1.1'111111 El HET IRROlïDISSEim SIB HUNS- E< 1BIBTBTIE -BUD 1(11111 DE FBI Li I I i i i l I i 11 n I 1881. Z E S-E N-D E R. T 1 G- 8 1 b< v t 7 DECEMBER, W O E rs S r> jl. o- J Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. Het bericht dat Zondag avond te Utrecht eenige burgers de wet op de openbare dronkenschap op een agent van politie toepasten e.i hem in beschonken toestand naar het politiebureau brach ten, is, volgens het U. D., geheel bezijden de waarheid. OVERZICH T. Het debat over de Tunesische aangelegenhe den, dat Donderdag in de Fransche Kamer gevoerd werd, eindigde met de goedkeuring der O die, tóen men den geheelen om vang van zijn misdrijf nog niet kende, niet in de zaak ge moeid werd, zal hem, naar men hoopt, wel weten op te sporeu. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 71/2 Cents. Bij abonnement is de prijs be langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. Daar, tegenwoordig in de Witte Sociëteit te Den Haag te hoog gespeeld en geparieerd wordt, hebben commissarissen in overweging gegeven, alle spel na 2 uur ’s nachts te verbieden, en bovendien alle pariëeren of wedden te alle tijde. Het vertegenwoordigend lichaam der sociëteit achtte de gelijkstelling van het harten-azen en dergelijke idiote met het edel biljart- en whistspel beleedigend voor laatstgenoemde en deed een contra-voorstel, nl. om bij algemeenen maatregel van inwendig bestuur de hazardspelen aan te wijzen, die dan te allen tijde verboden zouden zijn, naar het model dus der wet op de nut tige en schadelijke vogels. Daarvoor is de uit voerende macht echter teruggedeinsd; wat is hazard, wat niet? Is ’t geen hazard als men een misère waagt met den basta, geen hazard als men een carambole maakt door klotsen, geen hazard als men speculeert op het verdeeld zitten van troeven, of ais men koopt in de hoop om al de zessen of al de blanken in handen te krijgen? Spel is hazard, en commissarissen waagden zich aan de arbitrage niet. Uit al die overwegingen is thans het voorstel voortgevloeid, dat dezer dagen bij plebisciet zal worden behan deld: om na 1 uur de door commissarissen te signaleeren spelen en na 3 uur alle spel ter sociëteit te verbieden, op straffe van f10 en f 100 boete voor de twee eerste overtredingen en verbanning voor 3 en 12 maanden uit de sociëteit voor de twee volgende overtredingen. De -erectie van het tooneelgezelschap der heeren van Ollefen, Moor en Veltrnante Amster dam geeft na afloop van dit speelsaizoen den strijd, op. Reeds vroeger werd gemeld, dat de heer van Ollefen stellig besloten had de overige dagen zijns levens in een welverdiende rust door te brengen, thans verneemt men, dat ook de beide andere directeuren de leiding neerleggen. Het gezelschap zal dan vermoedelijk ontbonden worden. Herhaaldelijk wordt de opmerking gemaakt, dat onze gevangenen het eigenlijk te goed heb ben in de huizen van tucht. Nog onlangs werd in het A. d. JJ. daar met een enkel woord op gewezen. Een ontslagen gevangene heeft, naar aanlei ding dier opmerking, een schrijven aan dit blad gericht, waarin hij tegen die meeningen op komt. „Ik wensch u te vragen, schrijft hij o. a., kent ge het leven in de gevangenissen, en meer be- paald In het huis van tuchtiging en correctie?” Hoe zoudt ge het toch wTel aan willen leggen i De verkiezing van den heer Bool tot lid der Tweede Kamer voor het kiesdistrict Middelburg zou nog gevaar kunnen loopen geïnvalideerd te worden. Retranchement telt