CDIfflTEB'IIETlRRlIffllSSHfflSffl’R. 1WTTO s st i SIEIIÏS- HlOraiRffl-RUitKKIRDÏ 1881. 4 ZATERDAG 26 NOVEMBER, toelage c. s. een PERS. Te Gouda zijn, naar het Vaderland verneemt, (A 1. 2. 3. 4. 5. ADVERTENTIËN voor eiken regel meer 7 */i vents. jsjj aoonncment is de prijs 1 an gr ijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. -• van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, Cents. Bij abonnement is de prijs be. De eerste postweg voor de pakkettendienst zal geopend-worden tusschen Bergen-op-Zoom en Brouwershaven, via Tholen, Stavenisse, met een zijtak naar Zierikzee. De post zal met 2 paarden rijden en voor 4 passagiers worden in gericht. r Op de laatst te Hilversum gehouden koeien- markt heeft de volgende vergissing plaats gehad Een boertje werd door iemand gevraagd om een bankbiljet van f 300 te wisselen. De eene mensch moet den anderen al eens helpen, dacht de ge vraagde, en stelde den verzoeker drie bankbil jetten van f 100 ter hand, waarvoor hij een dichtgevouwen bankbiljet terugontving, ’t welk hij meende dat f 300 vertegenwoordigde en zonder nader onderzoek in zijne portefeuille borg. Thuis gekomen, zijn geld naziende, bemerkte hij tot zijn schrik, dat hij geen biljet van f300 maar een van f 100 had ontvangen, en dat zijne on- vergeeflijke onoplettendheid hem op f200 kwam te staan, want de persoon, wien hij de dienst bewees, was hem geheel onbekend; eene oproe ping per advertentie gedaan, om dien uit te noodigen zich bekend te maken, is onbeant woord gebleven. Er is dus gegrond vermoeden, dat er aan ééne zijde iets anders dan vergissing in ’t spel is geweest. Met 1 Maart a. s. zal een aanvang worden gemaakt met het verzenden van postpakketten te Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Het vervoer en het rondbrengen zal in genoemde steden door particulieren geschieden en wordt eerstdaags voor den tijd van een jaar publiek aanbesteed. de pokken uitgebroken. Vier gevallen hebben er zich reeds voorgedaan, waarvan één met doo- delijken afloop. De Standaard zegt „Door in volle Staten-Generaal te verklaren „Indien de eed nog niet bestond, weet ik niet ?f ik hem wel zou invoeren,” heeft de Minister Naar aan de N. R. C. gemeld wordt iste Arnhem in den nacht van Vrijdag op Zaterdag, vermoedelijk tengevolge der aardbeving, een gedeelte van een beneden de stad gelegden strek dam in de rivier weggezonken. Uit Middelburg wordt gemeld, dat te Antwer pen gearresteerd is L. Rolland van Veere, ver dacht van den moord op den heer S. aldaar. Groote sensatie heeft het bij de confessionnele richting gemaakt, dat er onderwijzers zijn in scholen met den bijbel, die meenen dat de Bijbel niet historisch vertrouwbaar is. De heer R. Husen, onderwijzer te Utrecht, beweert in de Wekker, dat zulk een onderwijzer niet aan ’t hoofd eener school met den Bijbel kan staan; immers die school kan niet dulden, dat haar onderwijzer Genesis 1 tot 3 en waarom ook niet Genesis geheel en Lucas 1, alsmede de laatste hoofdstukken der 4 Evangeliën voor my the verklaart De heer Husen noemt het zedelijk ónmogelijk, dat Christelijke scholen sceptische onderwijzers aan haar hoofd hebben. „Alleen in de wiskunde zegt hij worden onbestaanbare grootheden behandeld. Op zede lijk gebied is het bouwen op eene onbestaan baarheid hersenschimmig. „Wat de meening betreft, dat-de onderwijzers aan de Christelijke scholen onder de plak zitten van den Standaard dit is eene onwaarheid. „Genoemd Blad begeert die heerschappij ook niet.” KENNISGEVING. Het Hoofd van het Plaatsehjk Bestuur te Snoek, maakt den ingezetenen bekend, dat het suppletoir Kohier van de belasting op de bin nen de gemeente Sneek gehouden wordende Honden voor het jaar 1881, door heeren Gede puteerde Staten van Friesland goedgekeurd, aan den heer Gemeente-ontvanger ter invordering is overgegeven en dat een ieder verplicht is zijn aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen. Sneek, den 19 November 1881. Het Hoofd van 't Plaatselijk bestuur voornoemd, J. van DRIESSEN. KENNIS GE VI N G. - BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Sneek, Gelet op art. 5 der Wet tot regeling van den kleinhandel in sterken drank enz. van den 28- sten Juni 1881 (Staatsblad no. 97) Brengen door deze ter kennis der ingezetenen, dat door de volgende personen een Verzoekschrift is ingédiend voor het verkrijgen eener Vergun ning tot verkoop van sterken drank in het klein T. G. Fokkema, J. Velthuis, M. II. Bloksma (wed. J. Bos), R. Westra, J. Kanistra (wed; G. Velthuis), IJ. Rienstra, P. Sevensma Tz., B. van Manen, S. Vlastra, A. van der Werf, J. 