MOTS- ffl ADVERTENTIE BL AD W1 GËXOOTSCHAL* nIG OWiMÓM- w s I J k I No. 96 Opgave van brieven, geadresseerd aan onbekenden ter post bezorgd te Sneek, 2e helft der maand October 1881. W O1L3' S -A. GJ- I K C A M E S. i- Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. 2 8 6 0 CORRESPONDENTIE. Red. Verslag van het verhandelde in den Raad der gemeente Sneek, op Zaterdag 26 Nov. 1881. ’t Plan bestaat ook het postkantoor te Am sterdam electrisch te verlichten. Het electrise h licht in het telegraafkantoor blijkt constant te zijn en goed te voldoen. S NE EK, 29 November. Naar wij vernemen, is door Burg, en Weth. alhier benoemd tot helpster bij het onderwijs in de vrouwelijke handwerken aan School no 3 (Tusschenschool), mej. Hester Bakker. Met de benoemde stonden op de voordracht, door de Dames-Commissie opgemaakt: mej. A. van der Feer en de wed. Seldenthuis. In het geheel waren er 15 sollicitanten. Zaterdag avond en Zondagnacht heerschte oen sterke wind, vergezeld van regen. De al hier in aanbouw zijnde gebouwen voor den tram weg SneekBols ward, beliepen dientengevolge eenigo schade, gelukkig echter niet van grooto beteekenis. Die werken vorderen overigens flink, zoodat alle kans bestaat, dat de lijn in de vol gende maand voor het publiek verkeer geopend kan worden. De regeering te Hamburg heeft op nieuw concessie verleend tot het houden eener groote geldloterij: om nu deze onderneming in de ge- heele wereld groot succes en vertrouwen te ver schaffen, heeft de Staatsregeering te Ham burg zich borg gesteld voor de stipte uitbetaling der gewonnene prijzen. Daar, zooals bekend, Ha m- burg een der rijkste staten van Duitschland is, en deze regeering met het geheele staatsvermo- In de vijfde algemeene vergadering van den Noorder-ijsvereenigmgsbond bleek uit de reke ning en verantwoording dat het voordeelig sal do in kas bedraagt f 402.63. Uit deze rekening bleek verder, dat aan Jo hannes van der Zee van Sneek is uitbetaald f 60 voor 6 medailles, aan hem uitgereikt door onderscheidene ijsvereenigingen wegens eerlijk gewonnen prijzen op banen van den Noorder- IJ svereenigingsbond. R. Kamstra te Amsterdam; Mej. J. v. d. Berg te ArnhemOkke Bouma te Firdgum Jonke P. Sjaardema te Nieuwediep; Hilverda te OosthemS. Reinders te RoermondH. Baks ker te TerzoolIJfke Douma te Van de Hulpkantoren Van JutrijpGerben Boersma te Terzool. Van LJlst: Pier Zijlstra te Veenhuizen. Briefkaart: van Dosse te De Directeur van het Postkantoor M. G. ENGELHART. gen garadeert, zoo valt iederen twijfel omtrent de soliditeit dezer loterij weg. De Heeren J- senthal Co., bankiers te Hamburg, zijn weder met den verkoop der loten belastde aankondiging daarop betrekking hebbende, vindt men in ons blad van heden. Ieder welke dus de loten direct zonder tusschenpersonen ver langt, doet het beste, de bestelling direct aan het hoofdloterij-Kantoor der Heeren Jsenthal Co. te Hambur'g in te zenden. baar zijn. In beide periodes levert het vleesch (als men dezen naam nog geven kan aan de kwalijk rie kende stoffen waarmede men zich voedt) slechts e.m batallon wemelende insecten op, die hun best doen het te vervormen en te vernietigen. Volgens het gevoelen van de micografen zijn deze diertjes van denzelfden aard, zoo niet de zelfde, als die welke in zekere ziekten als de werkende oorzaak van de ontbinding van het bloed optreden. Te Veenhuizen kregen Dinsdag avond twee verpleegden aan het tweede gesticht, terwijl zij in de zaal