■If s- H M»«,W ÏOi HE «■lEINWlMMSSEHIWSmil. JOos-i. Z E S-E N-D E R T I' 1881. z a t i: im> a N No. 91 J 0 13 IVOVJKJVIISEIS,, sr P E R 8. v. 0 0 >0 van a. B I N N K L A t uit den Haag aan de A B. Ct. Is it e- le e o 0 t; '5 :r d ;t !e 0 >k fa. ,n te van 1 tat 4 regels, gewone letter, 40 Cents, Cents. Bij abonnement is de prijs be- - _j vernemen bij den ADVEBTENTIËN voor eiken regel meer 7’/a langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te Uitgever. Naar men Ier Jz. te Rotterdam, lid der Staten der provin cie, mot 47 stemmen. De uitvoering der wet op do grondbelasting is, met uitzondering van do metingen, opgedragen aan do controleurs der directie belastingen en van bet kadaster, onder toezicht van de provinciale inspec teurs der directie belastingen, uitvoerrechten en accijnsen. De metingen geschieden door de land meters van het kadaster, onder toezicht van do ingenieurs-verificateur van het kadaster. Een familie van vijf personen, man, vrouw en drie kinderen, zou Zondagavond te Amsterdam naar haar koperen bruiloft rijden, doch bij de hooge brug aan de Lijnbaansgracht over de Ege- lantiersgracht stortte het paard met het rijtuig te water. Do ontsteltenis in de buurt was groot, doch de gevolgen van het ongeluk niet minder. Terwijl toch de bruidegom met twee kinderen nog levend te voorschijn werden gehaald, zijn de bruid en een 7jarig kind jammerlijk verdronken. Het paard werd nog levend opgevischt. Onlangs hebben wij deafwijzendo beschikking medegedeeld, welke dr. Hartogh Heijs van Zouto- veen te Assen van den Minister van Binnenl. Za ken namens den Koning ontvangen heeft op de door hem aan Zijne Majesteit gerichte adressen, waarin hij verzocht, den Burgemeester te gelas ten, hem na aflegging van verklaring en belofte zitting te laten nemen als lid van den gemeente raad van Assen, en te vernietigen het besluit van dien gemeenteraad, waarbij deze zich.onbevoegd verklaarde in de quaestie te boslissen. De heer Hartogh Heijs heeft zich thans ge wond tot do Tweede Kamer met een adres, waarin hij, onder mededeeling van den inhoud zijner adressen aan den Koning en van het daar op ontvangen antwoord, verzoekt hem te hand haven in zijn rechteu als Nederlandsch burger en gekozene dos Volks, hom bij artikels 164 en 166 der Grondwet gewaarborgd. De Prov. Staten van Zuidholland hebben tot lid der Eerste Kamer gekozen den heer H. Mul- Men schrijft uit Vlissingen: Het vermoeden, dat reeds sedert eenigo dagen bestond, dat de bedrijver van den moord te Veere zou aan te wijzen zijn, schijnt thans genoegzame zekerheid bekomen te hebben. Een jong mehsch, zoon der wed. R. aldaar, zou de afschuwelijke misdaad gepleegd hebben. Op den dag van den moord is hij ’s avonds uit Veere vertrokken, en heeft later niets meer van zich doen hooreu. Do antecedenten van dit jonge mensch moeten ver re van gunstig zijn. Hij was suikerbakker van beroep. Men zal zich herinneren dat er ver moeden bestond;dat de. toegebrachte steken aan het slachtoffer, door ëen vreemd soort mes, in dit geval een suikersbakkersmes, zouden zijn toe gebracht. De ■familie van -'Eet ellendige jong- mehsch, die als algemeen geacht bekend staat, is radeloos en in diepe smart gedompeld. Zijn moeder en zuster zijn ernstig ongesteld. Een muisje met een vrij lang-staartje is de geschiedenis van de kluchtige artillerie-schutterij- oefening, waarvan wij onlangs melding maakten. De schutters, die met zooveel ernst' om een mortier geschaard stonden, waarvan de serge ant hun niets te vertellen wist, zijn allen tegen 20 dezer voor den schuttersraad gedaagd om in die zaak getuigenis af te leggen. Te Groningen is quaestie gerezen tusschen de commissie van het ziekenhuis en eenige der professoren over een paar flesschen wijn. De com missie is tot de ontdekking gekomen, dat er te veel wijn gebruikt werd, en wel door eenige der professoren, natuurlijk niet ten eigen behoeve, 't Handelsblad meldt „Een viertal polderwerkers, alias Maandag- houders, liepen in wat opgewonden toestand over het Singel bij de Munt. Dronken waren ze en moesten derhalve opgenomen worden. Hun verzet was van dien aard, dat een tiental poli tieagenten gebruik moesten maken van hunne stokken. Het ging er duchtig op los en spoedig kwam er versterking uit de steegjes, uitloopende op de Reguliersbreestraat, om de poldergasten een handtje te helpen. De stokken der agenten vlogen over de straat, evenals stukken planken en groenten van een groentewagen, dien de ei genaar niet wilde afstaan om een der grootste belhamels op te laden en over te brengen naar het politiebureau. Deze