nl. 19 kiezers en van dezen kwamen er 16 op; doch later bleek dat al die 16 biljetten niet van het verei-schte zegel (Retranchement), maar van dat van Sluis waren voorzien; diensvolgens werden zij ter zijde gelegd. Daar nu de heer Bool slechts 7 stemmen boven de volstrekte meerderheid had, kunnen die 16 stemmen van invloed zijn geweest. Omtrent een belangrijken diefstal in ’t café Krasnapolsky te Amsterdam die, volgens de desbetreffende berichten, eenige duizende gul den zou beloopen, geeft het Hand, de volgende mededeeling: Een der chefs van ’t café heeft zich schuldig gemaakt aan misbruik van ver trouwen en langzamerhand een aanzienlijke, som gelds ontvreemd, waarvan het juiste bedrag ech ter niet is te bepalen. Hij had namelijk ge- meene zaak met een paar kellners, wien hij de koperen penningen, die hij uit de lade stal, voor de tweede en derde maal liet in wisselen. Gelijk men wel eens heeft opgemerkt, worden dergelijke koperstukjes in groote cafe’s tot zeker bedrag aan de bedienden uitgeven. De man werd des te minder gewantrouwd omdat hij zich steeds erkentelijk toonde voor de vrijgevige wijze, 'waarop de eigenaars der uitgebreide onderneming hem behandelden. Hij was bijv, gedurende de anderhalf jaar dienst, die hij bij hen had, vier maanden ziek geweest, en niet alleen bleef hij zijn volle bezoldiging genieten, maar ook de rekeningen van dokter en apotheker werden voor hem betaald. De man zit thans te Londen, maar de politie, om het leven van den gevangene minder sma kelijk te maken? Zoudt ge hem b.v. honger willen doen lijden, aan kettingen doen klinken, i slagen doen toedienen, of de noodige zaken om reinheid te betrachten willen onthouden? Wat I kunt ge hem minder geven dan voor ontbijt I droog roggenbrood met water en melk, voor souper droog roggenbrood met een vocht dat koffie wordt genoemd, en voor diner een quan- j turn gort, erwten of aardappelen met eenige loo- den vet (ik geloof 6) altijd hetzelfde, nooit eeni ge afwisseling. „Kent ge de tucht in die huizen en de straf fen, die bij overtreding worden toegepast? Ik zou u hiervan eene lezing kunnen geven, waar bij ge onwillekeurig het hoofd zoudt schudden, doch waardoor ge u toch zeker den lust zoudt voelen ontvallen te blijven doceeren, dat de ge vangene het in de gevangenis te goed, te weel derig heeft. „Ja, zult gij zeggen, maar hij verdient toch geld en kan zich daarvoor eenige versnaperin gen verschaffen! Weet ge hoeveel hij winnen kan? Welnu, dan zal ik u zeggen, dat zulks over de massa genomenongevêer 3 cent per dag is (zakgeld) en nu behoeft ge waarlijk geen Aaltje de Keukenmeid te zijn, om te becijferen met hoeveel extra’s de gevangene zijn maaltijd kruiden kan.” Het feit dat zich enkele malen voordoet, dat nl. zij, die eenmaal hebben gevangen gezeten, weder stelen om in het tuchthuis te komen, is, naar de schrijver meent, alleen toe te schrijven aan armoede. Laat aan de lui, na verloop van weinige dagen, de keus: te blijven of te gaan, dan znllen zij op nieuw- den strijd aanvangen tegen ontbering en gebrek. De schrijver zou het bok een zaak van belang achten, als de ontslagen gevangenen niet zoo lang het merk der eerloosheid op ’t hoofd bleven dragen en men hun de terugkeer in de maat schappij vergemakkelij kte. Aan de Franeker Courant ontleenen wij het volgende verhaal, van hetgeen in de vorige week in Hennaarderadeel is voorgevallen tusschen een onbezoldigd rijks veld wachter en drie stroopers, waarvan