6 Mill fll. III HET ARROÏDISSEIEÏT SÏEEH. I 1881. N Z T IS JR I) O- 3 e- e- er 50 brandspuiten behoefden niet te werken. ’t Hooft (cand. der antir. 968 stemmen. een een Te Utrecht heeft zich Zondagavond jl. het geval voorgedaan, dat niet de politie, maar de burgers de wet op de openbare dronkenschap op een agent van politie toepasten en hem in be schonken toestand naar het politie-bureau brach ten. 2e >y, rst 2e 10 f5 a en er en en sic 1- 1- z. d: n- d;- minister a 3o 10 er Voor de betrekking van directeur der gemeen telijke gasfabriek te Leeuwarden worden door burgemeester en wethouders aan den raad ter benoeming aanbevolen de hh. J. C. W. de Ronde, geëmployeerde aan de gasfabriek te Bonn, S. Kenens, adjunct-directeur te Gouda en W. de Liefde, directeur te Hoorn. De berichten aangaande de ziekte van onzen afgevaardigde der Tweede Kamer, den heer Id- zerda, blijven ongunstig luiden. De zieke neemt voortdurend in zwakte toe en de doctoren geven weinig hoop. Met leedwezen verneemt de Amsterdammer, dat de heer Mirandolle ook sedert eenige weken ernstig ongesteld is, zóó zelfs, dat hij er aan zou denken zich voor goed uit het openbare leven terug te trekken. Uit Limburg zijn al eens meer zonderlinge onregelmatigheden bij verkiezingen aan het licht gekomen. Een adres aan den Koning, opgesteld door ingezetenen uit Banholt, een gehucht dat tot de gemeente Mheer behoort, overtreft echter alles. Daarin wordt over den burgemeester, voorzitter van het bureau van stemopneming, ge sproken als over een dwingeland, die de wil- lekeurigste handelingen doet en dat wel onge straft, omdat de leden der Gedeputeerde Staten te zijnen kasteele ontvangen, onthaald en ge vierd worden en hem dus de kroon boven het hoofd zoeken te houden, ’t Moet daarginds aardig toegaan! gen opwegende voordeelen stonden, stelden zij voor de quaestie aan een van onderzoek in handen te geven. Minj d ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents voor eiken regel meer 7’/2 Cents. Bij abonnement is de prijs be langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. Een petrolcumbrand, Maandagavond omstreeks half zes uren in een woning in de Tullinghstraat te ’silage ontstaan, had voor een vrouw, die eene poging deed om de vlam uit te doven, een zeer treurigen afloop. Op het oogenblik toch, dat zij het dreigend gevaar trachtte af te wonden, bevond zij zich wel niet alleen, doch geheel hul peloos in het vertrek, daar hare vriendin, wier huishouding zij bestierde, op het kraambed lag. Op het noodgeschrei der vrouwen snelden eeni ge buren toe, die er in slaagden de vlam te blusschen, doch overigens de tijdelijke huishoud ster met verbrande kleederen vonden en het lichaam reeds bedekt met gevaarlijke brandwon den. De ongelukkige, in het gasthuis opgeno men, is kort daarna aan de bekomen brandwon den bezweken. De kraamvrouw verkeert in be- denkelijken toestand; de inmiddels aangerukte Voor de verkiezing van een lid van de Tweede Kamer voor Middelburg, in plaats van jhr. de Jonge (antirev.), zijn uitgebracht 1962 geldige stemmen. Gekozen is de heer H. J. Bool (cand. der liber.) met 989 stemmen. De heer en cath.) verkreeg Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. Men schrijft uit Middelburg, dat men aldaar drie apothekers vindt, die geheimmiddelen ver- koopen. En welke geheimmiddelen dan nog! Slechts één staaltje. Een dier apothekers verklaarde aan de commissie, die zijn winkel visiteerde, op de vraag waaruit een aangewe zen geheimmiddel bestond, dat het niets was dan:„petroleum en vruchtensap!” De Kamper gemeenteraad heeft besloten, dat de modelhoeve op het Kampereiland niet meer als zoodanig zal dienen, en in het volgende jaar, op nader te bepalen voorwaarden, als gewoon erf, publiek zal verpacht worden. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Sneek, Gelet op art. 5 der Wet tot regeling van den kleinhandel in sterken drank enz. van den 28- sten Juni 1881 (Staatsblad no. 97) Brengen door deze ter kennis der ingezetenen, dat door de volgende personen een Verzoekschrift is ingediend voor het verkrijgen eener Vergun ning tot verkoop van sterken drank in het klein Th. K. van derMeulen, G. Siksma, P. Weer- sma, J. Schaafsma, J. Th. Homan, R. Boer stra, L. Bouma (wed. S. Zwartz), W. Schaaf, W. R. Meijer, S. Ferwerda, L. Gijlstra. Sneek, den 2 Dec. 1881. Burgemeester en Wethouders voorncemd, J. van DRIESSEN. De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. Door den Commissaris des Konings in de provincie Friesland is benoemd tot veldwachter der gemeente Wijmbritseradeel Minne Smit, brievenbesteller te Sneek, ter vervanging van J. Biegel, op verzoek -eervol ontslagen, wegens zijne benoeming tot politiedienaar te ’s Hage. toor te Leiden beide ambtenaren worden voor- loopig niet vervangen. Gisteren is te IJlst het Rijkstelegraaf kan toor, ingericht voor telefoondienst, voor het al gemeen verkeer geopend. Het kantoor is, naar wij vernemen, geopend: op werkdagen van 8 tot 11 ure voor- en van 1 tot 4 en 6 tot 9 ure namiddags; op feestdagen, niet op Zondag val lende, van 8 tot 9 ure voor- en van 1 tot 3 en 7 tot 9 ure namiddags. Des Zondags blijft het kantoor gesloten. Tusschen Ytens en Hennaard moet heden nacht eene bloedige ontmoeting hebben plaats gehad tusschen den onbezoldigdon Rijks veld wach ter J. J., van Spijketil onder Hennaard en een drietal stroopers, die door genoemden veldwach ter op de uitoefening van hun ongeoorloofd be drijf werden betrapt, ’t Schijnt, dat van den kant der stroopers verzet heeft plaats gehad, zoo- dat de veldwachter van zijn wapenen heeft moe ten gebruik maken, althans een der stroopers, naar men meende afkomstig van Franeker werd door een schot doodelijk getroffen en was kort daarna een lijk. De naam van den onge lukkige en nadere bijzonderheden omtrent dit nachtelijk drama, zijn ons tot nu toe niet be kend. aan het postkantoor te Gouda, terwijl de heer i J. J. Verstege met ingang- J 1 (.um benoemd is tot adsistent Dinsdagnacht barstte te Rotterdam in huis in de Voudelstraat een brand uit, die viertal slachtoffers heeft gemaakt. Op de boven-achterkamer der eerste verdie ping, bewoond door Van Nieuwenhuizen, stond de vrouw ongeveer 2 uur op om voor haar kleinste kind pap te bereiden. Daartoe had zij een petroleumtoestel gereed gezet, dat zij met behulp van een lucifer aanstak, met het gevolg echter, dat de vlam er uit sloeg. Zij had de tegenwoordigheid van geest de jas van haar man te grijpeji, en wierp het kleedingstuk over den petroleumtoestel, met het doel om de vlam men te smoren, maar de worp was niet goed berekend. De toestel viel om en de brandende petroleum tastte zondor dralen om zich heen, Vv at toen volgde laat zich niet beschrijven. Er moet óen gil geslaakt zijn en toen hebben allen, die er door gewekt werden, hun bezinning verloren, of liever aller zin was aanvankelijk op eigen redding gericht. Van Nieuwenhuizen en zijn vrouw grepen hun kinderen en renden er mede de trap af. De man en de vrouw van de voorkamer der eerste verdieping deden hetzelfde. De bewoners der tweede verdieping kwamen er echter minder goed af. Gijssemijter, de be woner der bovèn-voorkamcr, zag zich door den rook reeds de vlucht langs de trap der tweede verdieping afgesneden. Hij schoof de ramen OVERZICHT. De F r a n s c h e regeering is zeer tevreden over den uitslag der 13033 verkiezingen van gedelegeerden voor de Senaatsverkiezingen waartoe de gemeenteraden Zondag moesten over gaan. Ofschoon de geheele uitslag eerst later bekend wordt, geldt het voor een zeer gunstig teeken, dat de departementen der Beneden-Sei- ne en der Sarthe, die tot nog toe uitsluitend reac tionaire vertegenwoordigers zonden, thans voor de republiek gewonnen zijn, terwijl ook de de partementen der Beneden-Pyreneën, Vauclusé en Puy de Dome voor de reactie verloren gingen. Do Siècle bevestigt, dat het ministerie van eeredienst een ontwerp gereed maakt tot rege ling der betrekking tusschen Kerk en Staat. Dit ontwerp neemt het Concordaat en de orga nieke artikelen tot grondslag aan. Het her roept de wetten en decreten, die sedert 1802 werden ingelascht, en die de privileges van de kerk deden aangroeien. De Fransche kolonne is te Nefta, aan de zui delijke grens van Tunis, aangekomen. Zij deed er het Fransche protectoraat erkennen, en scha devergoeding uitkeeren aan de voorstanders van het Fransche gezag, die door de afvalligen ge plunderd waren. De zittingen van den Duitschen Rijks dag trekken thans bijzonder de aandacht, zoo- dat wij meenen daaraan eenige meerdere ruim te in onze kolommen te moeten afstaan. De eerste lezing van het voorstel tot inlijving van Hamburg bij het Duitsche tolverbond, heeft tot een zeer uitvoerige gedachten wisseling aan leiding gegeven, zonder dat de zaak daarmede nog afliep. Namens de liberale fraction werd het ontwerp