man moet door agenten en burgers (men kon er geen oog ophouden) zoo danig toegetakeld zijn, dat hij overgebracht werd naar liet Binnengasthuis. Een der polderwer kers is overgebracht naar het politiebureau aan de Halvemaansteeg. Een viertal politiagenten zijn hunne stokkeu onder ’t gevecht kwijtgeraakt.” Bij de maatschappij „Nederland” is nader bericht ingekomen omtrent de te Dondra (eiland Ceylon) aangekomen sloep van het stoomschip koning der Nederlanden. Dit bericht, waarin ook de namen der geredden voorkomen, moet echter zoo onduidelijk zijn, dat de directie schroomt er publiciteit aan te geven. Naar men moet onderstellen is de boot hoogstwaarschijnlijk zelf geland en niet aangebracht. In dat geval heeft de sloep met de 27 geredden 32 dagen noodig gehad om van de plaats des onheils Ceylon te bereiken en heeft zij een afstand van ruim 300 mijlen afgelegd. Moeten wij, schrijft het Hand, terecht, bij ons medelijden eerbied hebben voor den moed eii de volharding der bemanning van dien sloep, wij mogen bovendien onze bewondering niet onthouden aan de zeemanskunst, noodig om een dergeiijken afstand oncier zulke omstandigheden De heer Drooglever Fortuyn le officier, is opontboden. Men verwacht hem per trein via Marseille reeds heden, terwijl de overige passa giers per Wyberton komen. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.—franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. ■■F maar ten bate der zieken. Zij heeft gemeend het wijngebruik te moeten beperken tot 2 a 3 flesschen daags. T wee hoog- leeraren, die hierdoor getroffen worden, willen zich dusdanige eigenaardige beperking niet laten welgevallen; de een weigert patiënten te behandelen, als hem de beslissing omtrent de voor te schrijven geneesmiddelen niet volkomen vrijstaat; de ander heeft do zaak aan den mi nister van binnenlandsche zaken voorgelegd me t het duidelijk uitgesproken plan, om, als deze het met de commissie eens mocht zijn, insgelijks zich van het behandelen van zieken te onthou den. Twee assistenten bij de heelkundige operation hebben dientengevolge hun ontslag bereids aan- gevraagd. Reeds eenige dagen duurt deze staking der werkzaamheden, in do eerste plaats tenna- deele van zieken, die op hulp wachten, doch zonder twijfel ook ten nadeele van het acade misch onderwijs. Het lid der Provinciale Staten van Friesland, de heer D. Fontein de Jong, wonende te Mur- merwoude, is in de Dinsdag gehouden zitting der Staten gekozen tot lid van de Gedeputeerde Staten. Men zal zich herinneren, dat indertijd door da uitgevers-redacteurs van het te Leeuwarden ver schijnende Friescïi Volksblad, de heeren O. Stel lingwerf en Waling Dijkstra,gelden werd m bij eenverzameld, om do kosten te betalen van 'de verdediging in hopger beroep bij het gerechts hof te Leeuwarden, van den koetsier Agema, door de arrond.-rechtbank te Leeuwarden ver oordeeld wegens bedreiging enz. tegen den heer J. Bieruma Oosting te Oranjewoud. Do heer mr. S. Katz te Amsterdam, tot verdediger geko zen, deed echter afstand niet alleen van alle ho norarium, maar ook van alle vergoeding wegens door hem gemaakte kosten. Agema werd, ge lijk men weet, vrijgesproken. Nit temeer werd behoefte gevoeld, den onbaatzuchtigen verdediger een blijk van waardeering on herinnering aan te bieden en dit te betalen uit de ontvangen gelden. Dientengevolge hebben genoemde uit gevers-redacteurs eon zilveren schenkblad laten vervaardigen, met gedreven rand en lofwerk, rondom inscripties in de F iesche taal, waarbo ven het wapen van Friesland is geplaatst. Die inscripties luiden in het Nederlandsch als volgt De Friezen aan mr. S. Katz. De verdrukte onschuld vrij te maken, wanneer zij zwaar wordt belaagd, dat is het ware doel van het pleiten, en het volk, als het gevoelt, wat dat beteekent, eert hem, die, zonder aanziens des persoons. het gelijk recht verdedigt. W. D. De stem van het volk, zij was Gods stem, toon Friesland dacht: „Het recht wordt geschon den en de arme bloedt hier voor den rijke”, en riep: „Gelijk recht voor heer en knecht.” Gij Katz! hebt toen in het duister licht en de aan gerande onschuld in vrijheid gebracht. O. 8. Aandenken aan 19 Juli 1881. SNEEK, 11 November. In den omtrek onzer gem, wordt de invloed van het jaargetijde ook meer en meer zichtbaar^ De weilanden worden kaal en het vee wordt opgestald. Op de hoogere landen is de voorraad gewon nen hooi voor den winter lang niet toereikend. Op de lagere landen was de hooioogst echter goed. De prijzen van het vee zijn laag. De puike le qualiteit vette koeien worden betaald