers te 11 a ni b u r g, zijn weder met den verkoop der loten belast; de aankondiging daarop betrekking hebbende, vindt men in ons blad van heden. Ieder welke dus de loten direct zonder tusschenpersonen ver langt, doet het beste, de bestelling direct aan het hoofdloterij-Kantoor der Heeren Jsenthal Co. te Hamburg in te zenden. Het was verwonderlijk, met welk een trots en zekerheid Erna in de gezelschapskringen, in den schouwburg en de concertzaal optrad, en van welk een fijne tact hare houding en hare ge sprokken getuigden’. Zij sprak over ’t geheel niet veel, alhoewel men wel kon merken,dat dit niet uit schuchterheid geschiedde, en juist dat verleende haar eene geheimzinnige, aan trekkelijke betoovering. Anders toonde zij zich in huis - daar kwam, in plaats van hare trotsche terug houdendheid, haar bijna deemoedig, kinderlijk wezen te voorschijn, vooral in tegenwoordigheid n BerJ u Tanke een Bestuurslid bij ge- Keurmeester volgens re- genaam gevoel naderde zij thans eene causeuse, waarop twee oudere dames gezeten waren, aan wie zij eveneens bij eene vroegere gelegenheid reeds was voorgesteld en maakte haar compli ment; maar men bemerkte haar niet, zóózeer was men in het gesprek verdiept, wat anders in een gezelschap, waar men juist bijeenkomt om wederzijds in aanraking te komen, gewoon lijk niet het geval is. Zij herhaalde haar groet, maar men bemerkte het nóg nietwel meende Erna op te merken, dat de eene dame even van ter zijde naar haar had omgekeken. Een pijnlijke verdenking ’roes plotseling bij haar op zou dit ook volgens afspraak ge schieden? Haar trots kwam echter krachtig in verzet tegen die gedachte. Zij keerde zich naar een derde groepje van een viertal jonge- en een oudere dame .en zij bleef ditmaal niet ter hal ver wege staanzij. wilde zekerheid hebben en sprak de dames aan met de een of andere ge bruikelijke phrase. Een moeilijk te beschrijven blik der dames onder elkaar, een koel neerzien van het hoofd tot de voeten op de spreekster Notaris HAAGSMA te Sneek zal, op Maan dag 14 November e. k., ’s avonds 7 uur, in de Concertzaal van AGEMA aldaar, provioneel vei len le. van Georgdaar was ’t een dienen, een voortdu rende stille werkzaamheid,en oen opmerkzaam toeschouwer zou bemerkt hebben, dat Georg daaronder niet ongevoelig bleef; hij zou, in zijn vaak smartelijk op haar gerichten blik, den voortdurenden strijd hebben kunnen lezen, die nog altijd in zijn binnenste gestreden werd. In de salons van de gravin was een groote soiree georganiseerd, waarbij ook de familie Reinbach en Erna waren uitgenoodigd. Georg was thuis geblevenhij had niet bepaald ge zegd, of hij later nog zou komen. Het grootste deel der genoodigden was echter reeds te genwoordig, toen de oude baron met de beide jonge dames verscheen. De heeren, wiens getal veel kleiner was dan dat der dames, stonden, volgens het zonderling gebruik, ieder met hun kopje in de hand, thee te drinken, terwijl de dames in groepjes of paarsgewijs op de sierlijke stoelen hadden plaats genomen. De gravin as sisteerde met al hare betooverende lieftalligheid hare tante, om hare plichten als gastvrouw zoo het verkeert door den kleinen staat van beleg, de verbanning der hoofden en het opheffèn van het recht van vereenigiug. De ofhcieele can- didatuur is echter, volgens dit blad, altijd uit- geloopen op teleurstellingen voor hem die er zich van wilde bedienen. De man van Varzin zal intusschen wel lee- lijk op zijn neus kijken. De F r a n s c h e Senaat koos louter repubh- keinsche leden in de besturen der negen afdee- lingen, waarin dit lichaam zich voor sectie-onder- zoek gewoonlijk splitst. Voor het eerst sedert zes jaar is dit het geval en niet ten onrechte ziet men daarin een bewijs, van hoeveel invloed de uitslag der laatste stemming ook hier ge weest is. De Kamer hield zich jl. Maandag bezig mot het onderzoek der geloofsbrieven. In ’t geheel zijn 470 verkiezingen geldig verklaard, waar onder ook die van Gambetta, tegen wiens toe lating oppositie bestond. Algemeen meent men, dat, nu deze misschien als hoofd van het door hem te vormen kabinet zal optreden, Brisson tot voorzitter der Kamer van Afgevaardigden zal worden benoemd. De onzekerheid over dé samenstelling van net nieuwe ministerie blijft intusschen voortduren Voor de portefeuille van buitenl. zaken schijnt Gambetta eerst zijn vriend Challemel-Lacour gezant te Londen, bestemd te heb oen, doch zijn benoeming in de plaats van den bezadigden Barthélemy St. Hilaire zou geen