SIEMS- EI WÏERTEÏTIE BL.ID 10(18 DE I I rm Mt Midi v Z E S-E N-r> ERTlGrSTE 1881. J s- i/4 I W O EIJN S A. G- 23 NOVEMBER Bij dit nomw behoort een bijblad. I* Jiml>etta’s optreden. 6, .v. I )0 PERS. U I T D E vt- op m m Deze COUBANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. m e- A d; ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 7*/2 Cents. Bij abonnement is de prijs be langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. >o ;t- m Gambetta’s optreden als minister-president van do Fransche republiek, is het marquant feit van don dag en kan van grooten invloed zijn op Frank rijk’s politieken toestand. De vurige republikein on warme patriot, die gedurende den Fransch-Duit- schen oorlog door zijn wils- en werkkracht de sympathie en bewondering opwekte, niet alleen van zijn eigen landgenooten, maar van geheel Europa; de man, die in elk opzicht getoond heeft offers feil te hebben voor het altaar des vaderlands, hem is thans de gelegenheid aan geboden, zijn land te dienen in nog ruimeren werkkring. Het minister-presidentschap van Gam- betta zou echter nog eene meer bijzondere betee- kenis kunnen krijgen als men, lettende op de ver houding tusschen Frankrijk en Duitschland, in diens optreden als zoodanig, eene bedreiging wilde zien voor Duitschland. Dit blijkt echter het ge val niet te zijn. Althans, in de Illustr. Ztg. vin den we daaromtrent o. a. het volgende de verwachting, welke men hem koesterdehij zag daarom liever af van de hem toegedachte macht en stelde zich tevreden niet een indirecten invloed uit te oefenen op den loop van zaken. De tijden zijn echter zeer veranderd. De uit slag den jongste verkiezingen heeft bewezen, dat de zucht naar vrede algemeen in het land den boventoon heeft, en dat slechts door een gering getal onverbeterlijke chauvinisten het verlangen wordt gekoesterd om een nieuwen oorlog met Hoe weinig lief het den bekwamen patriotti- schen redenaar misschien ook moge zijn, zelf de regeering in handen te nemen, waar hem tot nu toe de meer gemakkelijke rol was ten deel- gevallen om de maatregelen van anderen te in- spireeren en geen persoonlijke verantwoordelijk heid voor hunne daden te dragen, eindelijk toch was voor hem het tijdstip aangebroken waarop hij zich niet meer onttrekken kon aan de hem reeds lang toegedachte taak. Zoo als men weet heeft president Grévy hem dan ook tot minister-president benoemd en heeft hij zich reeds van de opdracht gekweten om een nieuw ministerie samen te stellen. Gambetta treedt daardoor een geheel nieuwe loopbaan in, want zijne administratieve en poli tieke werkzaamheden in het oorlogsjaar kan niet ids norm dienen ter beoordeeling zijner staats- mans-bekwaamheden in vredestijd. Z.jne populariteit berust echter hoofdzakelijk op ’t geen hij in 1870/71 voor zijn vaderland verrichtte Jarenlang belichaamde zich in hem ‘de gedachte der natie aan „revanche” voor de gele den nederlagen en het terugkrijgen der aan Duitsch land verlorene provinciën. Misschien was dat we) de reden, waarom Gambetta zoo weinig haast maakte om naar de teugels der regeering te grijpen. Het lag niet in zijn macht om den hem gostel- >den eisch uit te voeren of zelfs te voldoen aan ti in dat opzicht van af keer van den Senaat van al te zeer ingrijpende hervormingen, zal intusschen voorloopig nog als argument kunnen dienen om behoedzaam te zijn bij het aanbrengen van groote vraagstukken, zoo- dat men eerst de vernieuwing zou moeten af wachten van dit remmende staatslichaam, welke vernieuwing in Januari plaats heeft. Na de nieuwe verkiezing voor de 75 volgens’ de wet aftredendo senatoren, kon de nog in vele kiesdistricten gevoteerde grondwetsherziening op den voorgrond treden, daar een duidelijk vast Do Standaard heeft een hoofdartikel over de Roomsche loden der Tweede Kamer. ’t Blad zegt: „We komen er vooruit: Ware de Roomsche Staatsparty in de Tweede Kamer, wat het Cen trum en de Catholieke partij in Beijeren is, we zouden geen oogenblik aarzelen, om werkelijk krachtdadigen steun in haar te zien. „Het Centrum is een prachtige groepdooiend op beginselen: keurig gediciplineerdkalm,met juiste tactiek zich