wij in ’t vorig nummer reeds een kort bericht hebben medegedeeld Toen de gemeenteveldwachter H. te Wom- mels en een bij hem inwonende onbezoldigde rijks veldwachter zich Donderdagnacht juist te bed hadden begeven, hoorden zij dat er in de verte geschoten werd. Dadelijk begrijpende dat stroo pers hun nachtelijk bedrijf uitoefenden, gorden beide mannen zich aan om de daders op te spo ren. Terwijl de gemeenteveldwachter koers zette in de richting van Oosterlittens, begaf de onbe zoldigde rij ksveldwachter, vergezeld van eenige boeren, die eveneens door het schieten waren gewekt, zich in de richting naar Sneek. Onder Utens gekomen, ontmoetten zij op den kunst weg drie stroopers. Deze daarop niet gesteld, deden herhaaldelijk bedreigingen hooren tegen hunne vervolgers en toen dreigen niet bleek te helpen, loste een hunner, Willem Wetting, van Zeven huizen onder deze gemeente, een schot op den rij ksveldwachter, dat echter miste. Hij vatte daarop zijn geweer aan den loop en gaf een zijner vervolgers daarmee zoo’n gedachten slag dat de kolf half verbrijzeld was. Inmiddels had ook een der andere stroopers een schot gelost en toen daarna Wetting voor f aanlegde, richtte ook de rijks veldwachter zijn revolver op zijn aanvaller en trof hem zoodanig aan het hoofd dat hij dadelijk nederstortto. De beide andere stroopers gaven hunne wapens en reeds gesehoten vogels af en hunne namen op, waarna de rijksveldwachter en zijne makkers zich naar Wommels spoedden om den gemeente veldwachter met het gebeurde in kennis te stel- Inn en geneeskundige hulp in te roepen. Bij den gewonde terugkomende constateerde dr. Hoekstra, dat de wond doodelijk was en de man nog slechts weinige uren levens waren wegge- SNEEK, 6 December. Onze goede verwachting van liet jl. Zondag avond in de zaal van den heer R. Agema ge geven Concert door het muziekcorps onzer dd. schutterij, is niet beschaamd geworden. Het ge- heele programma werd zeer verdienstelijk afge speeld van sommige nummers was de uitvoe ring zelfs uitstekend te noemenvooral met 't oog op de betrekkelijk weinige krachten waarover onze ijverige luit.-kapelmeester, de heer M. Edzard Grefe, te beschikken heeft. Het was daarom te meer te betreuren, dat de zaal zoo slecht bezet was. Die geringe belangstelling van de zijde van het publiek, is zeker weinig geschikt om de lust en ambitie bij het corps levendig te hou den en het in zijn streven, om iets waarlijk goeds te leveren, aan te moedigen. De snelvoetige Oostenrijker, de heer Dib- bels, heeft ook hier met zijne vrouw een paar proeven gegeven van zijne vlugheid en onver moeidheid, die de algemeene bewondering op wekten. Nadat hij Vrijdag avond jl. de zaal van den heer A. Agema in de Buitensocieteit die, in ’t rond gemeten, nagenoeg 50 meter lang is, ongeveer 350 maal had rondgeloopen en dus 17500 meter in P/4 uur had afgelegd, gaf hij Zondag morgen van 12 tot 1l/2 uur, ten aan- schouwe van honderden nieuwsgierigen, op de Marktstraat alhier eene tweede proeve van de vlugheid en vaardigheid zijner beenen. Aan luide bij valsbetuigingen van het publiek ontbrak de tweede "maal i het hem ook hier niet. De heer K. E. van Griethuizen, predikant te Wageningen heeft het beroep bij de Herv. Ge meente alhier aangenomen. Hij is de dertiende beroepene ter voorziening in de vacature ten gevolge het vertrek van ds. S. Kalma. legd. Hij werd naar een naburige boerenschuur getransporteerd, waar ’s morgens ongeveer 7 uur de dood volgde