goeden indruk maken, en de gezant te Berlijn, St. Valier, schijnt het dus zijn plicht geacht te hebben om, in vereenigiug met zijn collega’s te Weenen en Petersburg (Duchatel en Chanzy), tegen deze combinatie te protesteeren. Deze wenk is niet zonder gevolg gebleven en nu wordt lissot in plaats van Challemel-Lacour genoemd. Het aan blijven van Jules Ferry schijnt weder twijfel achtig geworden te zijn en men spreekt nu van den veel radicaler Paul Bert als minister van onderwijs. Uit alles blijkt, dat Gambetta zijn ministerlijstje volstrekt niet gereed in den zak had, zooals dikwijls beweerd werd, doch dat hij zich ook hier naar allerlei omstandigheden van buiten af zal te schikken hebben. De interpellatie over de aangelegenheden in Tunis zal waarschijnlijk eerst 7 dezer in de Kamer aan de orde komen en gesteld worden door Naquet, Proust en Lockroy. Een depêche uit Tunis meldt, dat de opstan delingen tusschen Kef, Zaghuan en Kairuan bijna geheel verdwenen zijn; eenige hunner houden echter de bergen van Samada nog bezet. Het besluit, waarbij de Transvaalsche volksraad de met Engeland gesloten conventie bekrachtigt, is een zeer lang en uitvoerig stuk. Daarin wordt de geheele geschiedenis der onder- handelingen uiteengezet en vooral sterk op de vreedzame natuur van het volk der Boeren ge wezen. Dan komt het protest in de volgende bewoordingen„Het is onloochenbaar, dat het volk bij de onderhandelingen door zijn vertegen woordigers iets anders aannam dan het wenschte. Het volk heeft dus recht niet minder te ver langen dan destijds werd toegestaan. De volks raad draagt dus de regeering op aan het En- gelsche gouvernement zijn klachten mede te deden. Hij wenscht de volgende wijzigingen. In plaats van de leiding en het toezicht op de buitenlandsche betrekkingen, zal de Britsche re sident zich niet in ’s lands wetgeving mengen, behalve in gevallen van vergrooting van grond gebied de schulden zullen alleen betaald wor den als zij in ’s lauds belang zijn aangegaan; schadevergoeding zal alleen verstrekt worden aan hen die verongelijkt zijn, niet aan allen die door den oorlog schade hebben geleden.” Ten slotte geeft de volksraad de twee redenen op die tot bekrachtiging der conventie hebben ge- Ondertrouwd J. SANDERS Jz.van Sneek en G. DE LEEUW, van Zutphen. Eenige en algemeene kennisgeving. Heden overleed tot mijne innige droef heid mijne geliefde Echtgenoote ANNA CA THARINA KESTENS, voorzien met de H. Sacramenten der Stervenden, in den ouderdom van ruim 51 jaren. Sneek30 October 1881. II. van VUGT. lUuuUUU n MAANDAG den 7 NOVEMBER 1881 ’s avonds 8 uur, in de Concertzaal bij R. Agema. Punten ter behandeling: Resumtie der Notulen. Rekening en verantwoording van den Pen ningmeester over het afgeloopen dienst jaar. Verslag van de handelingen over idem. Benoeming van wone aftreding. Idem van een glement. goed mogelijk te vervullenzij liep den ouden baron haastig tegemoet en verwelkomde hem op voorkomende wijze. Terwijl zij hem naar een groepje heeren geleidde, wist zij Martha heel aardig in een gesprek te wikkelen en haar intusschen naar een sopha te troonen met eenige dames; wat Martha als een vriendelijke voorkomendheid moest beschouwen met het oog op haar gebrek aan den voet. En zoo stond Erna dan een oogenblik alléén in het midden van de groote zaal. Zij wilde Martha volgen, maar deze was dadelijk door de dames in beslag genomen en er was naast haar geen plaatsje meer open. Ook kwam het haar wel wat kinderachtig voor, zich zoo bepaald aan haar oudere vriendin vast te hechten, alsof zij zelf alle zelfstandigheid miste. Zij keerde zich dus naar een groepje jonge dames, die zij hier of daar reeds op een andere plaats had aange troffen,maar deze veranderden, heel toevallig, op dat oogenblik juist van plaatszij schenen Erna’s komst niet bemerkt te hebben, zoodat deze thans weer alleen stond. Met een onaan. OP WOENSDAG 9 NOVEMBER 1881 ’s avonds 8 uur, bij R. AGEMA. SprekerDe Heer B O E T JE van Harlingen. Vrije toegang voor H. II. Leden met ééne Dame. Meerdere Dames 25 Cts. Niet-leden 50 Cts Entree. dan veertien, geeft hem een extra winst Aan 2 cents. En zulk een winst zou wel eens de on tevredenheid der kalanten kunnen opwekken „Gaat het plan door en^ worden de 2 cents betaald, dau zou de wet, aie nu heet te betref fen den kleinhandel in sterken drank, gevoege lijk den naam kunnen krijgen „tot bevordering van de welvaart der tappers”. t OüDE TIaske, 3 Nov. In den nacht tus schen 2 en 3 Nov. jl., omstreeks 