ZOiVBR ROfflBOO® II. VISSEH w. waseBESTSLS op ieder Kachel passend, bij Bubb. Bcvenler Bier i fi s M TOomm mw. VERKOOP - BOVEXGHOXD TIRMS bij SM'EEK. W EIDLAND Attentie S. _,<ien (Zaterdag) OW M Koffie- ea Eftïïia van BRIT ANN IA-ZIL VER voor 6 personen, bied ik aan voor den prijs van slechts 2ö Gulden SSoll. Stoombootdienst Zilv. CyL Horloges ra af 11 gulden, „met guarantie. sm-sTEEmiiHmi V. 8*. D L ._F I 1 I r Grootzand M. HAGA. Sneek, Publieke Verkoop HO RO L O G I E N, @SiOomververij, Drukkerij, Che mische asscherij. gWINKEL <V Co APELDOORN. Bi Voor het VERVEN, DRUKKEN ofCHE- H MISCH WASSCHEN (uitstoomen) van Zij- K$ den, Wollen-, en andere goederen, bevelen wij gonze Inrichting beleefd aan. GEREGELDE Gorredijk-Olde- boorn-Akkrum. Zondags ook dienst. D« najaabs-verkoop ma. Horlogemaker Sneek, C. SI. POUWELS - Sneek. bij bij 1 t n ir n 1- 1 t, lo u o billetten omschreven VAARTUIGEN. DRIJFHOUT. Cokeskaehels, C^oliesbttldfeii, Ooliessclioppeii, Turlbakken, *T urflan^eit, Haarde a nders, Haard <s tollen PRIMA KWALITEIT, W. BAKKER. NUFACTUREN, door den Heer Looman, zal in de Concertzaal alhier gehouden worden Maan dag 7 Noveinder 1881 en volgende twee dagen. RODENHUIS Deurw. Mr. J. WITTEVEEN. A. H. VAN SLOOTEN. E. HAITSMA MULIER. T. H. REVIUS. P. FENNEMA. H. J. van MUNSTER. F. G. LANTING. J. M. WIERINGA. IJ. L. KINGMA. 3 van NIEUWE ROGGE, 26 Cents. WED. R. P. SEVENSMA. I— i'gi t< DONDERDAG den 17 November e. k. ’s mor- geas 10 uur, BOELGOEDin de Concert zaal te Sneek van MEUBELEN on HUISGE RADEN enz., waarbij goederen kunnen wor den ingebracht. DRIJFHOUT. Mr. HORAt. ALBARDA en A. OTTEMA, Notarissen te Leeuwardenzullen op Dings- dag 15 November 1881, des namiddags 4 uur, bij AGEMA, in de Concertzaal te Sneek, pro- vioneel verkoopen: 3 CACAO-, MELK- en POEDER-CHOCOLAAD, BRISTOL-, COCOS- en TO1LET-ZEEPEN, EAU DE COLOGNE-ZEEP, 15 Cts. per stuk, uit de Fabriek van den Heer I. C. BOLDOOT te Amsterdam. oen kort afgemeten antwoord van een harer, en toen verdween plotseling de een na de an dere onder ’t een of ander voorwendsel, en Er na stond weer alleen, met een blos van schaamte on toorn op ’t gelaat en slechts met moeite in staat hare tranen te kunnen bedwingen. En het voor gevallene was ook niet onopgemerkt gebleven oen blik om zich heengeslagen, deed haar ver schillende oogen ontmoeten, die koud en triom fantelijk, met een boosaardig lachje op de alléén- ataande gericht waren. De lichten begonnen voor hare oogen te dan zen, haar houding werd weifelend, zij zag de gravin in hare nabijheid en wilde op haar toetreden, teneinde bij haar, als gastvrouw, be scherming te zoeken, maar deze wist met eene behendige beweging naar een anderen kant uit te wijken en zij stond daar dus, te midden van eene betrekkelijke stilte, die door het fluisteren nog dubbel hatelijk werd, geheel alleen in het Wden der zaal, terwijl zij daarbij nog plotse- - - hng het honigzoet lachende- gelaat van den heer juist voorbij kwam Van SaalTeld tegenover zich zag, die met eene Deurwaarder J. W. DRIJFHOUT te Sneek, •zal op Dingsdag den 8 November 1881, des voor- middags 11 uur, in de kleine zaal van den Heer R. AGEMA te Sneek, publiek a contant ver koopen Een groote partij prachtige en zeer soliede GOUDEN HEEREN- en DAMES REMON TOIR en &AVONET Te bezichtigen op den dag van verkoop van f) tot 11 uur. NULAND BIJ SNEEK. DEZELFDE NOTARISSEN zullen, op tijd en plaats voormeld, nog provisioneel verkoopen Een stuk uitmuntend WEIDLAND, gelegen aan den Kunstweg nabij en onder Nij land, af komstig van de voormalige Zathe door J. S. van »er Weide bewoond geweest, kadastraal sectie A nos. 802 en 803, ter grootte van 1 B. 49 R in huur en gebruik bij Petrus P. Boermans en te aanvaarden 5 Maart 1882. Conditiën te vernemen ten Kantore van de Notarissen. B Door den Heer J. D. de JONG-, aan de H Nieuwe Kade, Sneek, worden elke week, des pis Jf oensdags, goederen