waren, twist. De een, klompenmaker van beroep, maakte gebruik van zijn gevaarlijk mes en bracht zijn tegenpartij een ernstige wond in den buik toe. Daarop dreigde hij ieder, die hem dorst te naderen, met zijn gevaarlijk werk tuig. Het mocht den rijks veld wachter Tobi ge lukken hem het mes afhandig te maken. Doch nu vlogen zooveel verpleegden op hun verrader lijken kameraad aan, dat het de politie en de directie heel wat moeite kostte om den booswicht tegen die aanvallen te beschermen en achter slot- en grendel té brengen. In het antwoord der Regeering op het verslag nopens de spoorwegbegrooting leest men o. a. het volgende Terwijl voor 1878 7 */2 millioen werd verwerkt, zal dat in 1881 ruim 14 millioen bedragen. Lijn HarlingenSalzbergen. De aanvraag om concessie voor een spoorweg van Harlingen naar de Duitsche grenzen, in de richting van Salz bergen, door de heeren A. Kaptijn en J. H. Gen- tis, dagteekent reeds van 1873. In Juli van dit jaar wendden die heeren zich weder tot de Regeering met verzoek, om goed te keuren, dat die concessie werd overgedragen aan eene door een Engelschen ondernemer op te richten maat schappij, en daarbij een renteloos voorschot van den Staat, a twee millioen gulden, te bevorderen. Eenig bewijs, dat onder die voorwaarde kans bestond, dat de onderneming zou tot stand komen, is daarbij niet geleverd. Ook kon de' Minister, met het oog op de aan zienlijke uitgaven, die nog voor de voltooiing der Staatsspoorwegen en voor andere Rijkswer ken gevorderd worden, geen uitzicht openen op een zoo belangrijk subsidie voorden aanleg van eene spoorweglijn, waarvan het nut voor den Nederland schen handel, na den aanleg van de lijn ZwolleAlmeloo, twijfelachtig is. Een ieder weet, welk een heerlijk geneesmid del de teer is in geval van bronchitis, tering, catarrhen, verkoudheden en in ’t algemeen tegen alle aandoeningen van bronches en longen. Vele zieken helaas, voor wie dit geneesmid del uitstekend zou wezen, gebruiken de teer niet, hetzij uit tegenzin tegen den smaak, hetzij dat het hun verveelde om het teer wat er klaar te maken. Dank zij het geniale denkbeeld van den heer Guyot, Pharmaceut te Parijs, hebben al die min of meer rechtmatige grieven van de zieken op gehouden te bestaan. Het is den heer Guyot gelukt de teer te om geven met een licht bedeksel van doorschijnende gelatine en er ronde capcules van te maken ter grootte van een pil. Deze capsules kan men zeer gemakkelijk innemen op ’toogenblik dat men gaat eten; ze hebben volstrekt geen smaak. Zoodra ze in de maag komen, smelt de gelatine en wordt de teer opgenomen. Deze capsules zijn zeer duurzaam, zoo zelfs, dat de capsules van een aangebroken flacon nog na jaren te gebruiken zijn. De teercapsules van Guyot zijn een zeer ra tioneel geneesmiddel, dat niet meer kost dan vijf of zeven centen daags en tevens ontslaat van het gebruik van alle borstkruiden. De teer is een zeer samengestelde zelfstandig heid, waarvan de vervaardiging aanmerkelijk af hankelijk is van de wijze van bereiding en vooral van de bestanddeelen, waaruit men ze trekt. On der andere trekt men teer uit steenkolen, beu ken-, pijn- en dennenhout enz.het spreekt van zelf, dat de geneeskrachtige eigenschappen van dit product afhankelijk zijn van zijn oorsprong en de wijze van bereiding. Met andere woorden: iedere soort teer heeft haar bijzondere eigen schappen. Daarom is het niet te verwonderen dat, uit een geneeskundig oogpunt beschouwd alle