2 uur, ont stond hier brand in het winkelhuis bewoond door Janv.d. Zwaag. Men gist, dat de oorzaak in kachel- of stovenvuur gezocht moet worden, dewijl het woonhuis het eerst in vlam stond. Um 3 utïr was alles uitgebrand en als door een won- dei zijn de naastbij staande huizen gespaard ge bleven, (een spuit ontbreekt hier en de wind was vrij hevig). Alles was gelukkig tegen brand schade verzekerd. SS v s T K 1\’ L A N O V E R z I c II T Op enkele uitzonderingen na is het resultaat der verkiezingen voor den Duits chen Rijks dag thans bekend en daaruit blijkt, dat de re geering bij de stembus een gevoelige les heeft rekreren, daar het een feit is, >dai de volbloed- ministerieele partij de eenige is die veel verloren heeft en dat, niettegenstaande zij zich reeds van de overwinning zeker waande. Zou Bismarsk s zon werkelijk beginnen te tanen? De verhouding der partijen in den Rijksdag wordt thans als volgt opgegeven liet centrum telt er 100 leden, de gezamenlijke liberale frac tion 89, de conservatieven 69, terwijl 1 olen Welfen en andere kleine fracties te zamen 34 leden sterk zijn. Op 99 plaatsen moeten her- ■stemmingen plaats hebben en op 1 plaats moet het lot beslissen. De liberalen rekenen dat zij op 39 plaatsen bij de herstemmingen de meer derheid zullen behalen. Opmerkelijk is het groote aantal stemmen, dat op do sociaal-democratische candidaten is uitgebracht. Wel is waar hebben zij, voor het eerst sedert zij bij de verkiezingen optreden geen enkel afgevaardigde bij eerste stemming benoemd, doch zij brengen er 24 in herstemming en met een vrij groot aantal stemmen, terwijl zij op bijna al die plaatsen den conservatieven ■candidaat onschadelijk hebben .gemaakt, liet socialisme moet wel sterk zijn, zegt de Indé- pendance, dat het zooveel succes behaald heeft in de uiterst moeilijke omstandigheden waann Eene HUIZINGE aan de Oude Koe markt (oostzijde) te Sneek, bevattende Beneden- en Bovenwoning, door Geeuw- ke Brouwer c. s. bewoond. Voorts mede ten verzoeke van Mr. C. C. PAEHLIG. Een PAKHUIS met ZOLDER, aan de Pol (oostzijde) aldaar, in eigen ge bruik bij de firma R. Gorter Zoon. Een GEBOUW, bestaande uit onder scheiden Woningen, aan het Achterom (westzijde) aldaar, hoek lange Pijpsteeg, door Ruardi en anderen bewoond. Een WOONHUIS met ERF, naast de Buiten-Societeit aan de Stadsgracht aldaar, door P. H. de Vries bewoond. Aanvaarding en betaling 12 Mei 1882. bepalingen te wijzigen of te royeeren, b. v. om kenImnve?plS wlgeaf te schaf- het denkbeeld van de algeheele vrijheid en al ken de gelegenheid te stellen, om de vaten ge ijkt te kunnen krijgen. Ten slotte is jl. Maan- Sï in den zin der& commissie besloten en aan het bestuur opgedragen zich tot het provinciaal bestuur te wenden met dergelijk verzoek. De Arnh. Ct. maakt de volgende opmerking Een tapper van wiens woning de huurwaarde getaxeerd wordt op f400 zal (o. a. teArnhem voor de vergunning moeten betalen f 100. Dit is 10,000 cts. Verhoogt hij zijn borrels met 2 ets. waartoe te Arnhem plan bestaat dan behoeft hij slechts 5000 borrels te verkoopen, dat is veertien borrels daags, om zijne ve^u“' ning door zijne kalanten te doen betalen. Maar ofschoon wij geen deskundigen zijn, meenen wn leid: ten eerste af keer van hernieuwd bloed vergieten en ten tweede de vrees van nadeelige gevolgen, die uit een hernieuwden strijd tusschen de beide blanke rassen in Zuid-Afrika voor het algemeen welzijn zouden vourtspruiten. De Engelse he regeering gaat voort met het arresteeren van invloedrijke Ieren, die het nemen van een eerlijke proef met de nieuwe landwet kunnen en gaarne zouden willen be moeilijken. Thans is Sullivan in hechtenis ge nomen, die reeds bij den Fenianschen opstand in 1866 een rol speelde en thans weder als een hoofd der land-league te Cork de pachters tot verzet aanspoorde. Men verwacht aldaar nog verdere arrestaties. Bij de verkiezingen voor de gemeenteraden die Dinsdag jl. in alle Engelscho steden plaats hadden, hebben de conservatieven over ’t alge meen de overwinning behaald, vooral in steden waar veel Ieren wonen. De lersche bevolking stemde meestal voor de conservatieven of ont hield zich. 1 za mi R. ko G( 1. i V E K T K A T 1 K 1W. A U I 8 geliefde panden grafwaarts- brengen, heden trof mij de gevoeligste slag mijns levens, daar het den Heere behaagde mijne geliefde Echtgenoote KATIIARIENA de JONG, tot zich te nemen, in den ouderdom van bijna 37 jaar.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 2