'van der Weij, D Wierstra, II. Brink, H. Bak ker, II. Santman, T. van Manen, II. Heslinga (wed. M. Prins), J. L. Bakker, B. Visser (wed. IJ. de Jager), B. van der Zee, G. Blauw, H. Lahaise, II. Doevendans, B. J. Nijhout, K. Groe nveld, O. Kuipers, J. Slager, T. Bakker, W. Vlamstra, J. Bijl, J. Stelma, II. Metz, G. de VriesN. BoermansS. van der Meulen, G. Gougrijp, B. S. Stellingwerf, J. J. de Groot. Sneek, den 25 Nov. 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. van DRIESSEN. De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. De wet op den kleinhandel in sterke dranken speelt den menschen zoo door ’t hoofd, dat zelfs de redacteur van het Wageningsch Weekblad of de zetter den apostel Paulus in zijn laatsten brief doet zeggen: „ik word nu tot een drank- offer geofferd.” De beide Duitschers, Fricke en Buchholtz, welke indertijd op vermoeden te Zwolle in hech tenis werden genomen en dezer dagen voor het hof te Amsterdam terecht stonden, zijn ter zake van diefstallen, op verschillende plaatsen gepleegd veroordeeld, de eerste tot een tuchthuisstraf van 5 jaren, de tweede, onder aanneming van verzachtende omstandigheden, tot een celstraf van 2 jaren. De vrouw van Fricke werd vrij gesproken van medeplichtigheid voor het helen der gestolen goederen of de opbrengst daarvan, op grond dat het bewijs niet is geleverd dat zij met de misdadige herkomst bekend was. OVERZICHT. Dat het nieuwe Franse he ministerie, door Gambetta saamgesteld, geen gemakkelijke taak zal krijgen, ligt voor de hand. De naam Gam betta toch, hoe geliefd ook bij duizendo zijner landgenooten, is aan den anderen kant niet min der gehaat bij velen, die dan ook geen midde len zullen schromenhem den voet dwars te zetten en, zoo mogelijk, ’t beentje te lichten. De onverzoenlijke, conservatieve en kerkelijke par tijen zullen zoo krachtig mogelijk in dien geest Tot afschaffing der Staatsloterij zegt de Minister van Financiën kan thans geen voor stel worden gedaan. Behalve andere bezwaren die daartegen bestaan, kan ook de schatkist de daaruit voortspruitende bate van f 430.000 niet missen. Kan bovendien de Staatsloterij als een betrekkelijk kwaad worden aangemerkt, hare nadeelige werking is door de intrekking der vroe gere bepalingen betreffende het verhuren van loten beduidend verminderd, terwijl zij ook het deelnemen tegengaat in niet te controleeren buiteniandsche loterijen. De Middelburgsche Ct. meldt, dat de directeur van het huis van arrest te Middelburg (de heer P. A. Jansen) in de waarneming zijner betrek- is geschorst, en dat er waarschijnlijk tegen hem eene strafvervolging zal worden ingesteld. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. Modderman derhalve, op hoogst bedenkelijke wijze, zoo maar niet ondoordacht, èn het heilig karakter van de Souvereiniteit èn het heilig ka rakter van de rechtspraak ontwijd en zeker tegen zijn bedoeling gerevolutioniseerd. „Ieder tast en voelt, dat een eed te laten doen door iemand, die niet onbewimpeld erkent: „Ik erken, dat er een God is, die weet, wat ik doe, myn eed hoort en dien eed wreken kan”, van een spotten met het heilige weinig verschilt. Deze drie zijn de alleronmisbaarste vereischten, die aanwezig moeten zijn om tot den eed be kwaam te wezen. Zonder dat is er geen eed, maar een holle, zondige vertooning. „Wil de Staat zelf den eed blijven afnemen, dan behoort voor drieërlei gezorgd; 1, dat de Staat geen eed doen late door iemand, die niet vooraf beleden heeft: „te erkennen dat er een God leeft, die weet wat hij doet, zijn eed hoort en eedswreker blijken zal;” 2. dat het afnemen van den eed niet telkens door denzelfden persoon en niet op sleurachtige wijze plaats hebbe; en 3. dat de exeptie voor de Doopsgezinden vervalle. „Het schandelijk feit, dat er