IMS- EHDfWMHUI) IMS H OMR B111! IM'DISSEffll snift i I 1 L n M5 «o. 90 1881. w L ftb WOEIVSI}^^ O NOVEMBER, t 1 or vordert, achtte ho L it i 50 v. I OVERZICHT. De Fransche Kamer van Afgevaardigden koos jl. Donderdag haar definitieven voorzitter: van de 420 geldige stemmen waren er 346 uit gebracht op Brisson, terwijl de legitimist Laro- chefoucauld-Bisaccia er 33 en de Bonapartist Jolibois er 16 verwierf. De verkiezing van Brisson werd met gejuich begroet. Gambetta zelf verscheen slechts een oogenblik in de ver gadering, om zijn opvolger te helpen benoemen, en verdween daarop weder, om met verschillende invloedrijke partijleden over de samenstelling van zijn ministerie to raadplegen. De Kamer benoemde in die zelfde zitting ook reeds een gedeelte der overige leden van haar bureaux en wel Philippoteaux (linkercentrum) met 277 en Devès (republikeinsche linkerzijde) met 215 stemmen tot vice-president/; voorts werden dien dag nog als zoodanig gekozen: Flo- quet en Lepere, Gambetta’s candidaten, zoodat het vice-presidium der Kamer nu geheel uit gematigde elementen bestaat De Vrijdag jl. gehouden zitting der Kamer werd geopend door Philippoteaux, die echter, nadat de secretarissen waren benoemd, het pre sidium aan den nieuwen voorzitter, Brisson, over droeg. Tegen het nog toe gevolgde gebruik was deze niet gerokt en witgedast, doch verscheen -hij in gewone zwarte jas en met zwarte das. Ondanks deze echt republikeinsche nieuwigheid werd hij slechts zeer matig toegejuicht, toen hij in een korte toespraak voor de hem te beurt gevallen onderscheiding bedankte en beloofde de Kamer zoo onpartijdig mogelijk te zullen lei den. De afgevaardigden Naquet en Amagat vroegen daarop verlof om de regeering te inter- BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek, maken belanghebbenden be kend, dat op heden zijn uitgeloot de aandeelen no. 47, 79 en 28, ieder groot f 1000,dergeld- lecningen, ten laste der gemeente, aangegaan in. de jaren 1842, 1844 en 1865. De uitbetaling zal op den verschijndag ge schieden ten Kantore van den gemeente-ont- vanger. Sneek, den 5 November 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. van DRIESSEN. De Secretaris J. W. BENNEWITZ. V er slag van het verhandelde in den Raad der gemeente Sneek, op Zaterdag 5 Nov. 1881. hooren vindon, blijkens achterstaande annonses, reeds dadelijk bij don aanvang van het winter seizoen gelegenheid daarvan te profiteeron. Zondagavond e. k. toch geeft de Friske Kaemer „Gysbert Japiks” van Leeuwarden eeno voor stelling in de Bviitensociete.it van den heer A. Age- ma on Zondag 4 Dec. e. k. zal het Frisk Toa- nièlselskip, eveneens uit Leeuwarden, een ge zelschap, dat hier reeds zijne sporen verdiende een voorstelling geven in de Concertzaal van den heer R. Agema. Wij twijfelen niet, of bei de voorstellingen zullen druk worden bezocht. De ijsclub „Friso” (Beschermheer Z. II. Hoogheid prins Alexander, kroonprins der Ne derlanden) hield gisteren avond in de Concert zaal alhier hare gewone jaariijksche vergadering. Blijkens het uitgebracht verslag telde de veree niging in het vorige jaar 710 leden, waarvan zijn afgegaan 63 en bijgekomen 175, zoodat het ledental thans tot 822 is geklommen. Uit de rekening en verantwoording van den Penning meester bleek, dat de ontvangsten, met inbegrip van het saldo van het vorige jaar ad f210,75, hebben bedragen f1162,40; de uitgaven f 1087,34s, zoodat de rekening sluit met een voordeelig sal do van f75,055. De heer J. de Ruiter Wz. werd met algemeene stemmen als bestuurslid herkozen. Als keurmeester werd herkozen K. Walstra. Ter voorziening in de nog altijd voortdu rende vacature van derde predikant bij de Herv. gemeente alhier, is gisteren avond door het Kiescollege weer een zestal opgemaakt, bestaande uit de heeren Romein te Ridderkerk van Griethuizen te Wageningen, de Boer de Mui- den, Vlieger te Katwijk, Oberman te Ommen en van Spal te Leimuiden. 