voortbrengselen, die men met den naam van teer bestempelt, niet dezelfde uitkomst geven. Tot het vervaardigen zijner Teercapsules ge bruikt de heer Guyot niet anders dan de zooge naamde „Noorweegsche teer”, de eenigste die niet branderig is en het gemakkelijkst verteerbaar. Hij kan slechts voor de qualiteit en bij gevolg ook voor de deugdelijkheid instaan van die flacons met capsules, welke op het etiquet de driekleu rige handteekening dragen. OP WOENSDAG DEN 30sten NOV. 1881 ’s avonds half acht, BIJ AGEMA. Spreker: Dr. VERVER. Veel menschen zijn hartstochtelijk verzot op adellijk wild. Het is een bjzondere smaak, waarover niet valt te twisten, maar die mis schien minder gevolgd zou worden als men be- drcht aan welke oorzaken die toestand van het vleesch is toe te schrijven. Voor onze lezers, die niet weten wat ze eten door adellijk vleesch te gebruiken, kan de volgende mededeeling van de „Union medicinale” haar nut hebben. Volgens de heeren Lemaitre en Pasteur val len bij de ontleding (ontbinding) van doode li chamen twee periodes op te merken „In de eerste, die zich openbaart door een bijzonderewalgelijke lucht constateert men in het vleesch de aanwezigheid van meer dan dertig soorten van microscopische diertjes, die zich onledig houden met het in tal van kleine deeltjes te verdoelen. In de tweede, die zich kenmerkt door het optreden van een groene zelfstandigheid, ver dwijnen de infusoriën, die de oorzaak waren van den eerstgenoemden toestand, langzamerhand Omtrent het bericht over de Jongh’s krank zinnigheid schrijft men uit Leeuwarden: „De Jongh heeft zich gedurende den tijd dat hij hier was geplaatst steeds goed gedragen hij oefende het kleermakersvak uit en was nimmer lastig voor zijne bewaarders, noch voor zijne medegevangenen. „Do vorige week was hij echter zeer inzichzelve gekeerd en norsch als men hem iets vroeg of tegensprak. „Zondagmorgen, bij het gaan naar de kerk, viel hij op de trap in onmacht, en toen men hem opnam en in de invalidenzaal bracht, bleek hij geheel krankzinnig te zijn, zoodat men hem een dwangbuis moest aandoen, wat hij op het oogen- blik nog aan heeft.” i om plaats te maken voor in groote meer ont- j wikkelde dieren, die wederom de voorloopers Tengevolge van het overlijden van den heer zijn van wormen, die voor het bloote oog zicht- mr. L. Ed. Lenting zal eene verkiezing van een lid yan de Tweede Kamer, in het hoofdkies district Zutphen, plaats hebben Dinsdag 13 Deo. e. k. en de herstemming, zoo noodig, Dinsdag 27 Dec. d.a.v. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels,gewone letter, 40 Cents voor eiken regel meer 7,/2 Cents. Bij abonnement is de prijs be. langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. >- I K I N N E N E A 1 l- Plaatsgebrek noodzaakt ons, behalve het buiterdandtch overzicht, veel achterwege te laten wat voor dit nummer bestemd was Voorzitterde Burgemeester. Tegenwoordig alle leden, behalve de heer Jaarsma. Na lezing en goedkeuring der notulen van de vorige verga, deringw, orden de volgende ingekomen stukken medegedeeld: bericht van den heer Nijland, dat hij zijne tijdelijke benoe ming tot leeraar aan liet Gymnasium aanneemt; missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken, dat hij die tijdelijke benoeming goedkeurt bericht van den hec*? IJ. Wouda, dat hij zijne benoeming tot lid der Directie van het stadswerkhuis aanneemi een adres van K. Nauta c. s., om meer verlichting bij de wo ningen „Self