bewegend. „En evenzoo hebben de patriotten in Beieren, zij het ook op zekeren afstand, door eenheid kracht geoefend en door werkelijke staatsmans- wijsheid, vooral de laatste jaren, hun tegenstan ders beschaamd. „Maar welke overeenkomst vertoont met deze energieke, goed geleide en welgesloten partijen de Roomsche groep in ons land? „Onder haar organen zijn uitnemende pleitbe zorgers van de heilige vastigheden, die in den Staat en maatschappij tegen de revolutie overstaan. Onder haar geestelijken zijn mannen van tact en doorzicht, die de groote gedachte der Curie begrepen on in hun ziel opnamen. Onder haar schrijvers vindt ge beginselvaste, soms 'geniale woordvoerders, die weten wat ze willen. En zelfs onder hun politieke leidslieden zijn er enke len, die, bij het Centrum en de Germania ter schole. gegaan, principieel met het valsch Con servatisme braken. „Maar is de Staatspartij als zoodanig daarmeê gered „Mag, kan dit als verontschuldiging gelden voor de onvergeeflijke houding van de Room sche Kamerleden „Ze zijn nu zeventien in getal. Ze hebben prachtige redenaars, uitnemende debaters, ook enkele specialiteiten onder hun groep. Zelfs moet en mag getuigd, dat ze bij hun optreden in het debat niet ongelukkig slaagden in het bewaren van die soberheid en in het aanwen den van die gevatheid, waarin op parlementair terrein zoo vaak het mysterie schuilt der over winning. „Ge ziet dus wel, dat het ons waarlijk niet lust, om tolken van eene ons vreemde partij onbillijk te bejegenen. De gewoonten van de Tijd om mannen, die tegenover haar staan, te ridiculiseeren en in hun karakter te beleedigen, is de onze niet en zal de onze, naar we hopen, nooit worden. A tout seigneur tout honneur gelde ook ten hunne opzichte. En met name de heeren mr. van der Hoeven en dr. Schaep- man, zijn die hulde, die warme hulde zelfs ten volle waard. „Maar, eilieve, wat vordert men hier nu meê „Wat baten die goed gemikte degenstooten, als intusschen de groep der zeventien leden in minstens drie onder-fraetiën zoo wanhopig ge deeld ligt, dat men zelfs nooit tot het opstellen komt van oen linie „Wat zijtgenu verder met uw verpletterende pathos, indien mr. Heijdenrijck een doel najaagt dat dr. Scheapman niet wil, en de Limburgers weer door illusiën bekoord worden, die mr. van der Hoeven koud laten „Wat baat het, of ge al de politieke energie van twee vijfden der bevolking tegen de revolutie richt, indien twee vijfden der Roomsche Ka merleden, zij het ook in conservativen vorm, datzelfde onheilig beginsel blijven koesteren „Op de school wijst ge, om ons te troosten „Maar wat heb ik aan deze zeventien Room sche Kamerleden voor de school „De schoolwet is er nu eenmaal. Van Lijn den van Sandenberg heeft ze in- en uitgevoerd. „Al wat voor het oogenblik aan die school wet te tornen valt, moet in de gemeenteraden getornd. De Kamer staat er machteloos tegen over! „Neen, de actie, die verwacht moet en mocht, school niet in het opereeren tegen de schoolwet, maar in het opereeren tegen de kieswet. „Do meerderheid der natie is minderheid het binnenhof. „Daar ligt het euvel, dat bezworen moet. „Daar is de politieke kanker, die moest uit gesneden. Wil ge dus beoordeelen, of er profijt van de zeventien Roomsche Kamerleden is te wachten, vraag dan wat ze doen om dat kwaad uit ban nen. „Man voor man zijn de anti-revolutionaire Kamerleden op dit aangelegen, eenig gewichtige punt tot handelen bereid; bereid ook om met andere doleerende groepen saam te werken desnoods bereid tot kloeke, afdoende stappen. te stellen voorrecht van het huis van afgevaar digden op het- gebied van belasting- en finantie- wezen, de opheffing van het levenslang senator- schap en eene meer rationeele inrichting voor het kiezen van senatoren, algemeen als de eisch van den tijd worden beschouwd. De wijziging der constitutie, welke ten slotte bij het vereenigd Congres slechts weinig tijd in boslag zou nemen, kan echter aanleiding geven tot langdurige voorafgaande debatten in do beide huizen, zoodat de zittingen daarover licht tot de Paasch-vacantie zouden kunnen duren. De re geering zou daardoor tijd hebben gewonnen zich vaster