88 voorstellingen met een zuivere opbrengst van vele in onze gemeente en omstreken, gelijk behalve hpt abonnement, dat j meermalen gebleken is, als zich do gelegenheid f9609.87‘/2 bedroeg tegen f 8210.77 'I, in 1879/80, j aanbood, hierop dat gebied iets goeds te kunnen en in de andere steden 44 voorstellingen met een zuivere opbrengst van f 1456.97. De gezamebjke ontvangsten bedroegen alzoo f 101,184.90’/2 tegen f97,419.89 in 1879/80. De winst- en verliesrekening sluit met een batig saldo van f 15,358.98‘/2, met afschrijving van f2197,12’/2 op decoration,*uitkeeriug van 5 pet. aan de deelhebbers enz., latende een zuivere winst van f 11,009.27, waardoor het reservefonds tot f 16,955.47 */2 klimt. Van de opgevoerde stukken waren slechts weinige oorspronkelijke. „Niet dat het aantal der dramatische proeven, ons ter beoordeeling aangeboden, verminderde, schrijft de Raad van Beheer, maar het gehalte bleef wat het vroeger was en zoo als ’t gekenmerkt werd in ons ver slag van 4 Juli 1879. Soms worden wij verblijd door de kennismaking met een dramatisch ge wrocht, dat litéraire waarde bezit, maar waarvan de opvoering nochtans geringe kans van wel slagen aanbiedt. Kan in zoodanig geval door een Vereeniging als de onze wel eens tot een proefneming bésloten worden, het is haar ón mogelijk, zelfs al wil ze haar eigen financieele belangen uit het oog verliezen, daaraan groote uitbreiding te geven. „Toch blijven wij de hoop voeden dat, nu de belangstelling in het nationaal tooneel steeds in wijder kring ontwaakt, het aantal begaafden en met de eischen van de plastische voorstelling bekenden zal klimmen, zoodat zonder kunstma tige prikkeling welke op litérair terrein zel den iets groots en blijvends tot stand bracht en dus alleen door den natuurlijken loöp der dingen, een oorspronkelijk dramatische literatuur de verbetering der tooneelspeelkunst en de ver meerderde belangstelling van het publiek als op den voet zal volgen.” SNEEK, 8 November. De Vereeniging „Hulp in Nood" heeft zich thans voor goed geconstitueerd. Nadat in de vorige vergadering het algemeene reglement was aangenomen, dat in zijn geheel in deze courant is vermeld, werd jl. Zaterdag eene samenkomst gehouden, om een huishoudelijk reglement vast te stellen. Met kleine wijzigingen werd het goedgekeurd.. O. a. is de bepaling opgenomen, dat de dona teurs het recht hebben tot bijwoning van de drie in het Algemeen Reglement bepaalde ver gaderingen. De vereeniging telt thans 22 leden en wel de navolgende heeren K. Lampe Jr., F. Swart, J. R. Brouwer, Mr. D. Alma, Dr. M. A. Schepers, 11. Jong bloed, K. G. de Jong, IJ. S. v. d. Meulen, J. de Ruiter Wz., J. Rodenhuis, J. Campen, J. Godthelp, G. W. Eisma, J. Huges, M. van Ha- singa, A. L, de Wolff, J. Haga Pz., Joh. L. Bakker, F. Wilhelmij, B. Wielinga, R. Vis ser Whz. en G. Geel Kz. In de vergadering werden 10 eommissiën, ieder van twee personen aangewezen, die in den loop dezer week of de volgende, door persoonlijk be zoek bij de ingezetenen (zie achterstaande