nu keer op keer, in hoógere en lagere rangen, eeden worden afge legd door mannen, die er om lachen als men ze achterna vraagt of ze er iets van meenden, is een diep bederf van geheel onze Staathuishouding, geen eere Gods, maar misbruik van zijn heili gen naam. „Daar moet, het koste wat het koste, einde aan komen. „Dat is oneerlijk. Dat is huichelarij. Dat is baatzuchtige schijnheiligheid. „En vooral in hoogere Staatsambtenaren is zulk een cynische oneerlijkheid, rondweg gezegd, gruwelijk voor God en menschen. „En nog gruwelijker wordt deze gruwelijkheid als deze oneerlijke spotters dan, zelve in het gestoelte der eere gezeten, nu den eed aan ande ren gaan afnemen. „Dan toch voelt ieder, hoe volstrekt alle ernst, alle plechtige zin, alle heilige wijs van handelen er uit moet gaan, en hoe een land do wrake Gods over zich inroept, dat op zoo schandelijke wijs met den eed van zijn God laat spotten. „Want vergeet het niet: Daarjuist zit het ontzaggelijke' m. De eed is niet onze eed en ook niet de eed van de Overheid, maar de eed van God!" U IT DE .Op het Eemskanaal bij brug no. 7 te Gro ningen heeft jl. Maandag avond een treurig on geluk plaats gehad, bij de proeftocht van een stoomboot. Naar men aan de N. Gron. Ct. mededeelt kon de brugwachter der brug in de duisternis toen de boot met groote snelheid na derde, niet spoedig genoeg afdraaien. Een bot sing volgde; de brugwachter viel in ’t water en verdronkeen der personen, die op het dek stonden, werd doodelijk, de stuurman zwaar ge kwetst. Het is met de letterkneehterij in zake de af kondiging van verordeningen nog niet aan een eind. Processenverbaal wegens het niet opko men bij brand te Giessen N iwkerk zijn door den Goudschen kantonrechter buiten vervolging gelaten, omdat in het formulier van afkondiging gesproken wordt van de „navolgende” en niet van de „volgende” verordening! Ook moeten er kantonrechters zijn, die schijnen te struikelen over het al of niet gebruiken van de kapitale B en W in Burgemeester en Wethou ders, of zich getrapt gevoelen op de eksteroo- gen van hun rechterlijke consciëntie, als er ge drukt staat: „De" Burg, on 'Wethouders, in plaats van „Burg, enz.” Dat ondeugende klei ne lidwoordje schijnt in zoo’n geval de geheele verordening krachteloos te kunnen maken. Wie de hoed niet afneemt voor zoo n conscien- tieuse rechtspraak, is een onbeleefd mensch, met weinig respect voor rechterlijke wijsheid. S N E K 25 November. De Gymnastiek-vereeniging Uitspanning door Inspanning" alhier, zal, naar wij vernemen, in de volgende maand hare jaarlijksche uitvoering voor de kunstlievende leden en tevens weer eene uitvoering voor het volk gevende laatste tegen een kleine entree, ter tegemoetkoming der kos ten. Terwijl we hiervan voorlocpig reeds met ge noegen melding maken, spreken we daarbij te vens den wensch uit, dat het streven der Ver- eenigingom door hare uitvoeringen de beoefe ning der gymnastiek aan te moedigen en te be vorderen en, zoo noodig, nog te populariseeren, voortdurend do noodige steun en waardeering moge vinden van allen, die doordrongen zijn van het nut der Gymnastiek. De kweekeling van de Normaalschool al hier, J. Velsing, is benoemd tot onderwijzer te Kuinre. VERGADERING van den Gemeenteraad van Sneek, op Zaterdag 26 November 1881, ’s namidd. 6 uur. Punten van, behandeling: Resumtie der Notulen. Mededeeling van ingekomen stukken, enz. Benoeming van een Weesvoogd. Idem van een Armvoogd. Herbenoeming van den Secretaris-Boek- heuder der aigemeene Armvoogdij. 6. Benoeming van een Chirurgijn voor de aigemeene Armvoogdij. 7. Behandeling van het Reglement op het beheer en bestuur der Gasfabriek. 8. Wijziging der Verordening op den Hoof- delijken Omslag. i 9. Idem der verordening op de hondenbe lasting. 10. Goedkeuring der aanvullings-begrooting Old Burger Weeshuis, dienst 1881. 11. Idem der begrooting Old Burger Wees huis, dienst 1882. 12. Behandeling adres D. Haga. 13. Voorstel tot het verleenen van taan den kweekeling G. van der Wal. 14. Behandeling adres K. Dijkstra 15. Idem idem H. Jongbloed c. s. L i i p OBJ I ES a a>’ X Si 3j a 3 £3 V I -S’ gi] ft Eu A M

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1