Will s- 0 IIHTIII Hill IU.III IMR DE fflHTJEHIil IRROffllSSIJIHT SJffl. ^3 1881. N o| A R G AN G. ?8 -A.- Z A T B R I) A G 19 NOVEMBER, —««•p gerechtshof zal nader worden medegedeeld. er B I N N K NL .V* 30 >8 BUITENLAND. UIT DE PERS. 00 Nathan Blom, a 1. r. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. afgevaar- binnen- 2e 30 bjj ecu ieni ten. ov. !e 10 L d: m- d; f5 i a ’0, rif- >j“ al- oo- ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 7*/2 Cents. Bij abonnement is de prijs be langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. 3e )0 er 1 Te Amsterdam is, overleden, op 80 jarigen ouderdom, de heer Joh. Hilman, gunstig bekend op letterkundig gebied. Hij heeft vooral veel gedaan voor de verbetering van den Stads schouwburg aldaar. Naeswinckel, vader en zoon, beschuldigd van moord, gepleegd op een stucadoor te Utrecht zijn bij arrest van het gerechtshof te Amster dam schuldig verklaard aan hetgeen, hun was ten laste gelegd en veroordeeld, de vader tot een crimineele tuchthuisstraf van zes jaren, de zoon tot een correctioneele celstraf van zes maanden. „Vinden anderen nu zulk een toestand zoo „uiterst bevredigend,” wij voor ons veroorloven ons, dien „zeer onrustwekkend” te noemen.” 't Handelsblad leest het vijftigtal liberalen in de Tweede Kamer ernstig de les. „Geeir schijn of schaduw zegt het is er te vinden van eenige poging om zich nauwer aan een te sluiten en eindelijk de schande uit te wisschen, die op eene partij rust, welke sedert Thorbeclce s tweede Ministerie altijd de meerder heid had en toch in die 15 jaren geen enkele belangrijke hervorming tot stand bracht. „Een liberale partij zocht men in de Kamer vergeefs, want een partij zonder leiding, zonder éénheid in denkbeelden, is geene partij. „Als weder de verkiezingen aan de orde zijn, behoort de liberale partij beter op hare hoede te wezen en te waken, dat de leus der verkiezin gen bij de stembus niet weder verloren ga. „Zeer is het te hopen, dat alsdan eene her ziening der kieswet zij tot stand gekomen, die aanleiding geeft tot een ontbinding der geheele Kamer en aldus de liberale partij in den lande in staat stelt een inderdaad eensgezinde, niet verdeelde moerderheid af te vaardigen.” spoorwegongeluk aan Beugelsdijk bij Rotterdam een been verloor, heeft het ziekenhuis aldaar verlaten. KENNISGEVING. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur te Sneek, maakt den ingezetenen bekend, dat het suppletoir Kohier van de belasting op de bin nen de gemeente Sneek gehouden wordende Honden voor het jaar 1881, door hoeren Gede puteerde Staten van Friesland goedgekeurd, aan den heer Gemeento-ohtvanger ter invordering is overgegeven en dat een ieder verplicht is zijn aanslag op den bij da wet bepaalden voet te Voldoen. Sneek, den 19 November 1881. Het Hoofd van 't Plaatselijk bestuur voornoemd, J. van DRIESSEN. Voor korten tijd werd te Delft op een boe- delverkooping door een ingezetene, oen burger man, een kast gekocht. De koop werd thuis gebracht en bij het schoonmaken vond de koo- per tot zijn niet geringe verbazing op een ver borgen plaatsje in de kast twee doosjes, waarin zich bevonden honderd gouden centen, De eer lijke vinder begaf zich daarop met dezen schat naar den rechthebbende, een rijk man, die, na eenig nadenken, verklaarde, dat de eerlijke man de kast en, hoewel onwetend, ook het goudhad gekocht en dus het gevondene on voor waardelijk kon behouden. De toestand van den heer Lenting is zeer ver ergerd. Men vreest, dat het spoedig met den lijder zal afioopen. Ook de toestand van onzen afgevaardigde, de heer Idzerda wordt hoogst zorgwekkend genoemd. Na aankomst van den laatsten trein Van den N. Z.-O spoorweg te Udenhout was Maandag avond alles in rep en roer en zag men wachters en verdere beambten met lantaarns langs de spoorbaan vandaar naar Helvoirt om te zoeken naar een conducteur, die tusschen Helvoirt en Udenhout van den trein moest zijn gevallen. Toen men zich tot 4 uur ’s morgens had uitge- gesloofd, kwam de tijding uit Tilburg dat de be wuste conducteurgerust in een le klasse rijtuig lag te slapen. Het dutje zal hem minder goed bekomen zijn, want toen hij wakker werd was hij geschorst. Door den gemeenteraad van ’sHage is beslo ten, dat het Badhuis te Scheveningen, mits voor een minimum-pnjs van f 500,000, de buitenbla den uitgesloten, zal worden verkocht en dat burg, en weth. worden uitgenoodigd om voor 1 Jan. 1882 omtrent de wijze en de voorwaarden van den verkoop een nader