en vanwaar het lijk naar Utens werd overgebracht. De officier van justitie werd ten spoedigste met het gebeurde in kennis gesteld, die, ver gezeld van den rechter-commissaris, reeds Vrij dagmiddag te Wommels verscheen, de getuigen verhoorde, en daarna te IJtens de lijkschouwing liet verrichten-en het lijk erkennen. De twee andere stroopers, die wel aan den rijksveldwachter verkeerde namen en woonplaatsen hadden op gegeven, maar door duidelijke omschrijving hunner persoonlijkheid spoedig waren opge spoord en eveneens te Zevenhuizen bleken woonachtig te zijn, werden intusschen in hech tenis genomen en geboeid naar Utens ge bracht, waar zij het lijk herkenden en na een voorloopig verhoor weer op vrye voeten gela ten. Bij het onderzoek van het lijk bleek, dat de k ogel boven het linkeroor het hoofd binnen gedrongen od in de groote hersenen was terecht gekomen. Tegen de beide makkers van den gedoode is proees-verbaal opgemaakt; de persoon die het tweede schot gelost heeft, verklaart dit niet op de vervolgers gericht te hebben, maar deswege zal nog wel nader onderzoek volgen. Het lijk is te Utens gekist, door de familie van den verslagene opgeëischt en reeds te Franeker aangebracht. Ook Wetting schijnt met scherp geschoten te hebben. Er zijn althans kogels.in zijn zak gevonden. Toen de schoten gelost wer den, waren de beide partijen slechts enkele schreden van elkaar verwijderd. Het centraal-bestuur van het Algemeen Ne- dcrlandsch Werkliedenverbond heeft een adres gericht aan de Tweede Kamer, naar aanleiding der afwijzing van het verzoek betreffende de uitgifte van een analystisch verslag der handelingen van de kamer. Het bestuur zet nogmaals de gronden uiteen waarop het verzoek steunde. Die gronden zijn: 1. Jat het grootste deel des volks geheel onkundig blijft of uiterst onvoldoende wordt ingelicht met het- geen in de kamer verhandeld wordt, 'doordien: o. de handelingen der Staten-Generaal niet slechts te duur zijn, maar ook ongeschikte lec tuur is voor verreweg de groote meerderheid; b. de dagbladen, die een meer uitgebreid verslag Opnemen, mede te duur zijn én daarom in een betrekkelijk zeer beperkten kring worden gele zen; c. de dagbladen, zoo met onjuist en par tijdig, meestal onvolledige en geheel verschil lende inlichtingen verstrekken; 2. dat die onkunde de geest van onverschilligheid, die in toenemende mate onder de natie rondwaart, aankweekt, het geen een nadeeligen invloed uitoefent op de zoo gewensehte samenwerking tusschen volk en re- geering. Voorts weerlegt het bestuur hetgeen door eenige leden over ’t verzoek is gezegd, verklaart- geen het minste heil te zien in het denkbeeld van don heer Lieftinck, om den prijs der Handelingen te verlagen, en dringt er op aan op het genomen besluit terug te komen of op andere wijze aan den geuiten wensch te voldoen. eU er rd De heer J. A. de Bergh te Den Haag is, fe niettegenstaande alles wat bij de arrestatie van De Jongh is geschied, nog niet bekomen van zijn liefhebberij voor nasporingen. Hij is thans een ISjarig meisje aan’t zoeken, die sedert Mei jl. uit de woning harer moeder te Den Haag is verdwenen. Mag men zijn verhaal geloovcn, dan geldt het hier proselietenmakerij en heeft men ’t meisje, dat R. K ath. is, tot de Protestant- sche kerkleer willen overhalen. #5? -.1 OEEKER ®UBM TSag333BM ÏS I K V E S 1 A 8J I M* G J 5 K V S T K ft fim A fti Ê3 G H ,-t. :■- H 11 .8 e s 2 3H it.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1