■B MfflMill WOR DE inMIMSW 1881. 2'É'S-K N-D E R T I G S T !•- Z A T I. iri) A (i IO DECEMBER, CT getalsterkte aangroeiende tegenpartij te verslaan. Het zou dan ook wel van eeue allerdwaaste ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 7V2 Cents. Bij abonnement is de prijs be langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. van DRIESSEN. De Secretaris J. W. BENNEWITZ. struisvogelpolitiek getuigen, het telkens klimmend Het Ev. Zbl. maakt de volgende zeer juiste opmerkingNiet minder dan drie branden, door ’t omwerpen van petroleumlampen veroor zaakt, waarbij menschenlevens te betreuren zijn, vermeldden de bladen dezer dagen achter elkan der. En koevele, die in de geboorte worden gestuit of waarbij geen ernstige ongevallen plaats hebben, worden niet openbaar! Dat er ongelukken mogelijk zijn, zal niemand ont kennen, maar als kleine kinderen aan een tafel worden gezet met een kleed er over en daar op een losstaando lamp, dan kan ’t bezwaarlijk een ongeluk heeten, maar is het veeleer een zeer laakbare roekeloosheid. Te Leiden is een nieuw soort diefstal ge pleegd. Twee personen aldaar waren verloofd geweest. Over en weer waren er cadeaux ge wisseld en toen het „at” was, wilde hij de ge schenken terughebben en zij wilde ze niet te ruggeven. Toen besloot hij ze terug te nemen en hij maakte van haar afwezigheid gebruik om twee deuren open te breken en zich met haar naaikistje, zijn cadeaux in houdende, te verwij deren. Zij gaf de zaak aan en de politie doet onderzoek. In de Rotterdarasche vrijzinnige kiesvereeni- ging is de vraag gedaan: „zou het, daar de Re- geering en de volksvertegenwoordiging niet recht weten wat zij ter zake van het kiesrecht wil len, ook geraden zijn, dat het volk die quaestie ter harte nam en in publieke vergaderingen ter sprake «deed brengen De voorzitter antwoordde, dat het bestuur die vraag in ernstige overweging zou nemen. .2. ***-^^^*^ir Zondag namiddag had op den weg van Den Bosch naar Vucht een verschrikkelijk ongeluk plaats. Een 24-jarig jongeling maakte met zijn meisje gebruik van den stoomtram en had, hoe wel hij nog werd gewaarschuwd, de onvoor zichtigheid om te trachten, terwijl de tram in beweging was, van den eenen wagen in den anderen te klimmen, met het noodlottig gevolg, dat hij tusschen de twee wagens viel, op de rails terecht kwam en de achterste wagen hem zoodanig verpletterde, dat hij, ernstig aan hoofd en arm gewond, op de plaats dood bleef. Men schrijft aan ’t Hand, dat dr. A. W. Brons- veld, predikant bij de Hervormde gemeente te Utrecht, waarschijnlijk zal worden benoemd tot kerkelijk hoogleeraar aan de rijks universiteit te Leiden. gen in ons hoofdkiesdistrict, haar met den meesten ernst en den meesten aandrang aansporende, on verwijld handelend op te treden, Tijd verloren is, vooral onder de tegenwoordige omstandigheden véél verloren, want van ’t geen te elfder ure tot stand moet komen, is maar al te vaak gebleken, dat het den toets van kalm en bezadigd overleg niet altijd kon doorstaan en in elk geval niet tot diè eendrachtige samenwerking leidde, die zoo on misbaar noodig is ter bereiking van een grootsch doel. Welnu: het doel en streven van alle vrijzin nige elementen in ons district zal zeker wel zijn, om, zoo mogelijk, den ledig gevallen zetel van den heer Idzerda weer door een bekwaam man van zijne politieke richting te doen innemen Dat dan ook ieder, die geroepen is daartoe meê te werken, en dus in de eerste plaats de bestuursleden der kiesvereenigingen door daden toone, dat het zijn ernstig streven is, dat doel krachtig meê te helpen