naar de fabriek gezonden, waar Staalboeken ter inzage liggen en infor mation verstrekt werden. Dames-Mantels en Heeren-Kleedingstukken blijven met Verven geheel in elkaar. Stoffen Dames-costumes indien de stof er voorgeschikt is. Chemische Wasseherij van Dames- en Hee- ren-Costumes zonder lostornen. Pr ijzen bill ijk.A /levering spoedig. zuur, HOOFDKAAS, GEDROOGDE VLEESCIIWORST, LEVERWORST, GEROOKT VLEESCH, GEROOKTE TONGEN. J. F I E R I K, Hoogënd Sneek. prachtig gefingeerde verbazing met luider stem en eene onmiskenbare gemeenzaamheid de woor den uitsprak „Ha, welk eene verrassing, u hier aan deze plaats aan te treffen, mijn waarde mejuffrouw! Of vergis ik mij soms?” De oude baron, die niet ver afstond, had deze woorden gehoord; hij zag, in welk een pijnlijke positie Erna zich bevond; hij zag de boosaar dige, verbaasde, vragende blikken rondom hem hij zag de bevende slanke meisjesgestalte wan kelen en wilde nader treden, om haar te helpen. Maar alvorens hij of mijnheer van Saalfeld, die eveneens reeds zijne armen had geopend, bij haar kon zijn, was een kleine vrouwelijke ge stalte reeds snel aan hare zijde geschotenvol liefde sloeg zij de armen om haar heen, en de stem van Martha, die, kalmeerend en bemoedi gend als hemelsch manna, de zwaar gekrenkte ziel lafenis bracht, zei tot een bediende, die „Mijne bloedverwante is niet wel; wilt gij W Suikertang, 1 Theestoof, 6 Theelepels, 2 wR Kandelaars, 6 Presenteertrommeltjes, 6 Snikemotjes, 6 Likeurglazen, 1 Brood- Hf mand, 6 Tafelmessen, 6 Vorken, 6 Eet- lepels, 6 Koffielepels, 6 Mesdragers, te zamen 75 stuks, echte Britannie Zilver- Kg goed VOOR SLECHTS 25 GULDEN B bg HOLL. Voor het blank blijven wordt B Ka 25 jaar lang schriftelijk gegarandeerd. Ver- B zendingen naar Nederland geschieden na toezending van het bedrag. Men gelieve s» de bestellingen te adresseeren aan U-udfolf Planzingrer Weenen, VII, Kaiserstrasse 3. Den zeer uitmuntenden BOVENGROND van 7 bunder 75 roede 60 el i vruchtbaar WEIDLAND, gelegen aan den IIu- niadijk bij Zijltje-Staten onder Tirns, in de na bijheid van en. met oen daartoe expresselijk gegraven Kanaal, uitkomende in de Bloederige Vaart en hebbende, door deze, gemeenschap met de FranekerSneeker Zeilvaart. Tijd van af graving ruim 7 '/3 jaar. De veiling geschiedt in 25 perceelen, die om- ■schreven en aangeduid zijn in verkoopboekjes met schetskaartenverkrijgbaar ten Kantore van de Notarissen en bij den Oproeper MONKEL te Sneek. Aanwijzing op het Terrein doet JELLE AGES DIJKSTRA onder Tirns. Bij den ondergeteckendo is te verkrijgen: Puik beste ROLPENS in ’t ends 8 uur, ten huize van den Kastelein W. Hogerhuis buiten de Noordcrpoort te ëneek, verkoop der bij vorige advertentien en Éi als: 1 groote Brit. Theepot, 6 Brit. Kop- B jes en 6 Schoteltjes, 1 Brit. Koffiekan, B 1 Brit. Roomkan, 1 Brit. Suikervaas, 1 Ontvangen eene zeer ruime keuze FR A A TB HANDWERKEN, alsCANAPÈ-KLEEDEN, KUSSENS STOELBANDENPANTOF FELS, vele artikelen van LAKEN PLUCHE, LEDER, HOUT en MANDENWERK, alsmede vele andere voorwerpen. Onder vriendelijke aanbeveling D. J. KROL, vallen, maar in zijn gelaat lag iets stijfs, alsof het versteend was, en zijn houding, welke zich anders reeds niet door elasticiteit onderscheidde, vertoonde, evenzeer als zijne wenkbrauwen, thans eene. angstwekkende afgemetenheid. Onwille keurig moest men medelijden hebben met den ouden man, die hier op zijn gevoeligste plek getroffen, en die hier iets overgekomen was, wat hij zelf nogniet vatten, niet begrijpen kom Zijne positie in de gezelschapskringen, de goede naam welke hij daar had en de voorkomenheid, waarmee hij ontvangen werd, was de Baal ge weest, die hij gedurende geheel zijn leven met de pijnlijkste nauwgezetheid had gediend, en thans had men hem daarvoor op zoo’n wijze dank gebracht; thans had men op zulk eenein ’t oog vallende wijze een lid van zijn huisge zin voor zijn eigen