help”; besluiten van Ged. Staten, houdende goedkeuring: van het raadsbesluit tot verkoop van boomen; van het suppletoir ko hier der belasting op de Honden en van de onderhandsche ver pachting van de bank van leening, ingevolge Koninklijk be sluit; een adres van J. de Ruitöf Wz., om afstand van gemeen' tegrond, en een Provinciaal blad betreffende de verhoogingd r jaarwedde Yan de Wethouders. Ter vervanging van den heer II. Joustra, die met 1 Januari e. k. periodiek aftreedt als Weesvoogd, wordt met 12 van de 14 uitgebrachte stemmen benoemd de heer J. van Driessenop de heeren. P. Fennema en H. Veen werd ieder één stem uitge bracht. Met den benoemde werd door heeren Wees voogden aanbevolen de heer P. Fennema. In plaats van den heer A. Breunissen Troost, die met 1 Jan. e. k. periodiek aftreedt als Armvoogd, wordt met 12 van de 14 uitgebrachte stemmen benoemd de heer W. van Gorkum. De heer mr. C. C. Paehlig, mede door heeren Armvoogden aanbj" volen, bekwam 2 stemmen. Herbenoemd werd, voor den tjjd van 3 jaren, tot Secretaris- Boekhouder der Algemeene Armvoogdij, de heer II. E. Napjus. Tot chirurgijn bij de Algemeene Armen, voor het jaar 1882, wordt benoemd dr. T. T. Risselada met 13 stemmen. Op dr. K. Dorama, mede door heeren Armvoogden aanbevolen, werd 1 stem uitgebracht. Het reglement op het beheer on bestuur der gemeente-gasfa- briek wordt overeenkomstig advies van Burg, en Weth. gewij zigd en zal aan Ged. Staten worden ingezonden. Achtereenvolgens worden vastgesteld, de verordeningen op de heffing en invordering van den hoofdelijken omslag en van de hondenbelasting in deze gemeente, waarop de Koninklijke goedkeuring zal worden aangevraagd. O-» voorstel der Commissie tot het nazien van begroetingen en rekeningen, wordt goedgekeurd 1, de gewijzigde begrooting voor het O. B. Weeshuis, dienst 1881; 2. de begrooting dier inrichting, dienstjaar 1882. Ingevolge daartoe gedaan verzoek wordt beslotenaan D. Ha ga alhier een gedeelte gemeentegrond af te staan, gelegen bij het voormalig stadsmagazijn. Wordt besloten den kweekeling G. van der Wal, werkzaam aan de openbare school no. 2, ondergoedkeuring van Ged. Staten, in het genot te stellen eener jaarlijksche toelage van f150. Wordt behandeld een adres van K. Dijkstra c. s.houdende verzoek bij Frittemahoven bestrating en straatverlichting aan te brengen en vergunning te verleenen tot het maken van een stalt aan de stadsgracht. Op dit drieledig adres zal worden te kennen gegeven le. dat belanghebbenden zelf een straat kunnen aanleggen en die daarna in onderhoud aan de gemeente overdragén; 2e. dat de verlichting onder de aandacht der gascommissie zal worden gebrachten 3e. dat de aanvrage om een stalt door één der bewoners moet geschieden. Daarna komt in behandeling een adres van H. Jongbloed en anderen, beprating en betere verlichting verzoekende tegenover de vischmarkt. Aan adressanten zal worden te kennen gegeven: le. dat de gemeente bestrating zal aanleggen, zoodra de er ven tusschen de huizen en den trekdijk voldoende zullen zyn opgehoogd; en 2e. dat in de verlichting zoodra mogelijk verbe tering zal worden gebracht. Tot leden der Commissie, belast met het instellen van een onderzoek omtrent de al of niet verhooging der jaarwedde van de Wethouders, worden benoemd de heeren mr. Reitsma, Hal- bertsma en J. Gorter. Niets meer te behandelen zijnde wordt de vergadering gesloten* A v 83 T T s K

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1