bevorderendat ieder zorge in tijds zijn plicht te doen j en j op zijn post te zijn, opdat er later niet gezegd zal kunnen worden, dat eigen lauwheid en onver schilligheid aan de liberale zaak in ons kiesdi strict een onherstelbaar verlies heeftjtoegebracht. Volgens het Vad. hebben Gedep. Staten van Zuidholland do gemeentebegrooting van Den Haag aan B. en W. teruggezonden, omdat naar hun oordeel niet voldoendo bij die begrooting in de behoeften van een behoorlijk politietoe zicht is voorzien. Het Rott. Nbl. verneemt van goed ingelichte zijde, hoewel nog niot officieel, dat na de ont binding van het tooneelgezelschap der heeren Van Ollefen, Moor en Veltman, de heer Moor en mejuffrouw Eveline Kapper zich bij het ge zelschap van den heer Willem van Zuylen te Rotterdam zullen aansluiten. Voorts zou mevr. gevaar niet te willen zien ofte willen verbloemen, dat hier do liberalen be dreigthet gevaar van ten slotte door de kerkelijk-politieke partijen over vleugeld te worden en ons district voor de li berale zaak verloren te zien gaan. De eindcij fers der beide laatste verkiezingen zijn trou wens welsprekend genoeg om daaromtrent elk verder betoog overbodig te maken. Zij moeten de mannen van den vooruitgang even zeer stemmen tot ernstig nadenken als tot krach tig eendrachtig en onverwijld handelen. Vooral op het laatste het oogenblilckélijk handelen komt het o', i. in de eerste plaats aan. Waren de liberalen in ons district zoo uitstekend goed georganiseerd als hun tegen partij hadden ook zij, even als hunne antipo den, als ’t ware hun aangewezen candidaat, waarop zij als één man hunne stemmen wilden uitbrengen, dan zou er, zöoal dadelijk geen reden tot gerustheid, toch zeker minder reden zijn om zoo sterk op oogenblikkelijk handelen aan te dringen. Maar dat alles is nu juist niet het geval. Integendeel: van flinke organisatie en krachtige leiding, is bij de liberalen, zoowel hier als elders, doorgaans al bitter weinig te bespeu ren, terwijl bovendien bij velen hunner nog maar al te vaak ondergeschikte locale- of di- stricts-belangen of wel persoonlijke sympathiën en antipathiën op den voorgrond treden, ja zelfs dikwijls boven „beginselen” gaan, ofschoon deze toch in de eerste plaats dienden te worden ge handhaafd en verdedigd. En daarbij komt nog, dat de liberalen in ons kiesdistrict als’t ware nog een candidaat moeten zoeken, terwijl die der kerkelijk-politieke partijen niet maar alleen ge vonden, maar reeds sedert jaren alszoodanig aangewezen, wij zouden bijna zeggen per manent geworden is. Tegenover Uien permanent geworden, zeer ge vaarlijken candidaat nu, moet van liberale zijde een tegen-candidaat gesteld worden, die dit dient natuurlijk in een district als ’t onze wel de gelijk in ’toog te worden gehouden ook kans van slagen heeft, Met andere woorden men moet een candidaat stellen, van wien meneerlijkheid en vastheid van’beginselen natuurlijk op den vóór grond stellende van wien men met grond kan verwachten, dat hij krachtig en eendrachtig door alle liberalen in ons district zal gesteund wor den. Ten einde zich daarvan zooveel mogelijk in tijds te vergewissen, is het o.i. noodig, dat er spoedig gehandeld worde, om door tijdige sa- menspreking en samenwerking te voorkomen dat er verdeeldheid ontsta in het liberale kamp, wat der tegenpartij slechts ten goede ko men en haar allicht de zege bezorgen zou. Met het oog daarop, meenen we dan ook de vrijheid te mogen nemen, reeds dadelijk een beroep te doen op de activiteit der liberale kiesvereenigin- BEKENDMAKING. Niet geheel onverwacht, en toch voor velen, die