prea-advies uit te bren gen. De van regeeringswege uitgegeven „Officiële bescheiden betreffende het ontstaan van een oor log tegen Atjeh in 1873” zijn bij den boekhan delaar Martinus Nijhof te ’s Gravenhage ver krijgbaar gestold voor den prijs van f2. van Loosduinen, die bij het O V E R Z I O II T. De samenstelling van hot nieuwe F ransche ministerie is toch vlugger gegaan dan het zich in de laatste dagen liet aanzien. Het reeds in functie getreden kabinet is als volgt samenge steld: Gambetta wordt minister-president en neemt,met Spuller als onder-secretaris van staat, de portefeuille van buitonlandsche zaken voor zijn rekening; Campenon, divisie-gcneraal.. thans pvtciuv/Wvx avx r,.. «.xux/vuug ie d arijs, minister van oorlog; Gouchard, kapitein ter zee, die tij dens den oorlog als brigade-generaal in de Loire- armee diende, minister van marine; Rouvier, minister voor haudel, koloniën en koopvaardij- aangelegenhedenCazot, minister van justitie (als hoedanig hij ook lid van het-afgetreden mi nisterie was)Paul Bert, minister voor onder wijs; Waldeck-Rousseau, advocaat en digde voor Ile-et-Vilaine, minister van laudsche zaken; Allain Targé, gedeputeerde voor het Seine-departement, minister van financiën Cochery blijft minister voor post- en telegraaf- wezenReynal treedt op als minister van open bare werkenDevès, president der parlementai re groep: de republikeinsche linkerzijde, als mi nister van landbouw, en Proust als minister voor kunst- en nijverheidsaangelégénhedem De nieuwe ministers behoorden tot de linker zijde der vorige Kamer, met uitzondering van Devès en van Campenon en Couch ai d, die geen leden der Kamer waren. Havas maakt bij het mededeelen van boven genoemde lijst de opmerking, dat Gambetta gaarne meer rekening had willen houden met personen- en groepen-quaesties, doch dat vóór ailes zijn streven was een volkomen homogeen ministerie te vormen, dat een duidelijk afgeba- kend programma had voor alle politieke, com- mercieele en militaire quaesties. Dit heeft be let dat Jules Ferry, De Freycinet of Léon Say erin optraden. Tot onder-secretarissen van staat KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Sneek, Gelet op art. 5 der Wet tot regeling van den kleinhandel in sterken drank enz. van den 28- sten Juni 1881 (Staatsblad no. 97) Brengen door deze ter.kennis der ingezetenen, dat door de volgende personen een Verzoekschrift is ingediend voor het verkrijgen eener Vergun- 7 ning tot verkoop van sterken drank in het klein S. G. Hofstra, J. G. Treling, firma W. H. Visser, H. Stoelinga, D. Halbesma, J. Teppe- ma, S. Brouwer, R. Postma, Th. Groeneveld, T. Zandstra, S Hogerhuis, I. Bouma, S. Bok- ma, N. Zoethout, P. IJ. de Vries, II. van der Weij on H. Postmus. Sneek, den 18 Nov. 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. van DRIESSEN. De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. Eergisteren stonden voor ’t Hof te Amsterdam terecht de beide personen onlangs aldaar aan gehouden, wegens overeenstemming met het signalement opgegeven van een paar personen, die verdacht werden diefstal gepleegd te hebben nabij Haarlem. Aan den wakkeren agent Van Elsdingen, die de beide snaken op ’t spoor kwam, werd door den raad een gratificatie van £25 verleend. De beide dieven hadden nog een vrouw bij zich, die de gestolene goederen te gelde maakte. Omtrent de identiteit van de drie aangehouden personen is uit de inlichtingen van de Duitsche autoriteiten gebleken, dat zij genaamd zijn C. Fricke, Wilh. Buchholz en Maria Fric ke, echtgenoote van den eerstgenoemde. C. F. was eerst in den nacht van 23 op 24 April 1881 uit de gevangenis te Wolfenbuttel ontsnapt, waar in hij wegens diefstal straf onderging. W. B. was den 15 Juni 1881 van Wesel gedeserteerd, alwaar hij als veldartillerist bij het zevende West- faalsche regiment veldartillerie in dienst stond. Maria F. wordt in Duitschland wegens het helen van gestolen goed vervolgd. Dit gevaarlijk drietal stond eergisteren voor ’t hof. Hoezeer verdacht gehouden van tal van diefstallen, in den afgelqopen zomer in de om streken van Haarlem gepleegd, zijn er slechts termen gevonden om twee hunner terecht te stellen, ter zake van vier diefstallen, terwijl aan de vrouw het helen van verschillende voorwer pen, door de beide eersten gestolen, wordt ten laste gelegd. De diefstallen begaan bij nacht te zamen en in vereeniging door middel hetzij van RinvYOirV ol' kz umlv Lvialj xlOM-L lU.AlilLl'- ming, werden gepleegd den 27 Juni 11. ten