met 31 ets. de 5 ons, schoon aan de haak. De mees ten echter, ook vette en halfvette brengen slechts 2529 ets. op. De prijs der kalveren en rie- K ENNIS GE VING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Sneek, Gelet op art. 5 der Wet tot regeling van den kleinhandel in sterken drank enz. van den 28- sten Juni 1881 (Staatsblad no. 97) Brengen door deze ter kennis der ingezetenen, dat door de volgende personen een Verzoekschrift is ingediend voor het verkrijgen eener Vergun ning tot verkoop van sterken drank in het klein Sijtze van der Zijl, Uilke Boelens, Jan Zwier, Cornelia de Vries, Ale Olij, Jacob Faber, Jan de Graaf, Jan Rooda, Rein de Vries, Johan nes Hendrikus Vogelsang, Martinus Dijkstra, Reint Nieveen, Hendrik van der Weij, Uouwe Kuperus, Rintje van der Baan, Haitze Wielinga, Pietje Hendriks Lenos weduwe Johannes W. Meijer, Okke L. de Groen, Jacob L. Bootsma, Alexander Postma, Hotze Fennema, Bouwe Rijpkema, Wijnandus Steven Sevensma, Gerar dus Bloemen, Pieter Hanja, Sjoerd Roorda, Rintje Jongbloed, Hendrik Abes Visser, Hen drik Schreuder en firma wed. S. Joustra en Zoon. Sneek, den 11 Nov. 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. van DRIESSEN. De Secretaris J. W. BENNEWITZ. U I T DE In het weekblad van Volksonderwijs, het Volksblad, is in den laatsten tijd herhaaldelijk over leerplicht geschreven, waarbij dan ook ge wezen werd op de moeilijkheid om b. v. schip pers te verplichten hun kinderen ’t onderwijs te doen volgen. Dit heeft daarop geleid tot een beschouwing over do schipperskinderen en de vraag is gesteld hoe men deze tot geregeld vol gen van lager onderwijs kan brengen. De schip pers trekken het grootste deel des jaars van plaats tot plaats en de drie of vier maanden, dat zij verblijven in de gemeente, waar zij thuis behooren, zijn niet voldoende om hun kin deren behoorlijk onderwijs te laten genieten. De noodige middelen om die kinderen bij anderen in den kost te geven, ontbreken den meesten en zoo moeten zij veelal veelal tot hun groot leedwezen hun kroost, wat ont wikkeling der geestvermogens betreft, bij ande ren zien achterstaan. In eon der laatste nummers van het Volks blad, wordt daarop mededeeling gedaan van ’t geen te Purmerend door het departement het Nut is gedaan, om naar verbetering van de zen toestand te sti'even. De hoofdonderwijzer Boes Gz. aldaar heeft nl. het denkbeeld ont vouwd om een hóógsteen voudige kostschool voor schipperskinderen op te richten met een gehuwd directeur en ’t noodige hulpperso neel, enz. Een commissie van drie leden werd benoemd om het denkbeeld te onderzoeken, en m de commissie werden met den heer Boes be noemd de heeren J. Prins Jr., rij ksontvanger, en dr. 8. Baart do la Faille, predikant, allen te Purmerend. Namens dio commissie heeft nu de heer Baart m het Volksblad alle onderwijzers uitgenoodigd aan een barer leden, lie s; 'vóór 1 December, een opgaaf te zenden van het aantal schippers kinderen, die iu hun gemeente hu» w- drijf hunner ouders ongeregeld schoolonderwijs ontvangen. Aldus zal men den omvang der be- i en dit is zeker een eerste meldt, worden daar in de laatste dagen pogin gen gedaan om een bond tot het verkrijgen van grondwetsherziening op te richten. Leden van de beide Kamers der Staten-Generaal, behoo- rende tot verschillende staatkundige richtingen, en van het comité voor algemeen stemrecht, woonden de vergadering tot oprichting van dit bond bij, maar de gewenschte overeenstemming is nog niet verkregen kunnen worden. Natuur” lijk waren do uiteenloopende wenschen omtrent de kieswethervorming het groote struikelblok. Onder de beschonken lieden, die te Nijme gen krachtens de nieuwe drankwet in bewaring werden genomen, ontdekte de politie een per soon, die reeds lang onder de gesigualeerden in het Algemeen Politieblad voorkwam en door de justitie te Zwolle gezocht werd. Hij had inder tijd iemand met valsche papieren voor den ko lonialen dienst doen aanwerven en het handgeld met hem gedeeld. Hij is thans ter beschikking der justitie gesteld. De heer Busken Huet zoo schrijft men uit Parijs heeft een groot werk in twee deelen onder handen over „Nederland in de zeventien de eeuw.” A A de volharding der bemanning wij mogen bovendien onze onthouden aan de zeemanskunst, noodig wegens het be- j niet succès af te leggen. De heer Drooglever Fortuyn 1„ den omvang der be- i door de maatschappij „Nederland” per telegraaf hoefte leeren kennen vereischte voor een goede oplossing. V I nvf OIRIV tzsat# 9^3 1 G IS n. le .1 I- J 6 G n --

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1