misschien uit de meer gunstige berich ten der laatste dagen weer eenigo hoop koester den op zijn mogelijk herstel, nog onverwacht genoeg kwam de treurige tijding tot ons, dat de heer Dr. W. H. Idzerda, van 185865 lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor Leeuwarden en sedert 1869 zitting hebbende voor ons hoofdkiesdistrict, Woensdag jl. op 65 jari gen leeftijd te ’s Hage is overleden. Niet alleen in onze provincie, waar de heer Idzerda meer persoonlijk bekend was en vele vrienden en vereerders telde, maar ook daar bui ten zal zijn heengaan zeker met diep leedwezen worden vernomen. De heer Idzerda toch had zich gedurende zijn parlementaire loopbaan een goeden naam weten te verwerven, wiens advie zen, vooral als deze zich bewogen op het ge bied der geneeskunde of der hygiëne steeds zeer op prijs werden gesteld en die ook overi gens onder de vroede mannen uit het vrije Noor den altijd een eervolle plaats innam. Krachtig voorstander van den vooruitgang op elk gebied en als zoodanig onvermoeid strijder voor de vrij zinnige beginselen, stond hij steeds mèê aan de spits van hen, die altijd op hun post waren, als ’t er op aankwam do aanvallen te helpen af slaan, die door do reactie op onze vrijzinnige staatsinstellingen werden gedaan. Kon men hem al niet direct rangschikken onder do moest ge avanceerde leden der Tweede Kamer, hij be hoorde toch ontegenzeggelijk tot die keurbende ondor de liberale mannen, die, voortdurend ge trouw aan haar beginsel, steeds onvermoeid en krachtig werkzaam was in vooruitgaande rich ting en voortdurend haar boste krachten wijdde aan de bevordering van volksverlichting en volks beschaving, zoowel op intellectueel als materieel gebied. Van onzen overleden afgevaardigde kan dan ook naar waarheid getuigd worden, dat hij in dat opzicht een nuttig werkzaam, een welbe steed parlementair verleden heeft, dat bij velen in ons land zeker in dankbare herinnering zal blijven. Laat zijn heengaan in de Tweede Kamer een ledige plaats open, die moeilijk op betere wijze zal kunnen worden bezet, vooral voor de libera- len in ons district is zijn dood een gevoelig ver lies, daar dezen zich daardoor de zeer moeilijke taak zien opgelegd, om voor een hem waardi- gen plaatsvervanger te zorgen. Dat in een district als het ónze, de candida- tm-keuze waarvan toch voor het slagen bij de stembus zóóveel afhangt uiterst moei- Ijk is, behoeft niet gezegd te worden; ieder die I den verkiezingsstrijd in ons uitgebreid kiesdistrict in de laatste jaren meêgestreden of ook slechts I gadeslagen heeft, weet: hoeveel inspanning het I hier aan do liberale partij kost om de overwin- i nende te blijven, en hoe alle krachten in ’t veld moeten worden gebracht, om de steeds in j I OEEKER OI RAYT ores BINNENLAND. I j --- MJLJZ.V1X- dere ting zal worden gehouden tot inschrijving der mannelii- ke in ketenen, die on den laten Januari irrq hnn ioan J I I Terwijl overigens de inschrijving ter Secretarie dezer gemeen te kan gesciiieden van s morgen^ 9 tot ‘s namiddags 1 uur. En zullen hiervan afkondigingen geschieden, waar het behoort den 10 en 24 December 1881. SNEEK den 10 Deoember 1881. Wijk 1 en 3 5 1 In Nov. 1880, toen het getal kiesgerechtigden ruim 4500 bedroeg, verkreeg de heer van Blom 148 stemmen méér dan zijn tegencand., de heer Oppedijk. Bij de periodieke verkiezingen in Juni 1881, (getal kiesgerech tigden ruim 4600) verschilde net stemmental tusschen den heer Idzerda en Oppedijk slechts 26; tusschen Wijbenga en O. slechts 19 stemmen. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente Sneek. Gelet op art. 19 der Wet op de Nationale Militie van 19 Au gustus 1861 (Staatsblad no. 72), en op de Wet van 1 Mei 1863 (Staatsblad no. 44). Brengen door deze ter kennis der ingezetenen, dat bij hoofd stuk III dier wet, handelende over de inschrijving voor de mi litie, onder anderen voorkomt het navolgende Art. 15. Jaarlijks worden voor de Militie ingeschreven alle mannelijke ingezetenen, die op den laten Januari van het jaar hun 19de jaar waren ingetreden. Voor ingezeten wordt gehouden: 1. hij, wiens vader, of is deze overleden, wiens moeder, of, zijn beide overleden, wiens voogd ingezeten is volgens de wet van den 28sten Juli 1850 (Staatsblad no. 44) 2. hij, die, geen ouders of voogd hebbende, gedurende de laatste, aan het in de eerste zinsnede van dit artikel vermelde tijdstip voorafgaande, achttien maanden in Nederland verblijf hield 3. hij, van wiens ouders de langstlevende ingezeten was, al is zijn voogd geen ingezeten, mits hij binnen het rijk verblijf houdt. Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling, behoo- rende tot eenen Staat, waar de Nederlander niet aan den ver plichten krijgsdienst is onderworpen of waar ten aanzien der dienstplichtigheid het beginsel van wederkeerigheid is aange nomen. v- ij v i.ig, g, o o ol-> 4 a dt 1. van een ongehuwde in de gemeente, waar de vader, of, ia deze overleden, de moeder, of zijn beiden overleden do voogd woont 2. van een gehuwde en van een weduwnaar in de gemeente waar h.j woont; 3. van hem, die geen vader, moeder of voogd heeft of door dezen is Achtergelaten, of wiens voogd buiten ’s lands gevestigd Is, in de gemeente, waar hij woont 4. van den buiten 'stands wonenden zoon van een Nederlan der, die Ier zake van 'stands dienst ineen vreemd land woont, in de gebeente waar zijn vader of voogd het laatst in Neder-’ land gehoond heeft. Art. 17 Voor de militie wordt niet ingeschreven: 1. de p een vreemd Rijk achtergebleven zoon van een inge zeten, dii geen Nederlander is 2. de h een vreemd Rijk verblijf houdende oudcrlooze zoon van een vreemdeling, al is zijn voogd ingezeten; 3. dekoon van den Nederlander, die ter zake van ’slands dienst, s Rijks Overzeesche bezittingen of koloniën woont Art, p Elk die. volgens art. 15 behoort te worden ingeschre ven, is I erpucht, zich daartoe bij Burgemeester en Wethouders aan televen tusschen den Isten en Sisten Januari. Bij ogesteldheid, afwezigheid of ontstentenis is zijn vader, of is deze overleden, zijne moeder, of zijn beiden overleden ziiii voogdpt het doen van die aangifte verplicht. De fjze, waarop van het doen van aangifte blijken moet wordt joor Ons bepaald. Art. b. Hij, die eerst na het intreden van zijn 19de jaar doch vóór volbrengen van zijn 20ste ingezeten wordt, is verplicht zich, zodra dit plaats heeft, ter iuschijving aan te geven bij BurgeÈester en Wethouders der gemeente, waar de inschrij ving, ilgens art. 16, moet geschieden. Daaffl gelden de bepalingen der 2de en 3de zinsnede van art. 18 Zijnlinschrijving geschiedt in het register van hetjaar. waar toe hlvolgens zijn leeftijd behoort. Naalaanleiding van bovenstaande bepalingen maken Burge- meest en Wethouders verder bekeud.dat op DONDERDAG den 5AXTHKI 1882, ten Gemeëntehuize alhier, eene bijzon dere ting zal worden gehouden tot inschrijving der mannelij ke injzetenen, die op den Isten Januari 1882 hun 19de jaar zijn iugetflen, en die alzoo geboren zijn in 1863, en wel voor: 2 's morgens 9 uur. 6 11 8’s middags 12 10 ’snamidd, 1 EEN WOORD AAN DE LIBERALE KIES VEREENIGINGEN IN HET DISTRICT SNEEK.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1