Linnenfabriek 6 van het Groot zand naar de Zuipmarkt. Sneek. P. J. van BERGE N, Sneek. 1 1 s Strop de Punci. a f 1,20 per flesch. f 1 w fflWÏIMJM MET HET OOG OP BESCHAAFDE VOORDRACHT. Papieren Servetten wederom ontvangen. SPggLKMARTlW AANSTEHMTO ZIEKTEN w 1 8® Te huur gevraagd KBUKOTO I g I I ORGANIST. ±1 1 I i Overijsselsche fli ■1 I. H S] Ijsèilthal ÈOy» Hoofdloterij-Kantoor £12.50 1 L O T E R IJ. 1 o Ibï mms- n uaiihbekiciith /II L| o IL I I M W. H. V'ISSEk Nationale Belooning vanlGjCOO Ir DE ECHTE Zalf en Pillen Holloway. MAAG EN NIEREN. tl B et- - S 1 V te Rotterdam verzekert UITKEERINGEN bij Leveu Sterven, op voordeelige voorwaarden. AMSTERDAM. ll %'.i- Vraagt overal naar Robert Holtz WASCH-CRISTAL. P E R T E E E G R A A F. f 3 groote Prijzen 5 ----- w Tot 15 November a. s. g| S nemen wij bestellingen aan voor de 1ste O 400,000 Mark 250,000 Mark 150,000 Mark 100,000 Mark 60,000 Mark 50,000 Mark en vele van 40,000, 30,000, 25,000, 20,000, 15,000, 12,000, 10,000, 8000, 6000, 5000, A 4000, 3000, 2000 Mark enz. enz. De 15 November a s. II 1 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 A h k> W - i. w W en f §PrlJs W r" H Uo TS'titionale tëyj Ziellier (ie reden. O ÏZERHOUDEND-ELIKSTER i n e d e r 1 a n d i linnen tafellaken 3 el lang. ontbijt-tafellaken. I ■'■'.IJ 6 te de g< ki n< le in er w Ci IK <k ci ha A <lc ei <k IK F tij VI hi W< als kr en pi ki VC lei V hu hf dl be- m lu sti Pr Ai ia a. in le e.T<- 1VK.OCV, UW xui «zooals bekend, W en door deze i *<3 i" 5 (PS. K. VAN DER ZIJDE), en Ook ten dienste van Rederijkers en jonge Onderwijzers. aangeboden, Een GEMEUBELDE KAMER met SLAAPKAMER, op een besten stand met fraai uitzicht, Te bevragen bij den Uitgever der Sneeker Courant. ■Uil ;i i 11 CLCV1AJ—, - -O J 1 'IC Om nu aan onze verplichtingen e kunnen voldoen, ruimen wij een deel van onzen voor— raad op. De Inspuiting van het Rode Kruis van A. Bouvier, apo theker le Parijs, geneest in weinige dagen zonder eenige andere behandeling,pas ontstane ofveronderdevloeingen. ■witten vloed enz. De uitstekende resultaten van dltmtddel en de duizenden genezingen sedert 25 jar n,zijn enten best en waarborg voor. Men vuige nauwkeurig het voorschrift. DEPOT IN ALLE GOEDE APOTHEKEN hj Op een goeden stand te Sneek een FLINK WINKELHUIS, door den AGENT der SIN- GER-MAATSCHAPPIJ, St. Jacobstraat 29, Leeuwarden. H jegens teleurstelling wordt op 12 dezer ge il vraagd een flinke bij A. VEEN Ezn. Bolwerk. Tusschen deze twee organen bestaat een nau we en innige betrekking, welke geopenbaard wordt door het afnemen, dat bij alle kwalen, die de nieren aandoen, plaats grijpt. Eenemaag, die van streek geraakt, is dikwijls het eerste kenteeken van ongesteldheid der nieren. Hol loway’s middelen tot dat doeleinde gebezigd kun nen menigon ernstigen en te gelijker tijd nood- lottigen aanval ten eenemale afbreken. Zij werken met wonderlijke kracht op elk afschei- dings-orgaan maar in ’t bijzonder regelen zij de maag, de lever, de nieren, door de gezonde wer king daarvan te herstellen en alle verstopping of onzuiverheid te verdrijven. Het is noodig dat de Zalf tweemaal daags goed op de aange dane leden gewreven wordt; zoodra zij in de huid getrokken is, vermeerderd zij sterk den zuiverenden en heilzamen invloed der Pillen. Zijn op franco aanvrage a contant te beko men bij alle apothekers in Holland, alsmede in HOLLOWAY’S Etablissement te Londen, 335 Oxford Street. GEDRUKT EN UITGEGEVEN BIJ W. COOL VAN BOKMA, TE SNEEK. 