oogen gedesavoueerd, zonder te denken aan de achting, die men hem ver schuldigd was?! Dat was te veel! (Wordt vervolgd.) Vertrek van GORREDIJK ’s morg. 5 u. 30» van AKKRUM ’s morgens na aan komst van den trein van Leeuivarden en Hee- renveen. Des middags, eveneens na aankomst der trei nen. Tevens in correspondentie met de Snee ker Boot. De Ondernemers, Gebr. ZWART, Beurtschippers, Gorredijk. S3” Aanlegplaats te Akkrum achter ’t loge ment van A. BUMA. even een wagen laten komen Ihans kwam ook de gravin met een schijn» baar ontsteld gelaat toeschietenonder allerlei betuigingen van oprechte deelneming hielp zij meê om het jonge meisje uit de zaal te bren gen en zij stelde haar eigen kamer ter beschik king, opdat de jonge dame daar geheel tot zich zelf zou kunnen komen. Het zou wel spoedig over zijn en men moest daarom niet dadelijk vertrekken, enz. Maar Erna, die, zoodra zij slechts buiten de zaal was met al die schitte rende lichten en vreeselijk wreede gozichten, welke blijkbaar schik hadden in haar leed Erna had hare kalmte teruggekregen. Met een trotschen blik wees zij de hulp der gravin af en ging zij met Martha naar de kleed kamer, waar beiden zich in hare mantels wik kelden, om vervolgens in een ondertusschen voorgekomen huurrijtuig, naar huis terug te rijden. De oude baron had nog een poosje vertoefd bij een groepje heerenhij wilde den schijn aannempn, alsof er niets bijzonders was voorge- bericht de ontvangst van eene niéuwe sortee- ring HEEREN- en DAMES HORLOGES in Goud, Zilver, Metaal etc.met en zonder Remontoir. REPARATIENvan alles wat tot het vak behoort, worden soliede bewerkt, met guarantie On<Ierliiig,e BRAND-WAABBOBG-IAATSCHAPPIJ van Woudaend opgerigt 1816. Op Woensdag den 26sten Oktober jl. is te Leeuwarden door Direkteuren Rekening en Verantwoording gedaan van hun beheer over het vijf en zestigste boekjaar. Uit de Rekening is onder anderen geblekendat de brandschaden in de 1ste afdeeling zijn ge dekt met tien en in de 2de afdeeling met twaalf cent per ƒ100; dat voor kosten van administratie over het loopend dienstjaar 1881/82 is ingevorderd niet naar een procentsgewijze heffing, maar naar een evenredigen maatstaf per aandeel dertig cent tot ƒ500, vijf en veertig cents van ƒ500 tot ƒ1000, en zestig cent van ƒ1000, met slechts zes cents verhooging van iedere volgende ƒ1000; dat het verwaarborgd kapitaal der Maatschap pij, door verschillende assurantie-poston, over beide afdeelingen naar de 1ste klasse is geklom men tot ƒ101,634,510. Voor information en deelneming is gelegen heid bij de Direktie en II. H. Korrespondenten in deze en nadere Provintiën. A. II. TROMP ZONEN, Direkteuren. e Ondergeteekenden, Commissarissen en 1 Deelgenooten van de ONDERLINGE BRAND-WAARBORG-MAATSCHAPPIJ,<7e- vestigd te Woudsend, verklaren, dat in eene op heden te Leeuwarden gehouden Vergadering, door Heeren Direkteuren Rekening en Verant woording is gedaan van hun beheer over het 65ste boekjaar; dat daarbij is gebleken, dat die administratie bij voortduring uitmunt door juistheid en orde, en tevens dat de belangen der Deelhebbers met de meeste zorg worden behartigd, weshalve die Maatschappij steeds aanspraak maakt op het vertrouwen van belanghebbenden. Leeuwarden, 26 October 1881. Commissarissen M. KINGMA Hz. Jhr. V. L. VEGELIN van CLAERBERGEN. Jhr. Mr. J. H. F. K. van SWINDEKEN. J. N. WITTEVEEN. Mr. II. W. de BLOCQ van SCHELTINGA. Dr. M. A. SCHEPERS. M. II. TROMP. Deelgenooten, Jhr. Mr. J. B. van ANDRINGA de KEM- PENAER. DOOR GAS GEDREVEN, VAN Tot de levering van REKENINGEN, WIS SELS, KWITANTIE’S, ETIQUETTEN in alle genren, THEE- BANKET- en SIGAREN ZAKKEN, GEDRUKTE ENVELOPPEN en POSTPAPIER, PAPIEREN SERVETTEN AUTOGRAPHIE’S enz. enz., beveelt hij zich beleefdelijk aan. I I I' I I, 3 8 1 I I Y) Y> n 1 i iii 3- n ii >r i T •S it l- VAN HOROLOG1EN. >- Y) n n

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 3