na- deele van den winkelier J. Poen te Haarlemmer meer, den 2 Juli van den bloemist J. van Til te Sassenheim, den 5 Juli van J. de Klerk te Noordwijkerhout, den 8 Juli van G. Nijhof te Zenderen, gemeente Borne. De dieven maakten zich daarbij van alles meester wat voor de hand kwam, namelijk eet- en drinkwaren, zoowel als voorwerpen van huishoudelijk gebruik, geld en gouden en zilveren kostbaarheden, als kleding stukken. Een achttiental getuigen werden door het hof gehoord. De eerste twee beschuldigden hebben de feiten, waarvoor zij terecht worden gesteld, bekend. De vrouw, de derde beschul digde, ontkende hare medeplichtigheid, daar zij de misdadige herkomst van de in haar bezit ge vonden voorwerpen nooit had vermoed. De advocaat-generaal mr. A. J. E. Jolles, die vooral het ernstig gevaar had doen uitko men waarmede dergelijke personen de veilig heid van personen en goederen bedreigen, re- quireerde schuldigverklaring aan alle feiten en veroordeeling van Fricke en Buchholz tot acht jaren tuchthuisstraf en van vrouw Fricke tot vijf jaren tuchthuisstraf. Mr. A. H. van Nierop wees in het belang van de beide eerste beschul digden .op den armoedigen toestand, waarin zij hier te lande aankwamen, hunne openhartige i bekentenis en het berouw, door hen aan den dag gelegd. Mr. H. Godefroi achtte het bewijs voor de schuld der vrouw niet aanwezig en con- -------- ----- --- cludeerde tot vrijspraak. De uitspraak van het I worden benoemd Martin heuillee voor justitie, Onder het opschrift„valsche gerustheid” klaagt de Standaard, dat de politieke confessi- onele partij in ons Land zich te ruste legt met de gedachte; „eerlang zijn wij meester in de Tweede Kamer en door de Kamer van het Ka binet, en eens daarbinnen gelaten, zetten confes sionele Ministers heel do huishouding van Staat in confessionelen zin om.” De Standaard maakt echter de zegepralende partij attent op con gevaar. „Gij zegt welroept het blad haar toe dat de liberalen daar zitten voor spot en dat hunne papieren dalen, maar gij vergeet één ding, namelijk ditde liberalen slinken wel als sneeuw voor de zon, maar de radicalen wassen aan als een bergstroom na den plasregen. „Vergis u toch niet! „Na den ondergang dor conservatieven hebben we reeds vóór zeven jaren geprofeteerd, dat nu de beurt aan de liberalen lag, maar we voegden er steeds bij? achter hen komen de radicalen op als gestampt uit den grond. „De liberalen weg en er onder te krijgen is geen kunst. Dat gaat makkelijk genoeg. „Maar zoolang de liberalen inzinken door eigen uitgeleefdheid, in plaats van te vallen voor uwe energie, verliezen zij, zonder dat gij iets wint. „Gevolg toch van het bankroet der liberalen zal, gelijk het nu loopt, kort en goed zijn, dat er een nog schrikkclijker openbaring van het revo- lutiebeginsel over ons vaderland staat te komen, terwijl de oude liberale papa’s bij het opkomen van die strenge vorst zullen gaan wegkruipen in den conservatieven pels. Met wat „Christelijkheid” of liever, dat nog niet eens, neen, maar met wat „algemeene gods dienstigheid” er over, zal dan tegenover die ra dicale benden een nieuwe gr oot-conser votieve partij front maken, misschien wel, of juister nog, haast j zeker, met een deel der onzen er bij. Men meldt uit Veere aan het Rolt. Nbld. De ijver van de Middelburgsche justitie, otn den dader van den Veerschen moord op te spo ren, is zelfs zoo groot dat zij al deledigstaande gebouwen alhier heeft onderzocht. Zou de ju stitie, vertrouwen schenkende aan hot praatje dat bedoelde persoon zich vijf weken in die ge bouwen had schuilgehouden, vermoeden dat hij een navolger van den Anierikaanschen honger lijder Tanner was? Wanneer toch R. in een dier gebouwen verbleef, had men dit reeds lang bespeurd, wijl het brengen van levensbehoeften daarheen in onze zoo stille veste onmiddellijk zou zijn opgemerkt. Wij houden het er voor, dat de dader zich reeds lang in Amerika bevindt, welke onderstel ling met het oog op het gerucht, dat hij in Ant werpen zou geweest zijn, allezins mogelijk is. De bekende Duitsche schrijver George Ebers heeft een nieuwen roman geschreven, waarin hij zijne lezers niet, zooals hij meermalen deed, naar Egypte, maar naar Holland voert, en wel in het tijdperk van onze glorie, de zestiende eeuw. Binnenkort zal het werk verschijnen en zeker voor velen een welkome gast zijn. ISA'EEKER i- ®SK®5S ■H SEI i ;Y. 3U 8 6 16 16 '8 I- 5. /l 6 EAVT. (8 /10 1311S L '/o

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1