4 Nov. 66% 27% 27% 53% 98% 89% 91% 81l5% 65% 65% 13%4 14% 46% Engelscho Wissels f 12.09 129% ycM ‘±vw, oyyv, avix/w kleinste prijs bedraagt meer dan de koop- "i van een lot. Even als vroeger, is© en I I voor ■6 el zwart Fransch thibet (fijn on zacht), ongeveer 3 el breed voor een dames-japon. .SaA- 4 3/4 el keurige zware en zachte regenmantelstof (ongeveer 2 el breed), effen kleuren jj. (voor een regenmantel), of in plaats van den regenmantel 5 el prachtig en soliedg^ buksking (2 el breed ongeveer) effen kleuren voor een heeren costuum (dit bij gr.g 'bestelling duidelijk op te geven.) I I de p_v. bedraagt gy» halve originate loten ƒ1,80 muntbilletten, e postwissel uiter] Wordt gevraagd een ORGANIST, ter bespe ling van het Kerkorgel der Doopsgezinde Ge meente te IJLST. Sollicitanten wenden zich vóór 15 November a. s. tot den Boekhouder dier Gemeente, den Heer P. R. van der VELDE aldaar. voor I half stuk keper, lang 10 e’. II el graslinnen voor 3 hemden. 4 1/2 el olifantslinnen voor 3 boezelaars. 6 el satinstreep voor een witte rok. 6 fijne dames-zakdoeken. 6 el zwarte merinos voor 1 rok en. 4 1/2 el, ongeveer 2 el breed, echte ondoordringbare Waterproof tel (1ste qualiteity-»• p t i s 5 Een flink BURGERHUISJE, van vele gerieflijkheden voorzien, met TUINTJE en BLEEKVELD enz., aan de Koopmansgracht te Sneek, wordt UIT DE HAND TE KOOP OF TE HUUR, tegen matigen prijs aangeboden. Dadelijk te aanvaarden. Te bevragen bij J. RODENHUIS, Deur waarder te Sneek. Inlichtingen geeft de Vertegenwoordiger S. de JONG, Kandt.-Notaris. voor een regenman- Ordinaire en fijnere soorten, met vergulden hoe ken, voorhanden bij W. COOL van BOKMA. 2% pCt. Nat. Werkel. Schuld 66 L n n w Y) T) V W W O (over het Stadhuis) /O Buitengewone gelegenheid ter verkrijging van goederen voor huishoudelijk en persoon- lijk gebruik. Witte Linnen en andere, alles zuiver Hollandsche, met de hand vervaardig- [W M de goederen en daardoor sterker en houdbaarder dan de machinale, tegen werkelijk nooit geëvenaarde prijzen. Bij het lezen van onderstaande zal men onwillekeurig vragen waarom al die goederen Wivoor zoo een betrekkelijk geringen prijs worden weggegeven. W Onze magazijnen zitten gevuld met goederen, wij hebben in ’t laatste half jaar weinig |?£aan winkeliers verzonden en dus weinig contanten ontvangen. Wij hebben verplichtin- Mtgen aangegaan, waartoe wij binnenkort een groot kapitaal gereed gold moeten hebben.^ IwyjJ 1-1 vnnr- Zend spöédig uwe bestellingen, want niet alleen dat koopers voordeel hebben, ons ^lang brengt mede hoe spoediger hoe boter. Na inzending van postwissel of op aanvrage per briefkaart tegen rembours 1ste, 2de/W Si of 3de afdeeling door geheel Nederland. - A O Adfös: OVERIJSSELSCHE LINNENFABJIIEK, (over ’t stadhuis) AMSTERDAM. Spijsvertcrendversterkend en koortsverdrij vend een zout met yzer vereenzelvigd en met de Kina vermengd, vormt het zekerst en krach tigst geneesmiddel tegen Bloedsgebrek, Bloedar moede, gebrek aan krachten, aandoeningen der maag, langzame herstellingen, gevolgen van het kraambed, enz. FABRIEKSMERK -> - GEDEPONEERD -'~Tp- Te PARIJS, 22, rua Drouot en in alle goede apotheken. Hoofddepothouder TITUS ‘POSTMAvoor heen S. P. Postma, Bazar Leeuwarden. Hoofd-Debiteur voor Friesland, PostmaBazar Leeuwarden. ------------ LEEUWARDEN, 4 Nov. Boterprijs 157.50 f49,50, f43,—, f36,—. KAAPSTAD, 4 November. Het Engelscho leger in Natal vertrekt naar het Moederland. ROME, 4 Nov. De Paus liet in het consi storie zich uiterst fel uit tegen den Oostenrijk- sehen Keizer, omdat hij den Italiaanschen Ko- ning gastvrij ontving. Dit wekt groote sensatie. Effectenbeurs van Amsterdam. van 3 Nov. Buitenl. Spanje 27 %e Binnenl. 