ad vertentie) zullen trachten donateurs of giften in eens te verkrijgen, tot vorming van het vaste fonds in Art. 4 van het Algemeen Reglement bedoeld. Wij meenen te mogen vertrouwen, dat. waar mannen van zoo uiteenloopendé richting zich vereenigen om een edel doel te helpen be vorderen, de ingezetenen door hun geldelijken steun zullen toonen, dat het doel der vereeni ging bereikbaar is. De beminnaars van de Friesche taal, tevens liefhebbers van‘het tooneelen dezulke zijner Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. pelleeren over de Tunesische aangelegenheden. De minister-president Jules Ferry verklaarde dat het Kabinet zich solidair aansprakelijk stel de voor het gebeurde en de interpellatie aannam, doch in elk geval van plan was zijn ontslag te nemen, hoedanig ook het oordeel der Kamer zijn mocht. Deze verklaringen schijnen de leden ook tamelijk koel te hebben gelaten en men be paalde dat de interpell. heden (Maand.) zou plaats hébben. Ferry verklaarde dat het ministerie van 25 September 1880 steeds in de mcening had verkeerd dat het zijn taak was te werken met de Kamer waaruit het was voortgekomen; na de algemeene verkiezing zou dus het gebruik hebben medegebracht dat het Kabinet aftrad en de président der republiek in overleg met de Kamer een nieuw Kabinet had geroepen. Als het ministerie echter nog aan het bestuur was gebleven, dan geschiedde zulks alleen omdat het zich wilde verantwoorden op de heftige aanval len waaraan het had blootgestaan naar aanlei ding van het gebeurde in Tunis. Hij hoopte dat de behandeling der zaak strekken zou tot ’s lands heil. Uit Kaïruan wordt geseind, dat de bij de hei lige stad gelegerde Franschetroepen 20000 man sterk zijn en daar ónmogelijk lang kunnen blij ven, omdat de herfstregens de omstreken in éen zee hebben herschapen. De gezondheid der troepen laat te wenschen over en men begint voor groote sterfte te vreezen. Generaal Etieno is tot stadskommandant en opperbevelhebber der bezetting benoemd. Het bericht dat E ngeland’s eerste mi nister, Gladstone, zou aftreden, is door een zijner collega’s, Harcourt, zoo positief mogelijk tegen gesproken. De Standard blijkt dus verkeerd ingelicht geweest te zijn. De lersche land-league schijnt, met het oog op don benarden toestand van den nieuwen land- raad, van., taktiek veranderd te zijn en spoort nu de pachters aan om allen de tusschenkomst van dit hoogste college in te roepen om herziening van pachtsom te verkrijgen. Er zijn nu reeds 12009 gevallen aan zijn beslissing onderworpen en, zégt de depeche die dit bericht overbrengt, als straks ook de andere pachters komen, zullen 50 zulke rechtbanken in geen 20 jaar met de behandeling dier zaken gereed kunnen zijn. Als de regeering zulk een toevloed had kun nen voorzien zou zij zich zeker niet tot het. in het leven roepen van een enkele commissie voor die reuzentaak bepaald hebben en zonder wijziging der landwet kan daarin toch geen ver andering worden gebracht. Inmiddels is de eerste uitspraak van den land raad gevallen, luidende, dat de pacht die zekere Patrick MacAtrvey te Castle Blaney te betalen had, te hoog was en hij bracht die voor de eerst-, volgende 15 jaar van 105 tot 75 gulden terug, tevens bepalende dat de gemeentelasten voor den grond voortaan door verhuurder en huurder ge- zamelijk betaald moeten worden, hetgeen feite lijk een verdere verlichting van drie gulden voor den pachter is. Deze uitspraak heeft overal veel voldoening