te vestigen en haar invloed in het land te doen gevoelen. Daarmeê ware Gambetta’s kabinet tevens verzekerd voor haar eerste pe riode, de gevaarlijkste tijd voor eene nieuwe regeering. Welke de personen ook mogen zijn, die thans als leden van het nieuwe kabinet zijn opgetre den, de naam Gambetta beheerscht uitsluitend den toestand, kenschetst alleen de politieke rich ting. Het zou vergeefsche moeite zijn, die rich ting te willen aanduiden uit de verschillen re devoeringen, door den volksredenaar zoo voor als na op zijne reizen en vóór de verkiezingen uitgesproken, aangezien hij het juist in den laat- sten tijd met opzet schijnt te hebben vermeden zich daaromtrent op besliste wijze uit te laten. In elk geval echter zal Gambetta zich meer naar de linkerzijde moeten wenden dan zijne voorgangers anders zou hij zijn invloed spoedig hebben verloren. Hij is daartoe trouwens ver standig genoeg. Niemand zal ontkennen, dat hij een man is met een zeer heldere blikof hij staatsman is in den strengen zin van het woord, zal nader moeten blijken. Tot nu toe had hij geen gelegenheid, zich op een ander ge bied, dan op dat der kritiek, als een uitstekend redenaar te doen kennen, thans echter moet hij ontwerpen en zijne ontwerpen verdedigen. Maar ook daartoe ontbreekt het hem noch aan talent, noch aan kracht. Gambetta’s zwakheii bestond tot nu toe in zijne omgevinghij was te veel omringd door ijdele vleiers, die vaak zijn blik in de verte belemmerden. Zal hij zich thans van dezulken weten los te maken Duitschland in ’t leven te roepen. Gambetta I mag zich, met betrekking daarop, bepalen tot schoone woorden of zelfs in het geheim zekere verwachtingen koesterenhij behoeft tegenwoor dig geen rekening te houden met dit moeilijkste vraagpunt der politiek. Of hij daarover onlangs onverholen geconfereerd heeft met den Duitschen rijkskanselier; of de beide beroemde, vijandelijk tegenover elkaar gestaan hebbende staatsman- men elkaar slechts persoonlijk hebben willen leeren kennen en elkaar vertrouwen inboezemden, kunnen wij voorloopig daarlaten. Een daadzaak is ’t evenwel, dat de vorming van een kabinet-Gambetta nergens wantrouwen verwekt noch politische besprekingen uitgelokt heefteen opmerkelijk bewijs van voor uitgang in de Europeesche toestanden sedert een twee- a drietal jaren geleden. Juist omdat Gambetta’s positie tegenover het buitenland, vooral Tegenover Duitschland, zooveel gemakkelijker geworden is, en omdat hij vooraf reeds dient af to zien van eene politiek, die eene verandering van macht in Europa zou beoogen, wordt hem als van zelf aangewezen om eene binnenlandsche hervormings-politiek te volgen. Wel is waar neemt hij dé voortzetting op zich van de Tunesische en andere Afrikaan- sche aangelegenheden, zooals deze door de afge treden regeering werd achtergelatenwel is waar staan de verschillende handelsverdragen nog op de dagebjksche agenda; wel is waar zijn de toe standen in Egypte, waarbij de Britsche en Fran- sche belangen allicht mot elkaar in botsing kunnen komen, nog niet geheel helder, maar dit neemt toch niet weg, dat de grondslagen van Gambetta’s toekomstige politiek op de binnenland sche vraagstukken berusten. En op dit veld zullen hem nog grootere eischen ■worden gesteld, nu men hem den naam van dra ler, in het jargon van den dag „apportunist” genoemd, gegeven heeft. Een groot getal repu blikeinen acht de geschikte tijd gekomen om woorden te verwisselen met daden. De nog al tijd voortdurende strijd tusschen kerk en staat; de volkomene invoering van de staatsschool en het leeköh-ónderwijs; de zuivering van het, nog van het keizerrijk overgeërfde, aan den tegen- woordigenstaatsvorm vijandig rechters-personeel; eene hervorming van het finantie-wezen; een rentévermindering van de staatsschuld; een ge volg van de oorlogsleening; eindelijk eene ver andering dor staathuishoudkundige of sociaal- hervormende wetgeving, dat alles zal het nieuwe kabinet krachtig moeten aangrijpen en tot oplossing trachten te brengen. De mogelijke is KERCOURAN O «■fflffliisfimfflssHBsmii. I-' ir- i I f- is- 6 i w i >n I e-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1