26% Portugal 53 Rusland A°. 1798/1816 n 7) Y> dc to Sc Ai Li in Zll SC VI 1873 1877 91% 6e Serie 817'3 Oost. Papier Mei/Nov. 65 Zilv. Jan./Juli 65 %e Turkije 13% 6 Peru'1872 14'/2 Erie 46. Aand. Gr. Russ. Sporen en zijn bereid voor te verzenden, 1ste Afdeeling: wl*!' 1 stuk Overijsselsche linnen, lang 40 el. i 1 stuk shirting voor slopen of anderszins, lang 24 el, 12 linnen servetten. k o a 1 linnen tafellaken 3 el lang. WtM 12 kenrige damasten dessertservetten met franjon. I S"| 1 ontbijt-tafellaken. 12 el linnen handdoekgoed voor 12 handdoeken. 12 stuks theedoeken met randen. JSl 12 stuks fijne Victoria dames-zakdoeken. (j'l 21e Afdeeling: 13 (bijzonder geschikt voor dienstboden.) gewvuv -- -- kunnen uit voeren, verzoeken wij ons zulke W ten spoedigste en direct te zenden. Hl A. JdS U 14L en bij 3de Afdeeling: zacht), ongeveer 3 el breed voor een dames-japon. U UI uil plaats van den regenmantel 5 el prachtig en solied voor een 1 het staatswapen voorzien, in tijds trekkingsprogramma’s voegen wij bij iede- re bestelling. Ambtelijke trekkingslijsten T en de ge won none sommen worden na de trekking prompt door ons toegezonden. De uitbetaling der gewonnene prijzen ge- schiedt onder toezicht der regeer!ng. Bij iLs ®de laatste trekkingen zijn, zooals bekend O op Nr. 61060, 83406, 68907 g W gevallen. Wij hopen ook deze keer onze J begunstigers in Nederland met groote prij- zen te kunnen verrassen. Ten einde Yfe O met gewone stiptheid alle bestellingen te» Prijs 90 Cent. Uitgave van H. J. OTTO te Amsterdam. In de ZAANLANDSCHE COU- RANT van 28 Sept. 1881, komt eene zéér gunstige beoordeeling voor. Zij zegt „De auteur schijnt aan wijlen den dichter Bo- gaerts het geheim te hebben afgezien, om over de uiterlijke welsprekendheid een boeiend en onder houdend boek te schrijven. Wijgelooven met den heer dr. Steijn Parvé, dat dit werkje werkelijk nut zal kunnen stichten, en niet alleen in han den verdient te komen van leeraars der maar dat het een vademecum verdient te worden voor rederijkers, acteurs, actrices, advocaten, volksvertegenwoordigers,predikanten, inéén woord, allen, die op een beschaafde voordracht behoor en prijs te stellen." Klasse der. Hamburger.-geldloterij «zooals bekend, van de regeering uitgaat,© W en door deze is gewaarborgd. De loterij 6 bevat ditmaal 100,000 loten en 50,800 prij- ®zen> zü is dus weer srooter geworden.® ‘^”Er is geene loterij, welke zulke voor-sg ©deelige kansen biedt. Alle prijzen wor-’^r den even als in de Nederlandsche staats- x loterij, in 7 snel achtereenvolgendo trek- ®,kingen uitgeloot; do hoofdprijzen, die in® iis ’t gelukkigste geval gewonnen kunnen wor- ÜBden, zijn: een lot. Even als vroeger, prijs der loten ambtelijk vastgesteld voor: heele originale loten ƒ3,60 Ned. Cour. yienZe originale loten ƒ0,90 v Tegen ontvangst van het bedrag in nederl. postzegels, of per literlijk tot verzenden wij deze originate loten, met 11CI> Buiaww»pvu S voor Q de trekking der eerste klasse. Uitvoerige® V

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 4