gegeven en zal zeker het aantal tot den landraad gerichte aanvragen om pachtver- mindering nog doen toenemen. Bij de maatschappij „Nederland” is bericht ontvangen uit Point de Galle, waarin gemeld wordt dat te Kaap Dandia, de zuidpunt van Ceylon, een boot is aangebracht met 27 perso nen, plus een vrouw, van de verongelukte boot de Koning der Nederlanden. Nadere berichten ontbreken nog. Betrekkelijk de domeinen is in de afdeeling der Tweede Kamer tot den Minister van Finan ciën de vraag gericht, of er uitzicht bestaat dat de Regeering zich Spoedig in het bezit zou kun nen stellen van de domeinen, door wijlen Prins Ftederik bezeten. Met het oog op den langen tijd, dien de bereddering van groote boedels vaak vordert, achtte men het niet ongepast, in deze aan het belang van den Staat te herinneren. De Arnhenische Courant meldt, dd. 4 jl. „Heden overleed alhier mevrouw Hijmans- Hertzveld, die, zoo zij door haar edel karakter en weldadigen zin, bij alle stadgenooten bekend was, als dichteres en schrijfster zich ook in breeder kring naam had verworven. Hare bezielde poezij en gevoelvolle verhalen deden haar eene eere- plaate verwerven onder de Nederlandsche letter kundigen. Reeds op zeventienjarigen leeftijd za gen hare eerste gedichten in het Israëlitisch Jaarboekje het licht, en schoon zij eerst en bo venal moeder was, vond zij tijd genoeg om onze letterkunde door haar schoon talent te verrijken. Voor weinige jaren tastte eene slepende ziekte haar aan; een verblijf in zachter klimaat mocht haar geen genezing schenken. Zij stierf, betreurd door zeer velen, in de kracht van het leven. „Estella Hertzveld werd in 1837 te ’s Graven- hage geboren. Zij huwde in 1863 den heer Jacobus Hij mans. Het Hof te Den Haag heeft de gehuwde vrouw te Middelharnis, die haar kind had verstikt, veroor deeld tot 10 jaar tuchthuisstraf. De 24jarige v D., beschuldigd van poging tot moord op haar vroeg eren minnaar, die haar aan haar lot had overgelaten, is tot het minimum der straf een halfjaar cellulair veroordeeld. De proc.-gen. heeft den len getuige, zekeren J. C. Aarsen, den persoon, op wien de moordaanslag 13 gepleegd, danig onder handen genomen en o. a. gezegd, dat hij nog liever in een zaak als deze in de plaats der beschuldigde adan in die van den len getuige zou zijn. De wet eischte echter straf. Uit ’t verslag van de vereeniging „Het Ne- derlandsch Tooneel” blijkt, dat het afgeloopen tooneeljaar niet ongunstig is geweest. Van 1 Sept. 1880 tot ultimo Aug. 1881 werden te Amsterdam in het theater van den heer Van Lier in de Amstelstraat gegeven 161 voorstellin gen met een zuivere opbrengst van f 44,522.65* 2 in het zomer-theater 99 voorstellingen met een zuivere opbrengst van f 14,443.82 ‘/2; te Den Haag ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 7'/‘ Cents. Bij abonnement is de prijs be langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. I R 1 X X E S, A.5 Èi B8' i T E L .i X 8 16 J w w jr 00 i isi- jk- Lo- ;ie M. Voorzitter de Burgemeester J. van Driessen. Tegenwoordig alle leden, behalve de heer H. J. Jaarsma, die, wegens ongesteldheid, verhinderd is de vergadering bij te wo nen. 1. De notulen der vorige vergaderingen Worden gelezen en goedgekeurd. 2. Medegedeeld worden de volgende ingekomen stukken een besluit van Ged. Staten, houdende goedkeuring om aan den kweekeling IJ. Zandstra eène jaariijksche toelage van ƒ100 te verleenen; A 1 jrZ

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1