bestreden door Hanel en Barth, die het betreurden, dat slechts de quaestie van de njksbijdrage tot de kosten der aansluiting aan den Rijksdag was voorgelegd, daar het hier, be halve op de 40 miiiioen rijksbijdrage, ook aan kwam op het ongeveer tweemaal zoo groote be drag, dat Hamburg zelf op te brengen heeft. Men opperde de vraag of er tegenover deze be lasting van het nationale vermogen wel daarte- Ten slotte commissie Aan den Haarlemmerweg, even buiten de grens der gemeente Amsterdam, zijn drie in aanbouw zijnde huizen, die reeds onder de kap stonden en goed geankerd en geschoord waren, totaal tegen den grond gewaaid, zoodat geen steen meer op den andere is gebleven en het geheel gelijkt op een rcusachtig knibbelspel. Voor den bouwondernemer is het geval een zware slag. Van bevoegde zijde vernemen wij, zegt de L. tyt..dat de beruchte moordenaar de Jong vooralsnog niet naar een krankzinnigengesticht is overgebracht. Het daaromtrent in sommige nieuwsbladen opgenomen bericht is vrij zeker hiervan een gevolg, dat dezer dagen een „de Jonge” uit het tuchthuis alhier naar het krank zinnigengesticht te Rosmalen is overgebracht. Aanstaanden Maandag den 5 December zal de maan bijna geheel verduisterd worden. De verduistering begint te 5 uur 28 minuten en eindigt te 7 uur 8 minuten. open en riep om hulp. Men snelde toe, wist een ladder aan te dragen, maar zij was tekort om de tweede verdieping te bereiken. Een man wiens naam nog onbekend is, verlengde toen de ladder met behulp van zijn lichaam. Hij plaatste de ladder met de benedeneinden op zijn schouders, zóo dat de bovenste sport nu het kozijn van het raam der tweede verdieping bereikte, en moedigde de in levensgevaar ver- keerende aan zich aldus naar beneden te wagen. Dat geschiedde en gelukte. Gijssemijter met vrouw en kinderon bereikten ongedeerd de straat. De bewoners der achterkamer van de tweede verdieping, Van Kalkert en gezin, echter kon den niet tijdig ontvluchten. Van Kalkert en twee zijner kinderen zijn in den rook gestikt. De overigen zijn nog bijgebracht. Ook een kind van Gijssemijter, dat ’s nachts bij de kinderen van Van Kalkert is blijven slapen, is dood. De vrouw van Kalkert en een tante van ’t gezin verkeoren nog in bedenkelijke omstandigheden. De brand werd spoedig bedwongen. Te Delft is een gehuwde vrouw, bijna 60 ja- ren, op een jammerlijke wijze om het leven ge komen. Bij afwezigheid van haar man was zij, op een stoel zittende, in slaap geraaktdoor een of ander toeval is de brandende petroleumlamp, op de tafel in hare onmiddellijke nabijheid staan de, haar tegen de borst gevallen, en toen op het hooren van een gil de overburen de kamer binnenkwamen, vonden zij de vrouw reeds ster vende. Tegen een student te Leiden is procesverbaal opgemaakt wegens, het zich bevinden in kennelij- ken staat van dronkenschap, op eene openbare plaats (schouwburg), en het verstoren aldaar van de goede orde. A SNEEK, 2 December. Door het Muziekcorps onzer d.d. Schutterij, onder leiding van den Luit.-kapelmeester den heer M. Edzard Gref'e, zal, blijkens achterstaande annonce, Zondag avond e.k. in de Concertzaal alhier voor de contribueerende leden een mili- tair Concert worden gegeven, dat zeer veel goeds belooft. De ijverige kapelmeester heeft gezorgd voor een degelijk, afwisselend programma, ter wijl het orchest gedeeltelijk uit stnjk-instrumen- ten zal bestaan, zoodat blijkbaar aan deze uit voering veel zorg en moeite is besteed en het kunstlievend publiek alzoo een genotvollen avond mag verwachten. Moge een talrijke opkomst van HH. Leden en hunne dames den ijverigen dirigent en zijne executanten het aanmoedigend bewijs leveren van eene welverdiende waardee- ring, die de lust en ambitie bij ons flink corps voortdurend levendig houdt en prikkelt om steeds naar hooger te streven. Dinsdag namiddag werd bij aankomst alhier van de postkar van Leeuwarden, brand ontdekt in den brievenbak. De pakketten bleken min of meer beschadigd te zijn. Men schijnt niet met zekerheid te kunnen zeggen, hoe het vuur vat heeft gekregen. De heer T. G. van der Ramhorst de Brou wer alhier, bevorderd tot commies der posterij en 3e klasse, is van af 1 December geplaatst I van denzelfden da- aan het n .stkan- illR COURANT sums- is rani» ioor de EsaagasE48affiB3gara HSSER5 BINNKNLASB. iv. )0 B U I T N L A V S> 00 1 G A M. V. J0 30- 0, s. 181

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1